рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Управління виходом і якістю борошна і висівок

Управління виходом і якістю борошна і висівок - раздел Высокие технологии, Технологія борошномельного виробництва Управління Виходами Різних Сортів Борошна Та Їх Якістю Зводить­Ся До Додержан...

Управління виходами різних сортів борошна та їх якістю зводить­ся до додержання вказаних норм як за кількістю одержаного борошна, так і за його якістю.

. Виробницт­ву борошна вищого сорту віддають перевагу перед іншими сортами, оскільки він має найвищу ціну і користується підви­щеним попитом споживачів. Кількісний вихід борошна вищого сорту із даної помельної партії відомий із розрахункового виходу, який розробляється лабораторією підприємства. Допускається збільшення виходу борошна вищого сорту без погіршення якості інших сортів [4].

Кількісний вихід і якість борошна вищого сорту необхідно конт­ролювати систематично через 1...2 год. При зменшенні виходу борошна вищого сорту проти запланованого слід встановити причини такого порушення та провести необхідні налагодження в технологічному процесі. Найбільш розповсюдженими причинами зменшення вихо­ду борошна вищого сорту є зменшення навантаження зерна на І драну систему, збільшення його вологості та зменшення кількості збага­чених проміжних продуктів, які направляються на розмельні сис­теми, де вилучають борошно вищого сорту.

Якість борошна вищого сорту оперативно контролюють за його білістю. При погіршенні якості борошна необхідно підкорегувати якість борошна шляхом виведен­ня із нього гірших за якістю потоків і тим самим покращити якість інших потоків, що утворюють вищий сорт. Після цього необхідно знайти причини, що спричинили погіршення якості борошна [4].

Управлінням якістю борошна першого сорту доводиться користу­ватись частіше у порівнянні з вищим сортом за рахунок того, що якість борошна першого сорту та її вихід залежать як від вищого, так і від другого сортів, або виходу висівок при двосортному помелі. Ос­новними причинами погіршення якості борошна першого сорту є ті ж самі причини, що викликають погіршення якості борошна вищого сор­ту. Порушення в технологічному процесі нескладно усунути пе­реведенням деяких потоків борошна із вищого сорту до першого, або виведенням гірших потоків борошна із першого сорту до другого. Такі можливості у технологічному процесі необхідно передбачати. Уп­равління іншими чинниками в технологічних процесах виробницт­ва борошна першого сорту такі ж самі, як при виробництві борошна ви­щого сорту. Це може бути вплив якості зерна (вологість, скловидність і ін.), режимів його водотеплової обробки, порушення режимів систем подрібнення, сортування та збагачення проміж­них продуктів [4].

Управління виходом борошна другого сорту проводиться зміною режимів подрібнення та сортування на останніх системах подрібненя зерна, а також індивідуальним вибором потоків борошна з різних систем, утворюючих борошно другого сорту. Основні фактори, що впливають на вихід і якість борошна другого сорту, такі: вологість та вимелюваність зерна, загальний вихід борошна усіх сортів, якість схо­дових оболонкових продуктів, що надходять на останні драні та розмелювальні системи, їх режим тощо [4].

Управлінням якістю борошна другого сорту доводиться займатись частіше, ніж її виходом. При відхи­ленні білості борошна від еталону в бік погіршення необхідно опе­ративно покращити борошна другого сорту шляхом переведення одного із потоків борошна першого сорту в другий, а потім знайти при­чину порушення і провести необхідні налагоджування, аналогічні тим, що наведені при управлінні якістю борошна високих сортів.

Вихід висівок, як і борошна, передбачається розрахунковим ви­ходом, дотримання якого є строго обов'язковим, бо він забезпе­чує загальний вихід борошна і характеризує рівень вико­ристання зерна. Підвищений вихід висівок, проти розрахунково­го, свідчить про незадовільний стан технологічного процесу ви­робництва борошна. Причина такого стану може бути від підвище­ної вологості зерна, підвищеного навантаження на І др.с., високих режимів подрібнення зернових продуктів, незадо­вільного очищення сит у розсійниках на вимелюючих системах, низь­кої ефективності вимелюючих машин А1-БВГ. Усунення цих при­чин стабілізує нормативний вихід висівок при даному помелі [4].

Якість висівок визначається тільки вологістю (не більше 15 %), але підвищена кількість борошна у висівках (понад 10 %) свід­чить про наявність певних порушень у технологічному процесі, які необхідно з’ясувати і усунути [4].

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія борошномельного виробництва

Національний університет.. харчових технологій.. м а перегуда..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Управління виходом і якістю борошна і висівок

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів спеціальності 6.091701 „Технологія зберігання та переробки зерна” (Напрям підготовки - 6.051701 „Харчові тенології та інженерія”) для всіх форм навчання

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Техніка і технологія виробництва борошна тісно пов'язані з роз­витком цивілізації, тому історію розвитку борошномельного вироб­ництва доцільно розглядати за етапами розвитку людського сус­пільства.

Класифікація та контроль відходів
Відходи, які отримують при очищенні зерна необхідно контролювати, так як вони можуть містити у своєму складі значну кількість доброякісного зерна. При наявності в побічному продукті зернової домішк

Запитання для самоперевірки
1. Які вимоги встановлені до якості очищеного зерна перед помелом ? 2. Які вимоги всановлені до підготовки зерна до помелу ? 3. Яка мета поперед­нього очищення зерна в елеваторі ? 4. Які особливост

ВИДИ ПОМЕЛІВ
Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні види помели. Помел зерна – це технологічний процес виробництва борошна (ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Тер

Обойні помели пшениці та жита
Обойні помели пшениці і жита відносять до простих помелів. Існують чотири однакових за побудовою обойних помели: пшеничний, житній, житньо-пшеничний (60 % жита і 40 % пшениці) та пшенично-житній (7

Сортові помели жита
  До таких помелів відносять двохсортний 80 %-ний помел та односортний 63 %-ний помел жита. Ці помели сожі як за структурою, так і за характеристикою систем. Помели об’єднують в одну

Помели пшениці без збагачення проміжних продуктів
  Технологічний процес помелу пшениці в борошно без застосування процесу збагачення та скороченою вальцьовою лінією розмелювального процесу характерний для борошномельних заводів поту

Структура складних сортових помелів пшениці
Принципова схема складних хлібопекарських помелів пшениці із розвиненим технологічним процесом включає сім процесів [4, 5]: драний процес; процес сортування проміжних продуктів;

Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу
До складних помелів за скороченою схемою технологічного процесу відносять: односортний 85 %-ий помел пшениці, який включає збагачення проміжних продуктів у ситовійних машинах; двосортний 75 %-ний т

Хлібопекарські помели пшениці з розвиненою схемою технологічного процесу
Зерно пшениці переробляється, головним чином, в борошно високих сортів. Підвищені вимоги до якості борошна, визначають необхідність більш складної організації технологічної схеми помелу. Особливе з

Помели пшениці в борошно для макаронних виробів
До борошна для макаронних виробів висувають інші вимоги і за крупністю і за якістю клейковини. Традиційно це борошно отримують при помелі ярої твердої пшениці Дурум, але в теперішній час широко вик

Технологія спеціальних сортів борошна
Для виробництва деяких дієтичних продуктів та борошняних кондитерських виробів необхідне борошно з особливими властивостями: з підвищеним або зниженим вмістом білка, клітковини, мінеральних речовин

Формування сортів борошна і контроль готової продукції
  Борошномельні заводи, які обладнані високопродуктивним комплектним обладнанням мають гнучку схему формування сортів борошна. Цех формування сортів борошна, безтарного зберігання і в

Вітамінізація борошна
За умовами ведення технологічного процесу на борошномельних заводах сортового помелу проходить розділення периферійної частини зерна та ендосперму. Біологічна природа зерна така, що основна кількіс

Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні
Досвід експлуатації борошномельних заводів, які обладнані комплектним високопродуктивним обладнанням виготовленим за ліцензією фірми «BUHLER», показав, що досягається стійкий та високий ефект викор

Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління
Удосконалення технології виробництва борошна відбувається на основі використання обладнання нового покоління. Один із напрямів – це підвищення одиничної потужності основного обладнання, що призводи

Запитання для самоперевірки
1. Призначення та роль «Правил організації і веден­ня технологічного процесу на борошномельних заводах» ? 2. Основні процеси помелу ? 3. Поняття характеристики системи та її режиму ? 4. Структура о

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА
Основні задачі управління технологічними процесами пе­реробки зерна Борошномельні заводи сортових помелів відзначаються високою складністю технологічних процесів, яка проявляється в

Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів
Управління процесом подрібнення В процесі помелу зерна і зернових продуктів змінюється їх фізико-технологічна характеристика. Процес подрібнення є визна­чальним серед чинників, що в

Баланс помелу
Контроль і аналіз технологічного процесу виробництва борошна найбільш повно можна провести на основі балансу помелу. Під балансом помелу розуміють рівність кількості (і якості) продуктів, які надхо

Баланс борошна
Баланс борошна містить відомості про величину добутка борошна з кожної із технологічних систем і зольність кожного потоку. Він може бути розроблений на основі кількісно-якісного балансу помелу або

Поняття про технологічний режим
Під режимом системи розуміють вихід і якість продуктів, що здобуваються, характерних даній системі (ДСТУ2209-93). Вибір режиму системи технологічного процесу залежить від структурно-механі

Додаткова
7. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с. 8. Верещинский А.П. Обработка поверхности зерна на мель

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги