рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів

Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів - раздел Высокие технологии, Технологія борошномельного виробництва Управління Процесом Подрібнення В Процесі Помелу Зерна І Зерн...

Управління процесом подрібнення

В процесі помелу зерна і зернових продуктів змінюється їх фізико-технологічна характеристика. Процес подрібнення є визна­чальним серед чинників, що впливають на ефективність всього тех­нологічного процесу виробництва борошна. Ефективність подрібнення зернових продуктів визначається режимом кожної системи за різними показниками, які характеризують добуток певного продукту з даної системи. Щоб забезпечити зада­ний загальний вихід борошна і вихід борошна різних сортів, режими сис­тем нормуються «Правилами» [17].

Основою управління різними системами процесу подрібнення є стабілізація заданих режимів систем. Управління процесом проводиться у дві стадії: спочатку налагоджують вальцьовий вер­стат кожної системи подрібнення на заданий режим, а потім, при відхиленні від заданого, режим відновлюють шляхом регу­лювання.

Контроль режимів систем подрібнення проводять сито­вим аналізом подрібнених продуктів з використанням сит, які реко­мендовані «Правилами» [4].

Управління процесом сортування в розсійниках

Сортування продуктів помелу зернових продуктів у розсійниках є визначаль­ним для забезпечення заданої продуктивності заводу, виходу і якос­ті борошна. Ефективність цього процесу визначається по величині недосівів у сходових та деяких проходових продуктах, які нормують­ся «Правилами» [17]. Відхилення від норм свідчить про незадовільну роботу розсійників. Основою управління процесом сортування у розсійниках, як і в процесі подрібнення, є стабілізація недосівів у сходових продуктах. Управління процесом сортування зернових продуктів проводять у дві стадії: спочатку налагоджують процес і встановлюють подачу зерна на І драну систему, що забез­печує задану продуктивність заводу, а потім рівномірно розподі­ляють навантаження за секціями розсійників кожної системи, щоб уникнути перевантаження інших. Після розподілу навантаження секцій визначають недосів у сходових продуктах проведенням си­тового аналізу сходових продуктів на тих самих ситах, з яких вони одержані. При відхиленні від рекомендованих «Правилами» норм настає друга стадія управління - забезпечення нормативних не­досівів [4].

Підвищені недосіви в розсійниках можуть бути при переван­таженні розсійників, невдало підібраних сит, порушенні режи­му систем подрібнення, підвищеній вологості зернових продук­тів, порушенні очищення сит, зменшенні частоти коливань розсій­ника тощо. З'ясувавши, яке порушення негативно впливало на ефективність сортування у даному розсійнику, необхідно його усунути і стабілізувати тим самим процес сортування на даній системі технологічного процесу [4].

Управління процесом збагачення проміжних продуктів

Ефективне зба­гачення проміжних продуктів у ситовійках забезпечує значне підви­щення якості борошна. Порушення режиму процесу збагачення призводить до перерозподілу потоків проходових і схо­дових продуктів з ситовійок, що викликає порушення на всіх наступних системах технологічного процесу.

При налагодженні кожної ситовійки на заданий режим не­обхідно знати, який проміжний продукт на ній збагачується і яка повинна бути ефективність збагачення. Налагодження почина­ють з перевірки сит, що встановлені в ситовійці, рівномірного розподілу продукту на ситах і регулювання повітряного режиму ситовійки. Шар продукту повинен повністю покривати сито з поступовим зменшенням його товщини від прийому до вихо­ду. Повітряний режим ситовійки повинен бути таким, щоб за­безпечити рівномірно псевдозрідження («кипіння») продукту на всьому ситі.

Після завершення налагодження ситовійки на заданий режим необхідно перевірити ефективність збагачення на кожній си­товійці. При відхиленні від заданого режиму необхідно усунути недоліки, що порушили ефективність збагачення. Найбільш роз­повсюджені недоліки в роботі ситовійних машин такі: підви­щення навантаження на машину, порушення повітряного режи­му, нерівномірний розподіл продукту на ситах, висока швидкість проходження продукту по ситах, недостатнє очищення і пошкодження сит [4].

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія борошномельного виробництва

Національний університет.. харчових технологій.. м а перегуда..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів спеціальності 6.091701 „Технологія зберігання та переробки зерна” (Напрям підготовки - 6.051701 „Харчові тенології та інженерія”) для всіх форм навчання

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Техніка і технологія виробництва борошна тісно пов'язані з роз­витком цивілізації, тому історію розвитку борошномельного вироб­ництва доцільно розглядати за етапами розвитку людського сус­пільства.

Класифікація та контроль відходів
Відходи, які отримують при очищенні зерна необхідно контролювати, так як вони можуть містити у своєму складі значну кількість доброякісного зерна. При наявності в побічному продукті зернової домішк

Запитання для самоперевірки
1. Які вимоги встановлені до якості очищеного зерна перед помелом ? 2. Які вимоги всановлені до підготовки зерна до помелу ? 3. Яка мета поперед­нього очищення зерна в елеваторі ? 4. Які особливост

ВИДИ ПОМЕЛІВ
Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні види помели. Помел зерна – це технологічний процес виробництва борошна (ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Тер

Обойні помели пшениці та жита
Обойні помели пшениці і жита відносять до простих помелів. Існують чотири однакових за побудовою обойних помели: пшеничний, житній, житньо-пшеничний (60 % жита і 40 % пшениці) та пшенично-житній (7

Сортові помели жита
  До таких помелів відносять двохсортний 80 %-ний помел та односортний 63 %-ний помел жита. Ці помели сожі як за структурою, так і за характеристикою систем. Помели об’єднують в одну

Помели пшениці без збагачення проміжних продуктів
  Технологічний процес помелу пшениці в борошно без застосування процесу збагачення та скороченою вальцьовою лінією розмелювального процесу характерний для борошномельних заводів поту

Структура складних сортових помелів пшениці
Принципова схема складних хлібопекарських помелів пшениці із розвиненим технологічним процесом включає сім процесів [4, 5]: драний процес; процес сортування проміжних продуктів;

Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу
До складних помелів за скороченою схемою технологічного процесу відносять: односортний 85 %-ий помел пшениці, який включає збагачення проміжних продуктів у ситовійних машинах; двосортний 75 %-ний т

Хлібопекарські помели пшениці з розвиненою схемою технологічного процесу
Зерно пшениці переробляється, головним чином, в борошно високих сортів. Підвищені вимоги до якості борошна, визначають необхідність більш складної організації технологічної схеми помелу. Особливе з

Помели пшениці в борошно для макаронних виробів
До борошна для макаронних виробів висувають інші вимоги і за крупністю і за якістю клейковини. Традиційно це борошно отримують при помелі ярої твердої пшениці Дурум, але в теперішній час широко вик

Технологія спеціальних сортів борошна
Для виробництва деяких дієтичних продуктів та борошняних кондитерських виробів необхідне борошно з особливими властивостями: з підвищеним або зниженим вмістом білка, клітковини, мінеральних речовин

Формування сортів борошна і контроль готової продукції
  Борошномельні заводи, які обладнані високопродуктивним комплектним обладнанням мають гнучку схему формування сортів борошна. Цех формування сортів борошна, безтарного зберігання і в

Вітамінізація борошна
За умовами ведення технологічного процесу на борошномельних заводах сортового помелу проходить розділення периферійної частини зерна та ендосперму. Біологічна природа зерна така, що основна кількіс

Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні
Досвід експлуатації борошномельних заводів, які обладнані комплектним високопродуктивним обладнанням виготовленим за ліцензією фірми «BUHLER», показав, що досягається стійкий та високий ефект викор

Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління
Удосконалення технології виробництва борошна відбувається на основі використання обладнання нового покоління. Один із напрямів – це підвищення одиничної потужності основного обладнання, що призводи

Запитання для самоперевірки
1. Призначення та роль «Правил організації і веден­ня технологічного процесу на борошномельних заводах» ? 2. Основні процеси помелу ? 3. Поняття характеристики системи та її режиму ? 4. Структура о

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА
Основні задачі управління технологічними процесами пе­реробки зерна Борошномельні заводи сортових помелів відзначаються високою складністю технологічних процесів, яка проявляється в

Управління виходом і якістю борошна і висівок
Управління виходами різних сортів борошна та їх якістю зводить­ся до додержання вказаних норм як за кількістю одержаного борошна, так і за його якістю. . Виробницт­ву борошна вищого сорту

Баланс помелу
Контроль і аналіз технологічного процесу виробництва борошна найбільш повно можна провести на основі балансу помелу. Під балансом помелу розуміють рівність кількості (і якості) продуктів, які надхо

Баланс борошна
Баланс борошна містить відомості про величину добутка борошна з кожної із технологічних систем і зольність кожного потоку. Він може бути розроблений на основі кількісно-якісного балансу помелу або

Поняття про технологічний режим
Під режимом системи розуміють вихід і якість продуктів, що здобуваються, характерних даній системі (ДСТУ2209-93). Вибір режиму системи технологічного процесу залежить від структурно-механі

Додаткова
7. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с. 8. Верещинский А.П. Обработка поверхности зерна на мель

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги