рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій - раздел Строительство, Державні будівельні норми України 6.1 Для Зовнішніх Огороджувальних Конструкцій Будинків, Що О...

6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, що опалюються, обов'язкове виконання умови:

Δw £ Δwд, (16)

де Δw збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, в якому може відбуватися конденсація вологи, за холодний період року, % за масою;

Δwд - допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, в шарі якого може відбуватися конденсація вологи, % за масою, що встановлюється згідно з табл.8 залежно від виду матеріалу.

 

Таблиця 8 –Допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, Δwд, в конструкції в холодний період року

Найменування матеріалу Значення Δwд, %
Мінераловатні та скловолокнисті вироби 2,5
Пінополістирол 2,0
Пінополіуретан 3,0
Плити з карбамідо-формальдегідних пінопластів 7,0
Ніздрюваті бетони (газобетон, пінобетон, газосилікат тощо.) 1,2
Бетони легкі 1,2
Вироби перлітові 2,0
Плити з природних органічних та неорганічних матеріалів 7,0
Вироби з кремнезиту 2,5
Цегляне мурування 1,5
Піногазоскло 1,5
Мурування з силікатної цегли 2,0
Засипки з керамзиту, шунгізиту 3,0
Важкий бетон, цементно-піщаний розчин 2,0

 

6.2 Зона конденсації визначається за характером розподілу парціального тиску водяної пари, e(х), і насиченої водяної пари E(x) у товщі шарів огороджувальної конструкції. Парціальний тиск водяної пари в товщі шару матеріалу в перерізі x, Па, визначається за формулою:

(17)

де eв – парціальний тиск водяної пари внутрішнього повітря, Па, що визначається за розрахунковим значенням відносної вологості, φв0, залежно від призначення будинку згідно з додатком Г, і значенням парціального тиску насиченої водяної пари, Ев, що залежить від температури, за формулою:

, (18)

eз - парціальний тиск водяної пари зовнішнього повітря, що визначається за СНиП 2.01.01 для періоду найбільш холодного місяця року, Па;

Re.Σ – опір паропроникненню огороджувальної конструкції, м2 год Па/мг;

Re.х – опір паропроникненню огороджувальної конструкції на відстані x від внутрішньої поверхні, м2 год Па/мг.

Парціальний тиск насиченої водяної пари, E(x), Па, визначається згідно довідкових даних залежності E(t) по розподілу температури в товщі конструкції t(x), що розраховується за формулою

 

(19)

 

де tз е розрахункова температура зовнішнього повітря для процесу накопичення вологи в конструкції, що визначається за СНиП 2.01.01 для періоду найбільш холодного місяця року, 0С,

Rx термічний опір частини огороджувальної конструкції від внутрішньої поверхні до перерізу x, м2·К/Вт, що розраховується за формулою (И.1)

6.3 Опір паропроникненню огороджувальної конструкції та окремих її шарів розраховується за формулами:

, (20)

. (21)

де n – загальна кількість шарів в конструкції;

m – кількість повних шарів від внутрішньої поверхні до перерізу x;

δі – товщина і-го шару, м;

μi – паропроникність матеріалу i-го шару, мг/(м год Па), що визначається за табл.Л1 додатку Л;

μm+1 – паропроникність матеріалу шару, мг/(м год Па), де розташований переріз х.

6.4 У разі для будь-якого хÎ[0,d] умова за формулою (16) вважається виконаною.

6.5 У разі у будь-якому з перетинів огороджувальної конструкції проводиться розрахунок приросту вологи у шарі матеріалу Δw, у якому відбувається конденсація вологи (у разі розташування зони конденсації на межі шарів – приріст розраховується для шару прилеглого до зони конденсації з боку внутрішньої поверхні) за формулою:

. (22)

де P – кількість вологи, що конденсується у товщі огороджувальної конструкції за період накопичення вологи в конструкції, кг/м2, що розраховується за формулою:

. (22)

де eкпарціальний тиск водяної пари, Па, у зоні конденсації, що визначається за формулою (17);

Re к – опір паропроникненню частини огороджувальної конструкції від внутрішньої поверхні до зони початку конденсації, м2 год Па/мг, що визначається за формулою (20);

– те саме, що у формулі (19);

Z – період накопичення вологи в конструкції, год, що встановлюється рівним періоду із середньодобовими температурами зовнішнього повітря менше ніж 8 0С за СНиП 2.01.01;

δк – товщина шару матеріалу, м, у якому відбувається накопичення вологи, що конденсується (від зони конденсації до внутрішньої поверхні шару);

ρк – густина шару матеріалу, в якому відбувається конденсація вологи, кг/м3, що визначається згідно з таблицею Л.1 додатку Л.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конструкції будинків і споруд
  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ     ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України ДБН
  Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6- 31 :2006 На заміну СНиП ІІ-3-79  

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням з замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, щ

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові   qбуд ≤ Emax. (7)  

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних установ обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних кон

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови: Rg ≥ Rg н, (12)

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документу

ДОДАТОК А
(довідковий)   ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ   ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі.

Терміни та визначення понять
  Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.   Теплоізоляційна оболонка будинку - си

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалювальний період
  Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при

Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються
  Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,αв, та зовнішньої,αз, поверхонь огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К) αв αз

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

Значення розрахункових теплофізичних характеристик
  Назва матеріалу Характеристика в сухому стані Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації w, %

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
  Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд, кВт . год/м2

ДОДАТОК П
(довідковий) РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ

Розрахункове визначення амплітутуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:  

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП, Вт/(м2 ·К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою: Dр = (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v

Розрахункові параметри
Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниці вимірювання Величина Розрахункова тем

Розрахунковий показник компактності будинків
Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою   Λк буд =

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги