рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку - раздел Строительство, Державні будівельні норми України   Н.1 Розрахункове Значення Питомих Тепловитра...

 

Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд, кВт . год/м2 або кВт . год/м3, визначається за формулою:

 

qбуд = Qрік / Fh або qбуд = Qрік / Vh (Н.1)

 

де Qрік - витрати теплової енергії на опалення будинку протягом опалювального періоду року, кВт.год, що визначається на підставі результатів енергетичного аудиту будинку або за результатами розрахунків згідно Н.2;

Fh, Vh - опалювана площа або об’єм будинку, м2 або м3, що визначається згідно з положеннями ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-9, СНиП 2.04.05, а також положеннями Н.3.

Н.2 Розрахункові витрати теплової енергії Qрік визначаютьсяза формулою:

 

Qрік = [Qk - (Qвн п + Qsn×ς]× bh ., (Н.2)

 

де Qk - загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку будинку, кВт.год, визначаються за формулою:

 

Qk = χ1×Kбуд×Dd×FΣ. (Н.3)

 

де χ1 =0,024– розмірний коефіцієнт;

Kбуд - загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку, Вт/(м2.К), визначається за формулою:

 

Kбуд = kΣпр +kінф . (Н.4)

 

де kΣпр - приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку, Вт/(м2×К), що визначається за формулою:

 

kΣпр = ξ (Fнп/RΣпр нп + Fс/RΣпр сп +Fд/RΣпр д + Fпк/RΣпр пк + Fц/RΣпр ц ) / FΣ(Н.5)

 

де ξ - коефіцієнт, що враховує додаткові тепловтрати, пов'язані з орієнтацією огороджень по сторонах світу, наявністю кутових приміщень, надходженням холодного повітря через входи в будинок; для житлових будинків ξ = 1,13, для інших будинків ξ = 1,1;

Fнп, Fс, Fд, Fпк, Fц - площа відповідно стін (непрозорих частин), світлопрозорих конструкцій (вікон, ліхтарів) зовнішніх дверей і воріт, покриттів (горищних перекриттів), цокольних перекриттів, огороджень по ґрунту, м2 ;

RΣпр нп, RΣпр сп, RΣпр д,RΣпр пк, RΣпр ц - приведений опір теплопередачі відповідно стін, світлопрозорих конструкцій (вікон, ліхтарів), зовнішніх дверей і воріт, покриттів (горищних перекриттів), цокольних перекриттів, м2×oC/Вт; підлог по ґрунту – з урахуванням їх поділу на зони із значенням опору теплопередачі;

FΣ – внутрішня загальна площа огороджувальних конструкцій частини будинку, що опалюється з урахуванням покриття (перекриття) верхнього поверху й перекриття підлоги нижнього опалювального приміщення, м2;

kінф - умовний коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій будинку, Вт/(м2∙К), що враховує тепловтрати за рахунок інфільтрації та вентиляції, визначається за формулою:

 

kінф = χ2×c×nоб×υv×Vh×γз × η / FΣ, (Н.6)

 

де χ2 =0,278 – розмірний коефіцієнт;

c - питома теплоємність повітря, приймається рівною 1 кДж/(кг∙К);

nоб - середня кратність повітрообміну будинку за опалювальний період, год-1, що визначається експериментально або приймається за нормами проектування будинків: для приміщень житлових будинків – за вимогами ДБН В.2.2-15-2005; для приміщень громадських будинків – за вимогами ДБН В.2.2-15-2005; для інших будинків – згідно вимог СНиП 2.04.05 та відповідних норм;

υv - коефіцієнт зниження об’єму повітря у будинку, яким враховується наявність внутрішніх огороджувальних конструкцій. При відсутності точних даних приймається υv = 0,85;

Vh - те саме, що у формулі (Н.1), м3;

γз - середня густина повітря, що поступає до приміщення за рахунок інфільтрації та вентиляції, кг/м3, визначається за формулою:

 

γз = 353 / [273 +0,5×(tв +tоп з )] , (Н.7)

 

де tв - розрахункова температура внутрішнього повітря приміщень будинків, що визначається за табл. Г2, oC;

tоп з - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, oC, що визначається за СНиП 2.01.01;

η- коефіцієнт обліку впливу зустрічного теплового потоку в огороджувальних конструкціях, що приймається рівним 0,7 - для стиків панелей стін, а також багатостулкових вікон, 0,8 – для двостулкових вікон і балконних дверей, 1,0 - для одностулкових вікон і балконних дверей; при цьому коефіцієнт η приймається по найбільшому значенню єдиним для всього будинку.

FΣ - те саме, що у формулі (Н.1);

Dd – кількість градусо-діб опалювального періоду, що визначається залежно від температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком В. Для І температурної зони приймається Dd = 3750 0С . діб, для ІІ температурної зони приймається Dd = 3250 0С . діб, для ІІІ температурної зони приймається Dd = 2750 0С . діб, для ІV температурної зони приймається Dd = 2250 0С . діб;

Qвн п - побутові теплонадходження протягом опалювального періоду, кВт, що визначаться за СНиП 2.04.05;

Qs – теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом опалювального періоду, кВт . год, для чотирьох фасадів будинків, орієнтованих за чотирма сторонами світу - північ (Пн), схід (С), південь (Пд) і захід (З), або за проміжними напрямками (північно-захід (ПнЗ), північно-схід (ПнС), південо-схід (ПдС) і південо-захід (ПдЗ), визначаються за формулою:

 

Qs = ζв εв (FПнIПн + FСIС + FПдIПд + FЗIЗ) + ζз л εз л Fл Iг. (Н.8)

 

де ζв ,ζз л - коефіцієнти, що враховують затінення світлового прорізу відповідно вікон і зенітних ліхтарів непрозорими елементами заповнення, що приймаються за табл.Н.1;

εв, εз л - коефіцієнти відносного проникнення сонячної радіації відповідно для світлопропускаючих заповнень вікон і зенітних ліхтарів, що приймаються за паспортними даними відповідних світлопрозорих конструкцій або за табл.Н.1; мансардні вікна з кутом нахилу заповнень до обрію 45o і більше варто вважати як вертикальні вікна, з кутом нахилу менш 45o - як зенітні ліхтарі;

FПн , FС , FПд , FЗ - площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за чотирма напрямами світу, м2;

Fл - площа світлових прорізів зенітних ліхтарів будинку, м2;

IПн , IС, IПд , IЗ - середня величина сонячної радіації за опалювальний період, що поступає на вертикальні поверхні, при дійсних умовах хмарності, відповідно орієнтовані за чотирма фасадами будинку, кВт . год /м2 (для проміжних орієнтирів фасадів будинків, що відрізняються від напрямків на Пн, Пд, З, С, (ПнЗ, ПнС, ПдЗ, і ПдС) величину сонячної радіації треба визначати за інтерполяцією).

Iг - середня величина сонячної радіації за опалювальний період на горизонтальну поверхню при дійсних умовах хмарності, кВт . год/м2;

Таблиця Н.1 – Значення коефіцієнтів затінення світлового прорізу ζв и ζз л і відносного проникнення сонячної радіації, εв і εз л, відповідно вікон і зенітних ліхтарів

Заповнення світлового прорізу Коефіцієнти ζв і ζз л ; εв і εл
при дерев'яних або ПВХ плетіннях при алюмінієвих плетіннях
ζв і ζз л εв і εз л ζв і ζз л εв і εз л
Подвійне скління з селективним і‑покриттям на внутрішньому склі:   однокамерні склопакети в одинарних плетіннях   подвійне скління в спарених плетіннях   подвійне скління в роздільних плетіннях   0,80     0,75   0,65   0,54     0,65   0,60     0,80     0,70   0,60     0,54     0,65   0,60  
Потрійне скління із звичайного скла в окремо-спарених плетіннях   0,50     0,70     0,50     0,70    
Однокамерні склопакети й одинарне скління у роздільних плетіннях 0,60   0,63   0,60   0,63  
Однокамерний склопакет із селективним покриттям і одинарне скління у роздільних плетіннях 0,60     0,58     0,60     0,58    
Двокамерні склопакети із селективним покриттям на внутрішньому склі й в одинарному плетінні   0,8   0,48   0,8   0,48

n - коефіцієнт, що враховує здатність огороджувальних конструкцій приміщень будинків акумулювати або віддавати тепло при періодичному тепловому режимі, що визначається за положеннями ДБН В.2.5-24; при відсутності точних даних слід приймати n = 0,8;

ς- коефіцієнт авторегулювання подавання тепла в системах опалення; рекомендовані значення: ς = 1,0 - в однотрубній системі з термостатами та з пофасадним авторегулюванням на індивідуальні теплові пункти (ІТП) або поквартирним горизонтальним розведенням; ς = 0,95 - у двохтрубній системі опалення з термостатами та з центральним авторегулюванням на ІТП; ς = 0,9 - в однотрубній системі з термостатами та з центральним авторегулюванням на ІТП, а також у двухтрубній системі опалення з термостатами і без авторегулювання на ІТП; ς = 0,85 - в однотрубній системі опалення з термостатами і без авторегулювання на ІТП; ς = 0,7 - у системі без термостатів та з центральним авторегулюванням на ІТП з коригуванням за температурою внутрішнього повітря; ς= 0,5 - у системі без термостатів та без авторегулювання на ІТП (регулювання центральне в ІТП або котельні);

bh - коефіцієнт, що враховує додаткове теплоспоживання системою опалення, пов'язане з дискретністю номінального теплового потоку номенклатурного ряду опалювальних приладів і додатковими тепловтратами через зарадіаторні ділянки огороджень, тепловтратами трубопроводів, що проходять через неопалювані приміщення: для багатосекційних та інших протяжних будинків bh = 1,13, для будинків баштового типу bh = 1,11.

Н.3 Опалювана площа будинку визначається як площа поверхів (у тому числі й мансардного, опалювального цокольного й підвального) будинку, яка вимірюється у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, що включає площу, яку займають перегородки і внутрішні стіни. При цьому площа сходових клітин і ліфтових шахт включається до площі поверху.

В опалювану площу будинку не включаються площі теплих горищ і підвалів, неопалюваних технічних поверхів, підвалу (підпілля), холодних неопалюваних веранд, неопалюваних сходових клітин, а також холодного горища або його частини, не зайнятої під мансарду.

Для підземних автостоянок опалюваний об’єм обмежується перекриттям над автостоянкою.

Н.3.1 При визначенні площі мансардного поверху враховується площа з висотою до похилої стелі 1,2 м при нахилі 30о до обрію; 0,8 м - при 45о - 60о; при 60о і більше - площа вимірюється до плінтусу.

Н.3.2 Площа житлових приміщень будинку визначається як сума площ усіх спільних кімнат (віталень) і спалень.

Н.3.3 Загальна площа зовнішніх стін (з обліком віконних і дверних прорізів) визначається як добуток периметра зовнішніх стін по внутрішній поверхні на внутрішню висоту будинку, що вимірюється від поверхні підлоги першого поверху до поверхні стелі останнього поверху з урахуванням площі віконних і дверних укосів глибиною від внутрішньої поверхні стіни до внутрішньої поверхні віконного або дверного блоку. Сумарна площа вікон визначається по розмірах прорізів у світлі. Площа зовнішніх стін (непрозорої частини) визначається як різниця загальної площі зовнішніх стін і площі вікон і зовнішніх дверей.

Н.3.4 Площа горизонтальних зовнішніх огороджувальних конструкцій (покриття, горищного й цокольного перекриття) визначається як площа поверху будинку (у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін). При похилих поверхнях стель останнього поверху площа покриття, горищного перекриття визначається як площа внутрішньої поверхні стелі.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конструкції будинків і споруд
  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ     ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України ДБН
  Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6- 31 :2006 На заміну СНиП ІІ-3-79  

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням з замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, щ

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові   qбуд ≤ Emax. (7)  

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних установ обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних кон

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови: Rg ≥ Rg н, (12)

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, що опалюються, обов'язкове виконання умови: Δw £ Δwд, (16)

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документу

ДОДАТОК А
(довідковий)   ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ   ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі.

Терміни та визначення понять
  Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.   Теплоізоляційна оболонка будинку - си

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалювальний період
  Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при

Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються
  Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,αв, та зовнішньої,αз, поверхонь огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К) αв αз

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

Значення розрахункових теплофізичних характеристик
  Назва матеріалу Характеристика в сухому стані Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації w, %

ДОДАТОК П
(довідковий) РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ

Розрахункове визначення амплітутуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:  

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП, Вт/(м2 ·К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою: Dр = (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v

Розрахункові параметри
Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниці вимірювання Величина Розрахункова тем

Розрахунковий показник компактності будинків
Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою   Λк буд =

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги