рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період - раздел Строительство, Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006 Р.1 Амплітуда Коливань Температури Приміщення ...

Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення , °С, розраховується за формулою


, (Р.1)

де qбуд - тепловтрати приміщення, Вт, що визначаються згідно з положеннями СНиП 2.04.05;

т - коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі системи опалення, приймається згідно з таблицею Р1;

Fj - площа внутрішньої поверхні j-ї зовнішньої огороджувальної конструкції, м2;

К - кількість зовнішніх огороджувальних конструкцій у приміщенні;

Bj - коефіцієнт теплопоглинання, Вт/(м2 · К), внутрішньою поверхнею j-ї зовнішньої огороджу­вальної конструкції приміщення, що визначається за формулою


, (Р.2)

де Yв - коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні огорожі, Вт/(м2 ∙ К), визначається за (Р.2) -(Р.3);

αв - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2 ∙ К), що приймається згідно з додатком Е.

Таблиця Р.1 - Коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі систем опалення

 

Тип опалення т
Водяне опалення будівель з безперервним обслуговуванням 0,1
Опалення з використанням малотеплоємних приладів: а) нагрівання приладів опалення протягом 18 год з перервою 6 год б) нагрівання приладів опалення протягом 12 год з перервою 12 год в) нагрівання приладів опалення протягом 6 год з перервою 18 год   0,8 1,4 2,2
Поквартирне водяне опалення (час обслуговування 6 год) 1,5
Пічне опалення теплоємними печами під час топлення їх один раз на добу: - товщина стінок печі у 1/2 цеглини - товщина стінок печі у 1/4 цеглини   від 0,4 до 0,9* від 0,7 до 1,4*
Примітка* Менше значення т відповідає масивним печам, більше - менш масивним легким печам. При топленні печей двічі на добу величину т треба зменшувати у 2,5 - 3 рази для печей з товщиною у 1/2 цеглини, та у 2-2,3 раза при товщині у 1/4 цеглини.

Р.2 Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулами:

а) коли внутрішній шар огороджувальної конструкції має теплову інерцію D ≥ 1, то

Yв = s1, (Р.3)

б) якщо теплова інерція першого шару огороджувальної конструкції D1 < 1, а першого і другого шарів конструкції D1+ D2 ≥ 1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні розраховується за формулою

Yв = , (Р.4)

де R1, s1, s2 - термічний опір та коефіцієнти теплозасвоєння відповідно першого та другого шарів;

в) якщо теплова інерція перших η шарів конструкції D1 + D2 +...+ Dn < 1, а теплова інерція n+1 шарів D1 + D2 +...+ Dn + Dn+1 1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні потрібно визначати з урахуванням коефіцієнтів теплозасвоєння n шарів за формулами для n-го шару

Yn =; (Ρ.5)

для i-го шару (i = n-1, n-2, ... 1)

Yi =. (Ρ.6)

Для термічно неоднорідних шарів конструкції потрібно визначати середній коефіцієнт тепло­засвоєння матеріалом цього шару scep , Вт/(м2 · К), за формулою

sсер =, (Ρ.7)

де sn - коефіцієнт теплозасвоєння окремих матеріалів шару, Вт/(м2 · К);

Fn - площа, що займають окремі матеріали по поверхні шарів, м2.

, (Ρ.8)

Р.3. Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею світлопрозорої огороджувальної конст­рукції розраховується за формулою

де RΣc - опір теплопередачі світлопрозорої конструкції, м2 · К/Вт, приймається на підставі резуль­татів випробувань згідно з ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1-99) акредитованими лабора­торіями або за результатами теплових розрахунків конструкції за додатком М.– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теплова ізоляція будівель На заміну СНиП ІІ-3-79
Чинні від 2007-04-01 Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків і споруд і порядку ї

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих Норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням із замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, що проектується,

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
2.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 3 °С та більше, обов'язко

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові qбуд ≤ Emax , (6) де qбуд - розрахункові або фак

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних закладів обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних конструкцій

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови Rg ≥ Rg н, (12) де Rg - опір повітропро

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови Δw ≤ Δwд , (16) де Δw - збільшен

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документа. 7.2 Ен

Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах
ДБН В.1.1 -7-2002 ДБН В.1.4-0.01-97 ДБН В.1.4-0.02-97 ДБН В.1.4-1.01-97 ДБН В.1.4-2.01-97 ДБН В.2.2-9-1999 ДБН В.2.2-15-2005 ДБН В.2.5-24-2003 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (

Терміни та визначення понять
Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять. Теплоізоляційна оболонка будинку- система огороджувальних конструкцій будинку, що забезпечу

В опалювальний період
Таблиця Г.1 - Градація вологісного режиму приміщень   Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря φв , %, за темпер

Розрахункове визначення температури неопалюваних приміщень
Розрахункова температура, °С, у неопалюваному приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою

Огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 · К)   αв α

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою RΣ =

Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів
Таблиця Л.1 - ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № з/п   Назва матеріалу Характеристика в сухому

Порядок визначення розрахункових теплофізичних характеристик будівельних матеріалів
Для будівельних матеріалів, що не зазначені у таблиці Л.1, розрахункові значення теплофізичних характеристик визначають на підставі експериментальних випробувань з виконанням наступних процедур.

Конструкцій в залежності від коефіцієнта скління
М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою , (М.1) де

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд , кВт · год/м2 або кВт · год/м3, визначається за формулою

При оцінці їх теплостійкості у літній період
П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій , °С, виконується за формулою

Поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП , Вт/(м2 ∙К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків Δp , Па, визначається за формулою Δp=(H-hi)(γз - γв)+0,03γз_

Форма енергетичного паспорта будинку
Таблиця Ф1 - Загальна інформація   Дата заповнення ( рік, місяць, число)   Адреса будинку &nb

Розрахунковий показник компактності будинків
Щ.1 Розрахунковий показник компактності будинку Λк буд , визначається за формулою Λк буд =FΣIVh , (Ц.1)

ДБН В.2.6-31:2006
"Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 (витяги) З метою вдосконалення нормативно-правової бази Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги