рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів - раздел Строительство, Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006 2.1 Для Зовнішніх Огороджувальних Конструкцій Опалюваних Будинків Та Споруд І...

2.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 3 °С та більше, обов'язкове виконання умов:

RΣпрR q min ,(1)

Δtпр ≤ Δt , (2)


τ в min > tmin , (3)


де RΣпр - приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних огороджувальних конст­рукцій визначається опір теплопередачі), приведений опір теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 · К/Вт;

R q min - мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної кон­струкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 · К/Вт;

Δtпр - температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і приведеною темпе­ратурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, °С;

Δt - допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, °С;

τ в min - мінімальне значення температури внутрішньої поверхні в зонах теплопровідних вклю­чень в огороджувальній конструкції, °С;

tmin - мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні при розрахункових значеннях температур внутрішнього й зовнішнього повітря, °С.

2.2 Мінімально допустиме значення R q min опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій і дверей житлових і громадських бу­динків встановлюється згідно з таблицею 1 залежно від температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком В.

 

Таблиця 1 - Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будинків R q min, м2∙К/Вт

 

 

 

 

 

 

№ поз. Вид огороджувальної конструкції ЗначенняR q minдля температурної зони
І II III IV    
Зовнішні стіни 2,8 2,5 2,2 2,0
2а* Покриття й перекриття неопалюваних горищ 4,95 4,5 3,9 3,3
3,3 3,0 2,6 2,2
Перекриття над проїздами та холодними підвалами, що межують із холодним повітрям 3,5 3,3 3,0 2,5
Перекриття над неопалюваними підвалами, що розташовані вище рівня землі 2,8 2,6 2,2 2,0
5а*     Перекриття над неопалюваними підвалами, що розташовані нижче рівня землі* 3,75 3,45 3,0 2,7
2,5 2,3 2,0 1,8
6а     Вікна, балконні двері, вітрини, вітражі, світлопрозорі фасади 0,6 0,56 0,5 0,45
0,5 0,5 0,5 0,45
Вхідні двері в багатоквартирні житлові будинки та в громадські будинки 0,44 0,41 0,39 0,32
Вхідні двері в малоповерхові будинки та в квартири, що розташовані на перших поверхах багатоповерхових будинків 0,6 0,56 0,54 0,45
Вхідні двері в квартири, що розташовані вище першого поверху 0,25 0,25 0,25 0,25
* Для будинків садибного типу і будинків до чотирьох поверхів включно.

2.3 У разі реконструкції будинків, що виконується з метою їх термомодернізації, допускається для непрозорих огороджувальних конструкцій приймати значення R q min згідно з таблицею 1 з коефіцієнтом 0,8.

Таблиця 2 - Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій промислових будинків Rq min , м2 · К/Вт

 

 

Вид огороджувальної конструкції та тепловологісний режим експлуатації будинків Значення R q min для температурної зони, м2∙К/Вт
І II III IV
Зовнішні непрозорі стіни будинків — з сухим і нормальним режимом з конструкціями з: D>1,5 D≤1,5 — з вологим і мокрим режимом з конструкціями з: D>1,5 D≤1,5 — з надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)     1,5 2,0   1,6 2,2 0,55     1,3 1,8   1,4 2,0 0,45     1,2 1,7   1,2 1,8 0,45     0,7 1,2   0,9 1,5 0,35
Покриття й перекриття будинків — з сухим і нормальним режимом з конструкціями з: D>1,5 D≤1,5 — з вологим і мокрим режимом з конструкціями з: D>1,5 D≤1,5 — з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)     1,6 2,1   1,6 1,8 0,55     1,5 2,0   1,5 1,7 0,45     1,3 1,8   1,4 1,5 0,45     0,9 1,1   1,2 1,4 0,35
Перекриття над проїздами й підвалами з конструкціями з: — D>1,5 — D≤1,5   1,8 2,2   1,7 2,0   1,6 1,9   1,4 1,7
Двері й ворота будинків: — з сухим і нормальним режимом — з вологим і мокрим режимом — з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)   0,55 0,72 0,2   0,55 0,65 0,2   0,5 0,6 0,2   0,42 0,54 0,2
Вікна й зенітні ліхтарі будинків: — із сухим і нормальним режимом — з вологим і мокрим режимом — з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)   0,42 0,45 0,18   0,39 0,42 0,18   0,39 0,42 0,18   0,32 0,35 0,18

2.4 Мінімально допустиме значення R q min опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій, дверей та воріт промислових (сіль­ськогосподарських) будинків встановлюється згідно з таблицею 2 залежно від температурної зони експлуатації будинку, що приймається за додатком В, тепловологісного режиму внутрішнього сере­довища, що визначають за додатком Г, і теплової інерції огороджувальних конструкцій D, що розраховується за формулою

, (4)

де Ri - термічний опір i-го шару конструкції, що розраховується за формулою

, (5)

де δi - товщина i-го шару конструкції, м;

λip - теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м ·К), що приймають згідно з 2.11;

sip - коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експ­луатації, Вт/(м2·К), що приймають згідно з 2.11;

n - кількість шарів у конструкції за напрямком теплового потоку.

Примітка.Формула (4) наведена для багатошарової конструкції, що складається з однорідних шарів. Якщо шари складаються з різних матеріалів, то для конструкції чи її частини, що розраховується, треба враховувати середні термічні опори в межах товщини δi (за формулою Ri.= δi / λ сер p, де λ сер p - середнє за площею значення теплопровідності в розрахункових умовах) і середні коефіцієнти теплозасвоєння (за формулою Р.7).

2.5 Мінімально допустиме значення R q min опору теплопередачі внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розмежовують приміщення з розрахунковими температурами повітря, які відріз­няються більше ніж на 3 °С (стіни, перекриття), і приміщень з поквартирним регулюванням тепло-споживання визначають за формулою

, (6)

де tв1 , tв2 - розрахункова температура повітря в приміщеннях, °С, що приймається згідно з таб­лицею Г.2 або розраховується· згідно з додатком Д;

Δt - те саме, що в формулі (2);

αв1 - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2·К), що приймається згідно з додатком Е.

2.6 Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції Δt, °С, встановлюється залежно від призначення будинку і виду огороджувальної конструкції згідно з таблицею 3.

Таблиця 3 - Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутріш­нього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції Δt, °С

 

 

 

 

Призначення будинку Вид огороджувальної конструкції
Стіни (зовнішні, внутрішні) Покриття та перекриття горищ Перекриття над проїздами та підвалами
Житлові будинки, дитячі установи, школи, інтернати 4,0 3,0 2,0
Громадські будинки, крім зазначених вище, адміністративні та побутові, за винятком приміщень з вологим або мокрим режимом експлуатації 5,0 4,0 2,5
Виробничі будинки з сухим та нормальним режимом експлуатації 7,0 5,0
Виробничі будинки з вологим та мокрим режимом експлуатації tв - tр 0,8 (tв - tp)
Виробничі будинки з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)

 

2.7 Мінімально допустима температура внутрішньої поверхні tmin непрозорих огороджувальних конструкцій у зонах теплопровідних включень, у кутах і укосах віконних і дверних прорізів при розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря, прийнятому залежно від температурної зони експлуатації будинку згідно з додатком Ж, повинна бути не менше ніж температура точки роси tp за розрахунковими значеннями температури й відносної вологості внутрішнього повітря, які приймаються залежно від призначення будинку згідно з таблицею Г. 2.

2.8 Мінімальна температура на внутрішній поверхні tmin світлопрозорих огороджувальних кон­струкцій житлових і громадських будинків, включаючи стулки, коробки, імпости й зони дистан­ційних рамок, при розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря, прийнятому згідно з додатком Ж, повинна бути не менше ніж 4 °С, а для непрозорих елементів - не менше ніж тем­пература точки роси tp за розрахунковими значеннями температури й відносної вологості внут­рішнього повітря, для виробничих будинків - не менше ніж 0 °С за розрахунковим значенням температури внутрішнього повітря, прийнятими залежно від призначення будинку згідно з таблицею Г. 2.

2.9 Виконання умов за формулами (1) - (3) для огороджувальної конструкції, що проектується чи обстежується, перевіряється за результатами визначення теплотехнічних показників огород­жувальних конструкцій за ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1), ГОСТ 26254 акредитованими лабо­раторіями або за результатами розрахунків теплотехнічних показників конструкцій методами математичного моделювання теплових процесів та згідно з 2.10-2.14.

2.10 Приведений опір теплопередачі RΣпp , м2 · К/Вт, непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних огороджувальних кон­струкцій - опір теплопередачі, RΣпp , м2 · К/Вт) при перевірці виконання умови за формулою (1) розраховується згідно з додатком И.

2.11 Розрахункові умови експлуатації при розрахунках опору теплопередачі огороджувальних конструкцій приймаються залежно від розрахункового вологісного режиму експлуатації примі­щення та конструктивного рішення огороджувальної конструкції згідно з додатком К. Розрахункові значення теплофізичних характеристик матеріалів приймаються згідно з таблицею Л.1 додатка Л або встановлюються згідно з Л.2.

2.12 Приведений опір теплопередачі RΣпp , м2 · К/Вт, світлопрозорої огороджувальної конструкції при перевірці виконання умови за формулою (1) розраховується згідно з додатком М.

2.13 Температурний перепад Δtпp при перевірці виконання умови за формулою (2) для ого­роджувальних конструкцій розраховується в залежності від їх коефіцієнта скління згідно з до­датком М.

2.14 Температура внутрішньої поверхні термічно неоднорідної огороджувальної конструкції у зонах теплопровідних включень, у кутах, укосах віконних і дверних прорізів, температура внутрішньої поверхні τ в min світлопрозорих огороджувальних конструкцій у зонах стулки, коробки, ім­постів, дистанційних рамок при перевірці виконання умови за формулою (3) визначається на підставі розрахунків двомірних або тримірних температурних полів.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теплова ізоляція будівель На заміну СНиП ІІ-3-79
Чинні від 2007-04-01 Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків і споруд і порядку ї

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих Норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням із замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, що проектується,

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові qбуд ≤ Emax , (6) де qбуд - розрахункові або фак

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних закладів обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних конструкцій

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови Rg ≥ Rg н, (12) де Rg - опір повітропро

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови Δw ≤ Δwд , (16) де Δw - збільшен

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документа. 7.2 Ен

Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах
ДБН В.1.1 -7-2002 ДБН В.1.4-0.01-97 ДБН В.1.4-0.02-97 ДБН В.1.4-1.01-97 ДБН В.1.4-2.01-97 ДБН В.2.2-9-1999 ДБН В.2.2-15-2005 ДБН В.2.5-24-2003 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (

Терміни та визначення понять
Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять. Теплоізоляційна оболонка будинку- система огороджувальних конструкцій будинку, що забезпечу

В опалювальний період
Таблиця Г.1 - Градація вологісного режиму приміщень   Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря φв , %, за темпер

Розрахункове визначення температури неопалюваних приміщень
Розрахункова температура, °С, у неопалюваному приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою

Огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 · К)   αв α

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою RΣ =

Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів
Таблиця Л.1 - ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № з/п   Назва матеріалу Характеристика в сухому

Порядок визначення розрахункових теплофізичних характеристик будівельних матеріалів
Для будівельних матеріалів, що не зазначені у таблиці Л.1, розрахункові значення теплофізичних характеристик визначають на підставі експериментальних випробувань з виконанням наступних процедур.

Конструкцій в залежності від коефіцієнта скління
М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою , (М.1) де

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд , кВт · год/м2 або кВт · год/м3, визначається за формулою

При оцінці їх теплостійкості у літній період
П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій , °С, виконується за формулою

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення , °С, розраховується за формулою

Поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП , Вт/(м2 ∙К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків Δp , Па, визначається за формулою Δp=(H-hi)(γз - γв)+0,03γз_

Форма енергетичного паспорта будинку
Таблиця Ф1 - Загальна інформація   Дата заповнення ( рік, місяць, число)   Адреса будинку &nb

Розрахунковий показник компактності будинків
Щ.1 Розрахунковий показник компактності будинку Λк буд , визначається за формулою Λк буд =FΣIVh , (Ц.1)

ДБН В.2.6-31:2006
"Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 (витяги) З метою вдосконалення нормативно-правової бази Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги