рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лекція №3.

Лекція №3. - раздел Спорт, Інформаційні системи і технології на підприємствах   Тема: Структура Та Характеристики Економічної Інфо...

 

Тема: Структура та характеристики економічної інформації(ЕІ)

План:

1. Поняття економічної інформації.

2. Структура ЕІ.

3. Характеристики ЕІ.

Контрольні запитання :

1. Що таке економічна інформація?

2. За якими ознаками класифікуеться ЕІ?

3. Що таке економічний показник?

4. Поняття реквізиту.

5. Реквізіти основи та ознаки.

6. Структура інформації(логічна, фізична), з чим пов’язані?

Література: Л1[10-13]

Економічна інформація (ЕІ)це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами і колективами людей у виробничій і невиробничій сферах.

До характеристик економічної інформації слід віднести:

· великі обсяги;

· багаторазове повторення циклів її отримання і перетворення у встановлені часові періоди (місяць, квартал, рік
і т. ін.);

· різноманіття джерел і споживачів;

· значна питома вага рутинних процедур під час її опрацювання.

Економічну інформацію (ЕІ) можна класифікувати за цілою низкою ознак, а саме:

а) за функціями управління:

— планова;

— нормативна;

— облікова;

— аналітична;

б) за відношенням до об’єкта управління:

в) за моментом виникнення:

— первинна;

— похідна;

г) за сталістю змісту:

— умовно-стала;

— умовно-змінна;

д) за характеризованими сутностями:

— інформація про предмети (деталі, вироби, устаткування);

— інформація про процеси (технологія опрацювання, технологія виготовлення);

е) за елементами структури:

— реквізит;

— показник;

— масив;

— інформаційний потік;

— інформаційна база.

Розгляньмо дещо детальніше останню ознаку класифікації ЕІ, оскільки вона визначає характер можливих дій з цим видом інформації.

З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях прийнято розрізняти логічну та фізичну структури інформації. Фізична структура визначається типом відповідного носія (папір, магнітна стрічка, магнітний диск тощо).

Під логічною структурою інформації мають на увазі таку структуру, яка враховує погляд користувача (управління). Наведемо приклад — аналогію з процесу природного спілкування (обміну інформацією) між людьми. Серед елементів та рівнів такого спілкування традиційно виділяють такі: літера ® склад ® слово ® речення ® абзац тощо.

В ЕІ подібна логічна структура може бути подана таким чином:

 

Символ

¯

Реквізит

¯

Показник

¯

Масив

¯

Інформаційний потік

¯

Інформаційна база

 

Під символом розуміють елементарний нетрадиційний сигнал інформації, яка не має самостійного значення (літера, цифра, знак).

Реквізит — це найпростіша структурна одиниця інформації, яка є неподільною на смисловому рівні і яка відображає кількісну чи якісну характеристику сутностей (об’єктів, процесів тощо) предметної області.

Реквізит-ознака (Rоз) містить якісну характеристику суттєвості, що дозволяє виділити (ідентифікувати) об’єкт із множини різ­них об’єктів.

Реквізит-основа (Rос) містить кількісну характеристику об’єкта, що визначає його стан.

Поділ реквізитів на різновиди можна подати таким чином (рис. 1.5):

 

Рис. 1.5. Поділ реквізитів на кількісні та якісні

Розрізняють форму і значення реквізитів. Форма реквізиту виявляється в його назві (наприклад професія), а значення реквізиту «професія» — це назва конкретної професії (наприклад токар, фрезерувальник, технолог тощо).

У процесі опрацювання інформації реквізити-основи і реквізити-ознаки мають різне призначення, а саме: над реквізитами-основами виконують арифметичні операції, над реквізитами-ознаками — логічні.

Економічний показник — це інформаційна сукупність з мінімальним складом реквізитів-ознак (Rоз) і реквізитів-основ (Rос), достатнім для створення елементарного документа. Символічна формула для утворення показника має такий вигляд:

. (1)

Зазначимо, що характер дій над Rос і Rоз визначає і правила позначення їх за побудови відповідних показників, а саме:

а) реквізити-основи позначаються великими літерами алфавіту (зазвичай латинського) і слугують основними елементами під час побудови формули;

б) реквізити-ознаки групуючі позначаються маленькими літерами і слугують в якості індексів у формулах;

в) реквізити-ознаки довідкові ніяким чином не позначаються і виконують роль, що випливає з їхньої назви (довідкові).

Для ілюстрації наведених правил розгляньмо таку інформаційну сукупність, як «Відомість завантаження верстатів механічного цеху машинобудівного підприємства на місяць під виробничу програму». Реквізити, що можуть міститися у цьому доку­менті, опишемо за допомогою такої таблиці:

 

Таблиця 1.1

Реквізит Ідентифікатор Умовне позначення реквізиту в формулі Характеристика реквізиту
Назва цеху NC Якісний довідковий
Код цеху КC с Якісний групуючий
Назва місяця NMIS Якісний довідковий
Код місяця KMIS m Якісний групуючий
Назва верстата NVER Якісний довідковий
Код верстата конкретного виду KVER i Якісний групуючий
Кількість верстатів конкрет­ного виду в цеху NKVER N Кількісний фактичний
Ефективний місячний фонд роботи одного верстата конкретного виду EFOND F Кількісний плановий
Трудомісткість місячної виробничої програми цеху в розрізі конкретного виду верстатів TRUD T кількісний плановий
Коефіцієнт завантаження конкретного виду верстатів KZAV K кількісний розрахун­ковий

 

Виходячи з наведеної таблиці та враховуючи наведені вище правила, перелічимо деякі показники:

Nicm — кількість верстатів і-го виду в с-му цехові в т-му місяці;

Fiсm — ефективний фонд роботи одного верстата і-го виду в
с-му цехові в т-му місяці;

Тiсm — трудомісткість виробничої програми с-го цеху в т-му місяці в розрізі і-го виду верстатів;

Kiсm = Тiсm / (Fiсm · Nicm) — коефіцієнт завантаження і-го виду верстатів в с-му цеху під виробничу програму т-го місяця.

Процес перетворення економічної інформації у відповідні дані можна подати таким чином (рис. 1.6):


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Інформаційні системи і технології на підприємствах

На сайте allrefs.net читайте: "інформаційні системи і технології на підприємствах"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лекція №3.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекція №1.
Тема: Вступ. Мета та задачі курсу . Система управління. Основні поняття. План: 1. Вступ

Лекція №2.
  Тема: Інформаційні технології організації і їх класифікація План: 1. Поняття інформаційної технології. 2. Класифі

Таблиця 1.2
ЗІСТАВЛЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ Компоненти технологій для виробництва продуктів матеріальних інформаційних

Таблиця 1.4
КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Види інформації, що опрацьовується Дані Текст Графіка Знанн

Лекція №4.
  Тема: Формалізований опис економічної інформації(класифікація, кодування, моделювання) План: 1. Методи формалізованого опи

Лекція №5.
  Тема: Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її організації План: 1. Поняття позамашинної інформаційної ба

Лекція №6.
  Тема: Склад АБД План: 1. Склад АБД. Контрольні запитання :   1. Схарактер

Методи створення оптимальної моделі баз даних
Під оптимальною логічною моделлю баз даних розуміють модель, яка не має аномалій, пов’язаних з модифікацією БД, тобто проблем, що можуть виникнути у зв’язку із замінами, вставками і вилученнями дан

Теорія нормалізації відношень
Нормалізація відношень — це ітераційний зворотний процес декомпозиції початкового відношення на кілька простіших відношень меншої розмірності. Під зворотністю процесу розуміють те, що операц

Поняття сховищ даних та основи їх створення
План: 1. Поняття сховищ даних. 2.Основи створення сховищ даних. Контрольні запитання : 1. Дайте визначення поняття схови

Характеристика та класифікація технологічних операцій
План: 1. Характеристика технологічних операцій. 2. Класифікація технологічних операцій. Контрольні запитання : 1. Що таке техно

Назвіть типи технологічних процесів
Література: Л2[167-169] Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації Технологічний процес обробки інформації — це сукупність взаємозв’я

Операції збору та реєстрації інформації
Технологічний процес обробки інформації починається з її збору та реєстрації. Збір інформації — це підрахування, зважування, вимірювання або інші варіанти визначення обсягів тієї або іншої господар

Лекція №13.
  Тема: Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ План: 1. Режими роботи ЕОМ. 2. Характеристики режимів роботи ЕОМ

Стадії та етапи розробки
Стадії та етапи розробки інформаційних систем визначає відповідний державний стандарт, де наводиться повний перелік стадій та етапів створення інформаційних систем, причому в конкрет­них умовах ці

Лекція №15.
  Тема: Системи планування виробничих ресурсів(MRPII). План: 1. Поняття системи планування виробничих ресурсів. 2.

Лекція №16.
  Тема: Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами(CSRP). План: 1. Поняття системи планування

CSRP — планування ресурсів, синхронізоване з вимогами покупців
Рис. 4.11. Спрощена схема CSRP-системи Виробниче планування не просто розширюється, а замінюєт

Введення в управління проектами
План: 1. Поняття управління проектами. 2. Склад та характеристики управління проектами. Контрольні запитання : 1. Що таке управ

Microsoft Project
Система Microsoft Project є на сьогодні найпоширенішою у світі системою управління проектами. У багатьох західних компаніях пакет MS Project став звичним додатком до Microsoft Offi

Time Line 6.5
(Фірма Time Line Solutions) Основними відмітними рисами Time Line 6.5 є реалізація кон­цепції багатопроектного планування в рамках організації, гнучкі засоби підтримки фор

SureTrak
(Фірма Primavera Systems, Inc.) Крім P3 компанія Primavera Systems поставляє полегшену систему для УП — SureTrak. Цей програмний продукт орієнтований на невеликі проекти,

Artemis Views
(Фірма Artemis International) Традиційно програмні продукти сімейства Artemis (Arte­mis 2000, Artemis 9000, потім Prestige) використовувалися для управління великими інжен

Spider Project
(Spider Technologies Group, Росія) Російська розробка — Spider Project. За інформацією, отриманою від фахівців, що розробляють і підтримують пакет (Spider Technologies Gro

Open Plan
(Welcom Software) Однією із основних відмінностей системи є потужні засоби ресурсного і вартісного планування, що дозволяють значно полегшити знаходження найбільш ефективного розподілу рес

Лекція №19.
Тема: Програмний продукт Primavera Project Planner(P3). План: 1. Загальна характеристика Primavera Project Planner(P3).

Лекція №20.
  Тема: Специфіка використання програмного продукту Primavera Project Planner(P3) для управління проектами План: 1. Склад ро

Лекція №21.
    Тема: Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів на підприємствах. План:

Таблиця 6.1
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМ ДЛЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Програма для фундаментального аналізу

Лекція №22.
  Тема: Програмні продукти “Project Expert” План: 1.Призначення програмного продукту Project Expert. 2. Версії прог

Таблиця 6.2
ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ PROJECT EXPERT BUSINESS PLAN GUIDE І PROJECT EXPERT — BIZ PLANNER Функціональні можливості системи Business pla

Блок-інтегратор
Блок-інтегратор доступний тільки у версії «Holding». У блоці інтеграції передбачені такі модулі: 1. Модуль формування моделі холдінга (система загальних витрат, оподаткування, залучення ка

Побудова моделі
Процес побудови моделі — найбільш трудомісткий і вимагає значної підготовчої роботи із збору та аналізу вхідних даних. Різні модулі Project Expert є незалежними та доступними користувачеві практичн

Формування звіту
Після завершення аналізу проекту формуються звіти. В Pro­ject Expert передбачений спеціальний генератор звіту, що забезпечує компонування та редагування звіту за бажанням користува

Лекція №23.
    Тема: Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах. Програмний продукт ФАРОС План:

Витрати
Під час аналізу витрат визначається та діяльність, що збільшує витрати на виробництво без збільшення прибутку. Типовим складовим зростання витрат є, наприклад, зміни й ускладнення в дизайні продукц

Конкурентоспроможність
Фірма може вважатися конкурентоспроможною, якщо вона в змозі продавати свою продукцію за ринковою ціною з прибутком. Конкурентоспроможність або конкурентна перевага означає, що фірма має перевагу в

Лекція №24.
  Тема: Програмний продукт BEST План: 1. Призначення програмного продукту BEST . 2. Склад програмного продукту BEST

Контроль витрат
1. Індикатор динаміки поточних продажів (Total Cost Pro­ductivity Indicator — TCP) надає менеджеру інформацію про те, наскільки фактичні витрати, віднесені на виробництво за фактом

Лекція №25.
    Тема: Стислий опис процесу прийняття рішень План: 1. Призначення процесу прийняття рішення. 2.Хар

Класифікація задач організаційного управління
Клас Визначальна особливість Методи рішення Галузі використання Перший Цілком структуровані (фо

Класифікація працівників організаційного управління
Номер групи Назва групи Клас задач, що розв’язуються Керівники (директори, головні адміністратори і т. ін.)

Лекція №26.
  Тема: Суть і компоненти СППР План: 1. Історія виникнення системи підтримки прийняття рішень(СППР). 2.Основні комп

База даних і система управління базою даних
Будь-яка система підтримки прийняття рішень містить підсистему даних, яка складається з двох основних частин: бази даних і системи управління базою даних (СУБД). Притаманний технології СППР акцент

Лекція №28.
    Тема: Виробничі системи План: 1. Склад та характеристика виробничих систем. 2.Висновки.

Таблиця 9.2
Впровадження, співвідношення витрат і вартісні оцінки Показник Локальні системи Малі інтегровані системи Середні інтегрован

Лекція №29.
  Тема: Базова концепція і основні функціональні компоненти інтегрованої інформаційної системи “Галактика” План: 1. Функції

Лекція №30.
  Тема: Контур бухгалтерського обліку План: 1. Зв’язок бухгалтерського та оперативного контурів.. 2. Складові конту

Розрахунки економічних показників
· Аналітичний баланс. · Розрахунок рентабельності. · Розрахунок стійкості. · Розрахунок оборотності. · Розрахунок ліквідності. Кількість і склад форм ви

Лекція №31.
  Тема: Інформаційна система управління підприємством Miracle V План: 1. Призначення ІС управління підприємством Miracle V

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги