рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок несиметричних ланцюгів

Розрахунок несиметричних ланцюгів - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка Він Зводиться До Розрахунку Усіх Фаз Ланцюгів. Розглянемо Порядок Розрахунку ...

Він зводиться до розрахунку усіх фаз ланцюгів. Розглянемо порядок розрахунку основних несиметричних режимів роботи трифазних ланцюгів.

З'єднання зірка — зірка. На мал. 9.2 зображено несиметричний трифазний ланцюг, генератор і приймач якого з'єднані зіркою. Відомі комплекси фазних ЕРС і комплекси фазних опорів і нульового проводу . При цьому опори лінійних і фазних дротів джерела мають рівними нулю. Якщо зазначеними опорами не можна зневажити, то їх додають до опорів приймача за правилами додавання комплексів. Тому що ланцюг має два вузли, то найбільш простим методом його розрахунку буде метод вузлових напруг.

Вузлова напруга між нейтральними крапками 0 до О' генератора й приймача визначиться формулою:

 

(9.1)

 

 

 

Рис. 9.2 Схема несиметричного трифазного ланцюга,

з'єднаного зіркою

 

Комплекси напруг на фазах приймача будуть дорівнювати:

 

(9.2)

(8.2)

Комплекси фазних і лінійних сил струмів знаходять за законом Ома:

 

 

Комплекс сили струму в нульовому проводі:

 

.

У граничному випадку, коли чи , вузлова напруга Uо=0 і, отже, напруги на фазах споживача будуть дорівнюють фазним напругам джерела живлення. У цьому випадку в схемі утворяться три самостійних контури:

 

 

у яких сила струму в нульовому дроті визначиться за першим законом Кірхгофа.

Векторна діаграма для такої схеми представлена на рис. 9.3.

 

 

(8.3)

 

Рис. 9.3. Векторна діаграма для "несиметричної зірки" з

нейтральним дротом

 

У випадку відсутності нульового дроту (Rо= ∞, Ом) вузлова напруга дорівнює:

 

(9.3)

 

Напруги на фазах приймача визначаються за рівняннями (9.2), а сили струмів у фазах – за законом Ома. Потужності ланцюга у всіх випадках рівні сумі потужностей фаз системи. Слід зазначити, що опір нульового проводу повинний бути мінімальним (запобіжники в ньому не встановлюються).

Векторна діаграма для випадку, коли нульовий дріт відсутній, представлена на рис. 9.4.

З'єднання споживача трикутником при відомих лінійних напругах. Якщо несиметричний споживач з'єднаний трикутником (рис. 9.1, б), то комплекси сил струмів в окремих фазах відповідно рівні

Комплекси лінійних сил струмів знаходяться як різниці відповідних комплексів фазних сил струмів:

 

У випадках коли несиметричний приймач з'єднаний трикутником і задані фазні напруги джерела, з'єднаного зіркою, треба спочатку визначити лінійні напруги приймача як різниці відповідних фазних напруг джерела живлення, а потім знайти сили струмів згідно зазначеному вище способу.

 

 

Рис. 9.4. . Векторна діаграма для "несиметричної зірки" без

нейтрального дроту

 

література

 

  1. Электротехника/А.П. Трегуб/ Под ред. Э.В. Кузнецова. – К: Вища школа, 1987. – 600 с.
  2. Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 528 с.
  3. Верескун В. И., Сафонов А.С. Электротехника и электрооборудование судов: Учебник. – Л.: Судостроение, 1987. – 280 с.

 

Навчальне видання

 

Електротехніка

 

Конспект лекцій

Частина перша

 

(для студентів неелектричних спеціальностей)

 

укладач:

 

Костянтин Вадимович Філімоненко

 

Редактор Л.В. Бугокова

Техн. редактор Т.М. Дрововоз

Оригінал-макет О.В. Могильна

 

 

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Папір типогр. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. 3,0. Обл. - вид. арк.. ,

Тираж 100 прим. Вид. № . Замов. № . Ціна договірна.

Видавництво

Східноукраїнського національного університету

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8(0642) 41-34-12. Факс: 8(0642) 41-31-60

E-mail: uni @ snu. edu. ua

http: //snu.edu.ua

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка для студентів неелектричних спеціальностей Джерела..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок несиметричних ланцюгів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Електротехніка
(1 частина ) (для студентів неелектричних спеціальностей)          

Джерела напруги й струму
При розрахунках електричних ланцюгів реальні джерела електричної енергії звичайно заміняють ідеалізованими – джерелом напруги або джерелом струму. Джерелом напруги вважається таке джерело, у

Схеми електричних ланцюгів
Електричні ланцюги бувають постійного й змінного струму. Їх, у свою чергу, розділяють на лінійні й нелінійні, нерозгалужені й розгалужені, прості й складні. Лінійними називають ланцюга, що містять

Енергія й потужність електричних ланцюгів
При проходженні електричного струму у ланцюзі під впливом ЕРС джерела енергії виконується певна робота з переносу електричних зарядів. Виконувана при цьому робота або вироблювана електрична енергія

Основні закони електричних ланцюгів
  Основними законами ланцюгів постійного струму є закон Ома і два закони Кірхгофа. Закон Ома.Закон Ома для замкнутого ланцюга, що складається з послідовно з'

Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку
Простими ланцюгами постійного струму називають ланцюги з послідовним, паралельним або змішаним з'єднанням їхніх параметрів. Для розрахунку таких ланцюгів використовують закон Ома і так звані еквіва

Розрахунок ланцюгів оснований на перетворені трикутника опорів в еквівалентну зірку та навпаки
З’єднання трьох елементів ланцюга Ra, Rb, Rc, яке має вигляд зірки з трьома променями зі спільною точкою – вузлом у центрі, має назву "зірка" (рис. 2.5, а

Складні ланцюги й методи їхнього розрахунку
Складні з'єднання мають різні електричні ланцюги, наприклад, ланцюги систем автоматики, ланцюги електронних пристроїв і ланцюги електропостачання. У таких ланцюгах, як правило, відомі опори і ЕРС,

Метод контурних струмів
  Метод зводиться до розв’язання системи n = p – q + 1 рівнянь, складених за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів ланцюга. У результаті рішення визначаються сили стр

Метод вузлових потенціалів
  Метод зводиться до визначення потенціалів окремих вузлів складного електричного ланцюга шляхом розв’язання системи рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа. Застосування цього

Метод еквівалентного генератора
  Сутність його зводиться до заміщення будь-якого складного ланцюга, що впливає на будь яку його вітку, еквівалентним генератором, або, що те ж саме, активним двополюсником.

Основні поняття й визначення
Перемінним (змінним) струмом називається всякий струм, що змінюється в часі. У техніці перемінним струмом прийнято називати струм, що періодично змінює свої значення й напрямок. Закономірності пері

Діючі й середні значення перемінного струму та напруги
  При розгляді синусоїдальних величин крім миттєвих і амплітудних значень застосовують ще діючі й середні значення. Діючим значенням сили перемінного струму називають його

Векторні і часові діаграми
Синусоїдальні величини зображують обертовими векторами. При цьому довжина вектора у визначеному масштабі являє собою амплітуду (рис. 4.4, а) , кут, утворений вектором з віссю абсцис, — фазовий кут

Параметри й закони ланцюгів перемінного струму
Основними параметрами електричних ланцюгів перемінного струму, як відзначалося раніше, є опір r , індуктивність L і ємність С. При перемінному струмі безупинно змінюються магні

Нерозгалужені ланцюги перемінного струму
Ланцюг перемінного струму називають нерозгалуженим, якщо він містить тільки один елемент активного опору або індуктивності, або ємності або послідовне з'єднання цих елементів. Ланц

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюгів
Символічний метод розрахунку ланцюгів перемінного струму, в основу якої покладено зображення синусоїдальних функцій часу комплексними числами, дозволяє рівняння для будь-якого ланцюга, складені на

Резонанс напруг
Розглянемо явище резонансу в нерозгалуженому ланцюзі з опором, індуктивністю і ємністю (рис. 7.1, а). Умова резонансу в такому ланцюзі можна записати у виді:

Резонанс струмів
  Розглянемо найпростіший випадок паралельного з'єднання елементів із r,L і C (рис. 7.2, а). У такому ланцюзі резонанс струмів I настає за умови:

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Потужність трифазних ланцюгів
Миттєва потужність трифазного ланцюга дорівнює сумі миттєвих потужностей кожної фази: (8.4)

Розрахунок симетричних ланцюгів
  Він зводиться до розрахунку однієї з фаз, оскільки у всіх фазах кожного такого ланцюга напруги, струми і фазні кути зрушення однакові. Так, для симетричної системи при з'єднанні спо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги