рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Параметри й закони ланцюгів перемінного струму

Параметри й закони ланцюгів перемінного струму - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка Основними Параметрами Електричних Ланцюгів Перемінного Струму, Як Відзначалос...

Основними параметрами електричних ланцюгів перемінного струму, як відзначалося раніше, є опір r , індуктивність L і ємність С. При перемінному струмі безупинно змінюються магнітне й електричне поля. Перше наводить в елементах ланцюгів ЕРС індукції, а друге підтримує циклічне перезарядження елемента ємності. У результаті всі параметри в тій або іншій формі впливають на силу перемінного струму.

Опір r (R) перемінному струмові називається активним. Він більше опору постійному струмові, званого звичайно омічним. Розходження між активним і омічним опорами пояснюється, головним чином, явищем поверхневого ефекту. Сутність цього явища полягає в тому, що при проходженні перемінного струму по провіднику як усередині, так і навколо нього створюється перемінне магнітне поле. Під впливом цього поля усередині провідника наводиться ЕРС самоіндукції, яка, відповідно до закону Ленца, перешкоджає проходженню струму. У центрі провідника потокозчеплення більше, ніж у його поверхні, тому ЕРС самоіндукції по перетину провідника не однакова: у центрі вона має найбільше значення, а на поверхні – найменше. Унаслідок цього струм по перетину провідника розподіляється нерівномірно: у центрі провідника його щільність мала, а в міру наближення до поверхні збільшується, тобто перемінний струм проходить, головним чином, по поверхні провідника.

Активний опір визначається виразом:

 

, (4.8)

 

де Rо — омічний опір; R — радіус провідника; f — частота струму; ν — питома провідність і μ — магнітна проникність провідника.

Активний опір тонких мідних й алюмінієвих дротів (діаметром до 10 мм) при частоті до 500 Гц практично дорівнює омічному.

Оскільки магнітні й електричні поля є носіями певної кількості електромагнітної енергії, то накопичення та перетворення її в інші види відбувається у всіх ділянках ланцюга. Однак у більшості реальних ланцюгів електричні і магнітні поля, розподілені уздовж ланцюга нерівномірно, тобто на одних ділянках ланцюга переважає електричне поле, а на інших – магнітне. Тому з метою спрощення при розгляді фізичних процесів у ланцюгах перемінного струму можливі деякі допущення, а саме: можна вважати, що на одній ділянці є тільки елемент активного опору, на іншому – елемент індуктивності, на третьому – елемент ємності. Такі допущення справедливі для всіх електричних ланцюгів, розміри яких на багато менші за довжину електромагнітної хвилі, що поширюється уздовж них . Подібні електричні ланцюги називаються ланцюгами із зосередженими параметрами. В основі розрахунку цих ланцюгів лежать ті ж закони, що і для ланцюгів постійного струму. Тому зупинимося тільки на формулюваннях законів Кірхгофа для миттєвих значень струмів, ЕРС і напруги:

а) алгебраїчна сума миттєвих значень сил струмів у вузлі електричного ланцюга дорівнює нулеві:

, (4.9)

 

б) алгебраїчна сума миттєвих значень ЕРС, що діють у будь-якому замкнутому контурі, дорівнює алгебраїчній сумі миттєвих значень падінь напруги на ділянках цього контуру:

, (4.10)

де ri активний опір i-ої ділянки контуру.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка для студентів неелектричних спеціальностей Джерела..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Параметри й закони ланцюгів перемінного струму

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Електротехніка
(1 частина ) (для студентів неелектричних спеціальностей)          

Джерела напруги й струму
При розрахунках електричних ланцюгів реальні джерела електричної енергії звичайно заміняють ідеалізованими – джерелом напруги або джерелом струму. Джерелом напруги вважається таке джерело, у

Схеми електричних ланцюгів
Електричні ланцюги бувають постійного й змінного струму. Їх, у свою чергу, розділяють на лінійні й нелінійні, нерозгалужені й розгалужені, прості й складні. Лінійними називають ланцюга, що містять

Енергія й потужність електричних ланцюгів
При проходженні електричного струму у ланцюзі під впливом ЕРС джерела енергії виконується певна робота з переносу електричних зарядів. Виконувана при цьому робота або вироблювана електрична енергія

Основні закони електричних ланцюгів
  Основними законами ланцюгів постійного струму є закон Ома і два закони Кірхгофа. Закон Ома.Закон Ома для замкнутого ланцюга, що складається з послідовно з'

Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку
Простими ланцюгами постійного струму називають ланцюги з послідовним, паралельним або змішаним з'єднанням їхніх параметрів. Для розрахунку таких ланцюгів використовують закон Ома і так звані еквіва

Розрахунок ланцюгів оснований на перетворені трикутника опорів в еквівалентну зірку та навпаки
З’єднання трьох елементів ланцюга Ra, Rb, Rc, яке має вигляд зірки з трьома променями зі спільною точкою – вузлом у центрі, має назву "зірка" (рис. 2.5, а

Складні ланцюги й методи їхнього розрахунку
Складні з'єднання мають різні електричні ланцюги, наприклад, ланцюги систем автоматики, ланцюги електронних пристроїв і ланцюги електропостачання. У таких ланцюгах, як правило, відомі опори і ЕРС,

Метод контурних струмів
  Метод зводиться до розв’язання системи n = p – q + 1 рівнянь, складених за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів ланцюга. У результаті рішення визначаються сили стр

Метод вузлових потенціалів
  Метод зводиться до визначення потенціалів окремих вузлів складного електричного ланцюга шляхом розв’язання системи рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа. Застосування цього

Метод еквівалентного генератора
  Сутність його зводиться до заміщення будь-якого складного ланцюга, що впливає на будь яку його вітку, еквівалентним генератором, або, що те ж саме, активним двополюсником.

Основні поняття й визначення
Перемінним (змінним) струмом називається всякий струм, що змінюється в часі. У техніці перемінним струмом прийнято називати струм, що періодично змінює свої значення й напрямок. Закономірності пері

Діючі й середні значення перемінного струму та напруги
  При розгляді синусоїдальних величин крім миттєвих і амплітудних значень застосовують ще діючі й середні значення. Діючим значенням сили перемінного струму називають його

Векторні і часові діаграми
Синусоїдальні величини зображують обертовими векторами. При цьому довжина вектора у визначеному масштабі являє собою амплітуду (рис. 4.4, а) , кут, утворений вектором з віссю абсцис, — фазовий кут

Нерозгалужені ланцюги перемінного струму
Ланцюг перемінного струму називають нерозгалуженим, якщо він містить тільки один елемент активного опору або індуктивності, або ємності або послідовне з'єднання цих елементів. Ланц

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюгів
Символічний метод розрахунку ланцюгів перемінного струму, в основу якої покладено зображення синусоїдальних функцій часу комплексними числами, дозволяє рівняння для будь-якого ланцюга, складені на

Резонанс напруг
Розглянемо явище резонансу в нерозгалуженому ланцюзі з опором, індуктивністю і ємністю (рис. 7.1, а). Умова резонансу в такому ланцюзі можна записати у виді:

Резонанс струмів
  Розглянемо найпростіший випадок паралельного з'єднання елементів із r,L і C (рис. 7.2, а). У такому ланцюзі резонанс струмів I настає за умови:

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Потужність трифазних ланцюгів
Миттєва потужність трифазного ланцюга дорівнює сумі миттєвих потужностей кожної фази: (8.4)

Розрахунок симетричних ланцюгів
  Він зводиться до розрахунку однієї з фаз, оскільки у всіх фазах кожного такого ланцюга напруги, струми і фазні кути зрушення однакові. Так, для симетричної системи при з'єднанні спо

Розрахунок несиметричних ланцюгів
Він зводиться до розрахунку усіх фаз ланцюгів. Розглянемо порядок розрахунку основних несиметричних режимів роботи трифазних ланцюгів. З'єднання зірка — зірка. На мал. 9.2 зображено

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги