рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні закони електричних ланцюгів

Основні закони електричних ланцюгів - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка   Основними Законами Ланцюгів Постійного Струму Є Закон Ома І Д...

 

Основними законами ланцюгів постійного струму є закон Ома і два закони Кірхгофа.

Закон Ома.Закон Ома для замкнутого ланцюга, що складається з послідовно з'єднаних п опорів і джерела напруги (рис. 2.1), має вигляд:

 

 

Рис. 2.1. До визначення закону Ома

 

(2.1)

де Rекеквівалентний опір ланцюга. Отже, струм прямо пропорційний ЕРС і назад пропорційний сумі опорів усього ланцюга.

Для ділянки ланцюга закон Ома записується в такий спосіб:

 

(2.2)

 

тобто струм прямо пропорційний напрузі на затисках ділянки й обернено пропорційний його опорові.

З формули закону Ома випливає важливе співвідношення: напруга на затисках джерела дорівнює різниці між ЕРС і спаданням напруги усередині джерела, тобто:

 

(2.3)

 

де Rовнутрішній опір джерела.

Закони Кірхгофа. Перший закон Кірхгофа встановлює залежність між силами струмів, що сходяться у вузлах розгалуженого електричного ланцюга, і для n галузей у вузлі записується у виді рівняння:

 

, (2.4)

тобто алгебраїчна сума сил струмів, що сходяться в будь-якому вузлі електричного ланцюга, дорівнює нулеві.

При підсумовуванні сил струмів необхідно враховувати їхні напрямки: усі струми, що течуть до вузла, беруться з однаковим знаком, наприклад позитивним, і всі струми, що течуть від вузла, – з негативним. Для вузла схеми, поданої на рис. 2.2, а, рівняння (2.4) приймає вид:

 

 

Другий закон Кірхгофа встановлює залежність між ЕРС, що діють у замкнутому контурі, і спаданнями напруги на елементах цього контуру. Математично ця залежність для контуру, що має т джерел ЕРС і n пасивних елементів, записується формулою:

 

(2.5)

 

тобто алгебраїчна сума ЕРС, що діють у будь-якому замкнутому контурі, дорівнює алгебраїчній сумі падінь напруги на всіх ділянках цього контуру.

 
 


 

а) б)

 

Рис. 2.2. До визначення першого (а) і другого (б) законів Кірхгофа

 

Для визначення знаків додатків необхідно обійти замкнутий контур у будь якому напрямку. Сили струмів й ЕРС, що збігаються з напрямком обходу, узяти з одним знаком (наприклад, "+ "), а струми й ЕРС, що мають напрямок, протилежний напрямкові обходу, узяти з протилежним знаком (" - "). Наприклад, для контуру abcd складного ланцюга (рис. 3.2, б), роблячи обхід у напрямку стрілки, показаної усередині контуру,

одержимо рівність:

 

E1 – E2 + E3 = I1 R1 + I2 R2 - I3 R3. (2.6)

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка для студентів неелектричних спеціальностей Джерела..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні закони електричних ланцюгів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Електротехніка
(1 частина ) (для студентів неелектричних спеціальностей)          

Джерела напруги й струму
При розрахунках електричних ланцюгів реальні джерела електричної енергії звичайно заміняють ідеалізованими – джерелом напруги або джерелом струму. Джерелом напруги вважається таке джерело, у

Схеми електричних ланцюгів
Електричні ланцюги бувають постійного й змінного струму. Їх, у свою чергу, розділяють на лінійні й нелінійні, нерозгалужені й розгалужені, прості й складні. Лінійними називають ланцюга, що містять

Енергія й потужність електричних ланцюгів
При проходженні електричного струму у ланцюзі під впливом ЕРС джерела енергії виконується певна робота з переносу електричних зарядів. Виконувана при цьому робота або вироблювана електрична енергія

Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку
Простими ланцюгами постійного струму називають ланцюги з послідовним, паралельним або змішаним з'єднанням їхніх параметрів. Для розрахунку таких ланцюгів використовують закон Ома і так звані еквіва

Розрахунок ланцюгів оснований на перетворені трикутника опорів в еквівалентну зірку та навпаки
З’єднання трьох елементів ланцюга Ra, Rb, Rc, яке має вигляд зірки з трьома променями зі спільною точкою – вузлом у центрі, має назву "зірка" (рис. 2.5, а

Складні ланцюги й методи їхнього розрахунку
Складні з'єднання мають різні електричні ланцюги, наприклад, ланцюги систем автоматики, ланцюги електронних пристроїв і ланцюги електропостачання. У таких ланцюгах, як правило, відомі опори і ЕРС,

Метод контурних струмів
  Метод зводиться до розв’язання системи n = p – q + 1 рівнянь, складених за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів ланцюга. У результаті рішення визначаються сили стр

Метод вузлових потенціалів
  Метод зводиться до визначення потенціалів окремих вузлів складного електричного ланцюга шляхом розв’язання системи рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа. Застосування цього

Метод еквівалентного генератора
  Сутність його зводиться до заміщення будь-якого складного ланцюга, що впливає на будь яку його вітку, еквівалентним генератором, або, що те ж саме, активним двополюсником.

Основні поняття й визначення
Перемінним (змінним) струмом називається всякий струм, що змінюється в часі. У техніці перемінним струмом прийнято називати струм, що періодично змінює свої значення й напрямок. Закономірності пері

Діючі й середні значення перемінного струму та напруги
  При розгляді синусоїдальних величин крім миттєвих і амплітудних значень застосовують ще діючі й середні значення. Діючим значенням сили перемінного струму називають його

Векторні і часові діаграми
Синусоїдальні величини зображують обертовими векторами. При цьому довжина вектора у визначеному масштабі являє собою амплітуду (рис. 4.4, а) , кут, утворений вектором з віссю абсцис, — фазовий кут

Параметри й закони ланцюгів перемінного струму
Основними параметрами електричних ланцюгів перемінного струму, як відзначалося раніше, є опір r , індуктивність L і ємність С. При перемінному струмі безупинно змінюються магні

Нерозгалужені ланцюги перемінного струму
Ланцюг перемінного струму називають нерозгалуженим, якщо він містить тільки один елемент активного опору або індуктивності, або ємності або послідовне з'єднання цих елементів. Ланц

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюгів
Символічний метод розрахунку ланцюгів перемінного струму, в основу якої покладено зображення синусоїдальних функцій часу комплексними числами, дозволяє рівняння для будь-якого ланцюга, складені на

Резонанс напруг
Розглянемо явище резонансу в нерозгалуженому ланцюзі з опором, індуктивністю і ємністю (рис. 7.1, а). Умова резонансу в такому ланцюзі можна записати у виді:

Резонанс струмів
  Розглянемо найпростіший випадок паралельного з'єднання елементів із r,L і C (рис. 7.2, а). У такому ланцюзі резонанс струмів I настає за умови:

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Потужність трифазних ланцюгів
Миттєва потужність трифазного ланцюга дорівнює сумі миттєвих потужностей кожної фази: (8.4)

Розрахунок симетричних ланцюгів
  Він зводиться до розрахунку однієї з фаз, оскільки у всіх фазах кожного такого ланцюга напруги, струми і фазні кути зрушення однакові. Так, для симетричної системи при з'єднанні спо

Розрахунок несиметричних ланцюгів
Він зводиться до розрахунку усіх фаз ланцюгів. Розглянемо порядок розрахунку основних несиметричних режимів роботи трифазних ланцюгів. З'єднання зірка — зірка. На мал. 9.2 зображено

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги