рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку

Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка Простими Ланцюгами Постійного Струму Називають Ланцюги З Послідовним, Паралел...

Простими ланцюгами постійного струму називають ланцюги з послідовним, паралельним або змішаним з'єднанням їхніх параметрів. Для розрахунку таких ланцюгів використовують закон Ома і так звані еквівалентні перетворення. Суть останніх полягає у тому, що на окремих ділянках ланцюга ряд елементів заміняється одним еквівалентним за умови незмінності струму й напруги у не перетворених ділянках ланцюга. У результаті спрощується вихідний ланцюг і, отже, процес його розрахунку. На рис. 2.3 приведені два можливих варіанти нерозгалуженого ланцюга. В одному ланцюзі (рис. 2.3, а) послідовно з'єднані тільки опори, а в іншому (рис. 2.3, б) – усі елементи. Струм у кожному ланцюзі визначається за законом Ома.

Звідси очевидно наступне:

а) у нерозгалуженому ланцюзі при з'єднанні n опорів:

, (2.7)

тобто еквівалентний опір послідовно з'єднаних опорів дорівнює сумі цих опорів;

 

 

а) б)

 

Рис. 2.3. Схеми нерозгалужених ланцюгів

б) у нерозгалуженому ланцюзі при з'єднанні m генераторів напруги:

,   (2.8)

 

тобто ЕРС еквівалентного джерела напруги дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, а його внутрішній опір дорівнює сумі внутрішніх опорів усіх джерел напруги, з'єднаних послідовно;

в) спадання напруги на окремих ділянках нерозгалуженого ланцюга пропорційні їхнім опорам:

; (2.9)

г) потужність ланцюга дорівнює сумі потужностей окремих її елементів.

На рис. 2.4, а приведена типова схема паралельного з'єднання споживачів. Напруга на затисках усіх віток однакова і дорівнює:

 

а) б)

 

Рис. 2.4. Схеми розгалужених ланцюгів споживачів (a) і джерел напруги (б)

Сила струму I у нерозгалуженій частині ланцюга відповідно до першого закону Кірхгофа дорівнює:

I = I1 + I2 + I3 =U/R1+ U/R2 + U/R3 = U (G1 + G2 +G3 ).

Звідси випливає, що при рівнобіжному з'єднанні споживачів, що містять тільки опір, мають місце наступні співвідношення:

а) еквівалентна провідність ланцюга дорівнює

, (2.11)

де n — число споживачів;

б) сила струму кожної вітки споживача визначається виразом:

 

In = ∑ U · Gk;

в) потужність ланцюга дорівнює сумі потужностей окремих споживачів:

P = ∑ U2 · Gk.

 

Особливість паралельного з'єднання у тому, що всі вітки ланцюга знаходяться під однаковою напругою й режим роботи кожної не залежить від інших.

Практичний інтерес являє рівнобіжне з'єднання джерел напруги, що працюють на загальне навантаження. На рис. 2.4, б представлена схема рівнобіжного з'єднання двох джерел напруги. Для цього ланцюга, у відповідності з другим законом Кірхгофа, одержуємо:

E1 – I1R01 =U = I Rнв, E2 – I2R02 =U = I Rнв. (2.12)

Рівняння (2.12) називаються рівняннями паралельної роботи джерел напруги. Аналізуючи їх, можна зробити наступні висновки: якщо ЕРС одного джерела напруги буде менше напруги U, то він перейде в режим споживача; якщо ЕРС і внутрішні опори паралельно працюючих джерел рівні, то будь-який струм навантаження розподілиться між джерелами рівномірно; якщо ЕРС паралельно працюючих джерел напруги рівні, а внутрішні опори різні або, навпаки, ЕРС не рівні, а внутрішні опори однакові, то через джерело з меншим внутрішнім опором і джерелом із більшою ЕРС буде проходити більший струм.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка для студентів неелектричних спеціальностей Джерела..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Електротехніка
(1 частина ) (для студентів неелектричних спеціальностей)          

Джерела напруги й струму
При розрахунках електричних ланцюгів реальні джерела електричної енергії звичайно заміняють ідеалізованими – джерелом напруги або джерелом струму. Джерелом напруги вважається таке джерело, у

Схеми електричних ланцюгів
Електричні ланцюги бувають постійного й змінного струму. Їх, у свою чергу, розділяють на лінійні й нелінійні, нерозгалужені й розгалужені, прості й складні. Лінійними називають ланцюга, що містять

Енергія й потужність електричних ланцюгів
При проходженні електричного струму у ланцюзі під впливом ЕРС джерела енергії виконується певна робота з переносу електричних зарядів. Виконувана при цьому робота або вироблювана електрична енергія

Основні закони електричних ланцюгів
  Основними законами ланцюгів постійного струму є закон Ома і два закони Кірхгофа. Закон Ома.Закон Ома для замкнутого ланцюга, що складається з послідовно з'

Розрахунок ланцюгів оснований на перетворені трикутника опорів в еквівалентну зірку та навпаки
З’єднання трьох елементів ланцюга Ra, Rb, Rc, яке має вигляд зірки з трьома променями зі спільною точкою – вузлом у центрі, має назву "зірка" (рис. 2.5, а

Складні ланцюги й методи їхнього розрахунку
Складні з'єднання мають різні електричні ланцюги, наприклад, ланцюги систем автоматики, ланцюги електронних пристроїв і ланцюги електропостачання. У таких ланцюгах, як правило, відомі опори і ЕРС,

Метод контурних струмів
  Метод зводиться до розв’язання системи n = p – q + 1 рівнянь, складених за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів ланцюга. У результаті рішення визначаються сили стр

Метод вузлових потенціалів
  Метод зводиться до визначення потенціалів окремих вузлів складного електричного ланцюга шляхом розв’язання системи рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа. Застосування цього

Метод еквівалентного генератора
  Сутність його зводиться до заміщення будь-якого складного ланцюга, що впливає на будь яку його вітку, еквівалентним генератором, або, що те ж саме, активним двополюсником.

Основні поняття й визначення
Перемінним (змінним) струмом називається всякий струм, що змінюється в часі. У техніці перемінним струмом прийнято називати струм, що періодично змінює свої значення й напрямок. Закономірності пері

Діючі й середні значення перемінного струму та напруги
  При розгляді синусоїдальних величин крім миттєвих і амплітудних значень застосовують ще діючі й середні значення. Діючим значенням сили перемінного струму називають його

Векторні і часові діаграми
Синусоїдальні величини зображують обертовими векторами. При цьому довжина вектора у визначеному масштабі являє собою амплітуду (рис. 4.4, а) , кут, утворений вектором з віссю абсцис, — фазовий кут

Параметри й закони ланцюгів перемінного струму
Основними параметрами електричних ланцюгів перемінного струму, як відзначалося раніше, є опір r , індуктивність L і ємність С. При перемінному струмі безупинно змінюються магні

Нерозгалужені ланцюги перемінного струму
Ланцюг перемінного струму називають нерозгалуженим, якщо він містить тільки один елемент активного опору або індуктивності, або ємності або послідовне з'єднання цих елементів. Ланц

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюг з активним опором і індуктивністю
Ланцюг перемінного струму з елементами активного опору r та індуктивності L, з'єднаними послідовно, зображена на мал. 5.1, а. Сила струму I у такому ланцюзі залежить від прикла

Ланцюгів
Символічний метод розрахунку ланцюгів перемінного струму, в основу якої покладено зображення синусоїдальних функцій часу комплексними числами, дозволяє рівняння для будь-якого ланцюга, складені на

Резонанс напруг
Розглянемо явище резонансу в нерозгалуженому ланцюзі з опором, індуктивністю і ємністю (рис. 7.1, а). Умова резонансу в такому ланцюзі можна записати у виді:

Резонанс струмів
  Розглянемо найпростіший випадок паралельного з'єднання елементів із r,L і C (рис. 7.2, а). У такому ланцюзі резонанс струмів I настає за умови:

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Основні поняття й визначення
Трифазною системою електричних ланцюгів, чи просто трифазним ланцюгом називається сукупність трьох електрично-зв'язаних однофазних ланцюгів, у яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, взаємн

Потужність трифазних ланцюгів
Миттєва потужність трифазного ланцюга дорівнює сумі миттєвих потужностей кожної фази: (8.4)

Розрахунок симетричних ланцюгів
  Він зводиться до розрахунку однієї з фаз, оскільки у всіх фазах кожного такого ланцюга напруги, струми і фазні кути зрушення однакові. Так, для симетричної системи при з'єднанні спо

Розрахунок несиметричних ланцюгів
Він зводиться до розрахунку усіх фаз ланцюгів. Розглянемо порядок розрахунку основних несиметричних режимів роботи трифазних ланцюгів. З'єднання зірка — зірка. На мал. 9.2 зображено

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги