рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Питання та задачі до контрольних робіт з теми - раздел Химия, З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії “Рівновага У Розчинах Координаційних (Комплексних) Сполук”...

“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”

 

226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)?

227. які фактори впливають на стійкість комплексних сполук?

228. які принципи можуть лежати в основі класифікації комплексних сполук?

229. що таке іонний асоціат? Навести приклади.

230. назвіть основні типи комплексних сполук?

231. навести приклади зовнішньо- та внутришньосферних комплексних сполук?

232. що таке однороднолігандні та різнолігандні комплекси?

233. що називається поліядерними сполуками?

234. як впливає електронна конфігурація центрального атома на стереохімію комплексної сполуки? Навести приклади.

235. Що таке координаційне число? Що таке максимальне та характеристичне координаційне комплексне число?

236. що визначає дентатність ліганду? Навести приклади моно- та полідентатних лігандів.

237. що таке хелат? У чому полягає сутність хелатного ефекту?

238. які сполуки називаються внутришньокомплексними? Навести приклади.

239. навести приклади координаційно-насичених та координаційно-ненасичених комплексних сполук.

240. які рівноваги мають місце в розчинах комплексних сполук? Як можна охарактеризувати ці рівноваги?

241. що таке ступінчасті та загальні константи стійкості комплексної сполуки?

242. що таке середнє лігандне число, та що воно характеризує?

243. як можна стабілізувати сполуку з нестійкими ступенями окиснення елементу? Покажіть це на прикладах кобальту(ІІІ) та купруму(І).

244. дайте теоретичне обґрунтування (проілюструйте розрахунками) можливості використання комплексних сполук для вибіркового розчинення та осадження малорозчинних сполук.

245. які властивості комплексних сполук мають найбільш велике значення для відкриття та розділення іонів?

246. наведіть приклади використання реакції комплексоутворення для розчинення:

- меркурій(II) та кадмій(II) сульфідів;

- барій та плюмбум сульфатів;

- аргентум та меркурій(І) хлоридів;

- цинк(II), нікол(II), кобальт(II) та алюміній(III) фосфатів.

247. Дайте теоретичне обґрунтування схеми розділення плюмбум(II) хлориду, аргентум(I) хлориду та меркурій(І) хлориду.

248. Наведіть приклади використання реакцій комплексоутворення для розділення:

- кальцій(II)- та стронцій(II)-іонів;

- кальцій(II)- та магній(II)-іонів;

- нікол(II)- та кобальт(II)-іонів;

- алюміній(III)- та ферум(II)-іонів;

- купрум(III)- та кадмій(II)-іонів;

- аргентум(I)- та меркурій(I)-іонів;

- плюмбум(II)- та барій(II)-іонів.

249. наведіть приклади використання комплексних сполук при відкритті елементів.

250. наведіть приклади використання реакцій комплексоутворення для маскування іонів, які заважають відкриттю кобальт(II)-, нікол(II)-, алюміній(III)-, кадмій(II)-іонів.

251. наведіть приклади використання комплексоутворення для зміни кислотно–основних властивостей сполук.

252-263. Дайте назву комплексним сполукам, визначте ступінь окиснення та координаційне число комплексоутворювача. Напишіть для них рівняння дисоціації та константи нестійкості.

Комплексні сполуки
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

 

264. На які іони в водних розчинах повністю дисоціюють комплексні сполуки, склад яких виражається наступними молекулярними формулами: ; ; ; ?

265. На які іони в водних розчинах повністю дисоціюють комплексні сполуки, склад яких виражається наступними молекулярними формулами: ; ; .

266. Як за значеннями константи стійкості чи константи нестійкості визначається відносна міцність однотипних комплексних сполук?

267. Напишіть рівняння утворення комплексних кислот та основ при взаємодії: та ; та ; та ; та .

268. Напишіть рівняння утворення комплексних кислот та основ при взаємодії: та ; та ; та ; PtCl4 та .

269. Дисоціація комплексних іонів звичайно дається сумарним рівнянням. Покажіть ступінчастий характер цього процесу на прикладах дисоціації комплексів та . Чим визначається число ступеней?

270. Характеристиками яких процесів являються константа нестійкості та константа стійкості комплексу? Як вони пов’язані між собою? Напишіть їх вирази для сполук: ; ; .

 

2.17 Приклади рішення типових задач з теми

“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)”

Приклад 1.Методом напівреакцій підберіть коефіцієнти в наступній окиснювально-відновній реакції. Вкажіть окисник і відновник:

.

Розв’язання:

1) Визначаємо ступені окиснення атомів, які їх змінюють у реагуючих речовин та продуктів реакції:

+3 +7 +6 +2

Далі визначаємо окисник та відновник. У даній реакції окисником виступає манган(VII) сполуки , який відновлюється до манган(II)-катіону, а хром(III)-катіон у хром(III) сульфаті може бути тільки відновником.

2) Складаємо іонну схему реакції, записуючи тільки ті іони та молекули, які беруть участь у окисно-відновній реакції. При цьому сильні електроліти записуємо у вигляді іонів, а слабкі електроліти та нелектроліти-у вигляді молекул:

.

3) Складаємо рівняння напівреакцій окиснення та відновлення так, щоб кількості атомів кожного з елементів у лівій та правій частинах були однаковими:

;

.

4) Множимо рівняння кожної напівреакції на такий коефіцієнт, щоб кількість електронів, які приєднуються, дорівнювала кількості відданих електронів:

5

6

Одержані коефіцієнти переносимо у повне іонне рівняння окиснювально-відновної реакції:

.

Записуємо молекулярне рівняння та перевіряємо за киснем вірність написання рівняння реакції (кількість атомів кисню зліва повинна дорівнювати кількості атомів кисню справа):

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії

Харківський державний університет харчування та торгівлі.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Тема 1.5 Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Тема 1.10 Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Тема 1.14 Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Тема 1.15 Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги