рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Питання та задачі до контрольних робіт з теми - раздел Химия, З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії “Кількісний Аналіз” 316. Які Методи Методи Кількісн...

“Кількісний аналіз”

316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу?

317. Наведіть класифікацію методів кількісного хімічного аналізу. Дайте порівняльну характеристику титриметричного та гравіметричного методів, вкажіть їх переваги та недоліки.

318. Які вимоги висувають до реакцій, які застосовують у кількісному аналізі?

319. Поясніть сутність титриметричного аналізу.

320. За яким принципом класифікують методи титриметричного аналізу? Які способи титриметричних визначень вам відомі?

321. Який посуд застосовується в об’ємному аналізі та які вимоги до нього?

322. Як підбирають індикатор при титруванні кислотами та лугами? Що таке точка еквівалентності?

323. Які вимоги в титриметричному аналізі до вихідних речовин?

324. Чому дорівнює еквівалентна маса калій дихромату в реакціях взаємодії: а) калій дихромату з барій хлоридом; б) калій дихромату з калій іодидом у кислому середовищі? Напишіть рівняння реакцій.

325. Сформулюйте сутність кислотно-основного титрування. Яка реакція є основною?

326. Що таке показник титрування індикатору? Які фактори впливають на показник титрування? Напишіть рівння для розрахунку константи дисоціації індикатору та інтервалу зміни забарвлення.

327. Напишіть рівнняння таутометрних перетворень індикаторов метилового оранжевого та фенолфталеїна під впливом рН середовища.

328. Для визначення яких речовин застосовується метод кислотно-основного титрування?

329. Що таке жорсткість води? Наявністю яких солей вона обумовлена? У яких одиницях прийнято виражати жосткість? Як за допомогою метода нейтралізації визначити загальну, тимчасову та постійну жорсткість води?

330. Скільки розчину хлоридної кислоти густиною 1,179 г/см3 необхідно взяти для приготування 1 л розчину HCl з титром 0,003646 г/см3?

331. Чому дорівнює титр розчину натрій гідроксиду, якщо в 50,00 см3 розчину міститься 2,000 г NaOH?

332. Скільки необхідно 2 н. розчину HCl (V1, N1) для приготування 150 см3 0,15 н. розчину HCl (V2, N2)?

333. Розрахувати титр та нормальність розчину хлоридної кислоти, якщо на титрування 0,1907 г натрій тетраборату витрачено 10,00 см3 розчину хлоридної кислоти.

334. Скільки грамів сульфатної кислоти міститься в розчині, якщо на титрування його витрачено 15,15 см3 розчину натрій гідроксиду з Т(NaOH/H2SO=0,004904 г/см3?

335. Зразок магній(II) оксиду в кількості 0,1535 г розчинили в 40 см3 розчину хлоридної кислоти (ТHCl=0,003646 г/см3). Надлишок кислоти відтитрували 5,50 см3 розчином лугу з Т=0,004040 г/см3. Яка масова частка магній(II) оксиду в зразку?

336. Зразок технічного цинк(II) оксиду масою 0,4477 г розчинили в 15 см3 хлоридної кислоти з титром 0,03646 г/см3. Надлишок кислоти відтитрували 25 см3 0,2 н. NaOH. Знайдіть вміст цинк(II) оксиду в зразку.

337. Із 100 см3 розчину NaCl відібрали 10 см3, пропустили через колонку з катіонітом КУ-2 в Н-формі. На титрування фільтрату витратили 5,05 см3 розчину NaOH з TNaOH/NaCl=0,005844 г/см3. Яка маса натрій хлориду знаходилась у колбі?

338. При осадженні хлоридів із 20 см3 розчину HCl з аргентум хлоридом одержано 0,5735 7 аргентум хлориду. Визначте нормальність розчину кислоти.

339. Що таке редокс-потенціал? Як залежить величина редокс-потенціалу від співвідношення концентрацій окисненої та відновленої форм та температури? У яких випадках і як залежить величина потенціалу від концентрації гідроген-іонів?

340. У чому сутність методів перманганатометрії, йодометрії? Напишіть рівняння основних реакцій.

341. Укажіть способи визначення тички еквівалентнгсті в редокс-методах? Які групи індикаторів застосовуються в цих методах? Чому KMnO4 можно титрувати без індикатору?

342. Визначте еквівалентну масу KMnO4 у кислому, нейтральному та сильнолужному середовищах? Чому перманганатометричне титрування краще проводити у кислому середовищі, ніж у нейтральному чи лужному?

343. Скільки грамів KMnO4 слід взяти, щоб приготувати 1,5 л 0,05 н. розчину його для титрування в кислому середовищі?

344. Нормальність KMnO4 дорівнює 0,02200. Чому дорівнюють його титри: а) по безводній щавлевій кислоті; б) по залізу; в) по H2O2?

345. На титрування наважки 0,1035 г оксалатної кислоти витрачається 25,00 мл розчину KMnO4. Розрахувати титр і нормальність розчину калій тетраоксоманганату.

346. Скільки відсотків заліза міститься в залізній дротинці, якщо після розчинення 0,1400 г її в сульфатній кислоті без доступу повітря на титрування витрачено 24,84 мл 0,10000 н. розчину KMnO4?

347. Наважку 0,4425 г натрій нітриту розчинили в мірній колбі ємністю 250 см3. На титрування 25 см3 розчину KMnO4 з Т=0,01520 г/см3 витрачено 20 см3 розчину натрій нітриту. Скільки відсотків натрій нітриту містилось в зразку?

348. Для визначеня мангану в розчині MnSO4 його відтитрували в нейтральному середовищі розчином калій тетраоксоманганату, нормльність якого при титруванні в кислому середовищі дорівнює 0,02500. Скільки було мангану в даному розчині, якщо на титрування його витрачено 42,00 мл розчину KMnO4?

349. Які стандартні (титровані) розчини застосовуються в йодометрії? Як готують і зберігають розчини натрій тіосульфату та йоду?

350. Які речовини можуть бути визначені йодометрично (прямим титруванням, методом заміщення, методом зворотнього титрування)?

351. До кислого розчину калій іодиду додали 20,00 мл 0,1133 н. KMnO4 та йод, який виділився відтитрували 25,90 мл розчину Na2S2O3. Розрахувати нормальність розчину Na2S2O3.

352. Якою повинна бути наважка руди, що містить 50 % заліза, щоб після розчинення її на відновлення Fe(III) до Fe(II) витрачалось 25 см3 0,1 н. розчину калій тетраоксоманганату?

353. Скільки грамів K2Cr2O7 необхідно взяти для приготування 2 л розчину з титром по залізу 0,002792? Чому дорівнює нормальність розчину K2Cr2O7?

354. Скільки грамів Na2S2O3×5H2O слід взяти для приготування: а) 500,0 мл 0,1 н. розчину; б) 200,0 мл розчину з титром по йоду 0,01500?

355. До розчину K2Cr2O7 додали надлишок калій іодиду та йод, який виділився, відтитровали 48,80 мл 0,1000 н. Na2S2O3. Скільки грамів K2Cr2O7 містилось у розчині?

356. Наважку 0,784 г натрій сульфіту розчинили в мірній колбі ємнісю 250 см3. До 25 см3 цього розчину додали 50 см3 0,045 н. розчину йоду. На титрування одержаної суміші будло витрачено 25,00 см3 0,05 н. розчину натрій тіосульфату. Скільки відсотків натрій сульфіту містилось в зразку?

357. Наважку 0,2000 г руди, яка містить MnO2, обробили надлишком концентрованої хлоридної кислоти. Хлор, який утворився внаслідок реакції, відігнали та поглинули калій іодидом. На титрування йоду, що виділився пішло 42,50 см3 0,05200 н. розчину натрій тіосульфату. Скільки MnO2 (у %) містить руда?

358. У чому сутність комплексонометрії (косплексонометричного титрування)? Які речовини можна визначати цим методом?

359. Які органічні реактиви називають комплексонами? Які групи в комплексонах визначають їх кислотні властивості та здатність утворювати комплекси?

360. Які індикатори застосовують в комплексонометрії? На чому базується їх дія?

361. Яких умов необхідно особлтво ретельно дотримуватись при комплексонометричному титруванні? Укажіть буферні розчини, які найбільш часто застосовуються в комплексонометрії.

362. На чому базується комплексонометричне визначення загальної жорсткості води?

363. Розрахуйте наважку речовини, яка містить приблизно 35% кальцію, щоб при комплексонометричному визначенні кальцію витрачалось не більше 20 см3 0,1 М розчину комплексону III.

364. Визначте жосткість води, якщо до 50 см3 води додали 25 см3 0,05 М розчину комплексону III і надлишок останнього відтитрували 20,50 см3 0,05 раствора магній(II) сульфату.

365. У чому полягає сутність гравіметричного аналізу?

366. Що таке насичений розчин? Умови утворення осаду з точки зору добутку розчинності.

367. Як необхідно проводити осадження? Фільтрування? Промивання? Що таке декантація? Як проводиться висушування осаду?

368. Що називають “весовою формою”? Перерахуйте основні вимоги до осаджуваної форми? Що розуміють під практично повним осадженням? У вигляді якої сполуки краще проводити осадження барій-катіонів: BaCO3, BaC2O4, BaSO4 чи BaCrO4 і чому?

369. Що називають соосадженням? Чим воно обумовлене? Укажіть типи соосадження.

370. Для чого застосовують рідинну екстракцію? Які реагенти застосовують для екстракції? Які речовини застосовують як екстрагенти та комплексоутворювачи?

371. Що таке іоніти та на які два види вони підрозділяються? Що таке іонообмінні групи? Наведіть приклади іонообмінних груп у катіонітів та аніонітів.

372. Застосування іонітів у кількісному аналізі. Які іони можна розділити за допомогою іонітів?

373. Скільки необхідно взяти 0,5М розчину сульфатної кислоти для осадження барію із 0,5 г BaCl2×2H2O?

374. Розрахуйте масову частку кальцій(II) карбонату в доломіті, якщо в результаті аналізу з його наважки масою 1,0 г одержано 0,3515 г кальцій(II) оксиду.

375. Аналіз натрій хромату показав, що він містить 15,21% хрому та 52, 64% кристалізаційної води. Скільки хрому (у %) міститься в абсолютно сухому зразку?

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії

Харківський державний університет харчування та торгівлі.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Тема 1.5 Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Тема 1.10 Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Тема 1.14 Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Тема 1.15 Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги