рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук - раздел Химия, З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії   Теоретичні Умови Осадження Малорозчинних Сполук. Правило Добу...

 

Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу.

Умови утворення і розчинення осадів. Фактори, що впливають на розчинність осадів: сольовий ефект, присутність однойменних іонів.

Використання осадження для розділення та визначення різних сполук. Кристалічні та аморфні осади.

 

Тема 1.8 Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук

 

Загальна характеристика комплексних сполук. Будова комплексних сполук. Координаційна теорія А. Вернера. Поняття про комплекс, комплексоутворювач, ліганд, внутрішню та зовнішню координаційні сфери, координаційне число.

Класифікація та номенклатура комплексних сполук. Поняття про амоніакати, аквакомплекси, ацидокомплекси, циклічні (хелатні) комплексні сполуки. Види циклічних комплексних сполук. Утворення назв координаційних сполук.

Дисоціація та стійкість комплексів у розчинах. Константа нестійкості і константа стійкості комплексної сполуки. Ступінчасті та сумарні константи стійкості комплексів. Вплив концентрації компонентів, рН, іонної сили розчину та температури на комплексоутворення.

Застосування комплексних сполук у хімічному аналізі для виявлення, розділення, маскування різних іонів. Застосування комплексоутворення для переведення в розчин деяких малорозчинних сполук. Комплексоутворюючі розчинники.

 

Тема 1.9 Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)

 

Типи окисно-відновних реакцій (ОВР). Реакції диспропорціонування, окисно-відновна подвійність, внутримолекулярне окиснення–відновлення. Найважливіші окисники та відновники. Методи складання рівнянь ОВР (метод електронного балансу, метод напівреакцій).

Гальванічні елементи. Електрод. Електродні процеси. Окисно-відновні потенціали. Рівняння Нернста.

Напрямок реакцій окиснення-відновлення. Вплив концентрації компонентів редокс-пари, реакції середовища на значення окисно-відновного потенціалу. Рівновага при окисно-відновних процесах, швидкість її встановлення.

Використання окисно-відновних реакцій у хімічному аналізі.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії

Харківський державний університет харчування та торгівлі.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Тема 1.5 Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Тема 1.10 Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Тема 1.14 Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Тема 1.15 Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги