рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Питання та задачі до контрольних робіт з теми - раздел Химия, З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії “Теорія Електролітичної Дисоціації” 121.сформулюйте...

“Теорія електролітичної дисоціації”

121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації.

122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Наведіть приклади сильних електролітів.

123.Що таке електроліт? Які з наведених сполук є сильними електролітами:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

124. Напишіть рівняння реакцій дисоціації за двома ступенями та вирази відповідних констант дисоціації.

125. Написати рівняння процесів електролітичної дисоціації, що відбуваються в розчинах наступних речовин: , , .

126. Чи однакова концентрація гідроген-іонів в розчинах різних одноосновних кислот однакової молярної концентрації? Відповідь обґрунтуйте на прикладі двох кислот: та (Kд=5×10–8).

127. Наведіть приклади буферних розчинів. Для чого їх використовують?

128. Написати рівняння процесів електролітичної дисоціації, що відбуваються в розчинах таких речовин: , , .

129. Скласти молекулярні рівняння реакцій:

;

.

130. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій, які перебігають між речовинами та , та , та .

131. Скласти іонні та молекулярні рівняння розчинення купрум(ІІ) гідроксиду в розчині нітратної кислоти.

132. Скласти молекулярні рівняння реакцій, які виражаються іонними:

;

;

.

133. Cкладіть іонні та молекулярні рівняння реакцій, які перебігають між речовинами та , та , та .

134. До кожної з речовин: , , , додали розчин сульфатної кислоти. В яких випадках відбулися реакції? Написати їх іонні та молекулярні рівняння.

135. Скласти іонні та молекулярні рівняння реакцій, які перебігають між речовинами: та , та , та .

136. Яку масу натрій нітрату необхідно взяти для приготування: а) 100 г розчину з масовою часткою 30 %; б) 250 мл 0,3 М розчину; с) 420 мл 0, 45 н. розчину.

137. Яку масу динатрій сульфату необхідно взяти для приготування: а) 100 г розчину з масовою часткою 50 %; б) 350 мл 0,25 М розчину; с) 400 мл 0, 5 н. розчину.

138. Яку масу нікель(II) сульфату необхідно взяти для приготування: а) 150 г розчину з масовою часткою 10 %; б) 350 мл 0,2 М розчину; с) 500 мл 0, 5 н. розчину.

139. Яку масу купрум(II) сульфату необхідно взяти для приготування: а) 350 г розчину з масовою часткою 10%; б) 350 мл 0,2 М розчину; с) 500 мл 0, 5 н. розчину.

140. Яка маса калій хлориду міститься в 400 мл розчину з молярною концентрацією 0,3 моль¤л?

141. Який об’єм води потрібен для того, щоб розчиненням 40 г одержати розчин з масовою часткою 8 %?

142. Маємо 0,01 н. розчин барій(II) гідроксиду . Розрахувати молярність, моляльність розчину та масову частку барій(II) гідроксиду в розчині.

143. Розрахувати моляльність розчину глюкози (), якщо в 280 г води її міститься 40 г?

144. У 400 г води розчинено 10 г сахарози (). Визначити моляльність одержаного розчину?

145. У 450 г розчину містится 30 г дикалій сульфату. Знайти масову частку дикалій сульфату в розчині. Чому дорівнює моляльність цього розчину?

146. У 750 г розчину знаходиться 50 г ферум(II) сульфату. Чому дорівнює моляльність цього розчину?

147. У 300 г розчину знаходиться 50 г купрум(II) сульфату. Розрахувати моляльність цього розчину.

148. Cкільки води треба додати до 100 мл розчину нітратної кислоти з масовою часткою 48 %, густина якої 1,303 г/см3, щоб отримати розчин з масовою часткою 20 %?

149. Визначте масову частку розчину нітратної кислоти, якщо до 500 г її розчину з масовою часткою 32 % додати 1 л води?

150.Скільки грамів треба взяти для приготування 300 г розчину з масовою часткою 5 %, який розраховується на безводну сіль?

151.Cкільки кристалічної соди необхідно взяти для приготування 0,5 л 0,01 н. розчину?

152. Змішали 100 мл розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 50 % та 100 мл розчину сульфатної кислоти 50 з масовою часткою 10 % (густина 1,07 . Суміш розбавили водою до 3 л. Визначити нормальність одержаного розчину?

153. Який об’єм розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 96 % (густина 1,84 буде потрібний для приготування 3 л 0,4 н. розчину?

154.Які об’єми 2 та 6 М розчинів хлоридної кислоти треба змішати для одержання 0,5 л 3 М розчину?

155. Скільки води треба додати до розчину калій нітрату з масовою часткою 25%, щоб приготувати 300 г розчину з масовою часткою 7 %?

156. Яку кількість калій нітрату необхідно додати до 200 мл 0,1 н. розчину , щоб одержати розчин з концентрацією 0,15 н.?

157. До якого об’єму необхідно розбавити 30 мл розчину з масовою часткою 20 % , щоб одержати розчин з молярною концентрацією 0,5 моль/л .

158. Який об’єм води слід додати до 1 л 50 %-го розчину сульфатної кислоти щоб одержати 1 н. розчин .

159. Розрахувати масову долю в розчині, який одержали змішуванням 100 мл 10 %-го та 150 мл 20 %-го розчинів .

160. Яку масу нікель(II) сульфату необхідно додати до 250 мл 0,15 н. розчину , щоб довести концентрацію до 0,2 н.?

161. Які об’єми 20 %-го та 6 %-го розчинів сульфатної кислоти необхідно взяти для приготування 5 л 10 %-го розчину ?

162. До 100 мл 0,25 н. розчину алюміній(III) нітрату додали 200 мл 0,6 М розчину цієї солі. Розрахувати молярну концентрацію еквіваленту одержаного розчину.

163. Чому дорівнюють маси барій хлориду безводного та кристалогідрату , які необхідно взяти для приготування розчину об’ємом 1,5 л , в якому =8 %? Який об’єм води необхідно взяти в першому та другому випадках ?

164. До 150 мл 0,15 М розчину аргентум нітрату додали 200 мл 0,2 н. розчину цієї солі. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента одержаного розчину.

165. Який об’єм 5 %-го розчину натрій гідроксиду необхідно додати до 100 мл 20 %-го розчину , щоб одержати 15 %-ний розчин ?

166. Які об’єми 50 %-го і 10 %-го необхідно взяти для приготування 1 л 20 %-го розчину ?

167. Яка маса: а) у розчині об’ємом 750 мл, якщо масова частка хлоридної кислоти складає 10 % ? б) у розчині об’ємом 200 мл, якщо =30 % ?

168. Чому дорівнює об’єм води, який необхідно додати до розчину масою 1 кг, щоб зменшити масову частку розчиненої речовини з 50 до 10 % ?

169. Після випарювання 10 %-го розчину об’ємом 6 л його маса стала дорівнювати 1420 г. Розрахуйте масову частку натрій гідроксиду в одержаному розчині.

170.Обчисліть молярну концентрацію та нормальність розчину кальцій хлориду з масовою часткою 20 % .

171. Чому дорівнює нормальність розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 30 % ? До 1 л цього розчину додали 5 л води. Обчисліть мосову частку одержаного розчину.

172. Розрахувати масову частку у розчині, який одержали змішуванням 250 мл 10 %-го та 50 мл 20 %-го розчинів .

173. Який об’єм розчину, в якому масова частка сульфатної кислоти складає 80 %, необхідно взяти для приготуваня 600 мл розчину з молярною концентрацією еквіваленту 0,1 моль¤л?

174. Маємо 10 % розчин сульфатної кислоти . Розрахувати молярність, молярну концентрацію еквіваленту цього розчину.

175. Якої маси кристалогідрат та вода якого об’єму знадобляться для приготування розчину об’ємом 1,2 л з масовою часткою 10 %?

176. У 350 г розчину міститься 10 г натрій хлориду. Розрахувати моляльність розчину та мольну долю натрій хлориду в розчині.

177. Яку масу дикалій карбонату необхідно додати до 200 мл 0,05 н. розчину , щоб довести концентрацію до 0,12 н.?

178. До 30 мл 0,2 М розчину цинк нітрату додали 150 мл 0,2 н. розчину цієї солі. Розрахувати молярну концентрацію еквіваленту одержаного розчину.

179. Маємо 25 % розчин хлоридної кислоти . Розрахувати молярність, молярну концентрацію еквіваленту цього розчину.

180.Розрахувати масову долю нітратної кислоти у розчині, який одержали змішуванням 200 мл 5 %-го та 150 мл 60 %-го розчинів .

181. Розрахувати 0,2 н. розчину .

182. Розрахувати розчину, якщо =3,5 .

183. Концентрація гідроксид-іонів у водному розчині дорівнює 1×10–3 . Визначити та розчину.

184. Концентрація гідроксид-іонів водного розчину дорівнює 5×10–2 . Визначити та розчину.

185. Чому дорівнює розчинів, в яких дорівнює 0,15, 0,01, 10–6, 10–11 ; дорівнює 0,1 та 10–10 ?

186. Знайти концентрацію та іонів в розчинах, для яких дорівнює: а) 5; б) 10,5.

187. Розрахувати концентрацію іонів та в розчинах, якщо концентрація дорівнює: a) 10–6 ; б) 4×10–2 .

188. Чому дорівнює у 0,05 н. розчині , якщо a=0,01?

189. Визначити та розчину кислоти, якщо дорівнює 3?

190. Визначити та розчину кислоти, якщодорівнює 2,5?

191. Розрахувати 0,1 М розчину сульфатної кислоти, якщо ступінь її дисоціації дорівнює 90 %.

192. Розрахувати концентрацію гідроген-іонів в 0,2 н. розчині , якщо ступінь дисоціації її в цьому розчині дорівнює 0,045 %.

193. Чому дорівнює ступінь дисоціації етаноатної кислоти в 0,01 н. розчині, якщо

194. Яке значення рН мають розчини , в яких ступінь дисоціації кислоти дорівнює: а) 0,0265 %; б) 0,0084 %?

195. Степінь дисоціації у розчині з концентрацією 0,1 дорівнює 0,08 %. При якій концентрації розчину вона збільшиться: в 2 рази, в 10 раз?

196. Розрахуйте 0,171 %-ного розчину барій(II) гідроксиду, якщо a = 1, а густину розчину прийняти рівною 1 г¤см3.

197. Розрахувати молярну концентрацію кислоти у розчині, якщо =5,8;

a = 0,001.

198. Як зміниться 0,2 М розчину хлоридної кислоти після додавання до нього рівного об’єму води?

199. Змішали рівні об’єми розчинів сильних кислот з та . Розрахувати та одержаного розчину.

200. Як зміниться розчину після додавання до 300 мл 0,3 н. розчину 200 мл води?

201. Розрахувати концентрацію гідроген-іонів в розчині калій гідроксиду (a = 1), якщо відомо, що в 10 мл розчину міститься 0,028 г .

202. Розрахувати концентрацію гідроген-іонів в 0,1 н. розчині етаноатної кислоти (Кд = 1,8×10–5).

203. Яку молярну концентрацію мають розчини та , якщо їх розчинів дорівнюють 1,6 та 12,6 відповідно?

204. Чому дорівнює розчинів, в яких дорівнює 0,1, 0,001, 10–7, 10–10 моль¤л; дорівнює 0,01 та 10–11 ?

205. Розрахуйте 0,002 н. розчину нітратної кислоти.

206. Скільки води слід додати до 200 мл хлоридної кислоти з 2, щоб змінити величину рН на одиницю?

207. Скільки грамів хлоридної кислоти слід додати до 2 л її розчину з 3,5, щоб знизити розчину до 3 ?

208. Розрахувати 0,2 М розчині сульфатної кислоти, якщо ступінь її дисоціації дорівнює 90%.

209. У розчині концентрації 0,15 ступінь її дисоціації дорівнює 0,08 %. При якій концентрації розчину вона збільшиться: в 3 рази, в 10 раз?

210. Знайдіть a та концентрацію гідроген-іонів у наступних розчинах кислот:

 

Формула кислоти Молярна концентрація, моль/л Константа дисоціації
0,001
0,1
0,05
0,02

 

2.13 Приклади рішення типових задач з теми

“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”

 

Приклад 1. У розчинах яких солей : а) ; б) ; в) .

Розв’язання:

Гідроліз солі - це взаємодія солі з водою, при якій складові частини солі з’єднуються зі складовими частинами води.

а) натрій нітрат - сіль, яка утворена сильним лугом та слабкою кислотою , тому вона гідролізується:

Розчин солі буде мати лужне середовище

б) купрум(II) сульфат - сіль утворена слабкою основою та сильною кислотою. Це означає, що гідроліз цієї солі буде проходити по катіону. Катіон двохзарядний, тому гідроліз буде проходити за ступенями:

.

Розчин солі буде мати кисле середовище .

в) калій сульфат - сіль утворена лугом та сильною кислотою , тому ця сіль гідролізу не підлягає. При розчиненні солі відбувається тільки її дисоціація:

Розчин солі буде мати нейтральне середовище .

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Тема 1.5 Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Тема 1.10 Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Тема 1.14 Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Тема 1.15 Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги