рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Питання та задачі до контрольних робіт з теми - раздел Химия, З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії “Класи Неорганічних Сполук” 1. Назвати Оксиди, Що М...

“Класи неорганічних сполук”

1. Назвати оксиди, що мають формули:

2. Напишіть формули оксидів знаючи, що валентність елементу відповідає номеру групи періодичної системи.

3. Напишіть формули оксидів знаючи, що валентність елементу відповідає номеру групи періодичної системи.

4. Якою є валентність мангану в оксидах, формули яких ?

5. Якою є валентність нітрогену, фосфору, силіцію, та сульфуру у сполуках, формули яких

6. Якою є валентність елементів у сполуках, формули яких

7. Знайдіть формули кислот, які мають наступний склад:

а) , ;

б) ;

в) .

8. Які з наведених нижче оксидів будуть реагувати з водою за нормальних умов: Написати рівняння реакцій.

9.Чи можуть оксиди різних елементів реагувати друг з другом? Відповідь пояснити.

10. Порівняти хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів. Навести приклади відповідних реакцій.

11. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

12. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

13. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

14.Цинк хлорид одержують виходячи або з цинку, або з цинк оксиду. Чим треба обробити ці речовини, щоб отримати цинк хлорид? Напишіть рівняння відпо-відних реакцій.

15.Як отримати манган(II) гідроксид, якщо ви маєте манган, кисень та воду? Напишіть рівняння реакцій. Чи можна подібним шляхом отримати купрум(II) гідроксид?

16.Розрахувати вміст заліза в 1 та ?

17.Напишіть рівняння всіх можливих реакцій між такими речовинами, що взято попарно: кальцій(II) оксид, фосфор(V) оксид, хлоридна кислота, натрій гідроксид, купрум(II) оксид, калій сульфід.

18.Магній карбонат під час нагрівання розкладається на два оксиди. Розрахувати, яка кількість кожного оксиду утворюється при розкладанні 210 магній карбонату?

19.Цинк(II) оксид отримують спалюванням цинкового пилу в присутності повітря в спеціальних ретортах. Вважаючи, що цинковий пил не містить ніяких домішок, розрахуйте, скільки його необхідно взяти для одержання 40,5 цинк(II) оксиду?

20.Суміш натрій гідроксиду та кальцій(II) гідроксиду використовують для поглинання . На чому будується це використання? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З Дисципліни хімія. Загальні основи аналітичної хімії

Харківський державний університет харчування та торгівлі.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)” 271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги