рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Питання та задачі до контрольних робіт з теми - раздел Химия, З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії “Рівновага При Перебігу Окисно-Відновних Реакцій (Овр)” ...

“Рівновага при перебігу окисно-відновних реакцій (ОВР)”

271. Що називають окисненням та відновленням, окисником та відновником? Назвіть речовини найбільш відомі як сильні окисники чи відновники. За рахунок чого кожна з них проявляє ці властивості?

272. Що покладено в основу класифікації хімічних процесів на реакції обміну та окисно-відновні? Які з наведених нижче реакцій відносяться до перших чи других:

,

273. Що називають окисно-відновними коефіцієнтами? Які існують методи для їх визначення? Покажіть сутність кожного та поясніть, в яких випадках і чому один з них краще застосовувати ніж інший.

274. Які два одночасно перебігаючих процеси включає кожна з реакцій, що виражаються наступними схемами:

а) ; в) ;

б) ; г) .

275. В яких випадках речовини проявляють тільки окисну, тільки відновну, обидві функції? Наведіть відповідні приклади.

276. Який елемент і в якому ступені окиснення визначає можливість для наведених нижче речовин проявляти окисні чи відновні властивості: , , , , , ?

277. Які елементи у вигляді простих речовин є:

а) більш сильними відновниками (калій чи мідь, мідь чи золото);

б) більш сильними окисниками (бром чи йод, сірка чи хлор)?

278. На чому базується класифікація ОВР? Наведіть можливі типи цих реацій. Які з них називають реакціями диспропорціонування та зворотнього диспропорціонування?

 

  № Напишіть рівняння напівреакцій та іонно-молекулярні рівняння, якими можуть бути виражені процеси окиснення та відновлення в водних розчинах, що проходять за схемами:
а) б)
а) б)
а) б)

 

Методом напівреакцій підберіть коефіцієнти в схемах окиснювально-відновних реакцій. Вкажіть окисник і відновник
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
  а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)
а) б)

 

 

2.19 Приклади рішення типових задач з теми

“Систематичний аналіз катіонів та аніонів”

Приклад 1. Запропонуйте хід аналізу суміші та . Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Розв’язання:

Суміш складається з електролітів, тобто в розчині присутні аргентум(I)-катіони, плюмбум(II)-катіони та нітрат-іони. Катіони відносяться до першої аналітичної групи. Груповим реагентом на катіони першої аналітичної групи є 2 н. розчин хлоридної кислоти. Тому до частини розчину, який аналізуємо, додається розчин хлоридної кислоти. Випаде білий осад аргентум та плюмбум(II) хлоридів.

,

.

Осад обробляємо гарячою водою: плюмбум(II) хлорид переходить у розчин, а аргентум хлорид залишається в осаді. У центрифугаті відкриваємо катіон . Краще це зробити за допомогою калій йодиду:

.

При наявності іону утворюється жовтий осад , який при нагріванні розчиняється, а при охолодженні знову випадає осад у вигляді золотистих кристалів.

В осаді виявляємо катіони . Для цього до осаду приливають по краплях розчин амоніаку. Аргентум хлорид під дією амоніаку переходить у розчин у вигляді комплексного амоніакату :

.

Центрифугат розділяємо на дві частини, до однієї з них додають калій йодид, до іншої – нітратну кислоту. При наявності іонів у першому випадку утворюється жовтий осад аргентум йодиду , у другому – білий осад аргентум хлориду :

,

.

Нітрат-іон відноситься до третьої аналітичної групи аніонів, яка не має групового реактву. Тому аніони цієї групи виявляють за допомогою специфічних реакцій. Для того, щоб виявити нітрат-іони в розчині до частини початкового розчину добавимо концентровану сульфатну кислоту та мідні стружки, суміш нагріємо. Виділення бурого газу нітроген(IV) оксиду буде свідчити про наявність нітрат-іонів в розчині:

Завдяки кисню повітря нітроген(II) оксид перетворюється в нітроген(IV) оксид:

.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ Модуль 1 Загальні основи аналітичної хімії

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Питання та задачі до контрольних робіт з теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та матеріалів
Будова атому. “Ядерна модель атому” Резерфода. Будова електронної оболонки по Бору. Енергетичний стан електрона в атомі. Розташування електронів за рівнями, підрівнями та орбіталями у стаціонарному

Тема 1.5 Розчини та теорія електролітичної дисоціації
  Характеристика розчинів. Поняття про розчини, розчинник та розчинену речовину. Рідкі розчини. Значення розчинів в аналізі й переробці сировини, а також у виробництві матеріалів.

Тема 1.7 Рівновага у розчинах малорозчинних сполук
  Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук. Правило добутку розчин-ності та його використання в практиці хімічного аналізу. Умови утворення і розчинення осадів. Фактор

Тема 1.10 Систематичний аналіз катіонів та аніонів
  Якісний хімічний аналіз. Розвиток аналітичної хімії. Предмет та методи аналітичної хімії. Макро-, напівмікро-, мікро-, ультрамікрометоди якісного аналізу. Способи виконання аналітич

Тема 1.14 Об’ємний (титриметричний) аналіз
  Метод нейтралізації. Сутність, основні поняття, техніка та обладнання. Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування та типом реакції, що застосовується. Точка еквів

Тема 1.15 Гравіметричний (ваговий) аналіз
Аргентометрія. Сутність, позитивні та негативні сторони вагового методу, та сфери його застосування. Техніка рботи, обладнання та розрахунки у гравіметрії. Основні вимоги до осаджуваної та вагової

Приклади рішення типових задач з теми
“Класи неорганічних сполук” Приклад 1. Назвіть наступні хімічні сполуки, катіони та аніони: а)

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Класи неорганічних сполук” 1. Назвати оксиди, що мають формули:

Приклади рішення типових задач з теми
“Основні закони хімії” Приклад 1. Густина газу за воднем дорівнює 14. Визначте густину цього газу за повітрям. Розв’язання: відношення

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Основні закони хімії” 21. Під час прожарювання 20,4 г бертолетової солі отримали калій хлорид та кисень. Треба за

Приклади рішення типових задач з теми
“Будова атому” Приклад 1. Скільки енергетичних рівнів мають атоми з порядковими номерами 16 та 19. Пояснити відповідь. Розв’язання

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Будова атому”   61. Яка сполука утворюється з атома елементу X, електронна оболонка якого має чотири енергетичних рівні, два електрони на зовнішньому рівні

Приклади рішення типових задач з теми
“Хімічний зв’язок” Приклад 1. Охарактеризувати механізм утворення іонного зв’язку. Розв’язання: Зв’язок такого типу зд

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Хімічний зв’язок” 76. Знайти ковалентний радіус елементів, виходячи з наступної довжини зв’язку

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага” 91. Швидкість хімічної реакції при концентраціях реагуючих речовин

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Теорія електролітичної дисоціації” 121.Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації. 122.Що таке ступінь дисоціації та константа дисоціації? Н

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах солей, які піддаються гідролізу”   № Які з наведених солей гідролізуються? Напишіть іонні та молекуля

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук”   226. Опишіть будову комплексної сполуки на прикладі калій гексаціаноферрату(ІІІ)? 227.

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Систематичний аналіз катіонів та аніонів” 301. Предмет та задачі аналітичної хімії. Чутливість аналітичних реакцій. 302. Умови виконання аналітичних реакцій. Збі

Питання та задачі до контрольних робіт з теми
“Кількісний аналіз” 316. Які методи методи кількісного аналізу вам відомі? Чим відрізняються хімічні методи від фізичних та фізико-хімічних методів аналізу? 317.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Варіант № Контрольна робота Номера контрольних завдань   № 1 1, 16, 31,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги