рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” ( Карти Генетико-Морфологічної Лтс )   ...

( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )

 

Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти ландшафтну карту (карту генетико-морфологычноъ ЛТС) М 1:50000 і розробити до неї легенду.

Література: основна- [8,9,17]; додаткова – [1З,18].

Основні поняття.

1. При ландшафтному картографуванні беруться до уваги всі природні фактори даного природного комплексу (геосистеми). Значення дах факторів різне (див. практичні роботи № 2,8). Так, за М.А. Солицевим, для виділення самостійного ландшафту (макрогеохори) необхідні такі основні умови: 1) територія повинна мати однорідний літологічний фундамент; 2) після утворення фундаменту наступна історія розвитку ландшафту на всьому його просторі повинна була протіка­ти однаково (врахування зледеніння, морської трансгресії тощо); 3) клі­мат однаковий на всьому просторі ландшафту. За таких умов на тери­торії кожного ландшафту створюється певний набір скульптурних форм рельєфу, водойм, ґрунтів, біоценозів і, в результаті, простих геосистем - урочищ і фацій (мікрогеохор і геотопів). Іншими словами однорідність ландшафту полягає у єдності геоло­гічного фундаменту, типу рельєфу і клімату.

Основними ознаками, що обумовлюють просторову диференціацію ланд­шафтів і урочищ є будова і властивості геологогеоморфологічної основи і біогенні компоненти (ґрунт, рослинність і тваринний світ). У меншій мірі - кліматичні і гідрологічні фактори (місцевий клімат, режими зво­ложення і стоку тощо), тому що вони більш мінливі.

Сучасні сільськогосподарські угіддя не слід приймати у якості мор­фологічних одиниць ландшафтів. Необхідно знаходити природні межі, тобто встановлювати межі природного ландшафту.

Виділення геосистем і їх картографування рекомендуємо проводити у послі­довності: урочище - ландшафт. Тобто виділені урочища групуються за принципом однорідності (подібності) основних ландшафтотворних факторів (крутизна схилів, ступінь і глибина розчленування, експозиція та ін.). Групи урочищ об’єдну­ють у відповідні ландшафти.

Необхідно проводити екстраполяцію даних на території, не охопленій дослідженнями.

Кожному виду урочищ (мікрогеохор) на ландшафт­ній карті присвоюється свій цифровий індекс і певний колір розфарбуван­ня, що складає основу легенди до ландшафтної карти.

Легенду до ландшафтної карти рекомендуємо укладати з урахуванням таких положень:

1) Геосистеми (їх групи) у легенді розташовуються у послідовності: від вододільних до заплавних (долинних), від сухих місцеперебувань до вологах, від геосистем з легкими за механічним складом відкладами до геосистем з відк­ладами важкого гранулометричного складу (торфові-піщані-супіщані-суглинкові-глинисті), від потужних відкладів до малопотужних, від незмитих ґрунтів до змитих і т. ін.

2) Схили балок (особливо круті) на карті узагальнюються.

3) При виділенні терасових геосистем головна увага приділяється їх природ­ним властивостям, відкладам, якими вони складені тощо. Номер тераси в їх назві не пишеться

4) При виділенні геосистем за ступенем зволоженості потрібно враховувати властивості ґрунтів і рослинного покриву (неоглеєні, глеюваті, глейові, болотні ґрунти; сухі, вологі, заболочені ліси; короткозаплавні, довго-заплавні луки тощо).

5) Геосистеми повинні розташовуватись у порядку зростання ієрархії, а саме: урочища (види міркогеохор), ландшафти (види макрогеохор).

6) Групи урочищ (урочища) нумеруються арабськими цифрами, ландшафти - римськоми цифрами.

7) Зміст кожної геосистеми розкривається чотирма ознаками: рельєф четвертинні відклади, ґрунт, рослинність. Наприклад: „Нижньотерасова рів­нина, складена супісками з дерновими ґрунтами під сосняком зеленомоховим”. Якщо замість природної рослинності нині існують сільськогосподарські угіддя, вказу­ють: „під ріллею”, або „розорані”.

8) Урочища слід групувати за оро-геоморфологічними ознаками, або за ступенем дренованості території (за завданням викладача).

9) Назви ландшафтам присвоюються за власними назвами найближчих гео­графічних об’єктів, або населених пунктів.

Шляхом ландшафтного картографування земельного фонду виконуєть­ся одне з головних завдань вивчення природно-територіальної диферен­ціації конкретного району - вивчення ландшафтно-типологічних відмінностей. Ландшафтні карти, поряд з іншими даними є вихідним матеріалом при розроб­ці систем ведення сільського господарства, схем і проектів землеустрою.

 

Завдання:

1. Укласти кольорову (або чорно-білу за завданням викладача) ланд­шафтну карту М 1:50000 і розробити до неї легенду.

2. 3робити висновок про ландшафтну структуру даної території, дати рекомендації щодо подальшого використання земельних угідь і водних ре­сурсів.

 

Контрольні запитання:

1. Назвіть основні критерії виділення урочища (мікрогеохори).

2. Що визначає „чіткість” меж між геосистемами?

3. У чому різниця між урочищем і групою (видом) урочищ?

4. Які ознаки урочищ вказуються у легенді?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

Та природокористування.. факультет екології та природокористування.. кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Основні поняття
1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіа

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ
  Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класи

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТІВ. ЛАНДШАФТИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. Література

УКЛАДАННЯКАРТИЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

Основні поняття.
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. При картографуванні ґрунтового покриву та

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПОБУДОВА ЛАНДШАФТНИХ ПРОФІЛІВ
  Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудуват

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ
  Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги