рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні поняття

Основні поняття - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” 1. Географічна Оболонка Складається Не Лише З Окремих Сфер (Літосфери,...

1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіальних комплексів (ПТК) різ­них рангів, які є предметом вивчення ландшафтознавства.

Природно-територіальний комплекс або географічна система (скорочено „геосистема”) - це територія з певною єдністю природи, або закономірне поєднання природних компонентів, які перебува­ють у складній взаємодії та взаємозумовленості, утворюючи, єдину нерозрив­ну систему.

Під природними географічними компонентами розуміють: 1) маси твердої земної кори; 2) маси гідросфери; 3) повітряні маси атмосфери; 4) біоту; 5) ґрунт. Окремо виділяють: 6) рельєф; 7) клімат.

ПТК змінюються - від невеликих і однорідних (схил яру, мочар на болоті, заплава малої річки) до великих і складних (Руська рівнина, Середньо-Сибірське плоскогір’я та ін. Найбільшим ПТК є географічна обо­лонка Землі.

ПТК – загальне поняття, об’єднує всі територіальні одиниці незалежно від їх таксономічного рангу, розмірів і складності. ПТК вивчаються як в інди­відуальному, та к і в типологічному плані, рис. 1.1.

 


 

Рис. 1.1. Узагальнена схема співвідношення таксономічних (індивідуальних), типологічних і морфологічних одиниць фізико-географічної диференціації

 

Система - два і більше об’єктів, між якими існують певні відносини.

Комплекс - передбачає строго визначений набір взаємопов’язаних компонентів.

Природні комплекси бувають повними, які включають усі основні компо­ненти природи, і неповними, які включають лише частину компонентів (наприк­лад біоценоз). Досліджуються переважно неповні комплекси: гідрометеороло­гічні, геолого-геоморфологічні, ґрунтово-геоморфологічні, ґрунтово-біологічні тощо.

2. Ландшафтознавство (В.Б. Сочава) виділяє три основні рівні ПТК: планетарний (географіч­на оболонка або епігеосфера), регіональний (ПТК материків, рівнин, гір, зон тощо), топологічний або локальний (морфологічні одиниці ландшафтів).

Епігеосфера об’єднує в собі неперервність (континуальність) і перервність (дискретність). Континуальність обумовлена процесами інтеграції, а дискретність - процесами диференціації.

Вертикальна диференціація епігеосфери – це ярусність епігеосфери і взаємо­дія між компонентами. Горизонтальна (латеральна) диференціація - поділ на геосистеми різного рівня.

Геосистеми поділяються на природні й інтегральні (антропізовані, синантропізовані, техногенно змінені, модифіковані тощо).

Природні геосистеми - це ділянки земної поверхні, де окремі природ­ні компоненти знаходяться в тісному взаємозв’язку і як ціле взаємодіють з сусідніми ділянками (ПТК).

Інтегральні системи розвиваються за природними і соціально-еконо­мічними законами і поділяються на типи: природно-технічні, територіаль­ні технічні, територіальні рекреаційні, територіальні демоекологічні та ін.

 

Завдання:

1. Скласти моделі неповних природних комплексів (за завданням викладача).

2. Скласти схематичний ландшафтний профіль, який відображав би вер­тикальну і горизонтальну структуру ПТК.

3. Співставити ієрархічні ряди природних компонентів за Н.А. Сонцевим і Д.Л. Армандом. Зробити висновок.

4. Нарисувати графічні моделі геосистем різного рангу та моделі екосистем. Порівняти їх.

 

Контрольні запитання:

1. Що таке епігеосфера і з чого вона складається?

2. Перерахуйте природні географічні компоненти.

3. У чому різниця між ПТК і геосистемою?

4. Назвіть три рівні організації геосистем.

5. Що таке ландшафтна сфера?

6. Що таке „дискретність” і „континуальність”?

7. У чому різниця між географічною оболонкою і ландшафтною сферою?

8. У чому різниця між природними та інтегральними геосистемами?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

Та природокористування.. факультет екології та природокористування.. кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні поняття

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ
  Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класи

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТІВ. ЛАНДШАФТИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. Література

УКЛАДАННЯКАРТИЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

Основні поняття.
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. При картографуванні ґрунтового покриву та

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПОБУДОВА ЛАНДШАФТНИХ ПРОФІЛІВ
  Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудуват

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ
( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )   Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти лан

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ
  Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги