рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”   Мета Роботи: За Допомогою Вихідних Матеріалів (Додаток 1) На ...

 

Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

Література: основна [12,1З,15]; додаткова – [6,17].

Основні поняття.

1. Для ландшафтного (геосистемного) аналізу, зокрема для точного встановлення меж між геосистемами генетико-морфологічної та парагенетичної ЛТС, їхнього потенціалу та властивостей, важливо врахувати не сучасне, змінене діяльністю людей, територіальне впорядкування рослинних угруповань, а вихідне, яке існувало до господарського втручання людини. На карті відновленої рослинності зображають відміни (контури) рослинного покриву, які існували на даній території до антропогенної трансформації. У якості основних критеріїв відновлення (реконструкції) первинного рослинного покриву застосовують: генезис і склад ґрунту, залишки первинної рослинності, літологія четвертинних відкладів, форма рельєфу, місце розташування у рельєфі (западина, схил, плакор тощо). Комплексне врахування зазначених критеріїв дозволяє з тією чи іншою імовірністю відновити видовий та фітоценотичний склад рослинного покриву. Межі контурів рослинності проводимо там, де проходять межі ознак, взятих за критерії відновлення.

2. Згідно навчальноїгіпотези досліджувана територія входить до складу Східноєвропейської провінції широколистяних лісів Європейської широколистяної зони. Для даної зони характерні три типи рослинності: лі­си, лучна рослинність, болотна рослинність. На карті слід виділяти:

Ліси :

1) Соснові бори:

- зелено-мохові сосняки. За вологістю відносяться до вологих. Розташовуються у пониззях рельєфу;

- сосняки лишайникові. Відносяться до сухих борів. Розташовуються на схилах і вододільних ді­лянках рівнин.

2) Ялинові ліси:

- ялиново-соснові ліси біломошники. Виростають в умовах значного зволоження. За вологістю є мокрими.

3. Хвойно-широколистяні ліси:

- сосново-дубові ліси. За вологістю від­носяться до свіжих. Поширені на низьких рівнинах.

4. Грабово-дубові ліси. За вологістю відносяться до сухих. Пошире­ні на вододілах і схилах долин.

Луки.

1) Суходільні луки. Пов’язані з вершинами і схилами місцевих під­вищень рельєфу.

2) Низинні луки. Займають достатньо і надмірно зволожені зниження та окраїни болотних масивів.

3) Заплавні луки. Займають заплави річок,

Болота.

1) Евтрофні (низинні) болота. Поширені у заплавах і на терасах рік.

2) Оліготрофні (верхові) болота. Займають вододільні зниження. Від­знача­ються суцільним сфагновим килимом.

У таблиці 7.1 наведено типову легенду до карти рослинного покриву М 1:50000.

Таблиця 7.1

Типова легенда до карти відновленої рослинності

Рослинність На кольоровій карті На чорно-білій карті
Справжні заплавні луки
СВІТЛО-ЗЕЛЕНИЙ

 

 

Суходільні луки
ОЛИВКОВИЙ

 

 

 

Болотисті заплавні луки
ЗЕЛЕНИЙ

 

 

Болота: низинні
СИНІЙ

 

 

 

верхові (сфагнові)
БЛАКИТНИЙ

 

 

 

Сосняки зеленомохові
ЖОВТИЙ

 

 

 

Сосняки лишайникові
ЛИМОННИЙ

 

 

 

Ялинові ліси
ОРАНЖЕВИЙ

 

 

 

Сосново-дубові ліси
РОЖЕВИЙ

 

 

 

Грабово-дубові ліси
ФІОЛЕТОВИЙ

 

 

 


До кожної розробленої студентом карти відновленої рослинності розробляється своя легенда згідно з вищенаведеною типовою.

 

Завдання:

1. Укласти кольорову (чорно-білу) карту відновленої рослинності згідно завдання.

2. Розробити легенду до карти відновленої рослинності.

3. Проаналізувати співвідношення карти четвертинних відкладів, ґрунтової карти та карти відновленої рослинності.

 

Контрольні запитання:

1. У чому різниця між картою рослинності та картою відновленої рослинності?

2. Які критерії застосовують для відновлення рослинного покриву?

3. Назвіть основні типи рослинності.

4. Як класифікують ліси за ступенем зволоженості?

5. Де у ландшафтознавстві використовуються карти відновленої рослинності?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

та природокористування... Факультет екології та природокористування... Кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Основні поняття
1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіа

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ
  Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класи

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТІВ. ЛАНДШАФТИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. Література

УКЛАДАННЯКАРТИЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

Основні поняття.
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. При картографуванні ґрунтового покриву та

ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПОБУДОВА ЛАНДШАФТНИХ ПРОФІЛІВ
  Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудуват

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ
( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )   Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти лан

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ
  Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги