рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості - раздел Сельское хозяйство, Агроекологія Реальна Модель Інтенсифікації Агроекосистем Вказує На Істотн...

Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5 (середина 60-х років), 0,6 (середина 70-х років) і до 0,7% у середині 80-х років. Загальне збільшення становило 150%. Проте такий розвиток галузі досягався за рахунок виключно негативного балансу відтворення родючості грунту і саме ці аспекти повинні стати визначальними при розробці подальших оптимізаційних заходів. Аналіз вітчизняного землеробства свідчить, що традиційні для регіону фактори відновлення родючості надзвичайно обмежені. Так, за рахунок створюваної біомаси агроекосистем (врожайності сільськогосподарських культур) відновлюється від 20 до 30% щорічно мінералізованої енергії ґрунту, у той час як за рахунок органічних добрив - лише 0,5-1,5%. За умов регіону найважливішим фактором щодо підтримання бездефіцитного балансу енергетичного потенціалу ґрунту є врожайність, яка за сучасного технологічного стану землеробства для більшості культур є недосяжною навіть у теоретичному плані. Відтворюється від 18% (при вирощуванні кукурудзи на силос) до 62% (при вирощуванні озимої пшениці) ґрунтової енергії, що витрачається щорічно. Якщо ж брати до уваги середні показники врожайності, то ступінь реалізації екологічно необхідної продуктивності посівів становить частіше не більше 10-30%.

Негативний баланс відтворення енергії ґрунту традиційно мав місце протягом усієї другої половини XX століття і дорівнював від 13,8 до 15,1 тис. МДж на 1 га ріллі, що в 3-4 рази перевищувало обсяги новоствореної енергії. Відновлюється лише від 21 до 32% ґрунтової енергії, що витрачається щорічно у процесі землеробства. З чотирьох одиниць енергії ґрунту, що витрачається, три одиниці витрачаються назавжди. Для виробництва однієї одиниці енергії у вигляді основної продукції потрібно в середньому 1,3-1,4 одиниці антропотехногенної енергії, а також від 1,2 до 1,5 одиниць енергії ґрунту. Такі співвідношення свідчать про глибоку екологічну й енергетичну кризу землеробства в Західно-Казахстанській області як одну з основних причин глибокої сучасної аграрної кризи. Більш того, її правомірно віднести до основних глобальних світових протиріч сучасного землеробства.

Такі еколого-енергетичні проблеми в аналогічній мірі характерні для практично всіх традиційних типів сівозмін. Найбільш важливими факторами при цьому є пошук оптимального співвідношення посівів зернових культур, чорних парів і багаторічних трав. Результати досліджень показали, що надмірна концентрація чорних парів стала принципово помилковим напрямом розвитку регіонального землеробства. За всієї необхідності культури чорних парів за умов області, їх питома вага повинна бути меншою принаймні в 1,5-2 рази. Встановлена еколого-економічна доцільність концентрації посівів зернових у зернопарових сівозмінах на рівні 75%. Подальше збільшення даного показника не супроводжувалось зростанням виходу зерна й істотно погіршувало екологічні показники. Неефективним є збільшення питомої ваги чорних парів у сівозмінах більше 10%. Основні економічні й екологічні показники були значно вище в зернопаротрав'яних сівозмінах. У даному випадку спостерігалося збільшення рентабельності в 1,3-1,5 раза, зменшення витрат на одиницю площі - на 26-28%, підвищення продуктивності - на 24-28%, а ефективності технологій - більш ніж у 1,7 раза. Втрати родючості зменшувалися на 20-27%, а ефективність використання сонячної енергії збільшувалася на 25-33%. На одиницю основної продукції в зернопарових сівозмінах необхідно витратити 1,1 одиниці техногенної енергії і 1,5-1,7 одиниць енергії грунту, при чому 80% з числа останньої не відновлюється. У сівозмінах же з питомою вагою зернових культур 40%, багаторічних трав - 50%, парів - 10% виробництво одиниці продукції вимагає лише 0,5 одиниць техногенної енергії і менше одиниці енергії грунту.

 

Головним економічним завданням землеробства регіону є збільшення продуктивності й ефективності технологій як безальтернативний напрям інтенсивного розвитку за умови досягнення стабілізації балансу родючості. Останнє можливо досягти за рахунок трьох таких факторів:

- підвищення врожайності. Сучасні агротехнології дають можливість підвищити продуктивність землеробства в 2,2-2,5 раза, що дозволить збільшити вплив фактора врожайності до 65% від необхідного для досягнення позитивного енергетичного балансу родючості;

- підвищення культури землеробства. Перспективним є скорочення площі чорних парів, збільшення посівних площ багаторічних трав, що дозволить компенсувати до 15% втрат енергії ґрунту; впровадження ґрунтозахисних технологій, збільшення площ сидеральних посівів, зменшення ерозії грунту, що забезпечить відтворення до 5% задіяної щорічно енергії грунту;

- використання нетрадиційних джерел біологічної енергії - побічної продукції рослинництва, насамперед соломи, яка нині для відтворення родючості практично не використовується. Це може забезпечити надходження до 7-9%, а в перспективі і до 12% енергії в загальному балансі відтворення енергії грунту.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агроекологія

Вінницький національний аграрний університет.. Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.. Агроекологія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги