рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості - раздел Сельское хозяйство, Агроекологія Ландшафт- Це Природно-Територіальні Комплекси (Птк) З Одним ...

Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом розуміють природно-господарські територіальні системи сільськогосподарського призначення, до складу яких входить географічна оболонка, що в свою чергу є сукупністю природних елементів із різним ступенем антропогенного навантаження, в тому числі з різною структурою сільськогосподарських угідь.

Агроландшафтиформуються в результаті взаємодії природно-територіальних комплексів (ПТК) із усіма ланцюгами системи землеробства та організацією території, інфраструктурою, протиерозійними заходами постійної дії (лісосмугами, протиерозійними гідротехнічними спорудами різних типів), межами полів і сівозмін, польовими дорогами, гідрографічною мережею.

Сучасні агроландшафти- складні системи, які створені з різних елементів агроекосистем (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) незначних за площею ареалів лісів, чагарників, лісосмуг, природних лук, боліт, торфовищ і розташованих на їх територій доріг, комунікацій і будівельних споруд.

Стійкість агроекосистеми- це стабільність агрофітоценозу, що залежить від стабільності посіву сільськогосподарської культури, здатності агрофітоценозу протистояти комплексу зовнішніх і внутрішніх несприятливих умов росту і розвитку, забезпечення отримання сталого врожаю рослинницької продукції. Під стійкістю агроландшафтурозуміють його здатність зберігати структуру і особливості функціонування за зміни умов середовища, антропогенного навантаження (сільськогосподарського виробництва). Оцінюють її виявленням стабільності якостей головних компонентів (грунту, води, рослинності, розподілу речовин, елементів живлення, тощо).

Структурна організація агроландшафту.Кожний агроландшафт (як і природний) характеризується відносною територіальною замкненістю і наявністю у ньому трьох зон:

а) зони зв'язування і трансформації енергії і речовини (рілля, ліс, луки);

б) зони транзиту (схилові землі, улоговини та балкові сітки, тимчасові і постійні водні джерела, які складають гідрографічну мережу ландшафту);

в) зони концентрації і акумуляції речовини та енергії (заплави, ставки, озера, болота).

Організація землеробства з урахуванням особливостей природних агроландшафтів (на ландшафтній основі) передбачає чітке уявлення про природні та антропогенні ресурси території. Для відновлення родючості середньо- та сильноеродованих грунтів доцільно вивести їх із ріллі з наступним використанням під природні угіддя (створення водоохоронних та рекреаційних зон, розширення заповідних територій різного адміністративного підпорядкування, заліснення і залуження).

За рахунок виведення з обробітку малопродуктивних та деградованих грунтів є можливість без зниження продуктивності агроекосистем, суттєво поліпшити структуру агроландшафту, підсилити процеси саморегуляції і активізувати внутрішні резерви агроландшафту, що сприятиме досягненню екологічної рівноваги.Корекція структури сільськогосподарських ландшафтів у бік зменшення їх розораності, насамперед за рахунок сильноеродованих і деградованих земель, буде сприяти не тільки зниженню інтенсивності ерозійних процесів і непродуктивних втрат елементів живлення, але і суттєвому поліпшенню водного балансу території, здешевленню ґрунтоводоохоронних заходів. Просторова організація території землекористування в умовах здійснення земельної реформи, в т. ч. фермерських господарств, повинна здійснюватися з урахуванням збереження природних компонентів агроландшафту, в тому числі малих річок, струмків, лісонасаджень, гідротехнічних протиерозійних споруд (валів-терас різних типів), польової гідрографічної мережі, природних та штучно створених водостоків, місць відтворення дикої флори і фауни.

Принципово важливим є не тільки визначення оптимального співвідношення угідь, але й визначення мінімально необхідної площі індивідуального природного біоценозу, а також оптимальної структури їх розміщення на території агроландшафту. За оптимального розміщення ділянок із природною рослинністю можливо за їх загальної меншої площі досягти більшого природоохоронного ефекту, ніж за необгрунтованого розміщення таких ділянок, навіть за умови, що вони займають значно більші площі в агроландшафтах.

Проблема оптимального співвідношення природних і сільськогосподарських угідь включає три важливі завдання:

1) визначення оптимального співвідношення угідь;

2) встановлення мінімально необхідної площі окремої ділянки з природною рослинністю;

3) планування оптимальної еколого безпечної територіальної структури угідь.

З метою створення ґрунтоводоохоронних агроландшафтів високого ступеня саморегуляції з мінімальними затратами енергії і ресурсів, необхідно здійснювати контурно-смугову організацію території кожного суб'єкта землекористування, в інтересах збереження природоохоронного каркасу ландшафту як основи сталого розвитку агросфери.

Екологічний стан ґрунтового покривуагроландшафтів необхідно визначати за співвідношенням основних угідь - ріллі, лісу, кормових угідь, водних територій, де оптимальним вважається співвідношення 30:30:20:20. Комплексна оцінка структурно-функціонального стану сучасних агроландшафтів свідчить, що екологічний стан території України дуже погіршений: у Поліссі - середньо погіршений, Лісостепу - сильно погіршений, а в Степу - катастрофічний. У зв'язку з цим створено єдину систему агроекологічного моніторингу,яка дає змогу об'єднати зусилля різних організацій для спостережень і наступної оцінки екологічного стану земель.

До екологічно стабільних чинниківв агроландшафтах належать:

- оптимізація водного режиму, підвищення коефіцієнту використання опадів, за регулювання поверхневого стоку;

- захист грунтів від ерозії і деградації, збереження і відтворення їх корисних властивостей;

- створення життєвого простору для дикої флори і фауни;

- підтримання біорізноманіття в т.ч. шляхом збереження генофонду запилювачів та ентомофагів.

До екологічно нестабільних чинників належать:

- висока розораність території, особливо в умовах складного рельєфу, створення на схилових площах рівнинної прямолінійної організації території;

- ерозійні процеси, що перевищують регіональні допустимі норми;

- забруднення ґрунтових і поверхневих вод продуктами ерозії та залишками агрохімікатів, засобами захисту рослин;

- негативний баланс органічної речовини та біогенних елементів в агроекосистемах.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агроекологія

Вінницький національний аграрний університет.. Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.. Агроекологія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги