рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Принцип об’єктивності

Принцип об’єктивності - раздел Философия, Методологія сучасного управління в контексті суспільного розвитку.Управління як предмет філософського аналізу. Основні типи управління та рівні його дії Принцип Об’Єктивності Виражає Відносини Між Об’Єктом І Суб’Єктом Управління Я...

Принцип об’єктивності виражає відносини між об’єктом і суб’єктом управління як процес пізнання та самопізнання суб’єктом реального об’єкта, тобто процес пізнання законів його функціонування і розвитку, вибір засобів, методів, прийомів і процедур управлінської діяльності з метою збереження стабільності, життєвості та усталеного розвитку об’єкта, вибір такої моделі його розвитку, який би максимально відповідав його природі та тенденціям.

Принцип об’єктивності пов’язаний з пошуками істини як процесу встановлення абсолютного (що виражає усталене, стабільне) і відносного (що виражає зміни). В процесах соціального пізнання відношення абсолютного і відносного настільки діалектично пов’язані, що часто в управлінській діяльності замість виважених управлінських рішень спостерігається догматизм, що перебільшує значення усталеності, або релятивізм, що, навпаки, перебільшує необхідність змін.

Пошуки істини в управлінні залежать і від особливостей самого процесу соціального пізнання, що здійснюється в системі суб’єкт-об’єктних відносин. Так, при дослідженні соціальних процесів недопустимо як зводити їх лише до природних або соціальних, так і протиставляти. У світі людей тісно переплітаються матеріальне та ідеальне, об’єктивне й суб’єктивне, свідоме й стихійне.

Соціальне пізнанняпередбачає об’єктом своїх досліджень різноманітність людської діяльності у всіх її проявах, виявлення основних законів її функціонування, пізнання світоглядних установок людей, їх норм, цілей, поглядів розуміння справедливого - несправедливого, добра і зла. Враховуючи, що погляди та вчинки людей в значній мірі спрямовуються певною світоглядною моделлю, в якій узагальнюється досвід і переконання людини і з якою людина постійно звіряє свої вчинки та за допомогою якої орієнтується в реальному світі, об’єктом дослідження стає також картина світу, що формується у відповідному соціумі. Така картина світу, маючи як індивідуальний, так і загальний характер, може об’єднувати людей у співтовариство, спрямовувати його життєдіяльність, якщо між її компонентами існує взаємне прагнення до узгодження і підтримки. Але можливий і зворотний ефект, коли ціле стає більш фрагментарним, податливим до зовнішнього тиску, коли його частини хаотичні, нестабільні, слабо структуровані. Створюється ситуація руйнації світогляду людей, зміни поглядів.

Особливістю соціального пізнанняє той факт, що певна ірраціональність людської свідомості теж вносить сум’яття у погляди людини, руйнує систему її цінностей. Якщо з досліджень соціальних процесів робляться помилкові висновки або порушується принцип об’єктивності, розум людини, за словами Ф.Бекона, заполоняють ідоли й омана, що стоять на шляху до істини. Для людей, які отримують владу або тягнуться до неї, ця дихотомія може перетворюватися на таке почуття влади, яке стає метою, самоціллю, вищою пристрастю людини. Відчуваючи себе «надлюдиною», такі особи вважають себе месіями, що можуть перевернути світ, «ощасливити» всіх. Вирішення цієї проблеми вбачається в використанні в управлінні відповідних наукових методів, адже саме уміння їх застосовувати забезпечує адекватне осягнення і пізнання складних соціальних процесів.

До основних методів соціального пізнання, які доцільно використовувати в сучасному управлінні, відносяться моделювання, експеримент, соціологічні та психологічні тести, опитування, економіко-математичні дослідження, соціальні прогнози тощо.

Особливістю методів соціального пізнання в управлінні є їх квантифікаційний характер,який виявляє і вимірює ознаки, властивості, відносини соціальних об’єктів у якісній формі. При цьому вибираються такі параметри, як диференційована участь учасників соціальних дій, альтернативні способи їх поведінки, емоційне і раціональне значення, яке вкладають учасники в свою поведінку, закономірності їх дій, які можуть не усвідомлюватися учасниками, але виявляти основний стандарт поведінки. З іншого боку, завдяки цим методам можна виявити те одиничне, особливе і загальне, що має значення в розробці управлінських методів і технологій..

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методологія сучасного управління в контексті суспільного розвитку.Управління як предмет філософського аналізу. Основні типи управління та рівні його дії

Кафедра філософії і психології.. Діденко Н Г Коноваленко Н В..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Принцип об’єктивності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Ціннісно-смисловий універсум людини і феномен управління
Управління як соціальний феномен виникло і розвивається в історичному процесі як фундаментальна властивість соціальної системи. Від нього значною мірою залежить соціальне майбутнє

Суб’єкт і об’єкт управління, їх основні характеристики та зворотний зв’язок
В соціальних системах суб’єктом управління можуть виступати як окремі люди, так і колективи, людські спільноти, все людство в цілому, наділене свідомістю і здатне пізнавати природн

Типи управління. Роль потреб та інтересів у формуванні мотивів і цілей управлінської діяльності
Потреба в формуванні такої системи управління, яка дозволяє виявити зовнішні і внутрішні можливості розвитку країни, забезпечити створення структур, які реально можуть керувати суспільством стає сь

Типи управління
Виступаючи як органічна частина будь-якої соціальної системи, управління значною мірою визначає соціальне майбутнє і якість сучасного життя. Як свідчить історичний досвід, чим більшими є соціальні

Рівні дії сучасного управління
Свідомий, цілеспрямований і об’єктивний характер управління визначається також тим, що, виступаючи як спосіб життєдіяльності людини і суспільства, воно формується, з одного боку, на основі природни

Методологічна свідомість. Методи та стиль мислення в сучасному управлінні
Метод –спосіб діяльності, сукупність прийомів, які використовуються дослідниками для отримання певних результатів. Тільки завдяки використанню науково обґрунтованих методів людська

Принцип руху, змін і розвитку
Соціальний світ ніколи не стоїть на місці, отже, умовою і способом існування суб’єкта й об’єкта управління є необхідність розвитку, яка імпліцитно їм притаманна. Це приводить до того, що практично

Принцип суперечності
Особливостями людського буття є також постійний пошук нових рішень, бо той світ, який створює людина, ніколи не задовольняє її. Під впливом тієї чи іншої ідеології людина може змиритися з цією супе

Принцип каузальності
Управління сучасними соціальними процесами більш, ніж коли-небудь, потребує, щоб у системі управлінських дій не тільки враховувалася необхідна діалектична взаємодія особистих та суспільних інтересі

Принцип зворотного зв’язку
Особливе значення в управлінні має дотримання принципу зворотного зв’язку, який проявляється у взаємодії суб’єкта й об’єкта управління, в тому числі у ситуаціях, коли суб’єкт і об’єкт управління мі

Закони управлінської діяльності
Закон –це зв’язок між сутностями, який є: 1) об’єктивним, 2) загальним, 3) внутрішнім, 4) суттєвим, 5) повторювальним. Можна виділити 3 групи законів: 1) часткові закони, притаманні лише п

Одиничне, особливе, загальне
Кожний предмет, явище навколошнього світу має свої особливості і цілком однакових предметів не існує. Свій особливий неповторний зовнішній вигляд, здатність, звички, монеру говорити має кожна конкр

Можливость та дійсність
Причинно-наслідкові відношення виникають тоді, коли явище-причина породжує випадковий чи необхідний наслідок. Якщо явище може стати причиною, говорять, що у цьому існує можливість перетворитися у д

Співвідношення стихійності й свідомості в управлінській діяльності
Зважуючи на те, що на загальний розвиток суспільства впливають не лише об’єктивні природні та соціальні фактори, але і вся людська суб’єктивність, перед управлінцями постає дуже складна задача - ви

Необхідність і свобода в управлінні
В управлінському рішенні, що формально фіксує проект соціальних змін або їх врегулювання у певній ситуації, неможливо обійтися без поєднання свободи вибору і необхідності як узгодженості ме

Планування, проектування, програмування і прогнозування в управлінні
З точки зору Д.Белла, можна виділити три типи соціального передбачення, які можуть впливати на характер управління суспільством: екстраполяція суспільних тенденцій, розпізнавання і

Воля і управління
Важливим чинником, умовою та рушійною силою управління завжди виступає воля., яка виражає здатність людини підкорювати свою поведінку і діяльність задуманому, необхідному, установл

Проблема чужої волі
Ф.Енгельс називав управління єдиною управляючою волею. Управлінська система завжди ієрархічна, суб’єкт управління за своїм статусом зобов’язаний нав’язувати свою волю управляємим об’єктам, тобто дл

Джерела і основні аспекти владних відносин в управлінській діяльності
Управління нерозривно пов’язане з владноорганізуючою діяльністю і може здійснюватися лише на основі підпорядкованості та єдності учасників суспільного процесу, тобто користуватися силою волі і влад

Роль інтелігенції та еліти в управлінні суспільством
Одним з чинників здатності та спроможності влади здійснювати свій вплив на діяльність людей є залучення до влади інтелігенції та еліти. Сучасне бачення ролі інтелігенції виходить із визнання за нею

Влада і право
Однією з проблем, про яку писав Ю.Габермас у дослідженнях щодо демократії, є також співвідношення між владою і правом. З цього приводу він пише, що право надає всякій владі, у якої бере примусовий

Контрольні питання
1. Як співвідносяться влада і управління? 2. Яку роль грає громадська думка у формуванні управлінських рішень? 3. Які функції виконує в управлінні суспільством українська інтеліге

Соціальні ризики
П.Штомпка, аналізуючи феномен ризику в сучасних умовах, вважає, що об’єктивно ми спостерігаємо: 1) універсалізацію ризику, тобто можливість глобального лиха, що загрожує всім, незалежно ві

Запобігання та вирішення соціальних конфліктів
В сучасній конфліктології виділяють суб’єктивні та об’ктивні причини конфліктів. До перших відносяться негативні риси світогляду, ментальність, рівень інтелекту; до других – майнову, економічну, на

Визначальна роль соціальних теорій, ідеалів, людей та програм в управлінні «Ідоли» та ідеали в управлінні
Аксіологічні аспекти людського буття є предметом багатьох соціально-філософських досліджень, адже духовність і цінності виступають смислоутворюючим елементом людського життя і діяльності, визначают

Соціальна відповідальність бізнесу в сучасному суспільстві
Особливу увагу в умовах сучасного нестабільного ринку праці і необхідності спільних зусиль за участю органів державної влади, підприємців, громадян по встановленню певних соціальних стандартів доці

Проблема оптимальності управлінських рішень
Важливим аксіологічним аспектом управління є його компетентність. Саме вона визначає, наскільки оптимальними будуть управлінські рішення, наскільки адекватним стає управління щодо суспільного розви

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги