рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Планування, проектування, програмування і прогнозування в управлінні

Планування, проектування, програмування і прогнозування в управлінні - раздел Философия, Методологія сучасного управління в контексті суспільного розвитку.Управління як предмет філософського аналізу. Основні типи управління та рівні його дії З Точки Зору Д.белла, Можна Виділити Три Типи Соціального Пе...

З точки зору Д.Белла, можна виділити три типи соціального передбачення, які можуть впливати на характер управління суспільством: екстраполяція суспільних тенденцій, розпізнавання історичних «ключів», котрі відкривають нові важелі суспільних змін і перенесення змін на інші соціальні устрої.

Соціальне передбаченнявідрізняється від інших способів передбачення своїми масштабами і технікою. Найістотніша відмінність полягає у тому, що соціальні зміни є незалежними або екзогенними, котрі впливають на поведінку інших змін, і, маючи найбільший обшир, а потенціально - і найвеличнішу силу, порівняльно з іншими способами передбачення, вони є найменш визначеними.

Д.Белл звертає увагу на те, що кожен з цих типів соціального передбачення має свої особливості та можливості застосування. До першого типу належать передбачення основних суспільних показників, які важко охопити точними статистичними даними та зіставити з соціальними змінами, тому їх екстраполяція на майбутнє суспільства, маючи важливе значення для формування управлінських рішень, повинна враховувати ці недоліки, щоб не отримати результат на рівні «що ви вимірюєте, те й отримуєте». Другий тип соціального передбачення пов’язаний із визначенням нових суспільних тенденцій, які можуть привести до великих соціальних змін (наприклад, для сучасного розвитку України такими новими суспільними тенденціями можна вважати формування інформаційного суспільства, громадянських відносин, зміни у соціальній структурі суспільства, формування національної еліти ). Це стосується і третього типу соціального передбачення про зміни у соціальному устрої, який є інституцією, що впорядковує життя індивідів у суспільстві: розподіл за видами занять, освітою, політичні конфлікти тощо.

Як стверджує Д.Белл, у пошуках відповіді на питання про те, яким чином суспільство тримається вкупі, в межах концептуальної схеми необхідно визначити організуючу конструкцію, навколо котрої зосереджено інші інституції, або спонукаючий до дії принцип, що є первинною логікою до усього іншого. Так, організуючою структурою до і після Великої французької революції було зосередження адміністрації в руках держави, для американського суспільства - почуття демократії, в теорії капіталізму Макса Вебера - раціональна технологія, раціоналістична економічна етика і раціоналізація способу життя. Для сучасного українського суспільства таким організуючим елементом може бути ідея національного відродження, створення правової, соціальної держави, системи ефективного регулювання соціальних процесів, створення громадянського суспільства, солідарні відносини між громадянами і державою.

Контрольні питання

1. Що таке принцип? Дайте характеристику основних філософських принципів, які застосовуються в управлінні.

2. Дайте характеристику основних діалектичних законів, які застосовуються в управлінні

3. Як ви розумієте слова Г.Гегеля: форма повинна бути змістовної, а зміст повинний бути оформленим?

4. Наведіть приклади, які дводять правоту Парацельса, який стверджував, що все у світі є і отрута, і ліки, те чи інше визначається лише дозою.

5. Як Ви розумієте слова Г.Гегеля: «Про що б не йшла мова, воно є життєздатним тільки тоді, коли здатне вмістити в себе протиріччя і витримати їх».

6. Визначите, що означає вираз Г.Гегеля «Протиріччя – от що насправді рухає світом».

7. Аналізуючи чинність закону єдності і боротьби протилежностей в управлінні суспільством, визначите, у яких випадках він діє найбільше ефективно.

8. Яку роль відіграють методи в управлінській діяльності?

9. У чому складається сутність системного підходу до управління?

10. Яка роль соціального експерименту в управлінні?

11. Які особливості соціального пізнання і як це впливає на характер управлінських рішень?

12. Яким є алгоритм управлінських дій?

13. Якою є методологія управлінських дій при вирішенні соціальних конфліктів?

14. Якими є основні технології вирішення соціальних конфліктів?

15. Як керівник може використовувати формальні і неформальні комунікації в практиці управлінської діяльності?

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методологія сучасного управління в контексті суспільного розвитку.Управління як предмет філософського аналізу. Основні типи управління та рівні його дії

Кафедра філософії і психології.. Діденко Н Г Коноваленко Н В..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Планування, проектування, програмування і прогнозування в управлінні

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Ціннісно-смисловий універсум людини і феномен управління
Управління як соціальний феномен виникло і розвивається в історичному процесі як фундаментальна властивість соціальної системи. Від нього значною мірою залежить соціальне майбутнє

Суб’єкт і об’єкт управління, їх основні характеристики та зворотний зв’язок
В соціальних системах суб’єктом управління можуть виступати як окремі люди, так і колективи, людські спільноти, все людство в цілому, наділене свідомістю і здатне пізнавати природн

Типи управління. Роль потреб та інтересів у формуванні мотивів і цілей управлінської діяльності
Потреба в формуванні такої системи управління, яка дозволяє виявити зовнішні і внутрішні можливості розвитку країни, забезпечити створення структур, які реально можуть керувати суспільством стає сь

Типи управління
Виступаючи як органічна частина будь-якої соціальної системи, управління значною мірою визначає соціальне майбутнє і якість сучасного життя. Як свідчить історичний досвід, чим більшими є соціальні

Рівні дії сучасного управління
Свідомий, цілеспрямований і об’єктивний характер управління визначається також тим, що, виступаючи як спосіб життєдіяльності людини і суспільства, воно формується, з одного боку, на основі природни

Методологічна свідомість. Методи та стиль мислення в сучасному управлінні
Метод –спосіб діяльності, сукупність прийомів, які використовуються дослідниками для отримання певних результатів. Тільки завдяки використанню науково обґрунтованих методів людська

Принцип об’єктивності
Принцип об’єктивності виражає відносини між об’єктом і суб’єктом управління як процес пізнання та самопізнання суб’єктом реального об’єкта, тобто процес пізнання законів його функціонування і розви

Принцип руху, змін і розвитку
Соціальний світ ніколи не стоїть на місці, отже, умовою і способом існування суб’єкта й об’єкта управління є необхідність розвитку, яка імпліцитно їм притаманна. Це приводить до того, що практично

Принцип суперечності
Особливостями людського буття є також постійний пошук нових рішень, бо той світ, який створює людина, ніколи не задовольняє її. Під впливом тієї чи іншої ідеології людина може змиритися з цією супе

Принцип каузальності
Управління сучасними соціальними процесами більш, ніж коли-небудь, потребує, щоб у системі управлінських дій не тільки враховувалася необхідна діалектична взаємодія особистих та суспільних інтересі

Принцип зворотного зв’язку
Особливе значення в управлінні має дотримання принципу зворотного зв’язку, який проявляється у взаємодії суб’єкта й об’єкта управління, в тому числі у ситуаціях, коли суб’єкт і об’єкт управління мі

Закони управлінської діяльності
Закон –це зв’язок між сутностями, який є: 1) об’єктивним, 2) загальним, 3) внутрішнім, 4) суттєвим, 5) повторювальним. Можна виділити 3 групи законів: 1) часткові закони, притаманні лише п

Одиничне, особливе, загальне
Кожний предмет, явище навколошнього світу має свої особливості і цілком однакових предметів не існує. Свій особливий неповторний зовнішній вигляд, здатність, звички, монеру говорити має кожна конкр

Можливость та дійсність
Причинно-наслідкові відношення виникають тоді, коли явище-причина породжує випадковий чи необхідний наслідок. Якщо явище може стати причиною, говорять, що у цьому існує можливість перетворитися у д

Співвідношення стихійності й свідомості в управлінській діяльності
Зважуючи на те, що на загальний розвиток суспільства впливають не лише об’єктивні природні та соціальні фактори, але і вся людська суб’єктивність, перед управлінцями постає дуже складна задача - ви

Необхідність і свобода в управлінні
В управлінському рішенні, що формально фіксує проект соціальних змін або їх врегулювання у певній ситуації, неможливо обійтися без поєднання свободи вибору і необхідності як узгодженості ме

Воля і управління
Важливим чинником, умовою та рушійною силою управління завжди виступає воля., яка виражає здатність людини підкорювати свою поведінку і діяльність задуманому, необхідному, установл

Проблема чужої волі
Ф.Енгельс називав управління єдиною управляючою волею. Управлінська система завжди ієрархічна, суб’єкт управління за своїм статусом зобов’язаний нав’язувати свою волю управляємим об’єктам, тобто дл

Джерела і основні аспекти владних відносин в управлінській діяльності
Управління нерозривно пов’язане з владноорганізуючою діяльністю і може здійснюватися лише на основі підпорядкованості та єдності учасників суспільного процесу, тобто користуватися силою волі і влад

Роль інтелігенції та еліти в управлінні суспільством
Одним з чинників здатності та спроможності влади здійснювати свій вплив на діяльність людей є залучення до влади інтелігенції та еліти. Сучасне бачення ролі інтелігенції виходить із визнання за нею

Влада і право
Однією з проблем, про яку писав Ю.Габермас у дослідженнях щодо демократії, є також співвідношення між владою і правом. З цього приводу він пише, що право надає всякій владі, у якої бере примусовий

Контрольні питання
1. Як співвідносяться влада і управління? 2. Яку роль грає громадська думка у формуванні управлінських рішень? 3. Які функції виконує в управлінні суспільством українська інтеліге

Соціальні ризики
П.Штомпка, аналізуючи феномен ризику в сучасних умовах, вважає, що об’єктивно ми спостерігаємо: 1) універсалізацію ризику, тобто можливість глобального лиха, що загрожує всім, незалежно ві

Запобігання та вирішення соціальних конфліктів
В сучасній конфліктології виділяють суб’єктивні та об’ктивні причини конфліктів. До перших відносяться негативні риси світогляду, ментальність, рівень інтелекту; до других – майнову, економічну, на

Визначальна роль соціальних теорій, ідеалів, людей та програм в управлінні «Ідоли» та ідеали в управлінні
Аксіологічні аспекти людського буття є предметом багатьох соціально-філософських досліджень, адже духовність і цінності виступають смислоутворюючим елементом людського життя і діяльності, визначают

Соціальна відповідальність бізнесу в сучасному суспільстві
Особливу увагу в умовах сучасного нестабільного ринку праці і необхідності спільних зусиль за участю органів державної влади, підприємців, громадян по встановленню певних соціальних стандартів доці

Проблема оптимальності управлінських рішень
Важливим аксіологічним аспектом управління є його компетентність. Саме вона визначає, наскільки оптимальними будуть управлінські рішення, наскільки адекватним стає управління щодо суспільного розви

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги