рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки

Методичні вказівки - раздел Связь, Сигнали та процеси в радіотехніці Фізичні Джерела Випадкових Явищ В Радіотехніці Досить Різноманітні. Випадкови...

Фізичні джерела випадкових явищ в радіотехніці досить різноманітні. Випадковими є повідомлення, які обробляються будь-яким радіотехнічним пристроєм, системою. Дійсно, передавати або здобувати в процесі вимірювання нові відомості (повідомлення) має сенс лише в тому випадку, якщо вони невідомі одержувачеві і напевно не можуть бути достовірно завбачені, зокрема, не можуть бути отримані в результаті обчислень. В протилежному випадку, якщо все відомо про сигнал, що передається, то його немає сенсу і приймати, тому що тоді його можна відтворити на приймальному кінці за допомогою відповідного генератора.

В радіотехніці повідомлення кодуються шляхом відповідної неперервної або дискретної зміни амплітуди, частоти, фази гармонійних або імпульсних електромагнітних коливань. В процесі генерації, поширення і прийому всі параметри електромагнітних коливань (поляризація, частота, амплітуда, фаза) внаслідок нестабільності параметрів оточуючого середовища, джерел живлення, умов поширення зазнають випадкових змін, що зменшують достовірність відтворення повідомлень. Іншим джерелом випадкових впливів на повідомлення є неминучі зовнішні і внутрішні завади радіоприйому, інтенсивність яких може перевищувати інтенсивність корисного сигналу.

Крім того, характеристики радіотехнічних кіл і пристроїв піддаються випадковим впливам зовнішнього середовища, технологічному розкидові, старінню, вібраціям, що також призводить до випадкових спотворень сигналу.

Відмічені обставини й обумовлюють доцільність кількісної оцінки випадкових явищ у радіотехніці.

Основними класами завад є:

- вузькосмужні завади, тобто завади, спектр яких зосереджений у від­носно невеликому скінченому інтервалі частот (завади від сусідніх радіо­станцій, фон промислової мережі, фон працюючих електродвигунів і т.п.);

- імпульсні завади, тобто хаотичні сплески з випадковою ампліту­дою, тривалістю, інтервалом між імпульсами (вважається, що інтервали
часу між сусідніми випадковими імпульсами значно перевищують
постійні часу радіокіл);

- флуктуаційні завади, що виникають в самих радіоколах
(внутрішні шуми радіотехнічних пристроїв, теплові і дробові шуми).
Флуктуаційні шуми - широкосмужні, спектр їх досить рівномірний
до дуже високих частот.

Внаслідок того, що випадкові явища в радіотехніці виникають під впливом великої кількості, як правило, дрібних і випадкових факторів, їхній детермінований опис неможливий. Тому найбільш адекватним є їх стохастичний опис, що дозволяє оцінити вплив випадкових факторів в середньому або з деякою імовірністю, яка менше одиниці.

Питання для самоперевірки

1.Назвіть джерела завад у радіотехніці.

2. Чому адекватною моделлю реального сигналу є випадковий
процес?

3. Охарактеризуйте основні класи завад.

4. Доведіть необхідність стохастичного опису сигналів і перешкод.

Випадкові події. Імовірність

Поняття математичного експерименту. Випадкові події. Види подій та співвідношення між ними. Імовірність. Статистичне означення імовірності випадкової події. Класичне означення імовірності. Аксіоматичне означення імовірності. Поняття умовної імовірності. Статистична незалежність. Імовірність суми та добутку подій. Формула повної імовірності та Байеса.

Література: [1, с. 136-137]; [2, с. 6 - 7]; [4, с. 4-25]; [6, с. 13-20]; [8, с. - ]; [9, с. 9-19]; [15, с. 403-405].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сигнали та процеси в радіотехніці

Національний авіаційний університет.. Сигнали та процеси в радіотехніці..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Список літератури
  Основний   1.БАСКАКОВ С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высш. шк., 1988. – 448 с. 2.БОЙКО І. Ф., ДАВЛЕТ’ЯНЦ О. І. та інш. Статистична раді

Методичні вказівки
Одним з основних понять теорії імовірностей є поняття експерименту. При цьому варто чітко усвідомити, що тут розглядаються ідеалізовані експерименти, тобто кожен експеримент являє собою деякий набі

Методичні вказівки
З кожним стохастичним експериментом позв'язують деяку сукупність подій, що можуть наступити в результаті здійснення експерименту. Випадкові події характеризують експеримент із якісної сторони. Якщо

Випадкові процеси та їх статистичні характеристики
Випадкові процеси, означення, класифікація, методи статистичного опису. Поняття послідовності функцій розподілу та щільностей імовірностей випадкового процесу. Їхні властивості. Характеристичні фун

Методичні вказівки
  Вивчаючи цю тему, необхідно добре засвоїти означення кореляційної і взаємно-кореляційної функцій випадкових процесів і їхні властивості. Слід пам'ятати, що для стаціонарного випадко

Радіотехнічними колами
Спектрально-кореляційні характеристики випадкового процесу на виході лінійного кола. Дія білого шуму на лінійні кола, шумова смуга. Диференціювання та інтегрування випадкового процесу. Визначення в

Питання для самоперевірки
1.Як визначити кореляційну функцію процесу на виході лінійного кола, якщо відома кореляційна функція вхідного процесу та імпульсна характеристика кола? 2. Запишіть вираз для енергетичн

Методичні вказівки
Серед нелінійних перетворень безінерційні є найпростішими. При безінерційному нелінійному перетворенні значення випадкового процесу на виході у будь-який момент часу визначається лише значенням вхі

Питання для самоперевірки
1. Які нелінійні перетворення називаються безінерційними? 2. Як визначити одновимірну функцію розподілу імовірностей на виході безінерційного нелінійного кола? 3. Які характер

Методичні вказівки
На практиці дуже часто виникають задачі наступного змісту. Спостерігається деяке випадкове явище або процес. Необхідно за результатами відповідних спостережень або вимірювань, шляхом їхньої обробки

Методичні вказівки
Класифікація задач і методів прийому сигналів, характеристика сигналів і завад викладені в книзі [7, с. 393-402]. За цією ж книгою рекомендується розглянути і структуру апостеріорної імовірності [7

Характеристики випадкових процесів
  Задано одновимірну щільність розподілу імовірностей стаціонарного випадкового процесу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 1 наведені в роботах: [1, с. 136 - 141]; [6, с. 31 - 67]; [8, с. 31 - 62]. Математичне сподівання стаціонарного випадкового процесу не залежить від часу

Перетворення випадкових процесів
На безінерційне радіотехнічне коло діє стаціонарний випадковий сигнал . Знайти у загальному вигляді щільність розподілу

Методичні вказівки
Основні співвідношення до завдання 2 наведені в роботах [1, с. 141]; [6, с. 76 - 91]; [8, с.1 70 - 183]. Якщо функціональний зв'язок між

Оцінка параметрів розподілу
Використовуючи таблицю нормально розподілених випадкових чисел (див. Додаток), одержати реалізацію вибірки , де

Узгоджена фільтрація
На вхід узгодженого фільтра подається адитивна суміш корисного сигналу , , де

Нормально розподілені випадкові числа
  Наведені в таблиці числа можна розглядати як реалізації незалежних випадкових величин, що мають нормальний розподіл з параметрами

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги