рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ - раздел Демография, Загальна характеристика систем газопостачання населених пунктів Теоретичною Базою Гідравлічних Розрахунків Газопроводів Є Рівняння Газової Ди...

Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та термодинамічними властивостями газу (густина, в'язкість, коефіцієнт стисливості), витратою газу і втратами тиску в газопроводі.

При проведенні інженерних розрахунків газопроводів населених пунктів рух газу прийнято вважати усталеним (стаціонарним) та ізотермічним.

При русі газу в газопроводах високого і середнього тиску має місце помітне зменшення тиску по довжині внаслідок подолання газом гідравлічних опорів. Гідравлічні опори підрозділяються на лінійні (пропорційні довжині газопроводу) і місцеві.

Зміна тиску газу по довжині трубопроводу спричинює зміну густини газу, а відповідно і зміну швидкості руху газу. Зміна кінетичної енергії газу викликає перерозподіл складових енергії газу і тим самим впливає на результати гідравлічного розрахунку газопроводів.

При русі газу по рельєфному газопроводу подолання газом різниці геодезичних позначок точок траси спричинює додаткові втрати енергії і тим самим впливає на результати гідравлічних розрахунків газопроводів.

Таким чином, загалом при гідравлічних розрахунках газопроводів високого і середнього тиску необхідно враховувати такі чинники:

- втрати енергії на подолання лінійних гідравлічних опорів;

- втрати енергії на подолання місцевих гідравлічних опорів;

- втрати енергії на зміну швидкості руху газу;

- втрати енергії на подолання різниці геодезичних позначок точок траси.

 

Система рівнянь для гідравлічного розрахунку газопроводів

Вихідна система рівнянь, на якій базується гідравлічний розрахунок газопроводів, включає:

закон збереження енергії у формі рівняння Бернуллі у диференціальному вигляді:

(4.1)

де Р - абсолютний тиск газу; р - розрахункова густина газу, α - коефіцієнт кінетичної енергії, який враховує зміну швидкості газу по діаметру труби, w - осереднена по перерізу труби швидкість руху газу,

g- прискорення сили тяжіння, h - геодезична позначка довільної точки траси, Рτ - втрати тискувід тертя;

закон збереження маси газу (при відсутності шляхового відбору газу) у формі рівняння нерозривності потоку:

М=ρQ=ρwF=соnst (4.2)

де М - масова витрата газу; Q - об'ємна витрата газу у довільному перерізі газопроводу; F- площа поперечного перерізу газопроводу;

рівняння стану реального газу:

(4.3)

де z - коефіцієнт стисливості газу; R - газова стала;

Т - термодинамічна температура газу, К.

Складові рівняння Бернуллі у формі (4.1) мають такий енергетичний зміст:

- питома потенціальна енергія тиску газу;

gdh - питома потенціальна енергія положення газу;

- питома кінетична енергія газу;

питомі втрати енергії на подолання гідравлічних

опорів у трубопроводі.

Для визначення питомих втрат енергії на подолання гідравлічних опорів при русі реального газу в трубопроводі використовується рівняння Дарсі – Вейсбаха.

де λ- коефіцієнт гідравлічного опору, функція режиму руху газу, що характеризується величиною числа Рейнольда , і стану внутрішньої поверхні труби, який характеризується абсолютною еквівалентною шорсткістю поверхні труби kе.

Спільне розв'язування рівнянь (4.1)-(4.4) за певних припущень дає змогу одержати формули для гідравлічних розрахунків газопроводів високого, середнього і низького тиску.

 

 

Основна формула для гідравлічного розрахунку газопроводів високого і середнього тиску

Розглянемо горизонтальний газопровід, який характеризується помітним перепадом тиску по довжині внаслідок подолання гідравлічних опорів. Результати досліджень свідчать, що для умов, властивих газовим мережам, величина втрат енергії на зміну швидкості руху газу мала порівняно з іншими складовими рівняння Бернуллі і тому нею при виконанні інженерних розрахунків можна знехтувати. Рівняння (4.1) з врахуванням зазначених вище умов набуває вигляду:

(4.5)

Для одержання розрахункових залежностей за прийнятих припущень необхідно спільно розв'язати рівняння (4.2)-(4.5).


Практика експлуатації газопроводів високого і середнього тиску свідчить, що переважно вони працюють у зонах змішаного тертя або квадратичній зоні турбулентного режиму. У зазначених умовах коефіцієнт гідравлічного опору λ мало залежить від режимних параметрів руху газу і тому може вважатись сталою величиною. Якщо додатково знехтувати зміною коефіцієнта стисливості газу z, то в результаті розв'язування диференціального рівняння (4.5) з врахуванням виразів (4.2)-(4.4) одержуємо розрахункову формулу для масової витрати газу в газопроводі високого або середнього тиску:

 

( 4.6)

де Рn - абсолютний тиск газу на початку газопроводу;

Рk - абсолютний тиск газу в кінці газопроводу;

l - довжина газопроводу.

Формула (4.6) - це фізична формула, використання якої вимагає підстановки всіх параметрів у певній системі одиниць, наприклад, у міжнародній системі одиниць SІ. Результат обчислення витрат газу в газопроводах високого і середнього тиску за формулою (4.6) одержуємо в кг/с.

У вітчизняній практиці газопостачання витрати газу в газопроводах прийнято обчислювати в об'ємних одиницях, зведених до нормальних фізичних умов (до температури газу Тн=273,15 К і тиску Рн =101325 Па).

Використовуючи аналітичний вираз для масової витрати газу в газопроводі, одержимо формулу для об'ємної витрати газу за нормальних умов. Із рівняння нерозривності потоку газу з врахуванням (4.6) маємо:

(4.7)

де pн - густина газу за нормальних умов, яка може бути знайдена із рівняння стану газу:

(4.8)

З врахуванням виразу (4.8) після математичних перетворень формула (4.7) набуває вигляду:

(4.9)

Виключимо із виразу (4.9) газову сталу, використовуючи таку умову:

(4.10)

де Rпов- газова стала для повітря; ∆ - відносна густина газу за повітрям. Введемо позначення для комплексу параметрів, що має сталу величину у вибраній системі одиниць:

(4.11)

Для прикладу обчислимо значення сталого комплексу параметрів у системі одиниць SІ:

 

Формула (4.9) з врахуванням виразів (4.10) і (4.11) набуває вигляду:

(4.12)

Формулу (4.12) надалі будемо називати основною формулою для гідравлічного розрахунку газопроводів високого і середнього тиску. У системі SІ за умови підстановки тиску газу в МПа основна розрахункова формула має вигляд:

(4.13)

При проведенні гідравлічних розрахунків газопроводів високого і середнього тиску у формули (4.12) або (4.13) підставляють усереднені по довжині газопроводу значення температури газу та коефіцієнта стисливості газу:

Т = Т ср, z=zср

 

Обґрунтування застосування номограм для

гідравлічних розрахунків газопроводів високого

і середнього тиску

Мережі газопостачання високого і середнього тиску - це складна система газопроводів, які з'єднують між собою значних споживачів газу: газорегуляторні пункти, котельні, промислові, сільськогосподарські та комунально-побутові підприємства. Кількість споживачів обмежена, вони мають різну витрату газу і розміщені на неоднакових відстанях. При виконанні зазначених трьох умов гідравлічний розрахунок слід вести для кожної ділянки мережі окремо, тобто необхідно застосувати розрахункову модель газопроводів із зосередженим відбором газу.

При виконанні проектних розрахунків газопроводів відомими параметрами є абсолютний тиск газу на початку мережі і біля кожного споживача, довжини ділянок, максимальні годинні витрати газу для споживачів і фізичні властивості газу, що використовується в системі газопостачання. Мета розрахунку полягає у виборі необхідних діаметрів кожної ділянки, які забезпечують заданий перепад тиску.

Газорозподільні мережі населених пунктів складаються з десятків, сотень ділянок, які утворюють складну геометричну конфігурацію і гідравлічно пов'язані між собою. Вибір діаметра однієї із ділянок впливає на результати гідравлічного розрахунку всіх інших ділянок мережі газопостачання. Тому для кожної мережі може бути запропонований не один, а множина проектних варіантів, частина з яких є технологічно можливими, але різниться економічними показниками.

Для спрощення розрахунків і прискорення знаходження варіантів мережі, які є технологічно можливими, у практиці проектування газопроводів широко застосовуються номограми - графічні залежності, що базуються на використанні одержаної вище основної розрахункової формули.

Для і - ої ділянки мережі газопостачання високого і середнього тиску розрахункова формула набуває вигляду:

(4.14)

де Qі - розрахункова витрата газу на і - ій ділянці; Dі - внутрішній діаметр і - ої ділянки; P1i , P2i - абсолютний тиск газу на початку і в кінці і - ої ділянки відповідно; λi- коефіцієнт гідравлічного опору на i- ій ділянці; zi -

коефіцієнт стисливості газу для умов і- ої ділянки; Ti - середня температура газу на i- ій ділянці; li - довжина i- ої ділянки мережі.

При проведенні проектних розрахунків газопроводів здебільшого приймають, що середня температура газу, коефіцієнт стисливості газу і коефіцієнт гідравлічного опору однакові для всіх ділянок:

Ті=Т, zі=z, λі(4.15)

Формула (4.14) з врахуванням припущень (4.15) набуває такого вигляду:

(4.16)

де - сталий для мережі газопостачання, що проектується, комплекс параметрів.

Вводимо таке позначення

(4.17)

Формула (4.16) з врахуванням (4.17) може бути записана у вигляді:

(4.18)

Як свідчать результати досліджень, параметри мережі газопостачання близькі до оптимальних, якщо значення параметра Аі приблизно однакові для всіх її ділянок. Тому доцільно виконувати проектні розрахунки за середнім значенням параметра А ср , визначеним для найдовшого (основного) напрямку руху газу в мережі

(4.19)

де Рп , Рк- абсолютний тиск газу на початку і в кінці мережі газопостачання відповідно, lo - довжина основного напрямку руху газу в мережі.

Формула (4.18) з врахуванням умови (4.19) може бути записана так:

(4.20)

Розв'язуємо рівняння (4.20) відносно діаметра і - ої ділянки мережі газопостачання

 

(4.21) 


Рівняння (4.21) характеризує залежність між витратою газу, допустимим питомим зменшенням квадрату тиску газу (параметром Аср) і необхідним діаметром ділянки мережі газопостачання високого і середнього тиску.

Рівняння (4.21) покладено в основу номограм для розрахунку газопроводів високого і середнього тиску, які широко використовуються для гідравлічних розрахунків систем газопостачання населених пунктів. Методика використання зазначених номограм при графоаналітичних розрахунках газопроводів високого і середнього тиску наведена нижче.

 

Вимоги нормативних документів щодо гідравлічного

розрахунку газопроводів

Нижче наведені рекомендації щодо методів гідравлічного розрахунку газопроводів відповідно до основного нормативного документа ДБН В.2.5-20-2001.

Гідравлічні режими роботи газопроводів повинні прийматися за умови створення при максимально допустимих втратах тиску газу найбільш економічної та надійної в експлуатації системи, що забезпечує стійкість роботи ГРП, газорегуля-торних установок (ГРУ), а також роботи пальників споживачів у допустимих діапазонах тиску газу.

Розрахункові внутрішні діаметри газопроводів необхідно визначати гідравлічним розрахунком за умови забезпечення безперебійного газопостачання всіх споживачів у часи максимального споживання газу.

Гідравлічний розрахунок газопроводів виконується, як правило, на комп'ютері з оптимальним розподілом розрахункової втрати тиску між ділянками мережі.

За неможливості або недоцільності виконання розрахунку на комп'ютері (відсутність відповідної програми, окремі ділянки газопроводів тощо) гідравлічний розрахунок допускається виконувати за наведеними нижче формулами або номограмами, складеними за цими формулами.

Розрахункові втрати тиску в газопроводах високого та середнього тисків приймаються в межах категорії тиску, прийнятого для газопроводу.

Розрахункові сумарні втрати тиску газу в газопроводах низького тиску (від джерела газопостачання до найбільш віддаленого приладу) приймаються не більше 1800 Па, у тому числі в розподільних газопроводах 1200 Па, газопроводах-вводах і внутрішніх газопроводах - 600 Па.

Для садибної забудови розподіл розрахункових втрат допускається приймати в розподільних газопроводах 1500 Па, газопроводах - вводах та внутрішніх газопроводах - 300 Па.

У випадках, коли газопостачання скрапленими вуглеводневими газами (СВГ) є тимчасовим (із наступним переведенням на постачання природним газом), газопроводи слід проектувати з умов можливості їхнього використання в майбутньому на природному газі. При цьому кількість газу необхідно визначати як еквівалентну (за теплотою згоряння) розрахунковій витраті СВГ.

Значення розрахункової втрати тиску газу при проектуванні газопроводів усіх тисків для промислових, сільськогосподарських і побутових підприємств і організацій комунально-побутового обслуговування приймаються залежно від тиску газу у місці підключення з урахуванням технічних характеристик прийнятого до установки газового обладнання, пристроїв автоматики безпеки та автоматики регулювання технологічного режиму теплових агрегатів.

Падіння тиску в газопроводах низького тиску визначається залежно від режиму руху газу по газопроводу, що характеризується числом Рейнольдса, за формулою:

(4.22)

де Q - витрата газу, м3/год, за температури 0 °С і тиску 0,10132 МПа; d - внутрішній діаметр газопроводу, см; v - коефіцієнт кінематичної в'язкості газу, м2/с, за температури °С і тиску 0,10132 МПа.

Для ламінарного режиму руху газу при Rе ≤ 2000

(4.23)

для критичного режиму при 2000 < Rе < 4000

(4.24)

для турбулентного режиму руху газу при Rе > 4000

(4.25)

де ΔР - втрати тиску від тертя на ділянці, Па; ρ - густина газу, кг/м3, за температури °С і тиску 0,10132 МПа; l - довжина газопроводу постійного діаметра, м; kе - еквівалентна абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні стінки труби, для сталевих труб - 0,01см; для поліетиленових труб - 0,002 см.

Розрахункова витрата газу на ділянках розподільних зовнішніх газопроводів низького тиску, що мають шляхові витрати газу, слід визначати як суму транзитного та 0,5 шляхових витрат газу на даній ділянці

(4.26)

Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього та високого тисків по всій області турбулентного режиму руху газу проводиться за формулою:

(4.27)

де Р1 - абсолютний тиск газу на початку газопроводу, МПа;

Р2 - те саме у кінці газопроводу, МПа.

Падіння тиску від місцевих опорів (коліна, трійники, запірна арматура тощо) допускається враховувати шляхом збільшення розрахункової довжини газопроводів на 5-10 %.

Для зовнішніх надземних та внутрішніх газопроводів розрахункова довжина газопроводів визначається за формулою

(4.28)

де l1, - фактична довжина газопроводу, м; Σ- сума коефіцієнтів місцевих опорів ділянки газопроводу довжиною l1 ; ld - еквівалентна довжина прямолінійної ділянки газопроводу, м, втрати тиску на якому дорівнюють втратам тиску у місцевому опорі в разі значення коефіцієнта = 1.

Еквівалентна довжина газопроводу визначається залежно від режиму руху в газопроводі за такими формулами:

- для ламінарного режиму руху газу

(4.29)

- для критичного режиму руху газу

(4.30)

- для всієї області турбулентного режиму руху газу

(4.31)

Падіння тиску в трубопроводах рідкої фази скраплених вуглеводневих газів визначається за формулою

(4.32)

де λ - коефіцієнт гідравлічного опору; V - середня швидкість руху скраплених газів, м/с.

З урахуванням протикавітаційного запасу середні швидкості руху рідкої фази СВГ слід приймати такі: у всмоктувальних трубопроводах - не більше 1,2 м/с; в напірних трубопроводах - не більше 3 м/с.

Коефіцієнт гідравлічного опору визначається за формулою

 

(4.33)

Гідравлічний розрахунок газопроводів парової фази СВГ повинен виконуватися згідно з методами розрахунку газопроводів природного газу відповідного тиску.

При розрахунку газопроводів низького тиску слід враховувати гідростатичний напір ΔРг. с , Па, який визначається за формулою

(4.34)

де Н - різниця абсолютних позначок початку і кінця ділянки газопроводу, м; - густина повітря, кг/м3, за температури 0 °С і тиску 0,101325 МПа.

Гідравлічний розрахунок кільцевих мереж газопроводів слід виконувати з ув'язкою тисків газу у вузлових точках розрахункових кілець при максимальному використанні допустимої втрати тиску газу. Неув'язка втрат тиску в кільці допускається до 10 %.

При виконанні гідравлічного розрахунку надземних та внутрішніх газопроводів з урахуванням ступеня шуму, утворюваного рухом газу, слід приймати швидкості руху газу не більше 7 м/с для газопроводів низького тиску, 15 м/с - для газопроводів середнього тиску, 25 м/с - для газопроводів високого тиску.

При виконанні гідравлічного розрахунку газопроводів за формулами, а також за різноманітними методиками та програмами для комп'ютерів, складеними на основі цих формул, діаметр газопроводу слід попередньо визначати за формулою

(4.35)

де d - діаметр газопроводу, см; Q - витрата газу, м3 /год, за температури 0 °С та тиску 0,101325 МПа; t- температура газу, 0 °С; Рт - середній тиск газу (абсолютний) на розрахунковій ділянці газопроводу, МПа; w - швидкість руху газу, м/с.

Отримане значення діаметра газопроводу слід приймати як вихідну величину при виконанні гідравлічного розрахунку газопроводів.

 

Методика графоаналітичного розрахунку мережі

газопостачання високого і середнього тиску

Розрахунок газопроводів високого і середнього тиску можна виконувати за два або за один етап.

При двоетапному розрахунку спочатку виконується графоаналітичний розрахунок мережі газопостачання за допомогою графіків - номограм. У результаті одержуються значення діаметрів ділянок і тисків у вузлах мережі та біля споживачів. На другому етапі виконується аналітичний розрахунок, який дає змогу уточнити діаметри ділянок і значення тисків газу в характерних точках мережі з врахуванням фізичних властивостей природного газу і температурних умов.

При одноетапному проектуванні розрахунок проводиться виключно аналітичними методами за допомогою комп'ютерів з використанням відповідного програмного забезпечення.

Слід зазначити, що аналітичний розрахунок газопроводів високого і середнього тиску трудомісткий, пов'язаний з реалізацією методу послідовних наближень, тому його доцільно виконувати на комп'ютері. Це вимагає розробки обчислювальних алгоритмів і спеціального програмного забезпечення.

Розглянемо методику графоаналітичного розрахунку мережі газопостачання високого чи середнього тиску на конкретному прикладі проектування розгалуженої мережі газопостачання середнього тиску, схема якої наведена на рисунку 4.1. Мережа живиться від ГРС і постачає газом шість споживачів, серед яких газорегуляторний пункт (ГРП), районна котельня (РК), комбінат побутового обслуговування (КПО) і три промислові підприємства: хлібозавод (ХЗ), ремонтний завод (РЗ) і механічний завод (МЗ). 


 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика систем газопостачання населених пунктів

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального.. Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги