рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Газопостачання середнього тиску

Газопостачання середнього тиску - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Вихідні Дані Для Графоаналітичного Розрахунку Такі: ...

Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі:

- конфігурація мережі газопостачання;

- довжини всіх ділянок між вузлами;

- розрахункові витрати газу споживачів, приймаються рівними максимальним годинним витратам газу;

- абсолютний тиск газу на початку мережі, для конкретного випадку приймаємо Рп =0,3 МПа;

- абсолютний тиск газу на вході споживачів, для конкретного випадку приймаємо Рk =0,15 Мпа.

Мета розрахунку - необхідно так вибрати діаметри кожної ділянки мережі газопостачання, щоб розрахований тиск газу на вході кожного споживача був як можна ближчий до заданого кінцевого тиску, але ні в якому разі не менший від нього.

Складаємо розрахункову схему мережі газопостачання. Знаходимо основний напрям руху газу - це напрям від джерела живлення до найбільш віддаленого споживача. Наносимо основний напрям на розрахункову схему. Нумеруємо вузли спочатку основної магістралі, далі всі інші.

Для схеми, наведеної на рисунку 4.1, основний напрямок руху газу такий: ГРС-1-2-3-4-КПО. На схему наносимо довжину ділянок у кілометрах та максимальні годинні витрати газу споживачів у м3/год.

Для врахування додаткових втрат тиску в місцевих опорах вводимо поняття розрахункової довжини ділянки за умовою


(4.36)

Знаходимо розрахункові витрати газу для кожної ділянки мережі газопостачання шляхом додавання максимальних годинних витрат газу відповідних споживачів. Розрахунок витрат газу проводимо з кінця, йдемо проти руху газу, збираючи його.

Наприклад, для ділянки КПО-4 маємо

для ділянки 3-4 одержуємо

Для основного напрямку руху газу обчислюємо значення параметра Аср за формулою:

(4.37)

де п - кількість ділянок мережі, що лежать на основному напрямку руху газу.

Для кожної ділянки основного напряму за розрахунковою витратою газу і параметром Аcp , використовуючи номограму для розрахунку газопроводів високого і середнього тиску (рисунок 4.2), знаходимо необхідний діаметр газопроводу, далі заокруглюємо його здебільшого до найближчого більшого стандартного значення. При вибраному діаметрі газопроводу за номограмою знаходимо фактичне значення параметра А. Процедура роботи з номограмою зображена на рисунку 4.2. Для ділянок, що закінчуються споживачем, при роботі з номограмою здебільшого вибираємо, якщо це можливо, найближчий менший стандартний діаметр газопроводу.

Визначаємо величину абсолютного тиску газу для характерних точок основного напрямку руху газу. Розрахунок розпочинаємо від початкової ділянки, для якої відоме значення початкового тиску

(4.38)

Тиск газу в кінці ділянки знаходиться за формулою

(4.39)

При подальших гідравлічних розрахунках враховуємо, що для послідовно працюючих ділянок газової мережі тиск газу в кінці попередньої ділянки дорівнює початковому тиску для наступної за рухом газу ділянки

(4.40)

 

 


Тиск газу в кінці останньої ділянки основного напрямку руху газу порівнюємо із заданим кінцевим тиском. За наявності значного запасу тиску газу приймаємо рішення щодо зменшення діаметрів ділянок газопроводів, що лежать у кінці основного напрямку руху газу.

Після завершення розрахунку основного напрямку руху газу в мережі виконується розрахунок відгалужень і відводів.

Відгалуження - елемент мережі газопостачання, який постачає газ кільком споживачам.

Відвід - елемент мережі газопостачання, який постачає газ одному споживачу.

Графоаналітичний розрахунок відгалуження виконується аналогічно розрахунку основного напрямку руху газу. Тільки при визначенні середнього значення параметра Аcp як початковий тиск приймається раніше розраховане значення тиску у відповідному вузлі основної магістралі.

При графоаналітичному розрахунку відводів нерідко мають місце випадки, коли розраховане значення параметра Аср перевищує максимальне значення даного параметра на номо-грамі Аmax=1·10 (МПа)2/км. У таких випадках слід приймати

(4.41)

і виконувати звичайну процедуру роботи з номограмою. Це пов'язано з обмеженістю сфери використання номограми і призводить до завищення вибраних діаметрів відводів. Завищення діаметрів ділянок відводів призводить до значних резервів тиску на вході споживачів газу.

Зазначений недолік гідравлічного розрахунку відводів від основної магістралі може бути усунений лише на етапі аналітичного розрахунку мережі газопостачання.

Результати графоаналітичного розрахунку мережі газопостачання середнього чи високого тиску доцільно оформляти у вигляді таблиці, прикладом якої є таблиця 4.1, що містить результати графоаналітичного розрахунку мережі газопостачання середнього тиску, розрахункова схема якої наведена на рисунку 4.1.

 


 

 



– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Газопостачання середнього тиску

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги