рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств Біофільтри Застосовуються Для Очищення Стічних Вод Різних Виробництв. Застосу...

Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых органічних речовин, що важко окіслюються у біофільтрах можуть бути не тільки нижче, але в окремих випадках навіть вище, ніж в аеротенках. На краплинних біофільтрах з висотою шаруючи завантаження 1,5м і природною аерацією успішно очищалися стічні води канифольно-екстракційного заводу, термічної переробки сланців, виробництв деметилфтората, нат-рий-бутадиенового каучуку, этилена, полівінілацетату й інших. Гарні результати очищення у високонавантажених біофільтрах отримані для стічних вод ЕЛОУ нафтопереробного заводу і виробництва бутадієн-стирольного каучуку. Область застосування біофільтрів значно розширилася останнім часом за рахунок розробки нових типів площинних завантажень, що володіють дуже високою пористістю. Біофільтри з площинним завантаженням застосовуються для очищення стічних вод коксогазових заводів, сульфат целюлозного заводу, консервного заводу, і інших. Розрахунок біофільтрів виробляється по окисній потужності завантаження. Окисна потужність для стічних вод різних виробництв коливається в широких межах (300-2000мгБПК/м3доба) і визначається по довідковим чи експериментальним даним.

Для очищення стічних вод пивоварних заводів застосовують заглибні біофільтри. Ці спорудження складаються з обертового вала з насадженими на ньому дисками і резервуара зі стічною водою, у яку диски занурюються на 1/3-1/2 свої діаметри. Диски виготовляються з різного матеріалу і розташовуються на відстані 10-20мм друг від друга. Число дисків може бути різним від 20 до 200, діаметр дисків 0,5-3,0м. Швидкість обертання в середньому 1 оборот у хвилину (мал.44).

Рис.44. Заглибні біофільтри.

1.Камера впуску стічних вод; 2.Лоток; 3.Біодиски; 4.Мулопровід; 5.Відстійник; 6.Камера випуску оброблених стічних вод.

 

Тривалість перебування стічних вод у резервуарі заглибного біофільтра залежить від необхідного ступеня очищення і коливається від 70хвилин до 3годин і більш. На дисках наростає біоплівка товщиною до 4мм. Поперемінно занурюючи у воду і виходячи з її, біоплівка витягає забруднення й окисляє її, одержуючи кисень безпосередньо з атмосфери. Надлишкова частина біопленки попадає у воду і виноситься у вторинний відстійник. Оскільки вода в резервуарі знаходиться тривалий час, то в ній розвивається активний іл, частка участі якого в загальному ефекті очищення також повинна прийматися в увагу. Стічна вода в резервуарі аерується внаслідок обертання дисків.

Заглибні біофільтри часто влаштовують двох- і триступінчастими, що дозволяє активізувати діяльність біологічної плівки.

Розрахунок заглибних біофільтрів здійснюється по окисній потужності, віднесеної до 1м2 площі поверхні дисків. Вона коливається по різним даним від 7 до 100м БПК на 1м2 площі дисків. Використання заглибних біофільтрів доцільно в якості I ступе-ни з наступним глибоким очищенням в інших біоокислювачах.

Іншим подібним спорудженням для очищення невеликих витрат стічних вод є біобарабани (розробка МакИСИ). Каркас біобарабанів являє собою багатокутну призму, насаджену на вал і поміщену в піддон з водою, що очищається, (мал.45). Обсяг барабана заповнений волокнистою насадкою у виді йоржів, що є носіями біоплівки. Установка з біобарабанами включає кілька ступіней. Такі установки застосовують для очищення стічних вод харчової промисловості.

 

1
 
Рис.45. Біобарабан.

1.Біобарабан з волокнистою насадкою; 2.Піддон; 3.Трубопровід видалення осаду; 4.Перфоровані труби стиснутого повітря для регенерації насадки.

 

Для очищення висококонцентрованих стічних вод, що не містять зважених чи речовин утримуючих їх у незначних кількостях, можуть застосовуватися анаеробные біофільтри. Цей різновид біофільтрів представляють закриті резервуари з завантаженням, через яку вода профільтровується висхідним потоком, без доступу кисню. Анаеробные біофільтри за принципом роботи займають проміжне положення між звичайними біофільтрами і метантенками. Біоплівка в них закріплена на матеріалі завантаження, біологічні процеси супроводжуються метаноутворенням.

 

ЛЕКЦІЯ 27

 

ОГЛЯД ВСЬОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРИАЛУ


Список літератури

1. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности /СЭВ, ВНИИ ВОДГЕО. - Стройиздат, 1982. 528с.

2. Справочник проектирования. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. Под ред. В.Л.Самохина. - М.Стройиздат, 1981. - 632с.

3. Яковлев С.В., Карелин ЯА. Очистка производственных сточных вод. - Стройиздат. 1985. – 335 с.

4. Мацнев А.И. Водоотведение на промышленных предприятиях. - Львов Вища шк. 1986. - 200с.

5. Молоков М.В., Шифрин В.Н. Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных площадок. - М. Стройиздат. 1977. – 103 с.

6.. Кульский Л.А., Строкач П.П. Очистка воды электрокоагуляцией. – Киев. Будивельник,. 1978. – 110 с.

7. Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами. - М. Наука. 1977. - 356с.

8. Луцевко ГН, Цветков А.И.. Физико-химическая очистка городских сточных вод. - М. Стойиздат, 1984. - 89с.

9. Вейцер Ю.И.-, Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессе очистки природных и сточных вод. - М. Стройиздат. 1984.200с.

10. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М. ЦИП Госстроя СССР. 1986. - 72с.

11. Яковлев С В., Воронов Ю.В. Биологические фильтры. - М. Стройиздат,1982. - 72с.

12. Карелин Я.А. и др. Очистка производственных сточных вод в аэротенках. - М. Стройиздат. 1973. - 223с.

13. Янко ВГ., Янко ЮГ. Обработка сточных вод и осадков в метантенках. –Киев. Будивельник. 1978. - 119с.

14. Лукиных НА., Липман В.Л Криштул В.П. Методы доочистки сточных вод. М. Стройиздат. 1978. - 156с.


 

ЗМІСТ стор

 

1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами……………………………………………… 2. СКЛАД СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………………… 3. КІЛЬКІСТЬ СТІЧНИХ ВОД І РЕЖИМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ…………………………… 4. СХЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………. 5. СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………. 6. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ……………………………………………………………………… 7. УМОВИ ВИПУСКУ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ…… 8. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД…………... 9. МЕХАНІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД…………………………………… 9.1.Усереднення………………………………………………………………………… 9.2. Проціджування………………………………………………………………… 9.2.1. Сита…………………………………………………………………………………. 9.3. Відстоювання…………………………………………………………………… 9.3.1. Нафтовловлювачі………………………………………………………… 9.3.2. Смоломаслоуловлювачі………………………………………………... 9.3.3. Жироуловлювачі…………………………………………………………… 9.3.4. Осадження зважених речовин у гідроциклонах……………… 9.3.5. Фільтрування………………………………………………………………… 9.3.6. Мікрофільтрування………………………………………………………… 10. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ……………………………………………. 10.1. Адсорбція………………………………………………………………………….. 10.1.1. Розрахунок адсорберів………………………………………………… 10.2. Екстракція…………………………………………………………………………. 10.3. Евапорація………………………………………………………………………….. 10.4. Аерація……………………………………………………………………………….. 10.5. Флотація…………………………………………………………………………… 10.5.1. Способи диспергування повітря у флотаційних процесах……………………………………………………………………… 10.5.2. Пневматична, імпелерна і струминна флотація……………... 10.5.3.. Напірна і вакуумна флотація……………………………………….. 10.6. Коагуляція………………………………………………………………………….. 11. ХІМІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ…………………………………………………………. 11.1. Нейтралізація……………………………………………………………………… 11.2. Окислювання……………………………………………………………………… 11.3. Відновлення………………………………………………………………………... 12. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ…………………………………………….. 12.1. Електрокоагуляція……………………………………………………………… 12.2. Електрофлотація…………………………………………………………………. 13. БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД……………………………………………… 13.1. Особливості біологічного очищення виробничих стічних вод………………………………………………………………………… 13.2. Очищення виробничих стічних вод в аеротенках. 13.2. Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах…………………. Список літератури………………………………………………………………………..        

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги