рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства" 6.1. Обґрунтування Планових Фінансових Результатів Виконується В Табл...

6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.

 

6.2. Послідовність розрахунків є наступною.

 

6.2.1. Розраховується питомі витрати на основні матеріали та комплектуючі за вирахуванням поворотних

 

відходів на кожен з виробів.Розрахунок ведеться на основі даних таблиці8 (ст. 5та7)за формулою:

 

         
       
  В ОМ і =В ОМ i j +В К i j -В ПВ i j , (11)  
    j= 1 j= 1 j=1      
де:              
В1ОМі - питома вартість основних матеріалів та комплектуючих за вирахуванням поворотних відходів для  
   

 

і-го виробу,грн./виріб;

 

В1ОМ i j-питома вартістьj-го ресурсу основних матеріалів для і-го виробу,грн./виріб;16


                      Таблиця 9  
    Розрахунок планових фінансових результатів              
            Значення показника              
  Показник На одиницю продукції,грн./виріб     На річну програму,тис.грн./рік     Структура фінансових    
          результатів    
      Виріб №1 Виріб №2 Виріб №3 (Новий)   Виріб №1   Виріб №2 Виріб №3 (Новий)   Разом    
                 
                               
           
  Дохід від реалізації(з ПДВ)                          
  ПДВ                          
  Чистий дохід                     100,00%    
  Собівартість разом:                          
  у т.ч.: -основні матеріали та комплектуючі                          
  - прямі витрати на оплату праці (тарифна зарплата з доплатами і надбавками основних                          
  робітників)                          
                             
  - інші прямі витрати (відрахування від зарплати основних робітників на соц.заходи) (36,8% від                          
  оплати праці)                          
                             
  - Загальновиробничі витрати разом:                          
8.1.   у т.ч.: -амортизація машин і устаткування                      
8.2.   - оплата праці допоміжних робітників (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та                      
  відрахуваннями на соц.заходи)                      
8.3.   - оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками                      
  та відрахуваннями на соц.заходи)*                      
8.4.   - допоміжні матеріали                      
8.5.   - інші загальновиробничі витрати**                      
  Відношення загальновиробничіх витрат до прямих витрат на оплату праці 1                      
  Валовий прибуток                          
  Адміністративні витрати разом:                          
11.1.   у т.ч.: -амортизація будівель і споруд                          
11.2.   - оплата праці керівників, спеціалістів, службовців(тарифна зарплата з доплатами і надбавками                          
    та відрахуваннями на соц.заходи)***                      
11.3.   - інші адміністративні витрати****                          
  Відношення адміністативних витрат до прямих витрат на оплату праці 1                          
  Витрати на збут разом:                          
13.1.   у т.ч.: -амортизація транспортних засобів                          
13.2.   - оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками                          
  та відрахуваннями на соц.заходи)*****                      
13.3.   - інші витрати на збут******                          
  Відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці 1                          
  Довідково: операційні витрати                          
  Фінансовий результат від операційної діяльності                          
  Фінансові витрати                          
  Фінансовий результат від звичайної діяльності                          
  Податок на прибуток                          
  Чистий прибуток                          
* В курсовому проекті приймається: до загальновиробничих витрат відноситься 50% оплати праці з відрахуваннями керівників та 40% оплати праці з відрахуваннями спеціалістів та службовців            
                       
** В курсовому проекті приймається на рівні 30% від попередніх статей загальновиробничих витрат                          
               
*** В курсовому проекті приймається: до адміністративних витрат відноситься 40% оплати праці з відрахуваннями керівників та 50% оплати праці з відрахуваннями службовців              
                       
**** В курсовому проекті приймається на рівні 200% амортизації будівель і споруд                          
             
***** В курсовому проекті приймається: до витрат на збут відноситься 10% оплати праці з відрахуваннями керівників та 10% оплати праці з відрахуваннями спеціалістів та службовців            
                       
****** В курсовому проекті приймається на рівні 100% амортизації транспортних засобів                          
               
1Ці відношення використовується в курсовому проекті для розподілу між виробами відповідних непрямих витрат (загальновиробничих, адміністративних, на збут)              
                               


 


 
В1К i j
В1ПВ i j

- питома вартість j-го ресурсу комплектуючих для і-го виробу;

 

- питома вартість j-го ресурсу поворотних відходів для і-го виробу.

 

Розрахунок виконується з точністю до другого знаку після коми.

 

6.2.2. Планові витрати основних матеріалів та комплектуючих за вирахуванням поворотних відходів на річну програму виробництва кожного з виробів визначаються як добуток питомих витрат матеріалів і комплектуючих(див.п. 6.2.1.)на річну програму виробництва кожного з виробів.

Розрахунок виконується з точністю до цілих значень.

 

6.2.3. Розрахунок прямих витрат на оплату праці(зарплата основних робітників)з доплатами і надбавками виконується наступним чином(ряд. 6).

 

6.2.3.1. Для визначення питомих прямих витрат на оплату праці з доплатами і надбавками питома тарифна зарплата основних робітників(ст. 11,табл. 5)збільшується з урахуванням проценту доплат і надбавок(за умовами курсового проекту він становить20%).Розрахунок в гривнях виконується з точністю до другого знаку після коми.

 

6.2.3.2. Прямі витрати на оплату праці з доплатами і надбавками на річну програму визначаються як добуток питомих витрат на оплату праці на річний обсяг виробництва виробу.Розрахунок в тисячах гривень здійснюється з точністю до цілого числа.

 

6.2.4. До інших прямих витрат(ряд. 7)як правило належать нарахування на оплату праці основних робітників,відповідно,визначаються інші прямі витрати як добуток прямих витрат на оплату праці(ряд. 6 табл. 9) та сумарного відсотку відрахувань у соціальні фонди. За умовами курсового проекту цей відсоток становить36,8%.

 

6.2.5. Загальновиробничі витрати визначаються у наступній послідовності.

 

6.2.5.1. Визначаються елементи загальновиробничих витрат в цілому по підприємству(ряд. 8.1.-8.5.)

 

Амортизація машин та устаткування включає річну амортизацію силових машин та устаткування,робочих машин і устаткування,вимірювальних приладів та обчислювальної техніки(див.табл. 3,ст. 7).

 

Стаття загальновиробничих витрат"оплата праці допоміжних робітників"включає річний фонд оплати праці всіх допоміжних робітників та нарахування на їхню зарплату(див.табл. 7,ряд. 7та12).

 

Витрати на оплату праці керівників і службовців(з відрахуваннями)беруться з таблиці7з дотриманням умови:до загальновиробничих витрат включається60%оплати праці з нарахуваннями керівників та50%оплати праці з нарахуваннями службовців.

Витрати на допоміжні матеріали беруться з таблиці8.

 

Інші загальновиробничі витрати в курсовому проекті приймаються як30%від суми попередніх статей загальновиробничих витрат(ряд. 8.1.-8.4.).

 

6.2.5.2. Після визначення загальновиробничих витрат в цілому по підприємству,розраховують відношення отриманої величини до прямих витрат на оплату праці в цілому по підприємству.В курсовому проекті це відношення(ряд. 9)буде використовуватись для розподілу загальновиробничих витрат між виробами.Дане відношення розраховується з точністю до четвертого знаку після коми.

 

6.2.5.3. Загальновиробничі витрати за кожним виробом(питомі та загальнорічні на виріб)

 

визначатимуться як добуток відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці(п. 6.2.5.2.)на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

6.2.6. Адміністративні витрати визначатимуться наступним чином.

 

6.2.6.1. Спочатку визначаються адміністративні витрати в цілому за рік по підприємству(ряд. 11.1-11.4).

Амортизація будівель і споруд береться з таблиці3.

 

Витрати на оплату праці керівників і службовців(з відрахуваннями)беруться з таблиці7з дотриманням умови:до адміністративних витрат включається30%оплати праці з нарахуваннями керівників та40%оплати праці з нарахуваннями службовців.

Витрати на оплату праці МОП беруться за даними з таблиці7.

 

Інші адміністративні витрати в курсовому проекті приймаються як200%від амортизації будівель і споруд(ряд. 11.1.).

 

6.2.6.2. Після визначення адміністративних витрат в цілому по підприємству,розраховують відношення отриманої величини до прямих витрат на оплату праці в цілому по підприємству.В курсовому проекті це відношення(ряд. 12)буде використовуватись для розподілу адміністративних витрат між виробами.Дане відношення розраховується з точністю до четвертого знаку після коми.

 

6.2.6.3. Адміністративні витрати за кожним виробом(питомі та загальнорічні на виріб)визначатимуться як добуток відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці(п. 6.2.6.2.)на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

 

6.2.7. Витрати на збут визначатимуться наступним чином.

6.2.7.1. Спочатку визначаються витрати на збут в цілому за рік по підприємству(ряд. 13.1-13.3).

 

Амортизація транспортних засобів береться з таблиці3.

 


Витрати на оплату праці керівників і службовців(з відрахуваннями)беруться з таблиці7з дотриманням умови:до витрат на збут включається10%оплати праці з нарахуваннями керівників та10%оплати праці з нарахуваннями службовців.

 

Інші витрати на збут в курсовому проекті приймаються як100%від амортизації транспортних засобів(ряд. 13.1.).

 

6.2.7.2. Після визначення витрат на збут в цілому по підприємству,розраховують відношення отриманої величини до прямих витрат на оплату праці в цілому по підприємству.В курсовому проекті це відношення(ряд. 14)буде використовуватись для розподілу витрат на збут між виробами.Дане відношення розраховується з точністю до четвертого знаку після коми.

 

6.2.7.3. Витрати на збут за кожним виробом(питомі та загальнорічні на виріб)визначатимуться як добуток відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці(п. 6.2.7.2.)на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

 

6.2.8. Після того,як розраховані(для кожного з виробів:питомі та на річну програму):собівартість,загальновиробничі витрати,адміністративні витрати та витрати на збут,сума цих чотирьох елементів витрат дозволяє визначити операційні витрати на кожен з виробів(ряд. 15).

 

6.2.9. За умовами курсового проекту чистий дохід виробу(ряд. 3)визначається як операційні витрати виробу збільшені на відсоток перевищення ціни виробу над операційними витратами(див.вихідні дані,табл.α.)

 

6.2.10. Після визначення чистого доходу за виробами може бути розраховано ПДВ,дохід від реалізації,валовий прибуток та фінансовий результат від операційної діяльності.

 

6.2.10.1. ПДВ становить20%від чистого доходу.

 

6.2.10.2. Дохід від реалізації представляє собою суму чистого доходу та ПДВ

 

6.2.10.3. Валовий прибуток(ряд. 10)визначається як різниця між чистим доходом та собівартістю.

 

6.2.10.4. Фінансовий результат від операційної діяльності(ряд. 16)визначається як різниця між валовим доходом та сумою адміністративних витрат та витрат на збут.

 

6.2.11. Фінансові витрати(ряд. 17)сутнісно являють собою відсотки,які сплачує підприємство за кредитами.За умовами курсового проекту обсяг кредитних ресурсів визначається як певний відсоток

 

(див. вихідні дані, табл. α) до потреби підприємства у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(див.табл. 3).Визначивши таким чином обсяг кредитних ресурсів та знаючи річну

 

відсоткову ставку за кредитом(див.вихідні дані,табл.α),можна розрахувати обсяг фінансових витрат.

 

6.2.12. Фінансовий результат від звичайної діяльності(ряд. 18)визначається як різниця між фінансовими результатами від операційної діяльності та фінансовими витратами.

 

6.2.13. Плановий податок на прибуток визначається як25%від фінансового результату від звичайної діяльності.

 

6.2.14. Чистий прибуток(ряд. 20)являє собою різницю між прибутком від звичайної діяльності та податком на прибуток.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги