рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства" - Курсовой Проект, раздел Образование, Міністерство Освіти України Національний Університет"...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства"

 

з дисципліни"Економіка підприємства"

 

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент

 

 

Львів2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства"

 

з дисципліни"Економіка підприємства"

 

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:   а)цілі коректно сформульовані,тобто вони є взаємоузгодженими,взаємопідтримуючими,вимірюваними,орієнтованими у часі та…

Курсовий проект виконується з застосуванням сучасних методик.Однак,курсовий проект є навчальним інструментом для закріплення знань та практичних навичок,якими мають володіти студенти інституту економіки і менеджменту другого курсу навчання.В зв’язку з тим,що у методичних вказівках до

виконання курсового проекту є ряд спрощень для адаптування складності роботи до рівня підготовки студентів.

 

Такі спрощення,умовні припущення та деякі абстрагування містяться в тексті методичних вказівок.Ідентифікувати їх можна за фразами у реченнях на кшталт: "в курсовому проекті припускається", "в


курсовому проекті визначається", "в курсовому проекті здійснюється", "в курсовому проекті приймається","в курсовому проекті розраховується", "за умовами курсового проекту" тощо.

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

  Курсовий проект виконується на основі умовних даних.  

IІI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

  Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись…  

Приклад розрахунку за нею.2 Решта розрахунків групи не наводиться, а їх результати зводяться у відповідні таблиці.

Клітинки таблиць, які мають сіру заливку, не заповнюються.

6) Послідовність виконання роботи та нумерація таблиць мають відповідати послідовності,передбаченій розділомVметодичних вказівок.

 

В методичному кабінеті кафедри або у викладача-керівника курсового проекту студент може отримати

Електронний файл з формами всіх таблиць курсового проекту у Excel.

 

2 При оформленні тексту курсового проекту друкованим способом допускається рукописне представлення формул та прикладу розрахунків за цими формулами.

 


IV. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ВИХІДНІ ДАНІ ЗА ВАРІАНТАМИ

 

Таблиця A

 

Загальні характеристики

                …

Таблиця C

 

Виробничі характеристики виробів

                    …

З таблиць A, B, C, D студент вибирає дані, які відповідають його варіанту виконання курсового проекту (варіант призначається керівником курсового проекту) та вписує їх у таблиці α, β, γ.

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВАРІАНТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ №___      
  Таблиця α      
Загальні характеристики          
Показники   Значення за      
  варіантом      
         
           
Види базової продукції (товарів, робіт, послуг):          
           
Виріб №1 (вказується номер та код виробу)          
           
Виріб №2 (вказується номер та код виробу)          
           
Новий виріб (№3) (вказується номер та код виробу)          
           
Режим роботи підприємства,змін/добу:          
           
Тривалість зміни,годин          
           
Кількість вихідних днів у році,дні          
           
Кількість святкових днів у році,дні          
           
Планові невиходи на роботу робітників з причин:          
           
основні(чергові)відпустки,днів          
           
хвороби та декретні відпустки,днів          
           
виконання державних обов'язків,днів          
           
навчальна відпустка,днів          
           
Коефіцієнт планових простоїв устаткування у ремонті,коеф.          
           
Середній економічний термін служби, роки:        
         
Будівлі і споруди          
           
Машини та устаткування:          
         
Силові машини та устаткування          
           
Робочі машини та устаткування:          
           
Вимірювальні прилади          
           
Обчислювальна техніка          
           
Транспортні засоби та передавальні пристрої          
           
Витрати на демонтаж і утилізацію робочих машин і механізмів(%від балансової вартості), %          
           
Тариф ні коеф іцієнти для розрядів:          
         
Кваліф ікаційний розряд робіт   Тарифний      
  коефіцієнт      
         
           
  2,2      
           
  2,4      
           
  2,64      
           
  2,97      
           
  3,41      
           
  3,96      
           
Тарифна ставка для1-го тарифного розряду,грн./год.        
           
Середня норма обслуговування устаткування допоміжними робітниками,          
од.устаткування/доп.робітника          
           
Обсяг кредитних ресурсів- %від потреби у фінансових ресурсах для купівлі нового          
устаткування          
           
Процентна ставка за кредитом, %          
           
Перевищення ціни виробу над операційними витратами, %до операційних витрат          
           
Плановий запас у днях для розрахунку оборотних активів, дні:          
           
Сировина,основні матеріали та комплектуючі          
           
Допоміжні матеріали          
           
Готова продукція на складі          
           
Дебіторська заборгованість          
           
Тривалість технологічного циклу,дні          
           
Коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві          
           


 


Таблиця β

 

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів

   

V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

  1.2. Для наявних виробів(Вироби №1та №2)на основі вихідних даних(таблиця… 3.

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

  2.2. Розрахунок кількості одиниць устаткування у базовому та плановому роках…  

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

  З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показників… 3.2. Визначення вартісних показників основних засобів для базового року.

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за

  * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах(%від…  

Базових виробів в курсовому проекті визначається як сума добутків питомої балансової вартості устаткування для виготовлення виробів1та2в базовому році(табл. 3,ст. 10)на кількість устаткування для виготовлення цих виробів,яка вивільняється у плановому році(див.табл.. 2).Отриманий результат коригується(зменшується)з урахуванням коефіцієнту,який враховує витрати на демонтаж і утилізацію

устаткування(див.вихідні дані,табл.α).

 

 


3.5. Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування визначається як різниця між первинною вартістю технологічного устаткування для виготовлення виробу3та можливим доходом від реалізації"зайвого" устаткування (див. п. 3.4.)

Розрахунок за пп. 3.4.та3.5.виконується з точністю до цілих значень.

 

Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

4.1. Розрахунок ефективного фонду часу робітника здійснюється в таблиці4на основі вихідних даних з таблиці

 

Розрахунок виконується в днях,а для номінального та ефективного фондів часу–в днях та годинах.4.2. Визначення планової чисельності та основної зарплати основних робітників виконується в таблиці 5 за

наступною послідовністю.

 

Таблиця 4

 

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

4.2.1. Планова річна програма виробництва(ст. 2),фактична трудомісткість… 4.2.2. Питома планова фактична трудомісткість виробу(ст. 4)визначається як відношення планової фактичної…

Таблиця 5 Розрахунок планової чисельності основних робітників та фонду основної зарплати

 

  Планова Фактична                 Середня Тарифна зарплата:  
Номер/код річна трудомісткість   Питома фактична Ефективний Розрахункова   Прийнята   Середній      
    Середній розцінка на   на річну  
виробу програма річної   трудомісткість фонд часу, чисельність,   чисельність, розряд тарифний виріб, на виріб, програму,  
  випуску, програми,тис.   виробу,год/виріб год./рік осіб   осіб   коефіцієнт грн./виріб грн. тис.грн./рік  
  шт. год.                        
     
                             
1                            
2                            
3 (Новий)                            
Разом                            

4.3.6. Плановий середній тарифний коефіцієнт для допоміжних робітників визначається аналогічно до його розрахунку для основних робітників(див.п. 4.2.5.)

 


4.3.7. Планова річна тарифна зарплата допоміжних робітників(ст. 9)визначається як добуток тарифної ставки першого тарифного розряду,планового середнього тарифного коефіцієнту,ефективного фонду часу робітника та чисельності допоміжних робітників для і-го виробу.Результати розрахунку в тис. грн. визначаються з точністю до другого знаку після коми та записуються в стовпчик9табл. 6.

 

Таблиця 6 Розрахунок чисельності допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування та їхньої

Основної зарплати

4.4. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду… 4.4.1. Планова чисельність керівників,службовців та спеціалістів визначається через пропорцію з урахуванням наведеної…

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

  5.2. Послідовність розрахунків є наступною.                 …

Разом комплектуючі

Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості основних матеріалів)  

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

  6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів

  7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "Сировина,основні…     "Допоміжні матеріали", Готова продукція на складі" та "Дебіторська…

Разом оборотних активів

7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл. 9).   7.4. Для незавершеного виробництва плановий запас визначається:     СвРічна …

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

8.2. Отримані дані по підприємству порівнюються з умовними"середньогалузевими"даними3. 8.3. Отримані результати аналізуються та робиться висновок щодо ефективності…

Таблиця 11

Планові показники ефективності діяльності підприємства

1 Умовні значення     Додаток 1   ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ …

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів

  Таблиця γ

Таблиця 4

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

          …

Таблиця 8

 

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

                …

Таблиця 10

Розрахунок планового обсягу оборотних активів

Таблиця 11

 

Планові показники ефективності діяльності підприємства

1 Умовні значення    

Додаток 2

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Нститут економіки і менеджменту

 

 

Кафедра менеджменту організацій

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ"Економіка виробничо-господарської

діяльності підприємства"

 

Виконав(ла):студент(ка)групи

 

Керівник:

 

 

Львів– 201_

 


Рекомендована література

 

1. Бойчик Ї.М.,Харів ІІ.С,Хопчан М.І.,Піча Ю.В.Економіка підприємств:Навч.посібник. - 2-ге вид.,випр.і доп. -К: "Каравелла",Львів: "Новий Свїт-2000", 2001.

2. Бойчук І.М.Економіка підприємства:Навч.посібник. -К.:Атіка, 2002. - 480с.

3. Гелета И.В.,Калинская Е.С.,Кофанов А.А Экономика организацииМ.:Магистр, 2010. - 304с.

 

4. Гетьман О.О.,Шаповал В.М.Економіка підприємства.Вид.2Навч.посібник для студ.вищих навч.закл. –К.:Центр учбової літератури, 2010. – 470с.

 

5. Грещак М.Г.,Коцюба О.С.Управління витратами:Навч.-метод посібник для самост.вивч.дисцип. -К.:

 

КНЕУ, 2002. - 131с.

 

6. Економіка підприємства:Підручник. -2-ге вид.,перероб.та доп. /За ред.С.Ф.Покропивного. -К.:КНЕУ,2000. - 528 с.

7. Економіка підприємства:Структурно-логічний навч.посібник/За ред.д-ра екон.наук,проф.С.Ф.

 

Покропивного. -К.:КНЕУ, 2001. . — 457с.

 

8. Економічний аналіз:Навч.посібник. -2-ге вид.,перероб.і доп. /За ред.акад.НАНУ,проф.М.Г.Чумаченка.-К.:КНЕУ, 2003. 556с.

 

9. Жиделева В.В.,Каптейн Ю.Н.Экономика предприятия.Учебное пособиеМ.:Инфа-М, 2008. - 136с.

 

10. Макаровська Т.П.,Бондар Н.М.Економіка підприємства:Навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл. -К.:

 

МАУП. 2003. – 304с.

 

11. Петрович Й.М.,Кіт А.Ф.,Семенів О.М,та ін.Економіка підприємства:Підручник/За заг.ред.Й.М.Петровича. -Львів: "Новий Світ-2000", 2006. - 680с.

 

12. Петрович Й.М.,Будіщева І.О.,УстіноваIX.,Домарадзька Г.С.,Коношенкова Г.Б.,Любомудрова Н.П.Економіка виробничого підприємництва:Навч.посібник; -Львів:Оксарт, 2000.

13. Титов В.И.Экономика предприятия.Учебник М.:Эксмо, 2007. - 416с.

 

14. Черутова М.И.,Ковалевская О.С.,Слинкова О.К.Экономика предприятия.Учебное пособиеМ.:ГИОРД,2008. - 176 с.

 

15. Харів ІІ.С.Економіка підприємства:Збірник задач і тестів:Навч.посібник. -К.:Знання-Прес, 2001. -301с. -(Вища освіта XXI століття).

16. Положення(стандарти)бухгалтерського обліку-К.:Атіка, 2002. - 124с.

 

17. Нормативно-правові матеріали чинного законодавства України.

 

18. Ситник Й.С.Економіка підприємства:Текст лекцій для студентів базового напряму6.0502 "Менеджмент". -Львів:Видавництво"Тріада Плюс", 2008. - 188с.

 

19. Ситник Й.С,Буняк С.О.,Грибик І.І.Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни"Економіка підприємства" для студентів базового напряму 6. 0502 "Менеджмент". Частина І. - Львів: Видавництво Національного університету"Львівська політехніка", 2005. - 30с.

 

20. Ситник Й.С,Буняк С.О.,Грибик1.1.Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни"Економіка підприємства" для студентів базового напряму 6.0502 "Менеджмент". Частина II. - Львів: Видавництво Національного університету"Львівська політехніка", 2005. - 30с.

21. Ситник Й.С,Юринець О.В..Буняк СО.Економіка підприємства.Навчальна програма і методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів базового напряму6=0502 "Менеджмент"заочної форми навчання; -Львів:Видавництво Національного університету"Львівська політехніка", 2008. - 47с.

 

 


    ЗМІСТ  
I. Загальні положення
ІІ. Вихідні дані до курсового проекту
IІI. Порядок оформлення курсового проекту
IV. Вихідні дані для виконання курсового проекту
V. Послідовність виконання курсового проекту
  1. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску  
  для базового та планового років
  2. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового  
  та планового років
  3. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних  
  відрахувань для базового та планового років
  4. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці
  5. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
  6. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності  
  підприємства
  7. Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  8. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності  
  підприємства
Додаток1
Додаток2
Рекомендована література

 

 


Навчальне видання

 

Методичні Вказівки до виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності

 

Підприємства"з дисципліни"Економіка підприємства"для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и

 

адміністрування"напряму030601 "Менеджмент/Укладачі:А.В.Катаєв,А.В.Дубодєлова,Л.І.МорозЛьвів:

 

Видавництво Національного університетуЛьвівська політехніка”, 2010. - 33с.

 

 

Укладачі: Катаєв Андрій Володимирович

 

Дубодєлова Алла Вікторівна

 

Мороз Людмила Іванівна

 


 

PDF to Word

– Конец работы –

Используемые теги: методичні, вказівки, виконання, курсового, проекту, Економіка, виробничо-гос, арської, діяльності, під, ємства, дисципліни, Економіка, під, ємства0.176

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Менеджмент персоналу. Методичні вказівки. До виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0305 - “економіка і підприємництво”, спеціальність 7. 030505 „управління персоналом і економіка праці”
Менеджмент персоналу методичні вказівки до виконання курсової роботи укл кондиріна а г чернігів чдту с.. зміст..

Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу залізобетонні та кам яні конструкції для студентів спеціальності промислове та цивільне.. методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу залізобетонні конструкції приведені..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Пожежна профілактика технологічних процесів"
Чорнобильської катастрофи.. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України..

До виконання курсового проекту з дисциплін: Обладнання та транспорт мех.цехів, металообробне обладнання. По дисциплине металлообрабатывающее оборудование методичні вказівки
Донецький національній технічний університет.. кафедра мехатронні системи машинобудівного обладнання..

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності
Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання
Міністерство освіти і науки України.. Черкаський державний технологічний університет..

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни “Економіка, організація і планування виробництва”
Лисичанський гірничий технікум.. циклова комісія суспільних та економічних дисциплін.. затверджено..

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «технологія галузі » з розділу „технологія хлібопекарських виробів ”зі спеціальності 5.05170104 Коледж переробної та харчової промисловості.. Харківського національного технічного університету сільського господарства..

З дисципліни Економіка і фінанси підприємства Для виконання розрахунково-графічної роботи
Харківський національний університет.. Міського господарства імені О М Бекетова..

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7. 03050801 «Фінанси і кредит»
Українського державного університету фінансів.. та міжнародної торгівлі.. кафедра фінансів і кредиту..

0.048
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам