рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Особливості роботи та завдання соціального педагога. Посадові обов'язки соціального педагога школи

Особливості роботи та завдання соціального педагога. Посадові обов'язки соціального педагога школи - раздел Педагогика, Особливості Роботи Та Завдання Соціального Педагога. ...

Особливості роботи та завдання соціального педагога.

Соціальний педагог — це фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку й соціалізації особистості; це спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності; він організовує взаємодію освітніх та позашкільних закладів та установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку

Мета соціально-педагогічної роботи в навчальному закладі - сприяння успішному вирішенню учнями власних проблем.

Соціальний педагог сприймає учня як цілісного індивіда, поєднуючи різні сторони його особистості, в той час як суміжні спеціалісти підходять до вирішення проблем однобоко, однак цілісне бачення учня дозволяє вчасно прийти йому на допомогу.

Важливою особливістю соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі, на відміну від суміжних сфер діяльності, є її посередницький характер, до того ж цей елемент виступає не як периферійний, а як центральний

Соціальний педагог виступає посередником між учнем і соціумом. За умови більш детального аналізу посередництва можна виділити декілька напрямів його здійснення:

- між учнем і різноманітними структурами й установами;

- між учнем та вчителями і вихователями;

- між дитиною та батьками;

- між учнем та іншими спеціалістами, які залучаються до вирішення виховних та навчальних проблем учня (тренери, керівники гуртків тощо);

- між учнем та різними групами ровесників, молодіжними групами тощо.

Ефективне здійснення соціальним педагогом посередницької функції можливе в разі дотримання таких умов:

- розуміння соціальним педагогом проблем учня, його здатності перейматися змістом проблеми дитини;

- адекватного представлення (презентації) і вираження (репрезентації) проблем учня;

- наявності знань про існування соціальних ресурсів різних закладів та установ, що займаються проблемами дітей та молоді;

- наявності знань про інструментальні можливості суміжних професій, представники яких залучаються до вирішення проблем учня;

- уміння забезпечувати порозуміння різних спеціалістів та їх ефективне співробітництво;

- довіри до соціального педагога учня і тих людей, з якими у нього виникли проблеми (що досягається завдяки професіоналізму і бездоганній роботі соціального педагога) .

Одним з головних завдань соціального педагога є допомога дитині виразити себе, свої бажання, свої емоції, знайти себе як унікальну особистість. Яким чином вирішується це завдання? Все починається з діагностики. Кожен навчальний рік починається з складання соціальних паспортів класів. На їх основі складається соціальний паспорт закладу. Спільно з класними керівниками визначаємо, хто з дітей заслуговує більшої уваги. На дітей "групи ризику" ведеться соціальна історія (до неї входять: характеристика; акт обстеження сім'ї учня, четвертні оцінки учня; пропуски учня за кожний місяць з поясненням причин пропуску; дані про роботу з учнем і його сім'єю; анкетування, тестування; рекомендації психолога по роботі з підлітком класному керівникові, вчителям; соціальна карта сім'ї учня; можуть бути вкладені доповідні, пояснювальні та інші документи, що свідчать про проведену індивідуально-профілактичну роботу).

Соціальний педагог допомагає визначити інтереси дитині, після чого може запропонувати гурток, секцію в позашкільному закладі, в якій вона може розвивати свої інтереси та здібності - це теж допоможе дитині вийти з "групи ризику". Крім цього допоможе дитині з професійною орієнтацією.

2 Посадові обов'язки соціального педагога школи.

Організовує:

отримання діагностичних відомостей про учнів школи.

взаємодії та взаємостосунки в системах: “людина - людина”, “людина - організація”, “людина - соціум”, “людина - суспільство”.

проведення заходів превентивно-профілактичного напрямку.

соціально – терапевтичну допомогу.

правові норми для захисту прав і інтересів учнівської молоді.

допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;

просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;

соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах;

соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти.

 допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді

необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);

дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупуванням.

профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляє програми та проекти роботи з “дітьми вулиці”

роботу з групами ризику в умовах неформального спілкування

роботу по залученню громадських організацій , творчих спілок, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

соціально-психологічне обстеження, надавати консультативну допомогу дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;

Здійснює:

посередництво між освітніми установами, сім’єю, державних установ, громадських організацій , відділів соціального захисту неповнолітніх, органів територіального самоврядування, громадськістю. організовувати їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі;

захист прав дітей в суспільстві

корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді;

профілактику правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожно-транспортного травматизму;

прогнозування результатів процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості.

виховання поваги до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України;

захист дитини від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового способу життя;

Сприяє:

здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;

участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, розкриває здібності.

подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів;

прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців.

підвищенню свого професійного рівеня, педагогічної майстерності, загальної культури;

вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;

пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;

забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

Приймає участь:

в роботі педагогічної ради підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи;

засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.

в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів вчителів, коли ставиться питання про захист інтересів дітей і підлітків;

в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;

у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;

у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;

в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей;

в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.

Має право на:

 

робочий кабінет забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;

захист професійної честі і гідності;

ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

захист своїх інтересів самостійно і / чи через представника/ , в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов”язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

підвищення кваліфікації.

проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію, не рідше одного разу в 5 років.

розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

Розробляє:

річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.

та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

Забезпечує:

своєчасне складання встановленої звітної документації;

звязки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;

своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

 Погоджує:

свою роботу з директором школи.

 

Посадові обов’язки соціального педагога школи.

2 ПОСАДОВІ ОБОВ‘ЯЗКИ

Соціальний педагог виконує наступні посадові обов'язки:

3.1. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами громад кістю, організовує їх взаємодію у випадках порушення інтересів особистості дитини та створення загрози її здоров‘ю та життю, або з метою забезпечення сприятливих умов для її всебічного розвитку.

3.2. Роз‘яснює учасникам навчально-виховного процесу (педагогам, батькам, учням) їх права, дає інформацію про наявність спеціалізованих  служб медичної, психологічної, юридичної допомоги, центрів дитячої та юнацької творчості, спортивних, культурно-дозвіллєвих закладів, центрів профорієнтації та працевлаштування.

3.3.  Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів. Дбає про професійне самовизначення та соціальної адаптації учнівської молоді, координує діяльність підліткових і молодіжних об‘єднань.

3.4.  Встановлює професійні відносини із спеціалістами соціальних служб, органів опіки та піклування, охорони прав неповнолітніх.

3.5.  Ставить "соціальний діагноз”, проводить психологічні обстеження дітей і підлітків, вивчає їхні здібності, умови життя,  виявляє позитивні чи негативні впливи, проблеми. За запитом освітнього закладу проводить соціологічне опитування, анкетування, соціометрію учнівських колективів, інші діагностичні та корекційні заходи в межах своєї компетенції з метою стимулювання навчальної діяльності учнів, покращення поведінки, становлення конструктивних взаємовідносин із учителями та однокласниками.

3.6.  Проводить просвітницьку роботу з педагогами, батьками, школярами. Здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму та наркоманії, інших залежностей та шкідливих звичок серед підлітків. Проводить заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

3.7. Надає консультації батькам, педагогічним працівникам щодо результатів психодіагностичного обстеження. Бере участь у розробці індивідуальних планів психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу учнів.

3.8.  Впливає на подолання особистісних,  між особистісних, внутрішньосімейних конфліктів.

 

3.9. Вживає заходів соціального захисту, соціальної допомоги,  реалізації прав особистості, сприяє створенню середовища психологічного комфорту та безпеки для дітей і підлітків.

 

3.10. Планує у свою роботу та веде документацію згідно з єдиним стандартом, викладеним в листі міністерства освіти і науки  України №1/9 – 322 від 27.08.2000р.

Планує свою роботу про психологічну службу системи освіти (наказ Міністерства освіти України № 127 від 03.05.1999р.), тривалість робочого тижня соціального педагога – 40 годин. Із них 20 годин відводиться для роботи в навчальному закладі (індивідуальна й групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота, тощо) й 20 годин – на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів, оформлення висновків.

3.11. Забезпечує соціально-педагогічний супровід дітей та підлітків в системі освіти.

3.12. Сприяє розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості.

3.13. Залучає громадські організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

3.14. Займається профілактикою правопорушень в учнівському середовищі, сприяє подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів... (прописати конкретні форми профілактичної роботи соціального педагога. Наприклад: шляхом проведення навчальних занять/занять з елементами тренінгу/тренінгів, відеолекторіїв, просвітницько-профілактичних акцій, профілактичних бесід з усіма учасниками навчально-виховного процесу, (як самостійно, так і з залученням до проведення вказаних заходів спеціалістів відповідного профілю, адміністрації школи та шкільного практичного психолога) тощо).

3.15. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України.

3.16. Дотримується педагогічної та професійної етики.

3.17. Поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, забезпечує дотримання законодавства щодо захисту прав дитини… (прописати конкретні форми захисної та соціально-перетворювальної роботи соціального педагога. Наприклад: шляхом надання консультацій всім учасникам навчально-виховного процесу, проведення просвітницької роботи з батьками та працівниками школи з питань попередження насильства в сім’ї та шкільному середовищі, правового захисту дитинства та сім’ї, проведення бесід, навчальних занять/занять з елементами тренінгу/тренінгів, відеолекторіїв, просвітницьких акцій з учнями (як самостійно, так і з залученням до проведення вказаних заходів спеціалістів відповідного профілю); проведення соціально-педагогічних досліджень/моніторингів з питань дотримання в сім’ї та в шкільному середовищі прав дитини; здійснює посередництво між сім’єю (дитиною), школою та державними службами і громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на правовий захист дитинства і сім’ї; представляє інтереси учнів школи під час судових засідань (у разі потреби); у разі виявлення випадків здійснення будь яких форм насильства над учнями школи в сім’ї чи шкільному середовищі, негайно повідомляє про це адміністрацію школи та залучає до роботи з такими сім’ями (учнями) спеціалістів служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей та центрів соціальних служб з метою здійснення соціального супроводу та усунення причин, які спричинили насильство в сім’ї чи шкільному середовищі).

3.18. Зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих в процесі діагностики, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню (за винятком випадків, передбачених законом).

3.19. Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

3.20. Знає програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, соціально-педагогічної науки

3.21. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Приймає участь в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів, педагогічних працівників, інших навчально-методичних заходах, де ставиться питання про захист інтересів дітей.

3Документація соціального педагога.

Документація соціального педагога навчальних закладів.

Соціальні педагоги навчальних закладів ведуть таку документацію:

план роботи на рік ( затверджений директором та погоджений методистом РМК)

план роботи на місяць ( за потребою закладу)

журнал щоденного обліку роботи соціального педагога

документацію на дітей, які потребують соціального захисту ( облікові картки, акт обстеження матеріально – побутових умов проживання дітей);

журнал індивідуальних і групових консультацій,

журнал корекційно - розвивальної і реабілітаційної роботи,

журнал реєстрації звернень учнів, батьків, учителів

статистичні та аналітичні звіти ( до 25 грудня та 25 травня затверджений директором та погоджений методистом РМК),

соціальний паспорт класів ( школи),

Директор навчального закладу :

затверджує графік роботи ( погоджує методист ),

затверджує посадові обов'язки,

контролює систематичне ведення документації,

контролює своєчасну здачу статистичного та аналітичного звітів про роботу навчального закладу освіти за семестр, які подаються в РМК методисту, що відповідає за психологічну службу до 15 січня; до 20 травня.

Назви папки та їх зміст

1.Нормативно – правова база :

а). Щодо попередження: бездоглядності, правопорушень, злочинності, насильства в сім ї, жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення;

б). Накази МОНУ, відділу освіти, школи;

в). Заходи МОНУ, відділу освіти, школи щодо використання нормативно – правових актів….

2. Банк даних:

а). Банк даних про учнів, схильних до правопорушень ( всього учнів, серед них: дітей – сиріт, неблагополучних сімей, бродяжництва, вживання алкоголю, наркотиків, знаходяться на обліку в школі. т.п.)

б). банк даних соціального паспорту ( кількість багатодітних сімей, в них дітей; кількість неповних сімей, малозабезпечених сімей, в них дітей; кількість дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, кількість дітей – інвалідів, чорнобильців).

в). банк даних про зайнятість у гуртках дітей соціально – незахищеної категорії.

г). Банк даних про учнів, які часто пропускають заняття ( №, ПІБ учня, рік народження, клас, домашня адреса, ПІБ батьків, дата та час пропуску.

ж). Документацію на дітей, які потребують соціального захисту ( облікові картки, акти обстеження матеріально – побутових умов проживання дітей).

3. Річні заходи:

а). Матеріали власних виступів;

б). Матеріали роботи з батьками, учнями, вчителями, класними керівниками.

в). Аналітичні матеріали, порівняльні таблиці за роками щодо покращення чи погіршення стану профілактичної роботи;

г). Матеріали акцій: « Милосердя», „ Паління – це шкідливо чи модно? У рамках проекту, „ Здоровий спосіб життя”, Серце до серця”, тощо.

д). Співпраця з службою для сім’ї, дітей та молоді……

Розпорядчі документи:

1. Наказ Міністерства і науки України № 864 від 28.12.2006 „ Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми – інвалідами системи Міністерства і науки України”( інформаційно – методичний збірник 3 (77) / 2007., методичні рекомендації ..в 2008 – 2009 н.р., частина І ).

2. Наказ Міністерства і науки України № 1 / 9 – 623 від 17.10.2007 „ Про порядок атестації” ( інформаційно – методичний збірник 11 (85) / 2007.).

3. Наказ Міністерства і науки України № 127 від 03.05.1999 „ Положення про психологічну службу системи освіти України”, де п. 4.8. визначена тривалість робочого тижня працівників психологічної служби.

4. Наказ Міністерства і науки України № 330 від 20.04.2001 « Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах України».

4.Форми та методи роботи соціального педагога.

Соціальний педагог у своїй роботі використовує наступні методи:

- соціальні методи та методи соціальної діагностики (інтерв’ю, моніторинг, соціологічне опитування, експертна оцінка, експертний прогноз, біографічний метод);

- методи соціальної профілактики (превентивний метод, соціальна терапія, соціодрама, група підтримки);

- методи соціального контролю (соціальний нагляд, соціальна опіка, соціально-медичний догляд, соціальне обслуговування);

- методи соціальної реабілітації (працетерапія, зміни у статусі, групова терапія, кризова інтервенція);

- соціально-економічні методи (метод пільг, метод компенсацій, медичний патронаж, соціально-економічні санкції);

- організаційно-розпоряджувальні методи (регламентування, нормування, інструктування, критика, перевірка виконання);

- психодіагностичні (тести інтелекту і здібностей, особистісні опитувальники, тести досягнень, проективні тести, малюнкові тести, соціометрія);

- психокорекційні (психогімнастика, ігрова корекція, ігротерапія, арттерапія, діагностичний навчальний експеримент, соціально- психологічний тренінг, тренінг поведінки);

- методи психологічного консультування (емпатійне слухання, інтерпритація, ідентифікація, фасилітація);

- методи психотерапії (сугестія, самонавіювання, раціоналізація, психоаналіз, транзактний аналіз, групова терапія, поведінкова терапія, сімейна терапія);

педагогічні та організаційні методи (педагогічний експеримент);

педагогічна діагностика (педагогічне спостереження, природний експеримент);

- навчання (словесні: розповідь, пояснення, дискусія, лекція; наочні: ілюстрація, демонстрація, робота з підручником; практичні: вправи, лабораторні і практичні роботи, дидактичні ігри, творчі завдання, проблемні ситуації);

- виховання (позитивний приклад, переконання, привчання, заохочення і покарання, навіюваність, вправність, перспектива, гра, довіра, організація успіху, самовиховання);

- методи організації соціально-педагогічної взаємодії (ціннісної

орієнтації, організації діяльності, спілкування, оцінки, самореалізації, визначення мети);

- методи як елемент соціального виховання (мотивування і

залучення до дії, репродукування, закріплення і збагачення, спільної

дії і спільної творчості);

- метод впливу (на свідомість на почуття, на поведінку).

15

– Конец работы –

Используемые теги: 0.031

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Особливості роботи та завдання соціального педагога. Посадові обов'язки соціального педагога школи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

0.028
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам