рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Спілкування

Спілкування - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень   185.Складний Процес Взаємодії Між Людьми, Що...

 

185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають:

гра

праця

спілкування

діяльність

взаємодія

186.Суб'єктами спілкування є:

повідомлення

живі істоти, люди

канали передачі інформації

ефективність спілкування

немає правильної відповіді

187.Людину, що передає інформацію, називають:

коммунікатором

реципієнтом

об’єктом

живою істотою

лідером

188.Людину, що одержує інформацію, називають:

коммунікатором

реципієнтом

об’єктом

живою істотою

лідером

189.Вид спілкування, що полягає в обміні предметами і продуктами діяльності, називають:

когнітивне спілкування

мотиваційне спілкування

матеріальне спілкування

ігрове спілкування

немає правильної відповіді

190.Вид спілкування, що полягає в обміні знаннями (наприклад, у ході навчального процесу), називають:

когнітивне спілкування

мотиваційне спілкування

матеріальне спілкування

ігрове спілкування

немає правильної відповіді

191.Вид спілкування, що полягає в обміні цілями, потребами, мотивами, нтересами, називають:

когнітивне спілкування

мотиваційне спілкування

матеріальне спілкування

ігрове спілкування

немає правильної відповіді

192.Вид спілкування, що полягає в обміні діями, навичками, вміннями, називають:

когнітивне спілкування

мотиваційне спілкування

матеріальне спілкування

діяльнісне спілкування

немає правильної відповіді

193.Вид спілкування, необхідне для підтримки та розвитку організму (пов'язане з задоволенням біологічних потреб), називають:

біологічне спілкування

соціальне спілкування

когнітивне спілкування

мотиваційне спілкування

немає правильної відповіді

194.Вид спілкування, що задовольняє соціальні потреби осо­бистості, називають:

біологічне спілкування

соціальне спілкування

когнітивне спілкування

мотиваційне спілкування

немає правильної відповіді

195.Взаємодію сторін, між якими встановлюється комунікативний зв’язок, який характеризуються тим, що співрозмовники безпосередньо сприймають один одного, встановлюють контакти й використовують для цього всі наявні у них засоби, називають:

безпосереднє спілкування

опосередковане спілкування

пряме спілкування

непряме спілкування

немає правильної відповіді

196.Взаємодію сторін, між якими встановлюється комунікативний зв’язок, який характеризуються тим, що співрозмовники безпосередньо сприймають один одного, встановлюють контакти й використовують для цього всі наявні у них засоби, називають:

безпосереднє спілкування

опосередковане спілкування

пряме спілкування

непряме спілкування

немає правильної відповіді

197.Комунікація, в яку входить проміжна ланка — третя особа, технічний засіб або матеріальна річ, називають:

безпосереднє спілкування

опосередковане спілкування

пряме спілкування

непряме спілкування

немає правильної відповіді

198.В залежності від форми, спілкування може бути:

безпосереднім та опосередкованим

біологічним та соціальним

когнітивним та мотиваційним

матеріальним та діяльнісним

немає правильної відповіді

199.Позначте вид спілкування, що здійснюється на офіційному рівні і його змістом є те, чим зайняті люди в процесі трудової діяльності:

ділове спілкування

особистісне спілкування

безпосереднє спілкування

опосередковане спілкування

пряме спілкування

200.Позначте вид спілкування, що здійснюється на неофіційному рівні і зосереджене на проблемах, що складають внутрішній світ людей:

ділове спілкування

особистісне спілкування

безпосереднє спілкування

опосередковане спілкування

пряме спілкування

201.Позначте вид спілкування, що здійснюється за допомогою мови:

ділове спілкування

особистісне спілкування

вербальне спілкування

невербальне спілкування

опосередковане спілкування

202.Позначте вид спілкування, що здійснюється за допомогою міміки, жестів, пантоміміки :

ділове спілкування

особистісне спілкування

вербальне спілкування

невербальне спілкування

опосередковане спілкування

203.Спілкування між особистостями називають:

міжособистісне спілкування

особистісно-групове спілкування

міжгрупове спілкування

всі відповіді вірні

немає правильної відповіді

204.Спілкування між особистістю та групою називають:

міжособистісне спілкування

особистісно-групове спілкування

міжгрупове спілкування

всі відповіді вірні

немає правильної відповіді

205.Спілкування між групами людей називають:

міжособистісне спілкування

особистісно-групове спілкування

міжгрупове спілкування

всі відповіді вірні

немає правильної відповіді

206.Позначте вид спілкування, коли повністю вичерпано зміст теми, причому його учасники однозначно оцінюють результати взаємодії як вичерпні:

завершене спілкування

незавершене спілкування

короткочасне спілкування

довготривале спілкування

немає правильної відповіді

207.Позначте вид спілкування, коли зміст теми розмови залишається нерозкритим до завершення спілкування і не відповідає очікуванням сторін:

завершене спілкування

незавершене спілкування

короткочасне спілкування

довготривале спілкування

немає правильної відповіді

208.Всі засоби спілкування поділяються на:

повні та неповні

вербальні та невербальні

інтерактивні та інформаційні

вербальні та повні

невербальні та неповні

209.До невербальних засобів спілкування не належить:

жести

міміка

інтонація

слово

зовнішність

210.Мовлення відносять до:

вербальних засобів спілкування

невербальних засобів спілкування

перцептивних засобів спілкування

інтерактивних засобів спілкування

немає правильної відповіді

211.Міміку відносять до:

вербальних засобів спілкування

невербальних засобів спілкування

перцептивних засобів спілкування

інтерактивних засобів спілкування

немає правильної відповіді

212.Пантоміміку відносять до:

вербальних засобів спілкування

невербальних засобів спілкування

перцептивних засобів спілкування

інтерактивних засобів спілкування

немає правильної відповіді

213.Жести відносять до:

вербальних засобів спілкування

невербальних засобів спілкування

перцептивних засобів спілкування

інтерактивних засобів спілкування

немає правильної відповіді

214.Яким жестом люди невербально передають свої позитивні очікування:

дотик до носу

потирання скроні

прикривання роту рукою

потирання долонь

змикання пальців рук

215.Дистанцію спілкування відносять до:

вербальних засобів спілкування

невербальних засобів спілкування

перцептивних засобів спілкування

інтерактивних засобів спілкування

немає правильної відповіді

216.Інтимною дистанцією спілкування називають дистанцію на відстані:

до 0,5 метрів

0,5-1,2 метрів

1,2—3,7 метрів

3—7 метрів і більше

немає правильної відповіді

217.Міжособистісною дистанцією спілкування називають дистанцію на відстані:

до 0,5 метрів

0,5-1,2 метрів

1,2—3,7 метрів

3—7 метрів і більше

немає правильної відповіді

218.Соціальною дистанцією спілкування називають дистанцію на відстані:

до 0,5 метрів

0,5-1,2 метрів

1,2—3,7 метрів

3—7 метрів і більше

немає правильної відповіді

219.Публічною дистанцією спілкування називають дистанцію на відстані:

до 0,5 метрів

0,5-1,2 метрів

1,2—3,7 метрів

3—7 метрів і більше

немає правильної відповіді

220.Функція спілкування за допомогою якої здійснюється обмін і передача інформації:

організаційна

комунікативна

інтерактивна

перцептивна

немає правильної відповіді

221.Функція спілкування за допомогою якої здійснюється взаємодія партнерів, вплив на інших людей :

організаційна

комунікативна

інтерактивна

перцептивна

немає правильної відповіді

222.Функція спілкування за допомогою якої здійснюється пізнавання, розуміння людини людиною:

організаційна

комунікативна

інтерактивна

перцептивна

немає правильної відповіді

223.Позначте конформність людини:

поведінка людини, що характеризується зовнішньою відповідністю цілям колективу при внутрішньому розходженні з ними

поведінка людини, що характеризується внутрішньою відповідністю цілям колективу при зовнішньому розходженні з ними

поведінка людини, що характеризується невідповідністю цілям колективу

поведінка людини, що характеризується відповідністю цілям колективу

поведінка людини, що характеризується внутрішньою відповідністю цілям колективу

224.Змістом спілкування є:

матеріальні цінності

інформація

мислення

правильної відповіді немає

мова

225.Для ліберального стилю спілкування вчителя з дітьми характерні такі ознаки:

стиль диктату, коли підлеглий розглядається тільки як пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та ініціативу

стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до особистості кожного; засадою для нього є довіра й орієнтація на самоорга­нізацію, самоуправління особистості та коллективу

стиль, що характеризується браком стійкої педагогічної позиції; виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формаль­ному розв'язанні проблем

немає правильної відповіді

всі відповіді правильні

226.Для демократичного стилю спілкування вчителя з дітьми характерні такі ознаки:

стиль диктату, коли підлеглий розглядається тільки як пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та ініціативу.

стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до особистості кожного; засадою для нього є довіра й орієнтація на самоорга­нізацію, самоуправління особистості та коллективу.

стиль, що характеризується браком стійкої педагогічної позиції; виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формаль­ному розв'язанні проблем.

немає правильної відповіді

всі відповіді вірні

227.Для авторитарного стилю спілкування вчителя з дітьми характерні такі ознаки:

стиль диктату, коли підлеглий розглядається тільки як пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та ініціативу.

стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до особистості кожного; засадою для нього є довіра й орієнтація на самоорга­нізацію, самоуправління особистості та коллективу.

стиль, що характеризується браком стійкої педагогічної позиції; виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формаль­ному розв'язанні проблем.

немає правильної відповіді

всі відповіді вірні

228.При якому стилі спілкування інша людина розглядається як рівноправний партнер в спілкуванні, як колега:

ліберальному

демократичному

авторитарному

всі відповіді вірні

немає правильної відповіді

229.Позначте твердий стиль виховання з опорою на дисциплінарні стягнення, покарання, придушення ініціативи, примус:

авторитарний

ліберальний

демократичний

стратегічний

консервативний

230.Позначте стиль виховання, що ґрунтується на врахуванні думки і волі дітей в організації їх життєдіяльності; педагог спільно з дітьми визначає завдання, організовує їх діяльність, заохочує ініціативу, радиться з дітьми щодо пошуків шляхів і засобів вирішення завдань:

авторитарний

ліберальний

демократичний

стратегічний

консервативний

231.Позначте стиль виховання, що ґрунтується на безпринципному, байдужому ставленні до негативних дій вихованців, характеризується потуранням дій вихованців:

авторитарний

ліберальний

демократичний

стратегічний

консервативний

232.Взаємна відвертість та розуміння, рівність, чуйність, вміння зберігати таємниці характерні для:

Стосунків конкурентів

Дружніх стосунків

Стосунків людей, що стоять в черзі

Всі відповіді правильні

Негативні стосунки

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Спілкування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги