рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Реферат з основ психодіагностики. Особливості діагностики конституційних диспозицій особистості

Реферат з основ психодіагностики. Особливості діагностики конституційних диспозицій особистості - раздел Психология, Міністерство Освіти І Науки України Вінницький Державний Педагогічни...

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

Кафедра психології

Реферат

з основ психодіагностики

на тему:

«Особливості діагностики конституційних диспозицій особистості»

Виконала

Студентка 2-АПП ІППМ

Заболотна Анастасія

Вінниця_2016

Зміст

Вступ. 

Підходи до дослідження темпераменту.

Методики діагностики темпераменту .

Висновок.

Використана література.

1.Вступ

Риса - це описова змінна, що фіксує інтегральну диспозиційну стратегію поведінки людини, яка складається під дією системи соціального та особистісного рівнів регуляції. Виділяються три компоненти рис:-конституціональні - обумовлені властивостями організму і задають обмеження для максимально широких класів ситуацій;-індивідуальні - обумовлені досвідом життєдіяльності в певних відносно широких соціально-нормативних ситуаціях;-особистісні - обумовлені внутрішньою «роботою» особистості по аналізу і проектуванню власної поведінки. Це рефлексивно-ситуаційні риси особистості.

 Психодіагностика конституційних диспозицій – це діагностика вроджених особливостей індивіда (темперамент).

Конституційні диспозиції – це особливості обумовлені властивостями організму і вони задають обмеження для максимально широких класів ситуацій.

Широкого поширення одержали особистісні тести-опитувальники, що містять ряд питань або тверджень з можливими варіантами відповідей (як правило, два, три). На відміну від тестів здібностей у них відсутні об'єктивно правильні або неправильні відповіді, але відповідь на кожен пункт опитувальника визначає ступінь виразності тієї чи іншої риси. Під рисою звичайно розуміється якась перемінна, фіксуюча інтегральну диспозиційну стратегію поведінки людини, що складається під дією різних рівнів регуляції: на рівні організму, на соціально-нормативному рівні та на особистісному рівні.

Психодіагностика конституціональних диспозицій (темпераменту) проводиться за допомогою опитувальника темпераменту Стреляу й опитувальника структури темпераменту В.М. Русалова (1990). Два базисних параметри індивідуальності «екстраверсію – інтроверсію» і «нейротизм – емоційну стабільність» діагностують за допомогою опитувальника Айзенка.

2.Підходи до дослідження темпераменту.

У вивченні темпераменту виявилися два підходи до його дослідження - структурний і типологічний.

Структурний підхід.Представники структурного підходу описують темперамент через набір ознак, характерологічних рис особистості. Якщо, наприклад, для сангвінічного темпераменту позитивними характерологічними рисами є висока рухливість, легка соціальна пристосованість (соціабельність), товариськість, життєрадісність, виразність міміки і пантоміміки, то для меланхолічного темпераменту - висока чутливість, сердечність, сприйнятливість. Іншими характерологічними рисами особистості володіють представники холеричного і флегматичного темпераментів. Отже, кожний з чотирьох типів темпераменту (у класичному його варіанті) має визначені ознаки, що у структурованому вигляді описані Г.Айзенком (див. коло Айзенка).

Структурний підхід до вивчення темпераменту найбільше яскраво виявляється в експериментальних дослідженнях прихильників в структурно-динамічної теорії рис (Г.Олпорт, Р.Кеттелл, Г.Айзенк). Логіка міркувань при розробці теорії рис зводилася до такого: якщо спробувати установити основні характеристики, за якими люди істотно відрізняються один від іншого, то стане можливою розробка тестів, що дозволяє визначити кількісні значення параметрів, які виявляються для кожної людини, і порівняти ці параметри між собою.

Типологічний підхід. Представники типологічного підходу вважають, що існує низка типів темпераменту, хоча також розходяться в думці про їхнє число. У чистому виді типи темпераменту (сангвінік-екстраверт, холерик-екстраверт, флегматик-інтроверт, меланхолік-інтроверт) не існують. Між чотирма типами темпераменту розташовуються (за оцінками деяких психологів) до 16 проміжних форм, як варіації основних типів. Крім того, варто врахувати, що прихильники типологічного підходу виділені ними типи темпераменту наділяють тими ж характерологічними ознаками і властивостями вищої нервової діяльності, якими користуються прихильники структурного підходу (екстраверсія - інтроверсія, активність — пасивність, три-вожність, емоційна стійкість — нестійкість та ін.).

3.Методики діагностики темпераменту .

 Методика діагностики темпераменту Я. Стреляу. Тест-опитувальник направлений на вивчення трьох основних характеристик нервової діяльності, що визначають особливості темпераменту особистості:

1. процесів збудження,

2. процесів гальмування,

3. рухливості нервових процесів.

Відповідно, тест має три шкали, які реалізовані у вигляді 134 питань, що пропонують один із фіксованих варіантів відповіді: «Так», «Ні», «Не знаю». «Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях Вашего поведения в различных условиях и ситуациях. Это не испытание ума или способностей, поэтому нет ответов хороших или плохих. Мы заинтересованы в правдивых ответах. На ответы следует отвечать поочередно, не возвращаясь к предыдущим ответам. Отвечайте «да», «не знаю», «нет». Не пропускайте предложенных вопросов».

Тест-опитувальник ЕРІ, Г. Айзенка. На основі досліджень Г. Айзенка, направлених на аналіз складових экстра-інтроверсії и нейротизму як базових особистісних змін, був запропонований новий опитувальник, який отримав назву Eysenck Personality Inventory, або ЕРI. Опубликований в 1963 р., складається з 48 питань, призначенних для діагностики экстра - інтроверсії и нейротизму, а также 9 питань «шкали неправди», за якою визначаються наявність у досліджуваного тенденції представляти себе в «кращому світлі». Відповіді, які співпадають з ключем, оцінюються в 1 бал. Розроблені дві еквівалентні шкали опитувальника А і Б, що дозволяє, наприклад, проводити повторне дослідження.

 Методика діагностики темпераменту Л. Терстоун. Л. Терстоун розділив темперамент на сім основних показників:

Активність

Фізична активність

Імпульсивність

Лідерство

Врівноваженість

Комунікабельність

Рефлексивність.

Характеристика факторів, які виділив Терстоун описується лише за одним полюсом.

 

Висновок

Отже, під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, що однаково виявляючись у різноманітній діяльності незалежно від її змісту. цілей, мотивів, залишаються постійними в зрілому віці і у взаємозв'язку характеризують тип темпераменту.

До властивостей темпераменту відносяться індивідуальні особливості, що:

1. регулюють динаміку психічної діяльності в цілому;

2. характеризують особливості динаміки окремих психічних процесів;

3. мають стійкий і постійний характер і зберігаються в розвитку протягом тривалого відрізка часу;

4. знаходяться в строго закономірному співвідношенні, що характеризує тип темпераменту;

5. однозначно обумовлені загальним типом нервової системи.

Темперамент відноситься до біологічно обумовлених підструктур особистості. Розрізняють чотири основних типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік.

Темперамент відбиває динамічні аспекти поводження, переважно уродженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічним особливостями людини. Найбільш специфічна особливість темпераменту полягає в тім, що різні властивості темпераменту даної людини не випадково сполучаться один з одним, а закономірно зв'язані між собою, утворити визначену організацію, структуру

Список використаної літератури:

1.Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність". - К.: Либідь, 2006. - 478, с.

2. Бандурка О. М. Основи психології і педагогіки: Підручник. - Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 334, с.

3. Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - 197 с.

4. Головінський І. Педагогічна психологія: Навч.посібник для вищої школи. - К. : Аконіт, 2003. - 287 с.

5. Казарновська Г. Б. Загальна вікова і педагогічна психологія: Зб. завдань. - К. : Вища шк., 1990. - 141, с.

6. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 237 с

– Конец работы –

Используемые теги: 0.027

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Реферат з основ психодіагностики. Особливості діагностики конституційних диспозицій особистості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

0.025
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам