рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

В митній справі

В митній справі - раздел Торговля, Основи експертизи товарів   Результати Експертизи Оформлюються На Підставі Записів, Зробл...

 

Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи.

Висновок за результатами експертизи складається з трьох частин: загальної (протокольної), констатуючої і заключної (висновку).

Для кожної частини характерний перелік відомостей, які визначаються метою експертизи. Перелік відомостей, які і повинні бути в акті експертизи, наведено у додатку М.

У пунктах загальної (протокольної) частини висновку експерт зазначає відомості, згідно з найменуванням пунктів 1 – 8 (додаток Ж). За відсутності необхідних даних по конкретному пункту він не заповнюється, про що в констатуючій частині акта робиться відповідний запис.

У констатуючій частині висновку експертизи повинні бути:

— описаний хід вивчення пред’явлених документів;

— аргументовано викладені методи та фактично встановлені відповідно до поставленого завдання результати експертизи (огляду і/або дослідження об’єкту експертизи, зроблених розрахунків тощо);

— проставлені дати та, за необхідності, години початку та закінчення експертизи товару (наприклад, при експертизи харчових продуктів, квітів, лісоматеріалів і т. п.);

— обґрунтування та наукове пояснення встановлених фактів.

У вступній частині висновку вказують: найменування експертизи, її номер, чи є вона додатковою, повторною, комісійною або комплексною; найменування органа, що призначив експертизу; відомості про експерта (експертів): посаду, прізвище, ім'я, по батькові, освіту, спеціальність (загальний і експертну), вчену ступінь; дату надходження матеріалів на експертизу в ЕО і дату підписання висновку, підстава для виробництва експертизи (доручення, постанова або визначення, коли і ким воно складено або винесене); найменування матеріалів, що надійшли на експертизу, і інших об'єктів дослідження, спосіб їхньої доставки в митну лабораторію і вид упакування, а також наявність або відсутність на пакуванні ярлика забезпечення, схоронність упакування об'єктів дослідження і їхніх реквізитів; обставини справи і вихідних даних, що мають значення для дачі висновку, з обов'язковою вказівкою джерела їхнього одержання; клопотання про надання додаткових матеріалів, заявлені експертом, результати їхнього розгляду; відомості про особах, що були присутнім при проведенні експертизи (прізвище, ініціали, процесуальне положення); місце виробництва експертизи; питання, поставлені на дозвіл експерта.

Питання експертом приводяться в тім формулюванні, у якій вони дані в дорученні, постанові (визначенні) про призначення експертизи; зміна формулювань не допускається. При необхідності їхнього уточнення експерт повинен викласти питання посадової особи митного органа, слідчого (суду), а потім указати, як він розуміє завдання у відповідності зі своєю компетенцією. Якщо експерт вважає деякі з питань вихідними (повністю або частково) за межі його спеціальних пізнань, він відзначає це у висновку. Експерт вправі також згрупувати питання, викласти їх у тій послідовності, що забезпечує найбільш доцільний порядок дослідження. Якщо питання ставиться з ініціативи експерта, він викладається також у вступній частині.

При проведенні повторної або додаткової експертизи у вступній частині викладаються також відомості про первинні (попередніх) експертизах: ким і де вони проведені; номер і дата висновку; висновки первинної експертизи з питань, які поставлені перед експертом на повторний розгляд, а також мотиви призначення повторної або додаткової експертизи, зазначені в постанові (визначенні) про її призначення.

Якщо комплексній експертизі передувало проведення окремих експертиз, результати яких мають значення для рішення загального питання, у вступній частині висновку наводяться дані про ці експертизи.

У пунктах протокольної частини акту експертизи експерт указує відомості, відповідні найменуванням пункту. За відсутності даних для заповнення якого-небудь пункту вказаний пункт не заповнюється, про що в констатуючій частині акту робиться відповідний запис.

Констатуюча частина контрактного акту експертизи підписується експертом і представниками організації, що брали участь в проведенні експертизи. При незгоді представників організацій із змістом акту останні повинні підписати його з посиланням на те, що додається до акту експертизи особлива думка. У разі відмови представників замовника від підпису і дачі особливої думки у письмовій формі експерт має право оформити акт експертизи без їх підписів, зробивши при цьому в акті експертизи відповідний запис.

Загальну та констатуючу частини експертизи перевіряють представники зацікавлених сторін, які присутні при експертизі. Якщо при перевірці вони знайдуть помилки чи неточності, то мають право вимагати від експерта їхнього виправлення.

Надалі експерт не має права вносити зміни без згоди цих осіб у загальну та констатуючу частини.

У дослідницькій частині висновку описують процес дослідження і його результати, а також дають наукове пояснення встановленим фактам.

Кожному питанню, що дозволяється експертом, повинен відповідати певний розділ дослідницької частини. При необхідності одночасного дослідження двох і більше питань, тісно пов'язаних між собою, результати викладають в одному розділі, у дослідницькій частині викладаються: стан об'єктів експертного дослідження; методи і прийоми досліджень, які описують доступно для розуміння особами, що не мають, спеціальних пізнань, докладно, щоб при необхідності можна було перевірити правильність висновків експерта, повторивши: дослідження; довідково-нормативні матеріали (інструкції, постанови, накази), якими експерт керувався при рішенні поставлених питань, із вказівкою дати і місця їхнього видання; результати процесуальних дій (опитувань, допитів, обстеження, оглядів, експериментів і ін.), прийняті в якості вихідних даних, а також результати інших експертиз, якщо вони використовувалися для обґрунтування висновків, з посиланням на аркуші справи; посилання на додатки і необхідні пояснення до них; експертна оцінка результатів дослідження з розгорнутим мотивуванням судження, що обґрунтовує висновок по розв'язуваному питанню.

Спеціальні терміни повинні роз'яснятися. Якщо на деякі з поставлених питань не представилося можливості дати відповідь у дослідницькій частині, експерт (експерти) указує причини цього. У дослідницькій частині висновку повторної експертизи вказуються причини розбіжностей висновків з результатами попередніх експертиз, якщо такі мали місце (відступ від методики дослідження, прийняття інших кількісних і вартісних величин, помилки в розрахунках і т.п.).

У дослідницькій частині висновку комплексної експертизи дослідження, проведені експертами різних спеціальностей, викладають у формі окремих розділів із вказівкою прізвищ експертів. За результатами досліджень можуть бути сформульовані проміжні висновки, які підписують експерти (експерт), що проводили дану частину дослідження. Узагальнення і спільна оцінка результатів, зроблені на підсумковій нараді комісії експертів, приводяться в синтезуючому розділі дослідницької частини. Тут вказується обґрунтування загального висновку (висновків).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи експертизи товарів

Молоді та спорту України.. донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган барановського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: В митній справі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги