рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Експертизи товарів

Експертизи товарів - раздел Торговля, ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ Експертиза Як Вид Професійної Діяльності Широко Застосовується В Різних Сфера...

Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, методологічні основи експертизи почали розвиватися лише у другій половині ХХ ст. Без знання цих основ неможливо проводити експертизу на належному рівні.

Експертиза (від фр. espertіse, лат. espertus – досліджений) – дослідження фахівцем-експертом будь-яких питань, рішення яких потребує спеціальних знань в галузі науки, техніки, економіки, торгівлі та ін. [1].

Зараз робляться спроби створення нової науки – експертології, що стане наукою про методологію функціонування і вдосконалення експертизи і, в той же час, спеціальною дисципліною, що вивчає сукупність методів, прийомів і засобів експертної діяльності.

Загальне визначення експертної діяльності – експертизи – сформульовано як: 1) дослідження якого-небудь питання, що вимагає спеціальних знань, з поданням мотивованого висновку [2]; 2) розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному явищу [3].

Основними характеристиками експертизи як виду діяльності є:

сутність – науково-практичне пізнання (дослідження) об’єкту експертизи;

ситуація – невизначеність (протиріччя), ризик або конфлікт щодо об’єкту експертизи;

суб’єкт – незалежний висококваліфікований експерт (група експертів)

підстава для проведення – призначення посадовою особою або замовлення зацікавлених осіб;

документальне оформлення результату.

Таким чином, експертна діяльність – це система дій, виконувана із залученням експертів для дослідження з метою підвищення обґрунтованості прийнятих рішень в умовах невизначеності (протиріччя) або конфліктів. В більш широкому розумінні це – інформаційно-аналітична послуга, результатом якої є нематеріальний товар – експертний висновок.

Сучасний ринок України як незалежної держави функціонує в умовах практичної відкритості і доступності на нього товарів із багатьох країн світу. Глобалізація торгових операцій, загострення конкуренції зумовлюють необхідність інноваційних змін у формуванні внутрішнього ринку й управлінні ним із метою якнайкращого задоволення потреб споживачів виробами різного призначення.

У зв’язку з цим, подальшого розвитку потребують товарознавчі аспекти ринку товарів, які стосуються наукового обґрунтування та стандартизації сучасної номенклатури показників якості, розробки та впровадження експрес-методів ідентифікації виробів, оцінки їх новизни та оригінальності, а також узгоджених із міжнародною практикою методик контролю й оцінки показників властивостей, якості та конкурентоспроможності товарів.

Втім, незважаючи на існуючу державну систему контролю якості, безпеки товарів і захисту прав споживачів, внаслідок розбалансування, припинення або суттєвого зниження обсягів виробництва вітчизняної продукції, ринок України й досі насичується товарами, що не відповідають встановленим вимогам. Одним з факторів, що дестабілізують внутрішній ринок, є неконтрольований імпорт товарів, що сприяє надходженню на ринок продукції, якість якої не відповідає встановленим вимогам. Товари, які завозяться з-за кордону як контрабандні та з порушенням митних правил, частіше за все не містять інформації про їх основні характеристики або містять недостовірні дані про товар. Це відбувається через те, що не всі товари проходять певні види обов’язкових експертиз.

Отже, відмітними ознаками великої кількості товарів, що надходять на внутрішній ринок, є недоброякісність, небезпечність для здоров’я та життя людини, а іноді – просто фальсифікація. Це використовують деякі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності на свою користь, ухиляючись, таким чином, від сплати мита в повному обсязі під час переміщення вантажів через митний кордон.

Проте, сучасна ситуація свідчить про безпрецедентне зростання значущості проблеми якості. На думку американського ученого А. Фейгенбаума, сьогодні для 80 % покупців якість споживних товарів значить стільки ж, або навіть більше, ніж ціна. Нагадаємо, що наприкінці минулого сторіччя такої думки дотримувалися лише 30 % споживачів.

Для об'єктивного оцінювання якості вітчизняних та імпортованих товарів необхідні чітко визначені принципи та вимоги саме до експертизи товарів, які дозволять зробити компетентний висновок про якість товарів.

Експертна діяльність, пов’язана із визначенням характеристик товарів, є одним з видів оцінної діяльності (рис. 1.1).

Оцінна діяльність – це система дій, виконувана фахівцями, що мають професійну освіту, включаючи й експертів, з використанням спеціальних методик для надання допомоги в розв’язанні питань і обґрунтованості прийнятих рішень.

Експертиза товарів – це їх (товарів) логічне, аналітичне або експериментальне дослідження, що проведене компетентною особою – експертом / групою експертів, ґрунтується на спеціальних знаннях і практичному досвіді та має за мету одержання нового знання про об’єкт в умовах невизначеності (протиріччя) або конфліктів, оформлене у вигляді висновку.

Експертиза товарів – це, насамперед, оцінка експертом основних характеристик товарів (асортиментної, якісної, кількісної, вартісної чи тільки їхньої частини), а також їх змін у процесі товароруху для прийняття рішень, видачі незалежних і компетентних висновків, що служать кінцевим результатом.

Основними елементамив схемі проведення експертизи товарів є:

— суб'єкт експертизи;

— об'єкт експертизи;

— критерії, що використовуються при аналізі і оцінці об’єкту експертизи;

— засоби проведення експертизи;

— методи проведення товарної експертизи;

— процедура проведення експертизи;

— результат експертизи.

 

 


                   
   
   
Вид оцінки
 
   
Сутність
 
     
 
   
Форма (вид)
 
     
 
 
Суб’єкт
 
 
Документ
 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Експертизи товарів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги