рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти довкілля

Злочини проти довкілля - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Конституція України. Конв...

Нормативні акти:

Конституція України.

Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р.

Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 25 червня 1991 р.

Закон України “Про природно-заповідий фонд України” від 16 червня 1992 р.

Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р.

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р.

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р.

Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р.

Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р.

Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 р.

Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р.

Закон України “Про захист рослин” від 14 жовтня 1998 р.

Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р.

Закон України “Про меліорацію” від 14 січня 2000 р.

Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 р.

Закон України “Про планування і забудову територій” від 20 квітня 2000 р.

Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р.

Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 р.

Закон України “Про курорти” від 5 жовтня 2000 р.

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р.

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” у редакції від 21 червня 2001 р.

Закон України “Про ветеринарну медицину” від 15 листопада 2001 р.

Закон України “Про Червону книгу України” від 7 лютого 2002 р.

Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р.

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р.

Закон України “Про екологічний аудит” від 24 червня 2004 р.

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. Затверджені постановою КМ № 465 від 25 березня 1999 р.

Правила рубок, пов’язанх веденням лісового господарства, та інших рубок. Затверджені постановою КМ № 535 від 16 травня 1996 р.

Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Затверджений постановою ВР від 29 жовтня 1992 р.

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні. Затверджене постановою КМ № 1217 в редакції від 19 серпня 2002 р.

Положення про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря. Затверджене постановою КМ № 1073 від 29 грудня 1993 р.

Положення про Зелену книгу України. Затверджене постановою КМ № 1286 від 29 серпня 2002 р.

Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства. Затверджений постановою КМ № 1192 від 28 вересня 1996 р.

Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Затверджений постановою КМ № 554 від 27 липня 1995 р.

Інструкція про порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин та порядок здійснення полювання на цих тварин. Затверджена наказом Держкомлісгоспу України № 153 від 27 грудня 2000 р.

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 17 від 10 грудня 2004 р. “Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля”.

Література:

Акутаев Р. М., Магомедов М. А. О некоторых аспектах борьбы с браконьерством // Государство и право. – 2002. – № 2. – С.43 – 49.

Гаврилюк О. Проблеми кваліфікації екологічних правопорушень // Право України. – 1999. – № 8. – С. 71 – 76.

Голуб С. Об’єктивна сторона складу незаконного полювання і питання його кваліфікації // Право Укаїни. – 1998. – № 3. – С. 54 – 58.

Дубовик О. Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: Издательство “Спарк”, 1998. – 352 с.

Дудоров О. О. Відповідальність за злочини проти довкілля: Науково-практичний коментар розділу VIII Особливої частини нового КК України. – Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2002. – 83 с.

Ємельянова В. Г., Заславская Л. А. Судебное рассмотрение дел о нарушении законодательства об охране животного мира. – М.: Юрид. лит., 1982. – 96 с.

Жевлаков Э. Н. Экологические преступления и экологическая преступность: Учебное пособие. – М.: Белые альвы, 1996. – 96 с.

Земля як об’єкт правової охорони // Юридичний віник України. – 7 – 13 трав. 2005 р. – № 18. – С. 15.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Лопашенко Н. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ // Законность. – 2001. – № 8. – С. 6 – 10.

Матвейчук В. К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с преступным загрязнением водных объектов: Учебное пособие – К.: РИО МВД Украины, 1992. – 80 с.

Матвейчук В. К. Квалификация незаконной охоты: Учебное пособие. – К.: РИО МВД Украины, 1992. – 52 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Плешаков А. М. Экологические преступления: концепции и система понятий // Государство и право. – 1993. – № 8. – С.81 – 99.

Поліщук Г. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля // Право України. – 2003. – № 3. – С. 80 – 82.

Тяжкова И. М. Экологические преступления в новом УК РФ // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1998. – № 3. – С. 46 – 58.

Чертова Н. А. Объективные признаки преступлений против экологической безопасности водной среды и пути их совершенствования // Государство и право. – 2004. – № 8. – С. 67 – 72.

Чучаев А., Иванова С. Уголовная ответственность за загрязнение атмосферы // Уголовное право. – 1999. – № 4. – С. 28 – 30.

Экологические преступления: квалификация и методика расследования / Гавриш С. Б., Грудкова В. Г., Дудников А. Л. / Под общ. ред. Коноваловой В. Е., Матусовского Г. А. – Х.: Глобус, 1994. – 225 с.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти довкілля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги