рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини у сфері господарської діяльності

Злочини у сфері господарської діяльності - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Господарський Кодекс України. ...

Нормативні акти:

Господарський кодекс України.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р.

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р.

Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р.

Закон України “Про систему оподаткування” в редакції від 18 лютого 1997 р.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.

Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р.

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 р.

 

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 2 від 2 березня 1972 р. “Про судову практику в справах про обман покупців”.

Постанова ПВС № 6 від 12 квітня 1996 р. “Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів”.

Постанова ПВС № 3 від 25 квітня 2003 р. “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.

Постанова ПВС № 15 від 8 жовтня 2004 р. “Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”.

Постанова ПВС № 5 від 15 квітня 2005 р. “Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Постанова ПВС № 8 від 3 червня 2005 р. “Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил”.

 

Література:

Андрушко П. П. Коментар до ст. 201 Криміналь­ного кодексу України // Юридичний віс-ник України. – 22-28 груд. 2001 р. – № 51 (339). – С. 28 – 32.

Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография. – Луганск: ЛИВД, 2001. – 349 с.

Берзін П. С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 6. – С. 30 – 44.

Брич Л. Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Під­приємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 52 – 58; № 2. – С. 68 – 71.

Брич Л. П., Навроцький В. О. Кримінальна квалі­фікація ухилення від оподаткування в Україні: Моногра­фія. – Атіка, 2000. – 288 с.

Гуторова Н. О. Відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та бан-ківською діяльніс­тю: історія розвитку і проблеми застосування кримінально­го законодавства // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 1. – С. 81 – 84.

Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона дер­жавних фінансів України. – X.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2001. – 384 с.

Гуторова Н. А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности. Раздел VII Особенной части УК Украины с научно-практическим комментарием. – Харьков: Одиссей, 2003. – 256 с.

Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник. – К: Атіка, 2001. – 608 с.

Дудоров О. Співвідношення ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та шахрайства з фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 101 – 104; № 8. – С. 103 – 106.

Дудоров О. Система оподаткування України: необхідність кримінально-правової охорони // Право України. – 2003. – № 3. – С. 60 – 65.

Дудоров О. Про вплив скасування податку чи збору на відповідальність за ст. 212 КК України // Вісник прокуратури. – 2003. – № 9. – С. 29 – 35.

Дудоров О. Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від слати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 93 – 97; № 8. – С. 81 – 84.

Дудоров О. Порушення порядку здйснення операцій з активами, які перебувають у податковій заставі. Питання кримінально-правової оцінки та вдосконалення законодавства // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 59 – 65.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

Дудоров О. Про кримінально-правовий статус позаштатного бухгалтера // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 106 – 112.

Дудоров О. Проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правового компромісу у сфері оподаткування // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 12. – С. 64 – 76.

Іваненко І. Проблеми боротьби з фальшуванням монет як із злочином міжнародного характеру // Юридичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 26 – 29.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Мойсик В. Р. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від інших злочинів у сфері господарської діяльності // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4. – С. 26 – 31.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Перепелица А. И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности: Комментарий к действующему законодательству. – Х.: Рубикон, 1997. – 104 с.

Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю // Право України. – 2002. – № 3. – С. 110 – 114.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини у сфері господарської діяльності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги