рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Кримінальне право України

Кримінальне право України - раздел Право, Азовський Регіональний Інститут Управління Запорізького Національног...

АЗОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

О. О. ДУДОРОВ

Д. В. КАМЕНСЬКИЙ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Бердянськ

Передмова

Кримінальне право як навчальна дисципліна– систематизована у певному порядку сукупність знань про теоретичні засади кримінального закону та його… Завданням Кримінального кодексу України, а відтак – і кримінального права, є… У теорії кримінального права виділяються такі його функції: а) регулятивна, яка проявляється у впливі на поведінку…

Методичні вказівки

До проведення та підготовки практичних

Занять з Особливої частини кримінального права

Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його… Практичні заняття – це набуття студентами навичок застосу­вання кримінального… Студенту рекомендується починати виконувати домашнє зав­дання з відповідей на поставлені теоретичні питання. Для цього…

ТЕМА 1: ПОНЯТТЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ

Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними… Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений. – Киев, 1985. – 120 с.

Тема1.

1. Поняття та значення Особливої частини кримінального права. Місце у науці кримінального права України.

2. Система Особливої частини кримінального права України. Основні складові системи.

3. Поняття, структура та функції кримінально-правової кваліфікації злочинів.

4. Підстави кримінально-правової кваліфікації злочинів.

5. Загальні принципи кримінально-правової кваліфікації злочинів.

 

 

ТЕСТИ

1. Скільки розділів має Особлива частина КК України?

а) 11 розділів:

б) 16 розділів;

в) 20 розділів.

 

2. Критерій об’єднання норм Особливої частини КК в роз­діли:

а) родовий об’єкт злочинних посягань;

6) характер суспільно небезпечних наслідків;

в) форми вини.

 

3. Що віднесено до предмета Особливої частини кримі­нального права як галузі права?

а) норми законодавства, які передбачають відповідальність за конкретні діяння;

б) причини та умови вчинення злочинів;

в) особа злочинця.

 

4. Види норм, з яких складається Особлива частина КК України:

а) забороняючі, колізійні, амністуючи;

б) забороняючі, дозволяючі, регулюючі;

в) забороняючі, заохочувальні, роз’ясняючі.

 

5. Визначіть правильне поняття роз’яснюючої норми Особ­ливої частини КК України:

а) це норми, в яких закріплені правила кваліфікації окремих видів злочинів;

6) норми, в яких закріплені правила застосування кримі­нально-правових норм Особли-

вої частини КК;

в) норми, в яких розкрито зміст кримінально-правових норм та понять, що стосуються

окремих злочинів.

 

6. До суду надійшла справа з обвинувачення Мишина в злочині, передбаченому п. 7 ч. 2 ст. 115 КК “Умисне вбивство з хуліганських мотивів”. Адвокат звернувся з клопотанням пе­рекваліфікувати дії Мишина на ч. 1 ст. 119 КК “Вбивство через необережність”. Суддя постановив вирок, в якому дії Мишина кваліфікував за ч. 1 ст. 115 КК “Умисне вбивство без обтяжуючих обставин”. Хто з цих осіб є суб'єктом неофіційної ква­ліфікації злочину?

а) слідчий:

б) адвокат;

в) суд.

 

7. Що є об’єктом кваліфікації?

а) кримінально-правова норма:

б) особа, яка вчинила злочин;

в) вчинене суспільно небезпечне діяння.

 

8. Чи допускається аналогія при застосуванні криміналь­но-правових норм?

а) аналогія не допускається;

б) аналогія допускається без обмеження;

в) аналогія допускається лише за наявності прогалин у законодавстві.

 

9. Що таке кваліфікація злочинів?

а) розподіл злочинів на групи залежно від ступеня тяж­кості:

б) вираження місця кримінально-правової норми в системі Особливої частини КК;

в) встановлення у вчиненому суспільно небезпечному ді­янні ознак конкретного складу

злочину.

 

10. Що означає конкуренція кримінально-правових норм?

а) існування двох або більше норм, які взаємно виключа­ють застосування одна одної;

б) існування двох або більше норм, які передбачають від­повідальність за одне й те ж саме діяння;

в) відсутність норми, яка б передбачала відповідальність за вчинене суспільно небезпечне діяння.

 

11. Якщо має місце конкуренція загальної і спеціальної норми, то:

а) перевага надається спеціальній нормі;

б) перевага надається загальній нормі;

в) застосуванню підлягають обидві норми.

 

12. При кваліфікації злочинів застосовуються:

а) тільки норми Загальної частини КК;

б) тільки норми Особливої частини КК;

в) норми Загальної і Особливої частин КК.

 

13. Слідчий Твердов під час кваліфікації дій завагався, чи інкримінувати кваліфікуючу ознаку – особливо тяжкі наслідки. У науково-практичному коментарі міститься рекомендація не інкримінувати, така ж рекомендація – у методичних вказівках МВС щодо розслідування даної категорії справ. А в постанові Пленуму Верховного Суду України міститься роз’яснення про вмінення в таких випадках цієї кваліфікуючої ознаки. Яке тлумачення закону є обов’язковим для слідчого?

а) те, що має науково-практичний характер;

б) те, що міститься у методичних вказівках МВС;

в) те, що дає Пленум ВС України;

г) жодна.

 

14. Ледс виготовив для Яценка відмички, за допомогою яких останній вчинив квартирну крадіжку у заможнього під­приємця. Ледс знав, що Яценкові відмички потрібні для цієї крадіжки. Допомогу він надав безкоштовно.

Як кваліфікувати його дії?

а) п. 5 ст. 27 КК – пособництво у вигляді надання знарядь для вчинення злочину;

б) ч. 3 ст. 185 КК – таємне розкрадання чужого майна, по­єднане з проникненням у житло;

в) п. 5 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 185 КК – пособництво у таємному ви­краданні чужого майна, поєднане з проникненням у житло.

 

15. Працівника прокуратури Моргуненка побили невідомі та забрали портмоне з грошима. Згодом було встановлено, що злочинці хотіли забрати гроші, а побили Моргуненка через його опір.

В якому розділі потрібно шукати норму, що передбачає відповідальність злочинців?

а) Розділ II – злочини проти життя та здоров’я особи;

б) Розділ VI – злочини проти власності;

в) Розділ XV – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

 

16. Неповнолітній Шкабаров учинив умисне вбивство сво­го однолітка. Свого віку він не пам’ятав. Експертиза визначила вік Шкабарова як 13-15 років. Чи можна в даному випадку з урахуванням тяжкості вчиненого Шкабаровим кваліфікувати його дії за ч. 1 ст. 115 КК – умисне вбивство без обтяжуючих обставин?

а) так, бо вчинено особливо тяжкий злочин;

б) ні, бо відсутні всі необхідні ознаки складу злочину;

в) ні, бо дії потрібно кваліфікувати за ст. 116 КК “Умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання”.

 

17. Мазур, захищаючись від нападу двох осіб, наніс їм тяжкі тілесні ушкодження залізним прутом, якого підібрав на дорозі.

До якої оцінки має прийти слідчий внаслідок кваліфікації цієї дії?

а) діяння, передбачене кримінальним законом, але вчинене при обставинах, що усувають суспільну небезпеку і протиправність учиненого;

б) у вчиненому відсутні ознаки будь-якого злочину, передбаченого кримінальним законом;

в) має місце злочин, передбачений ст. 124 КК “Умисне тяжке тілесне ушкодження у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця”.

 

18. Проти Тамразова була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК “Хуліганство”. На стадії перевірки прокурором справи з обвинувальним висновком Тамразова було звільнено від кримінальної відпо­відальності у зв'язку з Законом України “Про амністію”.

На якому етапі кримінального процесу не відбулася ква­ліфікація злочинних дій?

а) на етапі порушення кримінальної справи;

б) на етапі перевірки прокурором справи з обвинувальним висновком;

в) на етапі застосування Закону України “Про амністію”.

 

19. Слідчий Кашпур кваліфікував розбійний напад на гро­мадянина Іщука за ч. 1 ст. 187 КК “Розбій, поєднаний з насильс­твом, що є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого (середньої тяжкості тілесні ушкодження)” та ст. 122 КК “Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження”.

Який принцип кваліфікації порушив слідчий?

а) принцип недопустимості подвійної кваліфікації вчиненого;

б) принцип недопустимості повороту до гіршого при квалі­фікації;

в) принцип стабільності кваліфікації.

 

 

ТЕМА 2: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Задача 1.

В одному з прикордонних міст України було затримано мікроавтобус іноземних туристів – подружжя Гоффманів. При обшуку цього транспортного засобу було виявлено 80 брошур і кілька тисяч листівок, у яких містилися заклики до повалення конституційного ладу та пропонувалися методи насильниць­кої зміни державної влади в Україні. Також було встановлено, що кілька па­чок брошур і листівок подружжя Гоффманів передали громадянину Артеменку для поширення їх серед громадян України.

Кваліфікуйте дії подружжя Гоффманів та громадянина Артеменка. Відповідь поясніть.

 

Задача 2.

Кравцов та Масютін із власної ініціативи встановили зв’язки з іноземною розвідкою та надалі підтримували конспіративні контакти зі співробітниками цієї роз­відки на території України. Вони збирали відомості, що становлять держав­ну таємницю, та намагалися передати їх іноземній розвідці. При цьому Масютін у письмовій формі подав розроблені конкретні пропозиції щодо ведення ди­версійної роботи в Україні.

Кваліфікуйте дії Кравцова та Масютіна. Відповідь поясніть.

 

Задача 3.

Борисов був незадоволений державною діяльністю Голови Центральної виборчої комісії України Дмитрука, оскільки останній на підставі аналізу поданих документів виступив ініціатором відмови в реєстрації його кандидатом у Пре­зиденти України. Щоб помститися за таку поведінку, Борисов вирішив убити Дмитрука. На одному з урочистих прийомів високопосадовців Борисов підсипав отруту в бокал Дмитрука, проте ніякого впливу на його життя вона не справила.

Кваліфікуйте дії Борисова. Відповідь поясніть.

 

Задача 4.

В Україні громадянин Північної Кореї збирав відомості, що становлять державну таємницю Польщі, щоб передати ці відомості представникам своєї держави.

Кваліфікуйте дії громадянина Північної Кореї. Відповідь поясніть.

 

Задача 5.

Громадянин України Войтюк домовився з двома громадянами іно­земної держави (Бірюком та Кроном) про вчинення спільних дій з метою насильницької зміни форми правління в Україні. З цією метою вони домо­вилися проникнути до будинку Верховної Ради України і з погрозою засто­сування зброї змусити народних обранців відмовитися бути єдиним орга­ном законодавчої влади в Україні.

Який злочин вчинили Войтюк, Бірюк та Крон? Дайте розгорнутий аналіз відовідного складу злочину.

 

Задача 6.

Карлов та Бірюченко звернулися із закликами з метою насильницького повалення конституційного ладу з використанням одного з каналів телебачення.

Як потрібно кваліфікувати дії Кардова та Бірюченка? Дайте розгор­нутий аналіз вчиненого.

 

Задача 7.

У місті Рівне органами Служби безпеки України були за­арештовані і притягнені до кримінальної відповідальності учасники неле­гальної організації “Союз захисту Батьківщини і Вітчизни”. Встановлено, що зазначена організація ставила за мету повалення де­мократичного устрою в Україні, створення держави з тоталітарним режи­мом, при якому мають бути ліквідовані демократичні інститути.

Чи є в діях учасників даної нелегальної організації певний склад злочи­ну? Якщо є, то кваліфікуйте дії винних осіб.

 

Задача 8.

Громадянин України Колюх відвідав одну із зарубіжних країн як турист. Купуючи там сукню, він виявив, що в нього не вистачило грошей. “Виручив” його український емігрант Момонт. Вони почали разом відвідувати ресторани, розважальні заклади. Сфотографувавши непомітно документи Колюха, Момонт запропонував йому співпрацювати з інозем­ною розвідкою, погрожуючи що в разі відмови, компетентним органам Ук­раїни стануть відомі його негідні вчинки. Той погодився і дав про це роз­писку. Одержавши завдання на збирання в Україні шпигунських відомо­стей, Колюх не став його виконувати. Через деякий час до нього з’явився Момонт для одержання відомостей. Колюх повідомив про нього в міліцію. Момонта було затримано.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

Задача 9.

Штурман теплохода “Варяг” Каблуков, будучи незадово­леним політикою Президента та Кабінету Міністрів України, протягом двох років готував план втечі за кордон. З цією метою він домагався пере­ведення на судно, яке здійснює закордонні рейси. У першому ж закордон­ному плаванні, під час звільнення на берег у Генуї, він звернувся до пред­ставників італійської влади з проханням надати йому політичного притул­ку. Через кілька днів Каблуков був вивезений лівійською розвідкою в Лівію, де розповів про відомості, що становлять державну таємницю і цікавлять лівійську розвідку.

Кваліфікуйте дії Каблукова.

Задача 10.

Почкін встановив вибуховий пристрій на військовому заводі, де працював інженером. Його метою було послабити оборонний потенціал держави.

Варіант 1. Почкін діяв за вказівкою агента іноземної розвідки, який за­платив за цю акцію велику суму грошей.

Варіант 2. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення одного з цехів заводу та загинуло дев’ять осіб.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Почкіна. Відповідь поясніть.

Задача 11.

Під час переходу державного кордону України з боку Турції були затримані турецькі громадяни Ойзин-огли та Каміль-огли. В арештованих були вилучені зброя, фотоапарати, компаси, спеціальні но­жиці для розрізання дротяних загороджень, велика сума грошей, а також папери, в яких містилися завдання щодо збору військової інформації, та фальшиві документи на ім’я Багірова і Сагідова.

Кваліфікуйте дії вказаних осіб.

Задача 12.

Терно, член української місії при OOН, встановив зв’язки зі співробітником іноземної розвідки Джексоном і передавав йому відомості про характер діяльності дипломатів, шифрувальників та про самі шифри. Під час перебування в Україні Терно добував відомості про захво­рювання рису, пшениці, кукурудзи і передавав їх Джексону.

Який злочин вчинив Терно?

Задача 13.

Депутат Верховної Ради України Корчев неодноразово виступав у ЗМІ про діяльність іноземних компаній, охарактеризувавши од­ну з них як злочинну, що завдає шкоду інтересам України. Президент ком­панії, образившись на публікацію, вирішив убити Корчева. Виконати цей задум він умовив громадян Горбатенка та Курку, які раніше були звільнені з попередньої роботи Корчевим як порушники трудової дисципліни. Вони не знали, що Корчев обраний народним депутатом Верховної Ради Ук­раїни, і погодилися.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 14.

Відповідальний офіцер Генерального штабу України Свириденко, симпатизуючи противнику, під час воєнного конфлікту не пропускав ко­мандуванню штабу термінову оперативну інформацію про хід військових дій. В результаті прийняті штабом рішення не відповідали реальній обста­новці, яка склалася, що викликало значні втрати особового складу військ.

Чи є в діях Свириденка склад злочину? Дайте аналіз складу злочину.

Задача 15.

Верасенко декілька років був активним учасником партії “Екологічний союз”. Працюючи в одному з науково-дослідних інститутів і маючи допуск до таємних документів, одного разу він повідо­мив своїм партійним колегам відомості про незадовільний стан довкілля, про аварії на атомних станціях, що сталися в Україні за минулий рік. Ці дані стали відомі йому у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Верасенка. Відповідь по­ясніть.

 

ТЕСТИ

1. Що є родовим об’єктом злочинів проти основ національної безпеки?

а) громадська безпека;

б) внутрішня безпека держави;

в) державна безпека у будь-якій сфері.

 

2. Які дії охоплюються об’єктивною стороною посягання, спрямованого на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (ст. 109 КК)?

а) умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України;

б) публічні заклики до насильницької зміни влади в адміністрації м. Києва;

в) розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

 

3. Для яких дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (ст.109 КК), характерний насильницький спосіб вчинення злочину?

а) дій, вчинених з метою зміни конституційного ладу;

б) дій, вчинених з метою зміни меж території держави;

в) розповсюдження матеріалів із закликами щодо захоп­лення державної влади.

 

4. Визначіть дії, які не віднесено до форм державної зради (ст.111 КК)?

а) посягання на життя Президента України для зміни влади в державі;

б) збирання завідуючим спецлабораторією відомостей, що становлять військову таємницю України, для передачі представ­нику Туреччини;

в) підрив Київської дамби.

 

5. Працівник Генштабу України повідомив СБУ про факт завербування його агентами іноземної розвідки. Чи може бути звільнена особа від кримінальної відповідальності при вчи­ненні державної зради (ст. 111 КК)?

а) не може;

б) може, якщо він не вчинив ніяких дій на виконання отриманого злочинного завдання;

в) може при будь-яких умовах.

 

6. Хто з цих осіб не є суб’єктом державної зради (ст. 111 КК)?

а) особа без громадянства, яка перебуває на території України;

б) громадянин України, який постійно працює в комерційній фірмі у Франції;

в) громадянин України, який проживає у м. Севастополі.

 

7. Що розуміється під терміном “посягання” в посяганні на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК)?

а) замах на життя та здоров’я;

б) вбивство;

в) замах на вбивство або вбивство.

 

8. Хто з цих осіб не може бути потерпілим при посяганні життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК)?

а) керівник політичної партії;

б) голова Національного банку України;

в) голова Державного секретаріату України.

 

9. Топазову замовили вбити Генерального прокурора України. Коли “кіллер” вчиняв вбивство, прокурор вже був зві­льнений з посади. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) його дії слід кваліфікувати як посягання на життя держав­ного чи громадського діяча (ст. 112 КК);

б) його дії слід кваліфікувати як замах на життя державного чи громадського діяча (ч. 2 ст. 15 КК, ст. 112 КК);

в) його дії слід кваліфікувати як умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК).

 

10. Що є основним безпосереднім об’єктом при посяганні на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК)?

а) внутрішня безпека держави;

б) нормальна діяльність державних органів;

в) життя державного діяча.

 

11. Під час передвиборчого мітингу одного з народних де­путатів України громадянин Н. кинув у депутата ніж, чим запо­діяв йому тяжкі тілесні ушкодження. Під час допиту з’ясувалося, що Н. помилився. Він хотів убити свого знайомо­го, що знаходився поруч з депутатом. Кваліфікуйте дії Н.:

а) дії Н. слід кваліфікувати як посягання на життя держав­ного чи громадського діяча (ст. 112 КК);

б) дії Н. слід кваліфікувати як замах на умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов’язку (ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 КК);

в) дії Н. слід кваліфікувати як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 КК).

 

12. Які дії не охоплюються об’єктивною стороною диверсії (ст. 113 КК)?

а) зараження вірусом імунодефіциту декількох осіб;

б) радіоактивне забруднення;

в) поширення епідемії холери.

 

13. З метою ослабити державу Вовк замінував середню школу, в якій повинна була пройти зустріч керівництва районної влади із випускниками. Зустріч була перенесена на інший день. Вовк про це не знав і здійснив вибух. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) дії Вовка слід кваліфікувати як диверсію (ст. 113 КК);

б) дії Вовка слід кваліфікувати як замах на диверсію (ч. 2 ст. 15 КК, ст. 113 КК);

в) дії Вовка слід кваліфікувати як замах на диверсію (ч. 2 ст. 15 КК, ст. 113 КК) і умисне знищення і пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху (ч. 2 ст. 194 КК).

 

14. В яких злочинах, передбачених Розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини КК, мета є факультативною ознакою суб'єктивної сторони;

а) диверсія (ст. 113 КК);

б) посягання на життя державного чи громадського діяча (ст.112КК);

в) шпигунство (ст. 114 КК).

 

15. В Україні громадянин Ірану збирав відомості, що ста­новлять державну таємницю США. Чи буде він притягнутий до відповідальності за шпигунство (ст. 114 КК)?

а) він буде нести кримінальну відповідальність;

б) він не буде нести кримінальної відповідальності;

в) він буде нести кримінальну відповідальність, якщо не має дипломатичного імунітету.

 

16. Громадянин Німеччини, перебуваючи в Україні, збирає інформацію для своєї фірми про створення нової станції супутникового зв’язку, яку розробило державне підприємство “Імпульс”. Кваліфікуйте дії особи:

а) він буде притягуватися до кримінальної відповідальності за замах на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (ч. 3 ст. 15, ст. 231 КК);

б) він буде притягуватися до кримінальної відповідальності за шпигунство (ст. 114 КК);

в) він буде притягуватися до кримінальної відповідальності за незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (ст. 231 КК).

 

17. Народний депутат України на пленарному засіданні Верховної Ради України, яке транслювалося в прямому телеефірі, заявив про необхідність об’єднатися з Росією в незалежності від позиції влади. Також він закликав депутатів та населення об’єднатися в боротьбі за цей проект. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи.

а) його дії слід кваліфікувати як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади (ч. 2 ст. 110 КК);

б) його дії слід кваліфікувати як замах на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 110 КК);

в) його дії слід кваліфікувати як посягання, спрямоване насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (ст. 109 КК).

 

18. Які відомості не можуть бути предметом шпигунства (ст. 114 КК)?

а) інформація у сфері зовнішніх відносин;

б) інформація про аварії на важливих державних об’єктах;

в) інформація у сфері виробництва військового спорядження.

 

19. 15-річний Петро вчинив декілька злочинів: диверсію (ст. 113 КК), посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК), посягання на територіальну цілісність і недо­торканність України (ст. 110). За вчинення якого злочину особу не можна притягнути до кримінальної відповідальності?

а) за диверсію (ст. 113 КК);

б) за посягання на життя державного чи громадського діяча (ст.112 КК);

в) за посягання на територіальну цілісність і недоторкан­ність України (ст. 110 КК).

 

20. Працівник посольства Канади в Україні повідомив СБУ про факт збирання ним інформації про експорт озброєння на користь США. Чи може бути звільнена особа від кримінальної відповідальності?

а) може, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвер­нене заподіяння шкоди інтересам України;

б) не може;

в) може, якщо в подальшому вона буде працювати на українську розвідку.

ТЕМА 3: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та… Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16 липня 1999 р.

ЗАНЯТТЯ № 1

1. Кримінально-правове поняття вбивства. Життя людини як об’єкт кримінально-правової охорони. Проблема евтаназії.

2. Види вбивств, передбачені КК України. Характеристика об’єктивної сторони складу злочину “вбивство”.

3. Умисне вбивство без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин (ч. 1 ст. 115 КК).

4. Умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК).

5. Умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК).

6. Умисне вбивство, вчинене на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК).

7. Інші види умисних вбивств при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК).

Задача 1.

Гнєздов, відбуваючи покарання за умисне вбивство в місцях позбавлення волі, зажадав від засудженого 3інченка частини отриманої продовольчої посилки. Коли останній відмовив, Гнєздов з помсти за такі дії щосили декілька разів ударив його об стіну головою. Від отриманої травми 3інченко одразу помер.

Кваліфікуйте дії Гнєздова. Відповідь поясніть.

Задача 2.

Бригадиром Єрмоленком було усунено від роботи тракториста Безпалого у зв’язку з тим, що він систематично приходив працювати в стані алкогольного сп’яніння. Довідавшись про це, Безпалий взяв удома мисливську рушницю і, підійшовши до контори сільгос-підприємства, де проходило засідання, через вікно вистрелив у Єрмоленка. Цим пострілом Єрмоленка було вбито, а обліковець Ликовський, який сидів поруч, отримав тяжке тілесне ушкодження.

Кваліфікуйте дії Безпалого. Відповідь поясніть.

 

Задача 3.

Між директором фірми Ростоцьким та його заступником Ніколенком склалися неприязні стосунки. Після чергової сварки Ніколенко вирішив позбутися Ростоцького. Для виконання за­думаного він залучив Шманька, заплативши йому 5 тис. євро та докладно по­яснивши всі подробиці помешкання Ростоцького. Коли пізно увечері Ростоцький повертався до­дому, Шманько із сокирою напав на нього в під’їзді та вбив.

Кваліфікуйте дії Ніколенка та Шманька. Відповідь поясніть.

 

Задача 4.

Xрапунов понад три роки проживав з Мірошниченко. Одного разу Мірошниченко, бажаючи перевірити почуття Xрапунова, сказала йому, що вагітна від іншого чоловіка. Щоб помститися за невірність, Xрапунов під приводом подорожі в гори поїхав з Мірошниченко у Карпати, де зіштовхнув її зі скелі. Судово-медична експертиза встановила, що загиб­ла вагітною не була.

Кваліфікуйте дії Xрапунова. Відповідь поясніть.

Задача 5.

Під час полювання Таран і Піньков, не поділивши підстрелену кимось із них лисицю, посварилися. Сварка перейшла в бійку, під час якої Таран ударив Пінькова прикладом рушниці по голові. Від завданого удару Піньков одразу помер. Побачив­ши, що Піньков мертвий, Таран розчленував його труп і закопав частини в землю.

Задача 6.

Марнов здійснив розбійний напад на Москвіна з метою заволодіти його грошима. Москвін учинив опір. Тоді Марнов наніс йому декілька ударів ножем у груди, забрав гроші і зник з місця злочину. Від отриманих поранень Москвін одразу ж помер.

Варіант. Марнов побив Москвіна і забрав у нього гроші, а коли Москвін заявив, що сповістить про це в міліцію, декілька разів ударив йо­го ногою, а потім утопив у ставку.

Кваліфікуйте дії Марнова.

 

Задача 7.

Кілька місцевих жителів прийшли на танцювальний майданчик туристичної бази. Вони вели себе зухвало – і дівчата відмовилися з ними танцювати. Ворон (один з місцевих жителів), отримавши у черго­вий раз відмову, ударив дівчину по обличчю. Данилов, який сидів поряд з нею, зробив Ворону зауваження. Ворон запропонував Данилову вийти за територію танцювального майданчика. Відійшовши метрів на 10 від виходу, Ворон вийняв ніж, ударив ним у груди і вбив Данилова.

Кваліфікуйте дії Ворона.

 

Задача 8.

Зуйков, проїжджаючи вулицею міста на автомашині, по­бачив подружжя Крамових, які йшли йому назустріч, і з якими він був у не­приязних стосунках. Намагаючись здійснити на них наїзд, Зуйков різко звер­нув з проїжджої частини на тротуар протилежного боку вулиці. Крамов ус­тиг відскочити вбік, а його дружину Зуйков збив, спричинивши їй смертельну травму. Розвернувши машину, Зуйков, з метою здійснити наїзд, став наздога­няти втікаючого Крамова, але тому вдалося сховатись у дворі будинку.

Кваліфікуйте дії Зуйкова.

 

Задача 9.

Заятдінов проник у дім Голуб, яка в стані тяжкого сп’яніння спала на підлозі. Скориставшись цим, він зґвалтував її, а потім ударом ножа в голову убив. Мотивом злочину стали ті обставини, що за заявою потерпілої Заятдінов був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Кваліфікуйте дії Заятдінова.

 

Задача 10.

Юсупов застав свою дружину у Чорного під час статевих зносин і ударив ножем спочатку жінку, а потім Чорного. Від от­риманого поранення Юсупова відразу померла, а життя Чорного було врятоване лише завдяки своєчасній медичній допомозі.

Кваліфікуйте дії Юсупова.

 

Задача 11.

Орловський, перебуваючи у квартирі Нікіфорова, розпивав з ним та його товаришами спиртні напої. Між Орловським і Нікіфоровим на кухні виникла сварка. Зайшовши у кімнату, вони про­довжували сварку. Нікіфоров висловився на адресу Орловського нецен­зурними словами. Ударом валізи по голові Орловський убив Нікіфорова. Суд визнав Орловського винним у вбивстві з хуліганських мо­тивів, обґрунтовуючи своє рішення тим, що для вчинення вбивства був використаний незначний привід.

Чи правильне рішення прийняв суд?

Задача 12.

Подружжя Олексієвих постійно сварилися між собою, сварки постійно переходили в бійки. Ініціатором сварок був чоловік. Од­ного разу Олексієв знову побив свою дружину, погрожував убити, а потім заявив, що їх онук є його сином від невістки. Почувши таке про онука, Олексієва, будучи збентеженою, схопила відро і стала ним бити по голові чоловіка, який сидів на ґанку. Один із ударів став смертельним.

Кваліфікуйте дії Олексієвої.

Задача 13.

Ковальський завжди стримував свого батька, який внаслідок постійного пияцтва вів себе агресивно, вчиняв сварки, бив свою дружину. 25 березня Ковальський, як це було і раніше, запропонував бать­кові, який перебував у стані сп’яніння, лягти спати, але той почав бити си­на, Ковальський вирвався від нього. Тоді батько кинув у сина металевий дріт. Піднявши його і побачивши, що батько біжить до нього з іншим та­ким же прутом, Ковальський, побоюючись бути ще більше побитим, уда­рив його дротом по голові, спричинивши смерть.

Задача 14.

Айнетдінов та Ізмайлов у стані алкогольного сп’яніння із хуліганських мотивів побили Зубкова кулаками і ногами, спричинивши останньому перелом кісток носа з розривом хряща, а також перелом пальця руки. Зубков помер від гострого малокрів’я, викликаного довгим і значним крововиливом через хворобу крові внаслідок порушення її згортання.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 15.

Маркевич запросив Баришева розпити куплені ним дві пляшки горілки. Дещо пізніше Маркевич став вимагати від Бари­шева заплатити за горілку гроші. Баришев гроші за горілку не віддавав і між ними виникла сварка, під час якої Маркевич декілька разів ударив Ба­ришева кулаком по обличчю та інших частинах тіла, а коли останній упав, він наніс йому сильний удар ногою в груди, а потім у живіт. У зв’язку з цим Баришеву було спричинено багато тілесних ушкоджень, у тому числі розрив легені, печінки й нирки, від яких він помер на місці події. Маркович заявив на суді, що не хотів убивати Баришева, але допускав мож­ливість його смерті.

Кваліфікуйте дії Маркевича.

 

ТЕСТИ

1. Вбивство - це:

а) протиправне та винне завдання смерті при посяганні на життя іншої людини;

б) позбавлення життя іншої людини;

в) посягання на життя іншої людини;

г) умисне завдання смерті іншій людині.

 

2. Яким моментом визначається початок життя людини?

а) моментом дозрівання плоду;

б) моментом життєздатності плоду (не менше п'яти місяців вагітності);

в) моментом початку фізіологічних пологів;

г) моментом початку дихання дитини після фізіологічних пологів.

 

3. Яким моментом визначається закінчення життя людини?

а) моментом припинення роботи серця людини;

б) моментом настання біологічної смерті людини (коли починаються незворотні процеси в головному мозку та центральній нервовій системі);

в) моментом настання клінічної смерті людини;

г) моментом припинення дихання людини.

 

4. Наявністю яких обов’язкових ознак характеризується об’єктивна сторона вбивства?

а) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність);

б) суспільно небезпечне діяння, спосіб та знаряддя вчинення злочину;

в) суспільно небезпечне діяння, наслідок у вигляді біологічної смерті потерпілого, причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і таким наслідком;

г) суспільно небезпечне діяння, наслідок у вигляді біологічної смерті потерпілого, причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і таким наслідком, спосіб та знаряддя вчинення злочину.

5. Швець повідомила Прохоренкові, з яким підтримувала ін­тимні стосунки, що вагітна, і висунула вимогу одружитись. На підтвердження, вона пред’явила медичні довідки з жіночої консультації. Прохоренко, щоб уникнути одруження, вночі задушив Швець. Судово-медична експертиза з’ясувала, що та не вагітна. Кваліфікуйте дії Прохоренка:

а) умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК);

б) умисне вбивство та замах на умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного пере-

бувала в стані вагітності (ч. 1 ст. 115 КК; ст. 15, п.2 ч.2 ст. 115 КК);

в) умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного знахо­дилась в стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК).

 

6. Саленко у своєму домі під час сварки та бійки вбив но­жем Гавриленка. Дружина почала дорікати йому за нестрима­ність. Знову розлютившись від докорів, Саленко ударом ножа вбив і свою дружину. Як потрібно кваліфікувати дії Саленка?

а) умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 1 ч. 2 ст. 115 КК);

б) умисне вбивство та умисне вбивство з хуліганських мо­тивів (ч. 1 ст. 115 КК, п. 7 ч. 2

ст. 115 КК);

в) умисне вбивство та умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК, п. 13 ч. 3 ст. 115 КК).

 

7. Кравець посварився з Бобровим і почав його бити. Ко­ли Бобров впав, Кравець підняв камінь і кинув його на голову останнього. Вважаючи, що той мертвий, Кравець облив тіло бензином і підпалив. Судово-медична експертиза встановила, що Бобров від побоїв тільки втратив свідомість, а причиною смерті стали чисельні опіки. Тілесні ушкодження, які наніс Кравець, відносяться до категорії легких, що потягли коротко­часний розлад здоров’я.

Як кваліфікувати дії Кравця?

а) умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК);

б) необережне вбивство (ч. 1 ст. 119 КК);

в) замах на умисне вбивство та необережне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК, ч. 1 ст. 119 КК).

 

8. Як потрібно кваліфікувати дії виконавця злочину, який за грошову винагороду вчинив умисне вбивство на замов­лення?

а) умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК);

б) умисне вбивство, вчинене на замовлення (п. 11 ч 2 ст. 115 КК);

в) умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замов­лення (пункти 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК).

9. Як слід кваліфікувати дії винного, якщо він вчинив умисне вбивство в процесі зґвалтування або відразу після цього?

а) п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України;

б) п. 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України і ч. 1 ст. 115 КК України;

в) п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України і ч. 1 ст. 152 КК України;

г) п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України і ч. 4 ст. 152 КК України.

 

10. Як слід кваліфікувати дії винного, коли, крім умисного вбивства з хуліганських мотивів, він вчинив ще й інші хуліганські дії?

а) п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України;

б) відповідна частина ст. 296 КК України і ч. 1 ст. 115 КК України;

в) відповідна частина ст. 296 КК України і п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України;

г) п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України і п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

 

11. Як слід кваліфікувати дії винного, коли він вчинив умисне вбивство однієї людини і замах на життя іншої, якщо злочинний намір вбити двох осіб не було здійснено з причин, незалежних від його волі?

а) п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України;

б) ч. 1 ст. 115 КК України або відповідний пункт (пункти) ч. 2 ст. 115 КК України і ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України;

в) ст. 15 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України;

г) ч. 1 ст. 115 КК України і п. 1, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

 

12. До ознак умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК України) не належить вчинення його:

а) з особливою жорстокістю;

б) організованою групою осіб;

в) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення:

г) способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

 

ЗАНЯТТЯ № 2

1. Умисне вбивство у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК).

2. Дітовбивство (ст. 117 КК).

3. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони та у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК). Відмежування цього злочину від вбивства у стані фізіологічного афекту.

4. Вбивство через необережність (ст. 119 КК).

5. Доведення до самогубства (ст. 120 КК).

Задача 1.

Уночі Волков прийшов у двір Федотової та, вважаючи, що її донька Ніна припинила з

ним спільне проживання за порадою матері, вирішив підпалити кімнату у будинку, де спала Федотова. Волков попередньо обрізав електропроводку, позбавивши тим самим потерпілу можливості увімкнути світло, підставив під двері дошку для того щоб перешкодити можливості відчинити двері із середини та, знаючи, що Федотова зазвичай спить, розташувавшись головою до вікна, розбив ломом це вікно, вилив через нього з каністри бензин, підпалив його та, коли приміщення будинку спалахнуло, втік з місця пригоди. Потерпіла у цей вечір заснула у незвичайному для неї положенні – ногами у сторону вікна, оскільки читала книгу. Вона прокинулась від задухи, схопилась з ліжка, спробувала вийти через двері, але не змогла. Тоді вона розбила вікно кімнати та вискочила на двір. Федотова отримала опіки ноги, що відносяться за тривалістю розладу здоров’я до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У судовому засіданні адвокат Волкова просив кваліфікувати дії його підзахисного за ч.2 ст. 194 КК, посилаючись на відсутність у Волкова умислу на позбавлення життя потерпілої та відсутність реальної небезпеки для її життя. Вирішіть справу.

 

Задача 2.

Дроздов, побачивши на другому поверсі міської бані 10-річного Федорова, який підглядував у жіноче відділення, схопив його за голову і з великою силою повернув її, спричинивши при цьому пошкодження шийного відділу хребта та спинного мозку, від чого потерпілий помер.

Дроздов був засуджений за необережне вбивство. Чи правильно вирішено справу?

 

Задача 3.

До квартири Яковлєва прийшов Петров. Під час спільного вживання спиртних напоїв Петров почав погрожувати Яковлєву, став вимагати у нього гроші, вдарив пляшкою по голові, спричинивши легкі тілесні ушкодження із короткочасним розладом здоров’я. Яковлєв, сказавши Петрову, що пішов шукати гроші, вийшов до коридору, взяв сокиру і декілька разів вдарив ним Петрова по голові, внаслідок чого потерпілий помер на місці пригоди.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Яковлєва.

 

Задача 4.

Під час сварки п’яний Панченко побив свою дружину, яка знаходилась на 7-му місяці вагітності, завдавши декілька ударів у груди та живіт. Потерпіла була доставлена до лікарні, де вона народила мертву дитину.

Варіант. У потерпілої була перервана 3-місячна вагітність, про яку Панченко не знав.

 

Задача 5.

Демузенко у стані сп’яніння під час сварки мисливським ножем поранив тещу і дружину. Внаслідок удару у ногу теща перебувала на лікуванні протягом 4-х тижнів. Дружина отримала удар у живіт. Суд у вироку вказав, що, завдаючи проникаюче ножове поранення у живіт, Демузенко передбачував і свідомо припускав можливість настання смерті потерпілої.

 

Задача 6.

15-річний Шликов, не маючи прав на керування автомобілем, пізно ввечері таємно взяв належний його батькові автомобіль ВАЗ, щоб покататися. Проїжджаючи по вулиці, по якій шли люди, Шликов, керуючи автомобілем, легковажно розраховував об'їхати пішоходів, однак, не маючи досвіду керування транспортом, скоїв наїзд на Іванову, яка від спричинених їй ушкоджень померла на місці пригоди.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Шликова.

 

Задача 7.

Дроздов побачив свою дружину та Ігнатова під час статевих зносин. Схопивши ножиці, він з ревнощів вдарив у горло спочатку дружину, а потім – Ігнатова. Від заподіяних тілесних ушкоджень обидві особи померли на місці від утрати крові. Судова експертиза встановила, що під час убивства в Дроздова стану силь­ного душевного хвилювання не було.

Задача 8.

Воробйов проник до двору Фарафонова, де на очах у дружини останнього викрав з клітки 2-х кроликів. Фарафонов, з метою затримання свого односільчанина Воробйова та доставлення його до міліції почав переслідування. Утримуючи викрадене, Воробйов намагався убігти, виказуючи погрози на адресу Фарафонова. Останній зробив два прицільні постріли по ногах втікача. Воробйов помер. Судово-медичною експертизою було встановлено, що смерть Воробйова настала від гострої втрати крові внаслідок вогнепального поранення лівого стегна із пошкодженням артерії та вени.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Фарафонова.

Задача 9.

Зінькевич виписалася з пологового будинку. Наступного дня вона з новонародже­ною дитиною поїхала в село до батьків. Соромлячись того, що в неї немає чоловіка та побоюючись нарікань збоку сусідів і знайомих, Зінькевич у лісосмузі біля села закопала дитину в сніг. Дитина померла від переохолодження.

Кваліфікуйте дії Зінькевич. Відповідь поясніть.

 

Задача 10.

Смірнов, перебуваючи в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло в нього внаслідок протизаконного насильства з боку нападника, яким виявився Рєзніков, перевищив межі необхідної оборони та вчинив умисне вбивство останнього з особливою жорстокістю.

Кваліфікуйте дії Смирнова. Відповідь поясніть.

 

Задача 11.

Подружжя Кузьмових окремо один від одного розпивали спиртні напої. Через деякий час між ними виникла сварка з побутових причин, яка переросла в бійку. При цьому Кузьмов заподіяв дружинісинці м’яких тканин обличчя, крововиливи у склеру обох очей, перелом кісток носа, синці обох плечей і передпліччя. Крім того, щоб потерпіла не втекла, він зірвав з неї одяг.

Кузьмова, рятуючись від побоїв, вибігла на балкон і намагаючись перелізти на сусідній балкон, зірвалася, впала на землю з висоти п’ятого поверху й в результаті падіння одержала відкриту черепно-мозкову травму, забиття мозку з крововиливами в його шлуночки й під оболонки. Від одержаних травм дружина померла на місці події.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Кузьмова.

Задача 12.

Маркова приховувала вагітність. Народивши в гуртожитку дитину, вона тут ж загорнула її в ганчірку, накрила подушкою і задушила. Переконавшись, що дитина мертва, поклала її сумку і сховала під ліжко.

Кваліфікуйте дії Маркової.

 

Задача 13.

Курачов на грунті неприязних стосунків побив Якуніна, наніс йому удар ногою в груди, від якого той упав, ударився голо­вою об асфальт і помер. Згідно з висновками судово-медичної експертизи смерть Якуніна настала від крововиливу в мозок внаслідок черепно-мозко­вої травми, отриманої під час падіння.

Кваліфікуйте дії Курачова.

Задача 14.

Дронов, чекаючи на зупинці автобус, спостерігав за групою підлітків, які голосно обговорювали наслідки мотопробігу, що тільки-но закінчився. У цей час бензовоз, який проїжджав мимо, наїхав на вибоїну, і бензином, який пролився з верхнього люка, був облитий підліток Морозов. Побачивши це, інший підліток Сомов, який також чекав автобуса, запалив сірник і кинув його в напрямку Морозова. Хлопчик одразу ж за­горівся і, голосно волаючи від болю, став бігати по узбіччю шляху.

Дронов, будучи свідком цієї події, прийшов у стан сильного душев­ного хвилювання, підхопив із землі відрізок металевої труби і зі злістю наніс Сомову більше десяти ударів по тулубу і голові. Від побоїв Сомов на місці події помер. Морозов помер через декілька днів від опіків.

Кваліфікуйте дії Дронова.

Задача 15.

Дорошенко систематично вживав алкогольні напої, протягом тривалого часу бив дружину і всіляко знущався з неї. Знущання особливо посилилися, коли він став вступати у статеві стосунки з громадянкою Кірєєвою: він вигнав жінку із сином з дому, не надавав їй матеріальної допомоги на утримання сина. Жінка Дорошенка наклала на себе руки.

Дайте оцінку діям Дорошенка.

 

ТЕСТИ

1. Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 129 КК “Погроза вбивством”, є:

а) дія;

б) дія або бездіяльність;

в) діяння, спосіб, засоби.

 

2. Повертаючись додому з чергування, Бондар побачив що Гуляєв знущається з малолітнього хлопця. На спробу припинити знущання, Гуляєв висловив погрози на адресу Бондара, супроводжуючи їх лайкою та образами, а потім зі словами “Що хочу, то і буду робити!” почав викручувати малолітньому руку. Це обурило Бондара і він, захищаючи хлопчика, почав бити Гуляєва. Чисельні удари призвели до смерті останнього. Суд прийшов до висновку, що Бондар перевищив межі необхідної оборони, але зробив це в стані сильного душевного хвилювання. Як слід кваліфікувати дії Бондара?

а) умисне вбивство в стані душевного хвилювання (ст. 116 КК);

б) умисне вбивство при перевищенні меж необхідної обо­рони (ст. 118 КК);

в) за сукупністю вищевказаних злочинів (ст. 116 КК, ст. 118 КК).

 

 

ЗАНЯТТЯ № 3

 

1. Поняття і види тілесного ушкодження. Роль судово-медичної експертизи у даній категорії кримінальних справ. Відмежування тілесного ушкодження від побоїв і мордувань (ст. 126 КК).

2. Тяжке тілесне ушкодження.

3. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК), від умисного та необережного вбивства.

4. Середньої тяжкості тілесне ушкодження.

5. Поняття і види легкого тілесного ушкодження.

Задача 1.

Зайцев, перебуваючи у стані алкогольного cп’яніння під час лайки, що виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, завдав Борисову удар ножем в ділянку серця. Згідно із висновком судово-медичної експертизи ножовим пораненням було спричинено тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя у момент спричинення. Одразу після завдання удару Зайцев надав Борисову допомогу, привів до опорного пункту міліції, де неодноразово стверджував, що не мав наміру вбивати Борисова, а хотів лише налякати його. Незважаючи на надану медичну допомогу, Борисов через 10 днів після пригоди помер.

Зайцев був засуджений за навмисне вбивство. Чи правильно вирішено справу?

 

Задача 2.

Під час будівництва гаражу Корнеєв рукою розмішував у відрі розчин вапна. Діти, які стояли за огорожею розташованого поблизу дитячого садочку, дражнили Корнеєва. Для того, щоб відігнати дітей, Корнеєв махнув рукою у їх бік. При цьому залишки розчину вапнпа злетіли з руки та потрапили в око одного з дітей – 6-річного Дмитра. Дмитрові був спричинений хімічний опік лівого ока із ушкодженням кон’юнктиви, тобто ушкодження, яке потягнуло за собою стійку втрату загальної працездатності більше ніж на 1/3.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Корнеєва.

 

Задача 3.

На кінцевій зупинці автобусу контролер Харченко перевіряла наявність у пасажирів закомпостованих талонів, для чого були відчинені лише передні двері. У зв’язку з цим пасажир Дмитрук висловив обурення і замість того, щоб показати квиток, штовхав і ображав контролера. У зв’язку з цим водій Левін намагався затримати Дмитрука у салоні автобусу. Однак Дмитрук схопив водія за одяг, порвавши при цьому сорочку і вийшов з автобусу. Обурений поведінкою пасажира і перебуваючи у стані сильного душевного хвилювання, Левін підбіг до Дмитрука і двічі головою вдарив його в обличчя, спричинивши Дмитруку легкі тілесні ушкодження із короткочасним розладом здоров’я. Левін був засуджений за ч.1 ст.296 КК.

Чи правильно вирішено справу? Дайте оцінку діям Левіна із посиланням на положення КК.

Варіант. Внаслідок ударів Левіна у Дмитрука мало місце травматичне видалення 5-ти передніх зубів.

 

Задача 4.

Коваленко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, із ревнощів побив Приходька. Він навмисно завдав їй більше 100 ударів руками і ногами у різні частини тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, що викликали травматичний шок, від якого настала смерть потерпілої.

На вирок суду був винесений протест, в якому вказується на неправильність перекваліфікації дій Коваленко з п. 4 ч. 2 ст. 115 на ч. 2 ст. 121 КК і призначення занадто м’якого покарання. Яке рішення повинен прийняти суд апеляційної інстанції?

 

Задача 5.

Ніконов та Леонов, зустрівшись на вулиці, почали бійку між собою, під час якої Леонов вдарив Ніконова кулаком в обличчя і палицею по голові, а Ніконов вдарив головою і кулаком в обличчя Леонова. Ніконову були завдані легкі тілесні ушкодження без короткочасного розладу здоров’я, а Леонов отримав контузію лівого ока, яка призвела до його видалення, і струс головного мозку, тобто тяжкі тілесні ушкодження за ознакою стійкої втрати працездатності більше ніж на 1/3.

Леонов був засуджений за ч.1 ст.125 КК, а Ніконов – за ч. 1 ст.121 КК. Ніконов оскаржив вирок на тій підставі, що матеріалами справи Леонов характеризується негативно (він систематично вступає у бійки та конфлікти). Встановлено також, що бійку почав Леонов. У той же час Ніконов був добре знайомий із Леоновим і знав його фізичні дані.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Леонова та Ніконова.

 

Задача 6.

Коли Ісаєнко познайомилась із Дмитруком, той повідомив їй, що був одружений, але дружина покинула його. Через деякий час Ісаєнко і Дмитрук вирішили зареєструвати шлюб. Дмитрук ходив до Ісаєнко додому, обідав за сімейним столом, іноді залишався на ніч. Незабаром Ісаєнко завагітніла. Перед самим весіллям Дмитрук зник, взявши на роботі відпустку. До будинку Ісаєнко прийшла жінка із дитиною та почала докоряти їй в тому, що вона відбирає батька у дитини. Виявилось, що Дмитрук знаходився у шлюбі, мав дитину, а Ісаєнко була не першою, із ким Дмитрук “прикрашав” будні сімейного життя. Коли дружина Дмитрука пішла, Ісаєнко покінчила життя самогубством.

Вирішіть справу із посиланням на положення КК.

 

Задача 7.

Зосименко у стані сп’яніння пізно ввечері прийшов до квартири свого колишнього начальника Приходька. Стоячи перед дверима квартири, він нецензурно висловлювався, кричав та грюкав у двері. З метою припинити його протиправну поведінку, Приходько, взявши з кухні ніж для самооборони, вийшов до Зосименка. Останній з висловом “я тебе вб’ю”, намагався вдарити Приходька пляшкою по голові. Приходько, захищаючись від нападу, завдав Зосименку удар ножем у живіт, внаслідок чого Зосименко помер на другий день у лікарні.

Суд кваліфікував дії Приходьмо за ч. 1 ст. 115 КК як умисне вбивство.

Чи погоджуєтесь Ви із вироком суду? Якщо ні, дайте власну кримінально-правову оцінку діям Приходька, із посиланням на положення КК та Пленуму Верховного Суду України.

 

Задача 8.

Фєдотов нацькував свого собаку породи бультер’єр на Ісаєва. Собака кинувся та вхопився пащею в обличчя Ісаєва, відкусивши йому носа та верхню губу.

Кваліфікуйте дії Фєдотова. Відповідь поясніть.

Задача 9.

Вітренко без черги намагався купити горілку. На зроблене Усатим зауваження він витягнув із кишені зв'язку ключів і вдарив нею Усатого по голові, спричинив­ши легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Вітренка. Відповідь поясніть.

Задача 10.

П’яний Гаврилюк образив незнайомого йому Юрченка. Той у відповідь вдарив Гаврилюка кулаком в обличчя та зламав йому щелепу. Від удару Гаврилюк впав і вдарився головою об бетонні сходинки. Через одержану черепно-мозкову травму Гаврилюк помер при транспортуванні до лікарні.

Кваліфікуйте дії Юрченка. Відповідь поясніть.

 

Задача 11.

Під час бійки Янков вдарив складаним ножем у живіт Грицая. При наданні останньому медичної допомоги було встановлено, що внаслідок проник­ного поранення черевної порожнини жоден із внутрішніх органів пошкодже­но не було. Через три доби Грицая було виписано з лікарні й він повернувся до роботи.

Кваліфікуйте дії Янrова. Відповідь поясніть.

 

Задача 12.

Вихідного дня хлопці в одній із кімнат гуртожитку грали в карти. Раптом Вєтров, щоб налякати гравців, кинув із висоти швайку з капсулем на середину столу Внаслідок вибуху капсулю шматочок латуні влучив у око Сінька. Пошкоджене око лікарі змушені були видалити.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Вєтрова. Відповідь поясніть.

Задача 13.

Верьовкін, перебуваючи у стані сп’яніння, озб­роївшись мисливською рушницею, пішов до Казанкова, з яким у нього склалися неприязні стосунки. Зайшовши у двір, він постукав у вікно і, ко­ли в кімнаті загорілося світло, вистрелив через скло у глибину кімнати. Ка­занкову були спричинені тілесні ушкодження середньої тяжкості. За слова­ми Верьовкіна, він хотів тільки налякати Казанкова.

 

Задача 14.

На шосе поблизу концерну “Хлорвініл” працівники міліції побачили автомобіль “Москвич – 2140”, який мав дуже низьку посадку і їхав без номерних знаків. Підозрюючи крадіжку майна з концерну, інспектор Леонідов спробував зупинити автомобіль, але шофер не зупинився, а спрямував машину на міліціонера, ледь не збивши його. Тоді міліціонер Кириленко, який знаходився поруч з Леонідовим, застосував табельну огнепальну зброю, поранивши шофера в живіт та пошкодивши нирку. Рикошетом другої кулі був поранений у плечовий суглоб громадянин Михайленко, який сидів на задньому сидінні “Москвича”. Шофер лікувався в стаціонарному відділенні 30 днів, а Михайленко 40 днів.

Вирішить питання про кримінальну відповідальність Кириленка.

 

Задача 15.

Гайдаш у себе вдома разом із дружиною і тещею розпивав спиртні напої. Під час сварки, що виникла, він табуреткою вдарив дружину по голові, спричинивши тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Потім він хотів викликати швидку допомогу, але потерпіла відмовилась.

Кваліфікуйте дії винного.

ТЕСТИ

1. Які ступені тілесних ушкоджень розрізняє КК України?

а) удари, побої, легкі, середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі тілесні ушкодження;

б) легкі, середньої тяжкості, тяжкі тілесні ушкодження;

в) легкі, середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі тілесні ушкодження;

г) невеликої тяжкості, середньої тяжкоcті, тяжкі, особливо тяжкі тілесні ушкодження.

2. Назвіть ознаку, за якою тілесне ушкодження визнається середньої тяжкості:

а) значна стійка втрата працездатності менш ніж на одну третину;

б) заподіяння сильного фізичного болю шляхом нанесення побоїв, мучення чи іншими насильницькими діями;

в) втрата функцій будь-якого органу.

 

3. Умисне вбивство (ч. 1 ст.115 КК) від тяжких тілесних ушкоджень, що потягли за собою смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК), можна відмежувати;

а) за суб’єктом злочину;

б) за способом вчинення;

в) за формою вини.

4. З ревнощів Приходько побив свою жінку. Це призвело до переривання тримісячної вагітності. Про те, що жінка вагіт­на Приходько не знав. Розлад здоров’я жінки становив 15 днів. Як кваліфікувати дії Приходька?

а) тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК);

б) середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК);

в) легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 КК).

 

5. Жартома Великий декілька разів сильно стиснув до­лоню Бродського, що призвело до перелому двох хрящів кін­цівки. Судово-медична експертиза віднесла ушкодження до категорії легких, що спричинили короткостроковий розлад здоров’я.

Кваліфікуйте дії винного:

а) побої та мордування (ч. 1 ст. 126 КК);

б) катування (ч. 1 ст. 127 КК);

в) кримінальна відповідальність за такі дії не передбачена.

 

6. Під час сварки Панкратов наніс поранення Шелесту. Лезо ножа сковзнуло по поверхні живота, що призвело до по­рушення цілісності черевної стінки без пошкодження внутрішніх органів, але з небезпекою їх інфікування. Поранення потягло розлад здоров'я протягом 25 днів.

Як кваліфікувати дії Панкратова?

а) середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК);

б) тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК);

в) замах на тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 121 КК).

7. Як слід кваліфікувати дії особи, якщо вона з необережності завдала легкі тілесні ушкодження іншій особі?

а) ч. 1 ст. 125 КК України;

б) ст. 128 КК України;

в) особа не підлягає кримінальній відповідальності;

г) ст. 15 КК України, ст. 128 КК України.

 

8. Як слід кваліфікувати дії особи, коли вона при перевищенні меж необхідної оборони, завдала нападнику середньої тяжкості тілесні ушкодження?

а) ч. 1 ст. 122 КК України;

б) ст. 124 КК України;

в) ст. 128 КК України;

г) особа не підлягає кримінальній відповідальності.

 

9. Який розлад здоров’я вважається тривалим?

а) розлад здоров’я строком понад один тиждень (більше, ніж сім днів);

б) розлад здоров’я строком понад два тижні (більше, ніж чотирнадцяті, днів);

в) розлад здоров’я строком понад три тижні (більше, ніж двадцять один день);

г) розлад здоров’я строком понад чотири тижні (більше, ніж двадцять вісім днів).

 

10. Що є кваліфікуючими ознаками тяжкого тілесного ушкодження?

а) вчинення його групою осіб;

б) вчинення його з метою залякування потерпілого або інших осіб;

в) спричинення ним смерті потерпілого;

г) все вищеперераховане.

 

ЗАНЯТТЯ № 4

1. Зараження вірусом імунодефіциту людини та венеричною хворобою (ст. ст. 130, 133 КК).

2. Незаконне проведення аборту (ст. 134 КК).

3. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК). Відмежування цього злочину від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК).

4. Ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 КК).

5. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК).

6. Порушення порядку трансплантації органів або тканин людини (ст. 143 КК).

7. Насильницьке донорство (ст. 144 КК).

Задача 1.

Гулевич зустрічалась із Комаренком, від якого завагітніла. Коли постало питання про шлюб, Комаренко у якості обов’язкової умови укладення шлюбу поставив здійснення аборту. За проханням Гулевич аборт їй зробив у себе вдома лікар-гінеколог Левченко, який ввів у порожнину матки новокаїн за допомогою шприца і катетера.

Варіант 1. Левченко була лікарем – стоматологом.

Варіант 2. Одразу після проведення аборту у Гулевич розвився сепсис, від якого вона померла.

Варіант 3.Умертвити плід в утробі матки не вдалось. Тоді на прохання Гулевич Левченко умертвила новонароджену дитину.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Гуревич, Комаренка і Левченка.

 

Задача 2.

Сухарьова, захворівши на сифіліс, пройшла місячний курс стаціонарного лікування і була письмово попереджена про те, що протягом 5 років повинна знаходитись на обліку, приходити на контрольні перевірки до повного одужання, не вступати у статевий зв’язок. Однак Сухарьова на облік не стала, лікуванням не займалась. Вона почала вступати у статеві контакти із Контушем, який сам тоді лікувався від венеричної хвороби, а також із Гуріним та Мурзенком, котрих заразила сифілісом. Мурзенко, не знаючи про наявність у нього цього захворювання, заразив ним свою дружину.

 

Задача 3.

Медсестра хірургічного відділення лікарні Медунець помилково ввела хворій замість гіпертонічного розчину формалін. Виявивши помилку, вона не повідомила лікарям про те, що трапилось. Через деякий час хвора померла. При своєчасній кваліфікованій допомозі життя потерпілої могло бути врятовано.

Варіант. Життя потерпілої неможливо було врятувати.

 

Задача 4.

До міської лікарні в критичному для життя стані потрапив Леменко. Необхідно було здійснити негайне хірургічне втручання для врятування його життя. Черговий хірург Зінченко, впізнавши у пацієнті свого давнішнього ворога, який постійно його ображав, вирішив не проводити операцію. Знаючи про те, що операцію необхідно розпочати у найближчі 10 хвилин і інший хірург не зможе прийти раніше ніж через півгодини, Зінченко сказав персоналу, що погано себе почуває і не може провести операцію, після чого поїхав додому. Через 15 хвилин Леменко помер.

Зінченка було засуджено за ч. 1 ст.140 КК.

Чи правильно винесено вирок? Наведіть своє обґрунтування із посиланням на положення КК.

Задача 5.

Леонов, працюючи тренером з плавання у спортивній школі, порушуючи правила техніки безпеки, не відмежував глибоку частину басейну від мілкої, не наглядав за дітьми. В результаті малолітній Костін, який був допущений до занять у початковій групі без медогляду, втопився у глибокій частині басейну.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Леонова.

 

Задача 6.

Куценко пішов на берег річки за травою для домашніх тварин. Із ним пішли 6 малолітніх дітей. Біля річки Куценко пройшов за дротову огороду зони підвищеної небезпеки (уривистий берег), а дітей відвів на безпечну відстань і попередив, щоб вони не наближались до річки. Діти його послухались. Заготовляючи траву, Куценко залишив дітей без нагляду. У цей момент 4-річний Гриша раптово побіг за жабкою, впав з берега у воду і, незважаючи на вжиті Куценком заходи, втонув.

Дайте кримінально-правову оцінку поведінці Куценка.

 

Задача 7.

Угрюмов, керуючи у стані сп’яніння автомобілем ГАЗ-51, у якому знаходились пасажири і вантаж, перевищив встановлену швидкість, внаслідок чого на повороті автомобіль перекинувся. Під кузовом залишився травмований Кочетов, який прохав надати йому допомогу. Однак Угрюмов і експедитор Колигін, їхавший разом із ним, хоча вони при аварії не постраждали, одразу пішли у селище і заходів по рятуванню Кочетова не вжили. У селищі ніхто з них не повідомив, що під перекинутою машиною знаходиться постраждалий Кочетов. Лише через тривалий час на місце пригоди приїхав трактор, і робітники, які почали розбирати вантаж, побачили під ним Кочетова, який помер.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Угрюмова і Колигіна.

Задача 8.

В автобусі між Новіковим і Капустіним зав’язалась бійка. Вийшовши з автобусу, Новіков ударом перочинного ножа спричинив Капустіну тяжке тілесне ушкодження і пішов. Смерть Капустіна настала від загального переохолодження тіла.

Дії Новікова були кваліфіковані за ч. 2 ст. 121 и за ч. 3 ст. 135 КК. Оцініть вирок суду.

 

Задача 9.

Ільїн, маючи 4-класну освіту, брався лікувати від не­врозів, заїкання, паралічу, епілепсії та ряду інших захворювань. Усім хво­рим за плату в сумі від 50 до 150 грн. він приписував пити просту воду, в яку класти інгредієнти з виписаного ним нерозбірливим почерком так званого “рецепту”.

Кваліфікуйте дії Ільїна.

Задача 10.

Кірєєва, знаючи про наявність у неї венеричного захворювання – гонореї, вступила в статевий зв’язок з Борисовим, а через декілька днів – з Гуньком і неповнолітнім Маркіним (17 років). Медичним обстеженням було встановлено, що Борисов не захворів, а Гунько і Маркін заразилися гонореєю. Під час досудового слідства було з’ясовано, що Кірєєва не бажала заразити своїх партнерів, але припускала таку можливість.

Кваліфікуйте дії Кірєєвої. Відповідь поясніть.

 

Задача 11.

Рибачук їхав на своїй автомашині з Черкас до Києва. На шляху він побачив збиту кимось людину. Зупинивши машину, Рибачук з’ясував, що потерпілий пере­буває в небезпечному для життя стані, оскільки має значні тілесні ушкоджен­ня. Побоюючись, що його можуть визнати винним у наїзді на людину, Рибачук за­лишив потерпілого на шляху та нікого не сповістив про це. Потерпілий згодом помер на місці пригоди.

Кваліфікуйте дії Рибачука. Відповідь поясніть.

 

Задача 12.

За допомогою терапевта Осєчкіна акушерка Лаврова ви­конала аборт Бабченко при вагітності в 21 тиждень. Під час операції бу­ло перфоровано матку. Лаврова і Осєчкін порадили Бабченко звернутися до найближчого лікувального закладу. Внаслідок цього час для ефективно­го надання медичної допомоги було згаяно. Незважаючи на вжиті в по­дальшому лікувальні заходи, врятувати життя Бабченко не вдалося.

Дайте юридичну оцінку вчиненому Лавровою та Осєчкіним.

Задача 13.

Не бажаючи мати дітей, Косенко категорично зажа­дав від дружини зробити аборт, погрожуючи їй побиттям. Коли дружина відмовилася, Косенко дійсно побив її, завдавши десять ударів ногою в живіт, що спричинило переривання вагітності.

Кваліфікуйте дії Косенка.

Задача 14.

Лисін і Панфілов після одержання заробітної плати пиячили на березі річки. Під час сварки й бійки, яка між ними виникла, Панфілов упав. Лисін почав бити його кулаками в обличчя і топтати нога­ми. Це призвело до закритої травми голови, що супроводжувалась масив­ним крововиливом у шлуночки і речовину головного мозку. Лисін залишив побитого Панфілова в кущах, а сам пішов додому. Невдовзі Панфілов по­мер. Лисіна було засуджено за ч. 2 ст. 121 і ч. 3 ст. 135 КК України.

Чи правильне рішення прийняв суд?

Задача 15.

Медична сестра хірургічного відділення лікарні Липська помилково ввела хворій замість гіпертонічного розчину розчин фор­маліну. Виявивши помилку, вона не повідомила лікарів про те, що трапи­лося. Через якийсь час хвора померла. За своєчасного надання кваліфіко­ваної допомоги життя потерпілої могло бути врятоване.

Варіант. Життя потерпілої врятувати було неможливо.

Як слід кваліфікувати дії, вчинені Липською?

 

ТЕСТИ

1. В якому випадку має місце незаконна лікувальна діяль­ність (ст. 138 КК)?

а) особа здійснила хоча б одну спробу незаконного лікування;

б) незаконне лікування мало місце відносно трьох або більше осіб;

в) незаконне лікування спричинило тяжкі наслідки для хво­рого.

 

2. З метою затримання Когут, яка знала, що хворіє на СНІД і займалась проституцією, оперуповноважений Зибін відправив до неї свого помічника Фомина. Той домовився з Когут про надання сексуальних послуг за винагороду і передав їй гроші, після чого її затримали. Кваліфікуйте дії Когут:

а) замах на зараження вірусом СНІД (ст. 15 КК, ч. 1 ст.130 КК);

б) закінчений злочин зараження вірусом СНІДу (ч. 1 ст. 130 КК);

в) склад злочину, передбачений ст. 130 КК, в діях Когут відсутній.

3. Непричетний до аварії Тишков не надав допомогу по­терпілому в дорожньо-шляховій пригоді, якого вночі виявив на дорозі, і не повідомив про нього нікому. Через несвоєчасність надання медичної допомоги потерпілий помер. Тишков мав можливість: або до­ставити його до лікарні, або повідомити про аварію.

Як потрібно кваліфікувати дії Тишкова?

а) залишення в небезпеці, якщо це спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК);

б) ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечно­му для життя стані, якщо це спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 136 КК);

в) вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК).

 

4. Чи буде нести кримінальну відповідальність за неза­конну лікувальну діяльність (ст. 138 КК) особа, яка без спеціального дозволу та належної медичної освіти встановлювала діагноз та призначала лікування гомеопатичними засобами. Після лікування близько 60 пацієнтів отримали розлад травлення, що призвело до короткочасного розладу здоров’я.

а) так, бо постраждало багато людей;

б) ні, відсутні обовязкові наслідки;

в) відповідальність за умисне спричинення легких тілесних ушкоджень що спричинили короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст.125 КК).

 

5. У 15-річного Краткова за його письмовою згодою була вилучена нирка і пересаджена його брату, який потребував операції. Обидва брати залишились живими, видужали після тривалого реабілітаційного періоду.

Як кваліфікувати дії хірурга, що проводив операцію?

а) він порушив встановлений законом порядок трансплан­тації органів і тканин людини

(ч. 1 ст. 143 КК);

б) насильницьке донорство (ч. 1 ст. 144 КК);

в) незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142 КК).

 

6. Інструктор з плавання Руденко вийшов з басейну під час занять, бо його викликав директор спорткомплексу. Діти, які бу­ли на занятті, почали стрибати з трампліна і один з них потонув.

Як кваліфікувати дії Руденка?

а) необережне вбивство (ч. 1 ст. 119 КК);

б) неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього (ч. 2 ст.137 КК);

в) кримінальна відповідальність виключається, бо мало місце виконання наказу (ч. 1 ст. 41 КК).

 

7. Медсестри Чулаєвська та Ряба під час взяття крові у до­норів вилучали кров у великій кількості. Надлишок вони потім оформили як здану від вигаданих осіб, а гроші забрали собі.

Кваліфікуйте дії вказаних осіб:

а) насильницьке донорство, вчинене за попередньою змо­вою групою осіб з метою продажу (ч. 3 ст. 144 КК);

б) порушення прав пацієнта (ст. 141 КК);

в) незаконна лікувальна діяльність (ст. 138 КК).

 

8. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 135 КК України “Залишення в небезпеці”?

а) загальний суб’єкт;

б) спеціальний суб’єкт (особа, яка первісно зобов’язана була піклуватися про потерпілого і мала змогу надати йому допомогу, а також у разі коли вона сама поставила потерпілого в небезпечний для життя стан);

в) спеціальний суб’єкт (особа, яка первісно мала можливість надати допомогу потерпілому або не повідомила про його небезпечний стан належним установам чи особам);

г) спеціальний суб’єкт (особа, яка сама поставила потерпілого в небезпечний для життя стан або не повідомила про його небезпечний стан належним установам чи особам).

 

 

ТЕМА 4: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції… Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. Ратифікована Україною 17 липня 1997 р.

Задача 1.

Журавчук спіймав у себе в саду 7-річного Гришу і побив його за те, що той намагався нарвати яблук та слив. Дружина Журавчука запропонувала “провчити злодія” таким чином - протримати його 2 доби без їжі та води у сирому підвалі, що й зробив Журавчук.

Варіант. Глибоко переживаючи те, що трапилось із ним, Гриша намагався втопитися, однак був врятований рибалками.

 

Задача 2.

Ейдінов взяв у свій автомобіль 8-річного хлопчика, який “голосував” на дорозі і разом із Худіновим відвіз його на віддалену дачу останнього, щоб вимагати від родичів хлопчика “викуп”. Хлопчика відвели у підвал, йому поставили їжу і зачинили люк. Ейдінов і Худінов почали обмірковувати деталі операції. Вранці вони виявили, що хлопчик помер, задихнувшись від нестачі повітря: стіни підвалу були покриті масляною фарбою, перекриття залізобетонне, а люк був зачинений дуже щільно.

 

Задача 3.

Дерипаско, мати-одиначка, народила третю дитини. Не маючи змоги утримувати трьох дітей і бажаючи виправити своє матеріальне становище, вона продала свою новонароджену дитину подружжю Роденків, яке не мало своїх дітей.

Варіант. Подружжя Роденків мало на меті в подальшому продати дитину для використання її в порнобізнесі.

 

Задача 4.

Бурлака на залізничному вокзалі міста зустрів братів Кошлатих – 16-річного Колю та 14-річного Васю, які вели бродячий спосіб життя. Пообіцявши дати їм можливість заробити грошей, Бурлака привів хлопців до себе на садибу на околиці міста. Протягом двох місяців він використовував їх для виготовлення фальсифікованих спиртних напоїв у підпільному цеху. На ніч Бурлака замикав хлопців у підвалі, сковуючи їх наручниками.

 

Задача 5.

Коробов, не бажаючи піклуватися про свою літню матір, яка страждала від склерозу судин головного мозку, попрохав завідуючу відділенням психоневрологічного диспансеру Йосипову госпіталізувати її, передав їй при цьому грошову винагороду. Йосипова виконала прохання. Наступне обстеження, проведене на вимогу родичів, показало, що Коробова є психічно здоровою.

 

Задача 6.

Шаров організував групу для виробництва порнофільмів. За його розпорядженням члени групи Русанов і Анатольєв збирали по місту безпритульних дітей, яких Шаров використовував при зйомці порнофільмів. Під час зйомки одного з епізодів, де Русанов здійснював акт мужолозтва з 11-річнимм Андрєєвим, Шаров і учасники зйомки були затримані.

Задача 7.

Патологоанатом Клімов отримав “замовлення” на нирку людини від Боброва, який обіцяв велику винагороду. Не маючи можливості виконати замовлення в обумовлений час, Климов умовив хворого Єрьоміна, який знаходився на лікуванні у лікарні, нібито з’їздити до нього на дачу. Вночі Клімов таємно вивіз Єрьоміна з лікарні і привіз до Боброва, який передав Клімову обіцяну винагороду.

 

Задача 8.

Вітренка та Xітрова було затримано за переправлення п’ятьох українських 18-річних дівчат до Італії для сексуальної експлуатації та використання в порно­бізнесі. У процесі досудового слідства було з’ясовано, що дівчата добро­вільно погодилися на це та ніяких претензій до осіб, які їх переправляли за кордон, не мають.

Кваліфікуйте дії Вітренка і Xітрова. Відповідь поясніть.

Задача 9.

Завідуюча відділенням психоневролог Нікуліна, виконуючи усну вказівку міського голови Торопова, виписала направлення про термінову госпіталізацію Бакова – кандидата на посаду мера на майбутніх виборах. На підставі цього направлення Баков був поміщений до психоневрологічного стаціонару. Наступне обстеження показало, що Баков страждає на шизофренію.

 

Задача 10.

Мередик і Гладченко обманним шляхом заманили Шафрана в автомашину, наклеїли на очі пластир, накинули на шию ремінь і вивезли за місто. Вони привезли його в лісову сторожку, де зажадали видати прізвища багатих людей і місця зберігання ними цінностей, щоб потім вони змогли організувати їх викрадення. Коли Шафран сказав, що він також не знає, вони заперли його в льоху, щоб він “все пригадав”.

Задача 11.

Єсипенко і Павлов у вагоні потяга, який після повернення з рейсу стояв у тупику, вночі, погрожуючи ножем, забрали гаманець із 5 тис. грн. у Храмова, який не маючи іншої можливості, ночував там по приїзді у чуже місто. Щоб потерпілий не міг одразу ж звернутися у міліцію, Єсипенко і Павлов зв’язали йому руки й ноги і замкнули купе.

 

Задача 12.

Міцкевич поводила себе аморально, у зв’язку з чим суд позбавив її материнства. Її 7 – річного сина помістили в школу – інтернат і на його утримання стягли аліменти. Аліментів Міцкевич не платила, виїхала в інше місто і не давала про себе знати два роки. Коли у Міцкевич “заговорила совість”, вона нишком забрала сина із школи-інтернату.

 

Задача 13.

Ув’язнені Шумов та Проскурняк розробили план втечі з ВТК і почали його здійснювати. Вони напали на лікаря медчастини ВТК Кумилка та медсестру Карпенко, зв’язали їх, забарикадувались у приміщені медчастини і під загрозою позбавлення життя медиків – бранців виготовленими ними саморобними фінськими ножами зажадали від адміністрації ВТК надання в їх розпорядження заправленої автомашини з запасними бензобаками. Їхні вимоги були задоволені. Після виїзду з ВТК, коли Кумичко і Карпенко були випущені, вжитими заходами втікачів вдалося затримати і обеззброїти.

 

Задача 14.

Підприємці Зубков і Костенко, втративши надію отримати від посередниці Вітренко передані їй 8 тис. грн., викрали її 12-річну доньку, після чого почали вимагати у Вітренко “викуп” у розмірі 15 тис. грн. У випадку непередачі грошей вони погрожували зґвалтувати доньку і спричинити їй тяжкі тілесні ушкодження.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Зубкова і Костенка.

 

Задача 15.

За домовленістю з громадянином Македонії Райчевським громадянин України Троянівський за гроші постачав йому дівчат, у тому числі неповнолітніх, з України. Обіцяючи влаштування офіціантками, хатніми робітницями, няньками тощо, він вивозив дівчат за їх згодою в Македонію. Там Райчевський відбирав у дівчат паспорти і погрозами змушував надавати сексуальні послуги клієнтам підпільних публічних будинків. Допомагала Трояновському підшукувати дівчат на влаштування на роботу за кордоном Вдовіна.

Кваліфікуйте дії винних осіб.

 

ТЕСТИ

1. Які дії не охоплюються об’єктивною стороною незакон­но позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК)?

а) викрадення дитини;

б) захоплення особи як заручника;

в) незаконне затримання підозрюваного у вчиненні злочину

 

2. Громадянка С. у м. Вінниці викрала 8-річну дитину. Через два дні вона почала вимагати від батьків дівчинка 20 000 грн. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) дії С, слід кваліфікувати як викрадення малолітнього (ч. 2 ст. 146 КК);

б) дії С. слід кваліфікувати як викрадення малолітнього (ч. 2 ст. 146 КК) і захоплення заручника (ч. 2 ст. 147 КК);

в) дії С. слід кваліфікувати як захоплення заручника (ч з ст. 147 КК).

 

3. Слідчий завідомо незаконно затримав Рожкова. Чи є в його діях ознаки незаконного позбавлення волі (ст. 146 КК)?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо його дії оскаржить Рожков.

 

4. Дві особи викрали неповнолітнього П., якого закрили на горищі. Неповнолітній П., не витримавши психологічного напруження, закінчив життя самогубством. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) дії осіб слід кваліфікувати як викрадення людини (ч. 2 ст. 146 КК);

б) дії осіб слід кваліфікувати як викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 146 КК);

в) дії осіб слід кваліфікувати як викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК) і доведення до самогубства (ч. 3 ст. 120 КК).

 

5. Троє осіб напали на директора банку, коли він підходив до свого будинку. Вони зв’язали і заштовхнули його в мікроавто­бус. Під час виїзду з міста автомобіль зі злочинцями був затри­маний, а директор звільнений. Кваліфікуйте дії винних осіб:

а) їх дії слід кваліфікувати як викрадення людини (ч.2 ст. 146 КК);

б) їх дії слід кваліфікувати як закінчений замах на викра­дення людини (ч. 2 ст. 15 КК і ч. 2 ст. 146 КК);

в) їх дії слід кваліфікувати як незакінчений замах на викра­дення людини (ч. З ст. 15 КК і ч. 2 ст. 146 КК).

 

6. Які дії не охоплюються об’єктивною стороною захоп­лення заручників (ст. 147 КК)?

а) захоплення дитини з метою отримання викупу;

б) захоплення дружини слідчого і примушування звільнити заарештованого;

в) захоплення робітником директора з метою примусити виплатити заборгованість по заробітній платі.

 

7. Хто розуміється під дитиною під час підміни дитини (ст. 148 КК)?

а) малолітній, що не досяг 7-річного віку;

б) немовля, яке батьки не повною мірою можуть ідентифікувати;

в) немовля, яке батьки повною мірою можуть ідентифікувати.

 

8. Батько новонародженої Н., незадоволений її слабким здоров’ям, замінив її на іншу дитину. Чи буде батько нести кримінальну відповідальність за підміну дитини (ст. 148 КК)?

а) ні;

6) так;

в) так, якщо це завдало будь-яку шкоду справжнім батькам іншої дитини.

 

9 Які дії не охоплюються об’єктивною стороною торгівлі людьми (ст. 148 КК)?

а) незаконний продаж та переміщення особи за її згодою через державний кордон з метою експлуатації її праці;

б) незаконний продаж та переміщення особи без її згоди через державний кордон з метою усиновлення в комерційних цілях;

в) незаконний продаж однієї особи іншій з метою викорис­тання в порнобізнесі.

 

10. Директор приватної фірми оформив документи для влаштування громадян України на роботу за кордоном. Перед виїздом з ними була погоджена робота, яку вони будуть ви­конувати. Коли вони опинилися в зарубіжній країні, обумов­лену угодою роботу їм ніхто не надав. Залишившись без кош­тів, вони були вимушені виконувати інші роботи за невелику платню, яка не відповідала виконаному обсягу роботи. Дирек­тор про ці обставини знав. Кваліфікуйте дії особи:

а) директор буде притягатися до кримінальної відповідаль­ності за незаконну угоду щодо передачі людини (ч. 2 ст. 149 КК);

б) директор буде притягатися до кримінальної відповідаль­ності за зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);

в) директор буде нести тільки цивільну відповідальність.

 

11. Чи може продаж людини (ст. 149 КК) бути вчинений з метою вилучення у потерпілого нирки?

а) може, якщо особа не дає згоди на трансплантацію;

б) не може, бо такі дії охоплюються іншим складом злочину;

в) може, незалежно від наявності чи відсутності згоди на це потерпілого.

 

12. Хто є потерпілим при експлуатації дітей (ст. 150 КК)?

а)16-річна особа;

б) малолітня особа;

в) будь-яка неповнолітня особа.

13. Які обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони експлуатації дітей (ст.150 КК)?

а) вина у формі прямого та непрямого умислу, мотив та мета;

б) вина у формі прямого умислу;

в) вина у формі прямого умислу та мета.

 

14. Громадянин Андрющенко вчинив вбивство. Щоб уникнути відповідальності, він звернувся з проханням до знайомого лікаря помістити його у психіатричну лікарню. Чи буде лікар притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК)?

а) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності;

б) він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності;

в) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за інший злочин.

 

15. Хто з цих осіб може бути суб’єктом незаконного поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК)?

а) суддя;

б) лікар;

в) загальний суб’єкт.

 

16. Голова державної адміністрації С. наказав головному лікарю психіатричної лікарні помістити в медичний заклад журналіста Л., який постійно піддавав критиці його діяльність. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) дії С. слід кваліфікувати як перевищення влади (ч. 1 ст. 365 КК);

б) дії С. слід кваліфікувати як незаконне поміщення в психіатричний заклад (ч. 1 ст. 151 КК);

в) дії С. слід кваліфікувати як перевищення влади (ч.1 ст. 365 КК) і незаконне поміщення в психіатричний заклад (ч. 1 ст. 151 КК).

 

17. Хто може бути потерпілим при незаконному поміщенні в психіатричний заклад (ст. 151 КК)?

а) психічно хвора особа;

б) психічно здорова особа;

в) особа, яка зловживає алкогольними напоями.

 

18. Суркова примушувала свою 8-річну доньку займатися жебрацтвом. Всі отримані гроші вона забирала собі. Дайте кримінально-правову оцінку діям матері:

а) дії Суркової слід кваліфікувати як експлуатація дитин (ч. 2 ст. 150 КК);

б) дії Суркової слід кваліфікувати як втягнення неповноліт­ньої в злочинну діяльність (ст. 304 КК);

в) дії Суркової слід кваліфікувати як експлуатація дитини (ч. 2 ст. 150 КК) і втягнення неповнолітньої в злочинну діяль­ність (ст. 304 КК).

 

19. Романов програв у карти свою дружину Черкесу. Черкес примусив її займатися проституцією. Романов про це тільки здогадувався. Чи буде Романов притягнутий до кримі­нальної відповідальності за продаж людини (ст. 149 КК)?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо дружина Романова не була згодна з таким рі­шенням чоловіка.

 

20. Що є основним безпосереднім об’єктом незаконного позбавлення волі (ст. 146 КК)?

а) здоров’я особи та її честь;

б) людина;

в) воля людини.

 

 

ТЕМА 5: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів у бюро судово-медичної експертизи.…

Задача 1.

15-річний Мурзенко обманним шляхом завів на кукурудзяне поле 10-річну Оксану і з застосуванням фізичного і психічного насильства зґвалтував її. Через тиждень він завів на це ж поле 7-річну Любу і, погрожуючи ножем, задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, попередивши Любу нікому про це не розповідати. У протилежному випадку він обіцяв “зарізати” її.

 

Задача 2.

Коротков, Савченко и Холоденко на квартирі останнього вживали спиртні напої. На запрошення Холоденка до них приєдналась 16-річна Лобач. Коротков почав чіплятися до Лобач, ударив її в обличчя, затягнув у вільну кімнату і намагався здійснити статевий акт, хоча Лобач чинила опір. У кімнату зайшли Савченко і Холоденко, які з метою подолання опору тримали Лобач за руки і за ноги і закривали їй рот. Коротков почав здійснювати статевий акт. У цей час у двері квартири почали грюкати сусіди і батько потерпілої, внаслідок чого Короткову не вдалось закінчити статевий акт. Лобач була позбавлена цнотливості, їй були завдані легкі тілесні ушкодження. На момент вчинення злочину потерпіла не досягла статевої зрілості.

 

Задача 3.

Самусенко познайомився із 15-річною Матєвською і запросив її до себе у гості. Нама-

гаючись вступити із нею у статевий зв’язок, Самусенко почав погрожувати Матєвській, заявивши, що “з його квартири ніхто просто так не виходить” и зачинив вхідні двері. Не уявляючи виходу із ситуації, що склалася, Матєвська підбігла до відчиненого вікна і стрибнула з 8 поверху. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень Матєвська померла на місці падіння.

Задача 4.

Раніше судимий за ч.1 ст.152 КК Осіпенко напав на 12-річну Савлук, затяг її у підвал, вдарив в обличчя, стиснув руками горло і, коли потерпіла знепритомніла, зґвалтував її.

Варіант. Для того, щоб приховати злочин, Осіпенко трьома ударами металевого пруту вбив потерпілу, взявши з сумочки Савлук 60 грн. Осіпенко труп і решту речей закопав.

 

Задача 5.

Кобзістий, раніше судимий за вбивство, проживаючи у незареєстрованому шлюбі із Сєдаковою, чіплявся до її 12-річної доньки Люби, лягав із нею у ліжко, цілував, грав із нею у карти із порнографічними зображеннями. Пізніше за згодою Люби вступав із нею у статеві зносини природним та неприродним шляхом. Коли до Люби зайшла однокласниця Тамара, Кобзістий показав їй карти порнографічного характеру, запропонував вступити у статевий зв’язок, а коли вона відмовилась, із застосуванням фізичного насильства та погроз досяг свого.

Задача 6.

Столяров, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у лісосмузі із застосуванням фізичного і психічного насильства, за сприяння Козіна, який тримав потерпілу за руки, здійснив статевий акт із неповнолітньою Кравченко. Після цього Столяров за підтримки Козіна, який продовжував тримати Кравченко, задовольнив із нею статеву пристрасть неприродним шляхом. Після цього Столяров і Козін вилучили особисті речі Кравченко – кофту і золоті сережки.

У судовому засіданні адвокат який захищав Столярова, поставив питання про виключення з обсягу обвинувачення Столярова кваліфікуючої ознаки “зґвалтування групою осіб”, оскільки Козін добровільно відмовився від насильницького статевого акту із потерпілою. Із аналогічних міркувань (Козін не став здійснювати статевий акт із Кравченко, хоча спочатку мав такий намір) адвокат Козіна поставив питання про виправдання його підзахисного за ст.152 КК.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Столярова і Козіна.

 

Задача 7.

Бовін, будучи вітчимом і користуючись відсутністю своєї другої дружини – матері 10-річної Іри, неодноразово вступав із останньою у статеві зносини. При цьому ніякого фізичного і психічного насильства стосовно малолітньої Бовін не застосовував, а лише попередив її, щоб вона нікому про це не розповідала.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Бовіна.

Задача 8.

Зинов’єв приблизно о 4 годині ранку, перебуваючи у стані сп’яніння, пройшов у будинок Овчіннікової, де з застосуванням фізичного насильства здійснив з нею статевий акт, заподіявши їй при цьому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Цього ж ранку Овчіннікова покінчила життя самогубством, повісившись у своєму дворі. Свідки показали, що Овчіннікова сильно переживала те, що трапилось, стверджувала, що не знає, як дивитися людям в очі. У висновку судово-психологічної експертизи вказується, що потерпіла при житті психічними розладами не страждала. Її поведінка після скоєного у відношенні її діяння свідчить, що цей злочин став для неї сильною психічною травмою і спричинило невротичний стан, при якому і було вчинене самогубство.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Зинов’єва.

 

Задача 9.

Ворханов зустрічався із підпорядкованими йому по роботі жінками, вживав спиртні напої із ними, після чого пропонував їм вступити в інтимні стосунки, обіцяючи підвищення у посаді і збільшення платні. Одна із підлеглих Кожина погодилась на пропозицію.

Задача 10.

20-річний Голубєв і 13-річний Кузнєцов зустріли Вєтрову, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, вона неодноразово падала. Голубєв і Кузнєцов підняли її і повели додому. По дорозі в Голубєва виник намір вступити із нею у статевий акт. Із цією метою вони відвели Вєтрову до копиці соломи, роздягнули, і Голубєв здійснив із нею статевий акт. Кузнєцов також намагався, але не зміг зробити цього через фізіологічні причини. Після цього вони одягли потерпілу і поклали на копицю соломи. Отямившись через деякий час, Вєтрова пішла додому, але заблукала і втонула у болоті.

 

Задача 11.

Дємєнєв, зустрівши пізно ввечері у лісі жінку, накинувся на неї, повалив на землю і почав зривати з неї одяг, однак у цей момент помітив, що жінка мертва. Судово-медична експертиза встановила, що смерть потерпілої настала внаслідок сильного нервового потрясіння, що було викликано переляком.

Варіант. Дємєнєв зґвалтував жінку і, щоб уникнути відповідальності, вбив її.

 

Задача 12.

Зінчук познайомився з Юровою та запросив її відвідати його дачу. Увечері в дачному будинку Зінчук намагався зґвалтувати Юрову, але та почала його відштовху­вати й голосно кричати. Перешкоджаючи опору потерпілої, Зінчук декілька разів ударив її, а потім задушив.

Кваліфікуйте дії Зінчука. Відповідь поясніть.

Задача 13.

Шастов і Устименко, що випадково познайомилися в кафе з Яновою (19 років), силою затяг­нули останню до підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було встанов­лено, що на момент вчинення злочину Шастову виповнилося 17, а Устименку – 13 років.

Кваліфікуйте дії Шастова та Устименка. Відповідь поясніть.

Задача 14.

Троє студентів Реб, Ручков і Ковач спільно з однокурс­ницями Шальновою, Коридоровою і Тережановою поїхали за місто на пікнік, присвячений закінченню сесії. На відпочинку пили спиртні напої. Помітивши, що дівчата вже напідпитку, хлопці відвели їх у кущі. Реб, звер­нувшись до дівчат, сказав, що кожна з них повинна вступити в статеві сто­сунки з одним із хлопців, який найбільше сподобався. Дівчата відмовили­ся. Тоді Реб вийняв з кишені перочинний ніж і, погрожуючи вбивством, по­чав вимагати, щоб дівчата роздяглись. Побоюючись погроз, усі троє роздяглись і Реб вчинив статевий акт з Шальновою. Двоє інших не змогли зро­бити те ж саме з фізіологічних причин.

Дайте юридичний аналіз діям винних.

Задача 15.

Ровін захворів сифілісом, але не дивлячись на попе­редження лікаря про недопустимість сексуальних контактів, схилив 16-річну дівчину до статевих стосунків, не сказавши їй про своє захворю­вання. Через два місяці з’ясувалось, що дівчина заразилась сифілісом.

Кваліфікуйте дії Ровіна.

 

ТЕСТИ

1. Що є основним безпосереднім об’єктом зґвалтування (ст. 152 КК)?

а) здоров’я особи;

б) статева свобода;

в) жінка.

 

2. Хто може бути потерпілим при зґвалтуванні?

а) будь-яка особа;

б) тільки жінка;

в) тільки неповнолітня особа.

 

3.15-річний П. прийшов до своїх друзів у гуртожиток. У кім­наті друзів він побачив незнайому С., яка спала. Скористав­шись цією обставиною, він вступив у статевий зв’язок з нею, а коли вона прокинулась, знову зґвалтував її, погрожуючи наси­льством. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК);

б) дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене повторно (ч. 2 ст. 152 КК);

в) дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК) і зґвалтування, вчинене повторно (ч. 2 ст. 152 КК).

 

4. 14-річний Петро разом з 13-річним Романом вчинили зґвалтування. Кваліфікуйте дії цих осіб:

а) дії Петра слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК), а Роман не буде притягатись до кримінальної відповідальності;

б) дії Петра слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене групою осіб ( ч. 3 ст. 152 КК), а Роман не буде притягатись до кримінальної відповідальності;

в) дії Петра та Романа слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК).

 

5. Під час зґвалтування потерпілій С. було заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) дії особи слід кваліфікувати як зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 152 КК);

б) дії особи слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК)

в) дії особи слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 15 КК) і заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч 1 ст.122 КК).

 

6. Рожнін на вечірці вступив у статевий зв’язок зі знайомою Авіловою, яка нічого не зрозуміла, оскільки перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. Дайте кримінально-правову оцінку діям особи:

а) він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності,

б) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК);

в) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за примушування до вступу в статевий зв’язок (ч. 1 ст. 154 КК).

 

7. Полікарпов після дискотеки вчинив зґвалтування 13-річної Конєвої. Наступного дня він вчинив зґвалтування 17-річної Личар. Кваліфікуйте дії Полікарпова:

а) його дії слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене по­вторно (ч. 2 ст. 152 КК);

б) його дії слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК) і зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК);

в) його дії слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене по­вторно (ч. 2 ст. 152 КК), і зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК).

 

8. Під час зґвалтування потерпілій С. було заподіяно тяж­ке тілесне ушкодження за ознакою “небезпечні для життя в момент заподіяння”. Кваліфікуйте дії винної особи:

а) його дії слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК) і заподіяння тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК);

б) його дії слід кваліфікувати як зґвалтування, що спричи­нило особливо тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 152 КК);

в) його дії слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК)

 

9. Які дії не охоплюються об’єктивною стороною зґвалтування (ст. 152 КК)?

а) погроза вбити;

б) обман;

в) використання безпорадного стану потерпілої.

 

10. Що слід розуміти під повторністю при насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом (ч. 2 ст.153 КК)?

а) якщо особа попередньо вчинила статеві зносини з 16-річною особою;

б) якщо особа попередньо вчинила розпусні дії з 14-річною особою;

в) якщо особа попередньо примушувала вступити в статевий зв’язок іншу особу.

 

11. Коли зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК) вважається закінче­ним злочином?

а) з моменту отримання статевого задоволення:

б) з моменту заподіяння шкоди здоров’ю;

в) з моменту початку статевого акту.

 

12. Поливанов попросив свою знайому Романову підсипати снодійне Роговій для того, щоб він зміг безперешкодно вступи­ти в статевий зв’язок з нею. Кваліфікуйте дії Романової:

а) її дії слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК);

б) її дії слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 152КК);

в) її дії слід кваліфікувати як пособництво в зґвалтуванні (ч. 5 ст. 27 КК, ч. 1 ст. 152 КК).

 

13. Яка є відмінність між зґвалтуванням (ч. 1 ст. 152 КК) і насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприрод­ним способом (ст. 153 КК)?

а) в суб’єкті;

б) в моменті закінчення злочину;

в) у способі вчинення злочину.

 

14. Які дії не охоплюються примушуванням до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК)?

а) примушування до вступу в статевий зв’язок, поєднане з погрозою викрадення майна;

б) примушування до вступу в статевий зв’язок з погрозою розголошення відомостей, що ображають честь особи;

в) примушування до вступу в статевий зв’язок з погрозою заподіяти тілесні ушкодження.

 

15. Коли примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК) вважається закінченим?

а) з моменту примушування;

б) з моменту початку статевого акту;

в) з моменту згоди чи відмови жінки на статевий акт.

 

16. 35-річна Котова запропонувала 12-річному Сичову вступити в статевий зв’язок, на що отримала згоду. Статеві стосунки тривали 6 місяців. Сичов обіцяв одружитися, коли стане повнолітнім. Як слід кваліфікувати дії Котової?

а) її дії слід кваліфікувати як статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ч. 1 ст. 155 КК);

б) її дії слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК):

в) її дії слід кваліфікувати як розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 155КК).

 

17.З чим пов’язується досягнення особою статевої зрілості?

а) з настанням визначеного законодавством певного віку;

б) з певними біологічними властивостями організму;

в) з певними біологічними та соціальними факторами життя людини.

 

18. Повнолітній П. спочатку продемонстрував малолітній Р. фотокартки порнографічного змісту, а потім вступив з нею в статевий зв’язок. Як слід кваліфікувати дії П. ?

а) дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК);

б) дії П. слід кваліфікувати як розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК) і зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК);

в) дії П. слід кваліфікувати як розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК) і статеві зносини з особою, яка не досягла ста­тевої зрілості (ч. 1 ст. 155 КК).

 

19. Продюсер телекомпанії запропонував переможниці конкурсу “Міс року” роботу диктором. За це він попросив вступити її в статевий зв’язок з ним. Дайте кримінально-пра­вову оцінку діям продюсера:

а) дії продюсера слід кваліфікувати як примушування до вступу в статевий зв’язок (ч. 1 ст. 154 КК);

б) дії продюсера слід кваліфікувати як замах на примушуван­ня до вступу в статевий зв'язок (ч. 2 ст. 15 КК і ч. 1 ст. 154 КК);

в) в діях продюсера відсутні ознаки складу злочину.

 

20. 16-річний Т. для сексуального виховання своєї малолітньої сестри здійснював при ній статеві акти зі своєю знайо­мою Н. Дайте кримінально-правову оцінку діям Т.:

а) дії Т. слід кваліфікувати як розбещення неповнолітньої (ч. 2 ст. 156 КК);

б) дії Т. слід кваліфікувати як хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК);

в) Т. не буде нести кримінальної відповідальності.

ТЕМА 6: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31… Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 р. Набула чинності для України 23 грудня 1993…

Задача 1.

Турова опублікувала в журналі нарис. Пізніше з’ясувалося, що цей нарис під іншою назвою був опублікований в іншому журналі 3 роки тому, і його автором є Костров. За нарис Турова як гонорар одержала 45 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Турової.

 

Задача 2.

Директор агрофірми Кустов запросив двох понятих і зробив обшук у будинку доярки Муратової. Свої дії він пояснив тим, що Муратова нібито украла на сепараторному пункті 15 кг сиру.

 

Задача 3.

Сєлєзньов, кандидат у депутати Верховної Ради, для того щоб зібрати необхідне число підписів видавав кожному, хто підтримає його кандидатуру, по 20 грн.

 

Задача 4.

Петрова, секретар районної виборчої комісії з виборів Президента України, за вказівкою голови районної адміністрації Вапуннікова в другому турі виборів при підрахунку голосів знищила 1000 бюлетенів, поданих за кандидата Токарєва, а заповнила таку ж кількість бюлетенів на користь кандидата Абушенко. У результаті в районі з перевагою в 500 голосів переміг останній.

Варіант. Дані дії Петрова вчинила за попередньою домовленістю із іншими членами комісії.

 

Задача 5 .

Підприємець Сажаєв найняв Зирянова, щоб той стежив за головою місцевої адміністрації Маслюковим у його неробочий час. Зібрану інформацію Сажаєв планував використати в майбутній передвиборній кампанії, сподіваючись у такий спосіб перешкодити переобранню Маслюкова, із яким у нього склалися погані стосунки.

 

Задача 6.

Терещенко, довідавшись про те, що у селищі було скоєно вбивство, запідозрив у його здійсненні свого сусіда Збруєва. Коли останнього не було вдома, Терещенко переліз через паркан і оглянув його двір та надвірні будівлі. Помітивши біля порога плями, схожі на кров, Терещенко зламав двері й оглянув приміщення. Знайшовши закривавлені речі, він сповістив про це слідчому прокуратури Титовій. У той же день Збруєв був затриманий і зізнався у скоєному злочині.

Кваліфікуйте дії Терещенка із посиланням на відповідні положення КК.

 

Задача 7 .

Директор ДП “Зоря” Чумаков відмовив у прийомі на роботу Ситніковій, оскільки вона нещодавно вийшла заміж і тому могла незабаром завагітніти, через що не змогла б нормально працювати.

 

Задача 8.

Слюсар Сєров сконструював і виготовив на робочому місці новий автомат, що перевершує по своїх характеристиках усі наявні види стрілецької зброї. Бажаючи проконсультуватися, він приніс креслення і зразок своєму знайомому інженерові Сідельнікову. Той попросив залишити креслення і зразок для вивчення. Через якийсь час він продав автомат керівникові злочинного угруповання Чернову, а Сєрову пригрозив, що якщо хто-небудь довідається про те, що він виготовив автомат, його “посадять у в’язницю”.

Варіант. Сідельніков схвалив винахід, але попросив взяти його у співавтори, обіцяючи допомогти з реєстрацією й доробкою.

 

Задача 9.

Вяткін, Корочкін і Пономарьов, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння і проходячи біля церкви, вирішили зайти туди. Оскільки у цей час проводилось церковне служіння, а вони голосно розмовляли і сміялись, один з парафіян попрохав їх вийти з приміщення церкви. У відповідь на це Вяткін наніс йому декілька ударів в обличчя, а Корочкін і Пономарьов перевернули декілька свічників. Внаслідок цього церковне служіння було зірвано.

 

Задача 10.

Директор одного із заводів дав вказівку начальнику відділу кадрів не брати на роботу осіб вірменського походження, які прибули в Україну в зв’язку зі стихійним лихом, пославшись при цьому на відсутність на заводі житлового фонду.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій директора?

Задача 11.

Маючи квартиру з 3-х кімнат, Величко одну з кімнат здавала сім’ї Решка. Через два роки Величко звернулася до суду з позовом про виселення Решка, але їй було в цьому відмовлено. Тоді вона самовільно відчинила кімнату, в якій проживала сім’я Решка, і винесла речі, а в кімнату вселила свого пасинка.

Чи вчинила Величко злочин, передбачений ст. 162 КК України?

Задача 12.

Катя Викулова після закінчення середньої школи почала працювати листоношею. Розносячи листи, вона звернула увагу на те, що одній жінці регулярно приходять рекомендовані листи, які вона приймає неохоче. Одного разу жінка розповіла, що пише їй син Микола, який живе за 150 км, але вже кілька років не приїздив до неї. Викулова написала Миколі листа, в якому соромила його, пропонувала провідати матір. Він поскаржився у поштове відділення на те, що листоноша порушила таємницю його листування, і просив притягти її до відповідальності.

Чи обґрунтована скарга про притягнення Викулово до відповідальності?

Задача 13.

Коваль відповідно до рішення суду зобов’язаний був виплачувати аліменти в розмірі 25 відсотків з усіх видів його заробітку на утримання сина до його повноліття. У зв’язку зі злісним ухиленням від сплати аліментів його було засуджено до позбавленню волі строком на один рік. У місцях позбавлення волі з нього утримували аліменти в розмірі 50 відсотків заробітку. Після звільнення з місць позбавлення волі Коваль частково погасив заборгованість, а потім вирішив “насолити” колишній дружині. Він залишив роботу, не проживав за місцем своєї реєстрації. У нього утворилась заборгованість по сплаті аліментів за 31 місяць, у тому числі після звільнення з місць позбавлення волі – за 7 місяців.

Задача 14.

Рішенням суду Бєлогуров зобов’язаний був виплачувати аліменти в розмірі 1/3 частини заробітку на утримання 2-х дітей-близнят віком чотири роки до досягнення ними повноліття. Через півроку Бєлогуров кинув роботу й аліменти не платив, у зв’язку чим у нього утворилась заборгованість за 8 місяців, хоча державний виконавець попереджав його про необхідність влаштувавсь на роботу. Після другого попередження з боку державного виконавця Бєлогуров влаштувався на роботу, почав сплачувати аліменти.

Як кваліфікувати дії Бєлогурова?

Варіант. Після другого попередження Бєлогуров погасив заборгованість.

Задача 15.

Журналіст Анпілов опублікував у газеті статтю, в яких наводились кричущі факти зловживань службовим становищем голови сільськогосподарського кооперативу Гречки. Гречка, “обурений” публікацією, при зустрічі з Анпіловим почав вимагати від нього спростувати факти, а коли той відмовився – завдав Анпілову декількох ударів по голові.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Гречки.

 

ТЕСТИ

1. Яким способом може бути здійснено перешкоджання здійсненню виборчого права (ст. 157 КК)?

а) тільки шляхом насильства;

б) тільки шляхом обману;

в) будь-яким шляхом.

 

2. Хто може бути суб’єктом перешкоджання здійсненню виборчого права (ч. 1 ст. 157 КК)?

а) будь-яка особа (загальний суб’єкт);

б) член виборчої комісії;

в) службова особа.

 

3. Голова виборчого округу під час виборів до парламенту, за вказівкою голови райадміністрації, не забезпечив достатню кількість кабін для голосування. Це призвело до того, що значна кількість виборців не змогла проголосувати за свого кандидата і результати виборів були визнані судом недійсними. Дайте кри­мінально-правову оцінку діям голови виборчого округу:

а) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення таємниці голосування (ст. 159 КК);

б) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за перешкоджання здійсненню виборчого права (ч. 3 ст. 157 КК);

в) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення таємниці голосування (ст. 159 КК) і за зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК).

 

4. Під час голосування виборців на дільниці представник кандидата в народні депутати України Ромашко постійно зава­жав виборцям, намагаючись дізнатись, за кого вони віддали свій голос. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) дії Ромашка слід кваліфікувати як порушення таємниці голосування (ст. 159 КК);

б) дії Ромашка слід кваліфікувати як перешкоджання здійс­ненню виборчого права (ч. 1 ст. 157 КК):

в) в діях Ромашка відсутні ознаки складу злочину.

 

5. Який мотив є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторо­ни грубого порушення законодавства про працю (ст. 172 КК)?

а) тільки корисливий;

б) тільки особистий;

в) тільки помсти.

 

6. Яка кваліфікуюча обставина передбачена при грубому порушенні законодавства про працю (ч. 2 ст. 172 КК)?

а) вчинення дій, передбачених частиною першою щодо не­повнолітніх;

б) вчинення дій, передбачених частиною першою щодо матері, яка має 15-річну дитину;

в) вчинення дій, передбачених частиною першою щодо особи похилого віку.

 

7. Директор приватної фірми затримав виплату заробітної плати (2100 грн.) робітникам на 1 місяць. Причина затримки - купівля нової офісної техніки. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати (ч. 2 ст. 175 КК);

б) він буде притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про працю (ст. 41 КпАП)

в) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК).

 

8. Ректор університету заборонив бухгалтерії виплачувати протягом 3 місяців стипендії студентам, які не беруть участі у громадській роботі. Під час перевірки вузу податковою інспек­цією цей факт був виявлений. Ректор, дізнавшись про порушення кримінальної справи за невиплату заробітної плати (ч. 1 ст. 175 КК) по цьому факту, наказав повернути стипендії студентам. Чи буде він притягнутий до кримінальної відповідальності за цей злочин?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо заподіяна шкода більш ніж 100 неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян.

 

9. Начальник РУВС звільнив з роботи старшого слідчого І., який небезпідставно критикував його діяльність на оператив­них нарадах. Чи буде начальник притягнутий до кримінальної відповідальності?

а) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за грубе порушення законодавства про працю (ч. 1 ст. 172 КК);

6) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);

в) він буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності

 

10. Громадянин С. був затриманий на ринку при продажу компакт-дисків без необхідних документів. У нього було ви­лучено 180 дисків вартістю 1800 грн. Було встановлено, що він збув уже 10 дисків на суму 100 грн. Чи буде він притягну­тий до кримінальної відповідальності за порушення авторсь­кого права і суміжних прав (ч. 1 ст. 176 КК)?

а) так, якщо буде доведено, що він виготовив ці диски;

б) ні, він буде притягнутий до адміністративної відповідаль­ності;

в) так, він буде притягнутий до кримінальної відповідально­сті, навіть якщо не виготовляв ці диски.

 

11. Який особливо великий розмір шкоди при порушенні авторського права і суміжних прав (ч. 2 ст. 176 КК) визначений в КК?

а) якщо вартість дисків або сума доходу у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

б) якщо вартість дисків або сума доходу у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

в) якщо вартість дисків або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 

12. Громадянин П. дізнався про існування різних релігійних віровчень, які пов’язані із вбивствами інших осіб. Піддавшись філософії цього релігійного напрямку, він заподіяв тяжкі тілесні ушкодження своєму сусіду Р. Чи буде П. Притягнутий до кримінальної відповідальності за посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (ч. 1 ст. 181 КК)?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо це релігійне віровчення заборонене в Україні.

 

13. Журналіст Л. прочитав на веб-сторінці статтю про по­зашлюбні статеві стосунки відомого вітчизняного кіноактора. Цю інформацію, скоротивши за обсягом, він використав у своїй статті, яка була опублікована в газеті. Кіноактор подав заяву з вимогою притягнути Л. до кримінальної відповідаль­ності за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК). Чи буде журналіст притягнутий до кримінальної відпові­дальності за цей злочин?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо заподіяна шкода у сто і більше разів переви­щує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 

14. Під час іспиту до інституту екзаменатор В. вирішив поставити абітурієнту К. незадовільну оцінку, бо йому не сподобався зовнішній вигляд К. Внаслідок цього К. не зміг вступити до вузу. Дайте кримінально-правову оцінку діям В.:

а) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення права на отримання освіти (ч. 1 ст. 183 КК);

б) він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності;

в) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК).

 

15. Директор державного дитячого садка наказав вихователям передати вимогу батькам зробити за власний рахунок ремонт приміщення. Дайте правову оцінку діям директора:

а) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконну вимогу оплати за навчання (ч. 2 ст. 183 КК);

б) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);

в) він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

 

16. Громадянин Суслов проходив лікування в місцевій нічній лікарні. Після проведення операції хірург сказав Суслову про необхідність віддячити їм за вдалу операцію сумою у 500 грн. Суслов не мав необхідних коштів і тому звернув із заявою до РУВС. Чи буде лікар притягнутий до кримінальні відповідальності?

а) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу (ч.1 ст. 184 КК):

б) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК);

в) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК).

 

17. Яка форма власності закладу охорони здоров’я половинна бути при порушенні права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184 КК)?

а) приватна та державна;

б) державна чи комунальна;

в) будь-яка форма власності.

 

18. Головний лікар “Швидкої допомоги” звернувся до Потапова з вимогою оплати за надану медичну допомогу. Гроші Потапов повинен був перерахувати до каси лікарні. Дайте правову оцінку діям головного лікаря:

а) його дії слід кваліфікувати як замах на порушення права на безоплатну медичну допомогу (ч. 2 ст. 15 КК, ч.2 ст. 184 КК);

б) його дії слід кваліфікувати як порушення права на беї сплатну медичну допомогу (ч. 2 ст. 184 КК);

в) його дії слід кваліфікувати як порушення права на без сплатну медичну допомогу (ч. 2 ст. 184 КК) і одержання незаконної винагороди працівником державної установи (ст. 354 КК).

 

19. Оператор ЕОМ Разумов, працюючи на СП “Граніт”, на прохання представників іншої фірми передавав інформацію про можливі контракти СП з партнерами. За це він отримав 25 тис. грн. Чи буде він притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (ст. 163 КК)?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо він був зобов’язаний зберігати цю інформації в таємниці.

 

20. Працівники міліції отримали оперативну інформації що С. зберігає вдома пістолет (ТТ), але наступного дня він його продасть іншій особі. Тому отримавши усну згоду заступника прокурора, вони провели обшук квартири, але нічого не знайшли. Чи будуть працівники міліції притягнуті до кримінальної відповідальності?

а) вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за порушення недоторканності житла (ст. 162 КК);

б) вони не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності відповідно до Конституції України (ст. 30);

в) вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК).

 

 

ТЕМА 7: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р.

ЗАНЯТТЯ № 1

1. Система злочинів проти власності у КК України.

2. Загальне поняття розкрадання майна і його юридичний аналіз (характеристика пред-

мету, об’єктивної і суб’єктивної сторони, суб’єкта розкрадання).

3. Відмежування злочинів проти власності від екологічних злочинів.

4. Форми і види розкрадання. Критерії та кримінально-правове значення їх виділення.

Встановлення розміру викраденого.

 

Задача 1.

Рибалки рибозаводу Дєнісов і Голованов при перевезенні на завод виловленої ними риби продали Софроновій 100 кг риби вартістю 300 грн. Гроші Дєнісов і Голованов поділили між собою.

Варіант. Із Дєнісовим і Головановим був підписаний договір про повну матеріальну відповідальність.

 

Задача 2.

Вночі робітник Мухов проник до охоронюваної території трикотажної фабрики, склав у 10 мішків 80 мотків із пряжею (вартість – 400 н.м.д.г.). 5 мішків із пряжею Мухов приховав на території заводу, а 5 перекинув через огорожу і відніс додому. Вночі наступного дня Мухов намагався віднести додому мішки, що залишилися. Однак він був затриманий.

Варіант. Першого разу Мухову вдалося винести з території заводу пряжу вартістю 270 н.м.д.г.

 

Задача 3.

Тєрьохін, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у супермаркет і непомітно, як він вважав, поклав до кишені 10 шоколадних плиток загальною вартістю 70 грн. Однак за його діями слідкувала продавець, яка попрохала Терьохіна повернути шоколадні плитки. Тєрьохін виконав її вимогу.

Чи скоїв Тєрьохін закінчене викрадення? Кваліфікуйте його дії.

 

Задача 4.

Мітрошин запропонував своєму знайомому Михайлову відібрати гроші у касира хлібокомбінату. Вони розробили план нападу. Коли касир приїхав з банку і пішов до прохідної комбінату, Михайлов наніс кастетом удар касиру у голову, збив його з ніг, схопив сумку, у якій знаходилось 25 тис. грн., і побіг на протилежний бік вулиці. Там він стрибнув у вантажний автомобіль під керівництвом Мітрошина. Мітрошин і Михайлов виїхали з міста, залишили вантажівку у лісосмузі, а гроші поділили. Після цього Мітрошин пішов до відділу міліції і повідомив, що під час обідньої перерви невідомий викрав у нього вантажний автомобіль. Касиру були спричинені тілесні ушкодження середньої тяжкості.

 

Задача 5.

Іванов здав речі у багаж і пішов до ресторану при залізничному вокзалі. Там він познайомився із Петровим, не знаючи, що той – крадій-рецидівіст. Під час спільного обіду і розмови Петров витяг з кишені Іванова квитанцію на багаж, маючи намір заволодіти ним.

Кваліфікуйте дії Петрова.

 

Задача 6.

Водій Лінов на підставі товарно-транспортної накладної перевозив сільськогосподарську продукцію з поля у сховище. Під час виконання остан­ньої ходки він викрав сільськогосподарської продукції на суму 1500 гривень.

Кваліфікуйте дії Лінова. Відповідь поясніть.

 

Задача 7.

Працюючи директором ТОВ “Ремос”, Захаров запропонував міському відділу освіти поставити обладнання пожежної сигналізації, за що міськво перерахувало на рахунок ТОВ 22 тис. грн. Незабаром Захаров довідався, що потрібне устаткування можна придбати по дуже низькій ціні в одного підприємця. Однак для цього була потрібна готівка. Тоді Захаров з використанням фіктивних документів перевів у готівкову форму отримані від міськво гроші; він отримав 18 тис. грн. за винятком податків. З цієї суми 8 тис. грн. Захаров заплатив підприємцеві за придбання обладнання, яке у терміни, зазначені у договорі, надійшло у міськво. Інші 10 тис. грн. Захаров забрав собі.

Слідчі органи кваліфікували одержання цього доходу як розкрадання бюджетних коштів.

Вирішіть справу.

 

Задача 8.

У нічний час Холоджан в аеропорту заволодів автомобілем УАЗ, що належав транспортному управлінню. Автомобіль був закритий у вільному боксі гаража управління механізації, де працював Холоджан. Надалі він використовував окремі вузли і деталі для ремонту закріпленого за ним однотипного автомобіля УАЗ, тому що запчастин для ремонту у встановленому порядку не одержував. Пізніше Холоджан відновив викрадений автомобіль, переставив на нього державні реєстраційні номери автомобіля, що належав управлінню механізації, і збирався використовувати його як службовий автомобіль цього управління.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Холоджана.

 

Задача 9.

Науменко здійснив напад на Вітрюка з метою заволодіти його грошима. Вітрюк учинив опір. Тоді Науменко наніс йому декілька ударів складеним ножем у груди, а потім обшукав Вітрюка. Нічого не знайшовши, Науменко зник з місця події. Від отриманих по­ранень Вітрюк одразу помер.

Кваліфікуйте дії Науменка. Відповідь поясніть.

Задача 10.

Зінчук прийшов у гості до свого приятеля Олекси, однак останнього вдома не було. Знаючи про те, в якому місці Олекса ховає ключ від квартири, Зінчук вирішив зайти та зачекати на нього. Перебуваючи у квартирі, Зінчук побачив шкіряне пальто, яке Олекса придбав днями за 1,5 тис. гривень і вирішив украсти його. Зінчук одягнув пальто та вийшов з квартири на вулицю, де одразу був затриманий дільнич­ним інспектором міліції.

Кваліфікуйте дії Зінчука. Відповідь поясніть.

 

Задача 11.

Група капітанів промислових судів АТ “Океан рибфлот”, скориставшись практикою неповного оприбуткування ікри минтая, що добувається, створила під час промислового рейса її прихований запас у розмірі 50 тонн, який був реалізований при плановому заході в іноземний порт за 220 тис. доларів. Отримані гроші були поділені між екіпажами судів, своє одержали і капітани, і рядові матроси. Керівництво АТ, установивши факт реалізації неврахованої ікри, звернулося до слідчих органів із заявою про порушення кримінальної справи і притягнення капітанів до кримінальної відповідальності за розкрадання майна.

Вирішіть справу.

Задача 12.

Вихідного дня раніше судимий за грабіж Фєдосов, розбивши вікно, проник у приміщення дитячого садка з метою крадіжки. Оглянувши кімнати, Фєдосов нічо­го цікавого для себе не знайшов і, залишаючи приміщення, прихопив кухон­ний ніж вартістю 10 гривень.

Як слід кваліфікувати дії Фєдосова?

 

Задача 13.

Андрусов, скориставшись неуважністю продавця, взяв 60 гривень виручки з прилавка та вийшов із гастроному. Через три дні він у такий же спосіб узяв з виручки 40 гривень, але цього разу продавець побачила дії Андрусова та схопила його за руку. Однак той вирвався і вибіг з магазину разом із грошима.

 

Задача 14.

Працівник колективного підприємства “Дружба” Щорс за дорученням підприємства продавав на базарі кавуни. При цьому він самовільно підвищив ціну понад встановлену в товарно-транспортних документах. Після реалі­зації кавунів, Щорс звітував касі підприємства про суму вартості кавунів за ціною, встановленою в товарно-транспортних документах, а отримані ним надлишки в сумі 1, 2 тис. гривень обернув на свою користь.

Задача 15.

Побачивши, що в магазині чоловічого одягу продавець була зайнята упакуванням товару для покупця, Мінченко на очах у громадян взяв із прилавка костюм вартістю 800 гривень і швидко вийшов. Покупці сказали про це про­давцеві. Через півгодини співробітники міліції затримали Мінченка з викраденими речами біля трамвайної зупинки.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Мінченка.

 

ТЕСТИ

1. Які види викрадення чужого майна передбачені в КК?

а) грабіж (ст. 186 КК), вимагання (ст. 189 КК), розбій (ст. 187 КК), крадіжка (ст. 185 КК);

б) привласнення (ст. 191 КК), розтрата (ст. 191 КК), вима­гання (ст. 189 КК), розбій (ст. 187 КК);

в) грабіж (ст. 186 КК), розбій (ст. 187 КК), крадіжка (ст. 185 КК)

 

2. Ломов напав на громадянина Сулейманова і відібрав гаманець. Внаслідок цього Сулейманову заподіяні легкі тілес­ні ушкодження. Через 5 днів потерпілий був виписаний з лікар­ні. Кваліфікуйте дії Ломова:

а) він вчинив розбій (ч. 1 ст. 187 КК);

б) він вчинив грабіж (ч. 2 ст. 186 КК);

в) він вчинив грабіж (ч. 2 ст. 186 КК) і заподіяв умисне легке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 125 КК).

 

3. Єгоров таємно проник на територію мотоциклетного за­воду з метою викрасти мотоцикл. Зв’язавши сторожа, він ви­крав мотоцикл. Як слід кваліфікувати дії Єгорова:

а) дії Єгорова слід кваліфікувати як грабіж (ч. 3 ст. 186 КК);

б) дії Єгорова слід кваліфікувати як розбій (ч. 3 ст. 187 КК);

в) дії Єгорова слід кваліфікувати як незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК).

4. Під час вчинення крадіжки потерпілому Рибчуку була заподіяна матеріальна шкода на суму 2000 грн. Як визначається значна шкода для потерпілого при крадіжці (ч. 3 ст. 185 КК)?

а) визначається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) визначається, якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або із врахуванням матеріального становища потерпілого;

в) визначається із врахуванням тільки матеріального становища потерпілого.

 

ЗАНЯТТЯ № 2

1. Види і кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак розкрадання.

2. Поняття й ознаки крадіжки (ст. 185 КК). Відмежування від грабежу та привласнення. Співвідношення складів злочинів, передбачених ст. ст. 185 і 188 КК.

3. Поняття, ознаки і види грабежу.

4. Співвідношення розкрадання майна та незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК).

 

Задача 1.

Криницький і Блінов прийшли на поле агрофірми і у присутності працівників, що збирали врожай, і сторожа почали рвати солодкий перець. Сторож намагався припинити це, однак на його вимоги Криницький і Блінов уваги не звертали. Коли сторож спробував забрати в них мішок із перцем, Криницький ударив його кулаком в обличчя, від чого сторож упав на землю, а Блінов ударив сторожа ногою у живіт. Після цього Криницький і Блінов пішли, забравши із собою викрадений перець.

 

Задача 2.

Брати Губенко, Анатолій та Борис, з метою скоєння крадіжки проникли у квартиру Авдошко. Коли вони почали шукати гроші, у кімнату зайшла господарка. Анатолій стрибнув у вікно та втік, а Борис вдарив потерпілу, завдавши їй середньої тяжкості тілесні ушкодження. Він обшукав потерпілу, а потім і квартиру і, не знайшовши грошей, пішов.

Кваліфікуйте дії братів Губенків із посиланням на положення КК та ПВСУ.

 

Задача 3.

Охоронець позавідомчої служби охорони Пащенко під час варти зламав замок, проник у приміщення продовольчого магазину, який охороняв, і викрав товар вартістю 150 н.м.д.г.

 

Задача 4.

Кириченко прийшов до магазина “Дитячий світ” і кілька годин спостерігав, як відбувається торгівля товарами, виставленими на вулиці, і куди жінка-продавець складає гроші. Побачивши, що вона складає їх у сумку, що лежить на видному місці в картонній коробці, він вирішив заволодіти грішми. Використавши зручний момент, коли продавець відвернулася, Кириченко відіпхнув покупця Сидорову, схопив сумку з грішми і став тікати. За ним кинувся продавець. Почувши галас, перехожий Трофімов кинувся за Кириченком, наздогнав його, схопив за руку і зупинив. Тоді Кириченко вихопив з кишені фінський ніж і наніс їм Трофімову удар у ділянку серця, від якого потерпілий одразу помер. Кириченко був затриманий громадянами. Сидорова показала, що, коли вона стояла за прилавком, хтось сильно штовхнув її в спину. Внаслідок падіння вона отримала закритий перелом правої променевої кістки (середньої тяжкості тілесне ушкодження). Самого злочинця Сидорова не бачила, як він викрадав сумку з грішми також не бачила і не розуміла, що відбувається. Коли їй надали медичну допомогу, вона довідалась, що відбулося викрадення грошей.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Кириченка.

 

Задача 5.

Пахунов вночі проник у гараж, що примикав до помешкання Свіріної, звідки забрав

двигун від мотоцикла. Гараж має самостійний вихід на вулицю.

Пахунов був засуджений за ч. 3 ст. 185 КК. Чи правильно були кваліфіковані його дії?

 

Задача 6.

Левченко ввійшов у будинок, де проживав його знайомий Туров, для того, щоб взяти в останнього музичний центр для тимчасового користування, як робив це раніше. Користуючись тим, що двері у помешканні не були зачинені, а господар спав, Левченко викрав музичний центр.

Кваліфікуйте дії Левченка.

 

Задача 7.

Мешканці селища Аксьонов та Бєляєв домовились викрасти з озера рибальські сітки. На човні вони підплили до двох сіток та поклали їх у свій човен. Це помітив Пастухов, який на своєму човні разом із 15-річним сином встановлював сітку для незаконного лову риби. Вони почали наближатися до Аксьонова та Бєляєва на човні. Останні, прагнучи уникнути розпізнання, намагались сховатись в очереті. Помітивши, що Пастухови наздоганяють, Аксьонов зробив декілька пострілів у їх бік з карабіну (на зброю дозволу не було). Дві кулі влучили у Пастухова – старшого, який помер на місці. Одразу ж після пригоди Аксьонов та Бєляєв залишили викрадені сітки.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Бєляєва та Аксьонова.

 

Задача 8.

Петренко і Маляренко прибули у відрядження до автозаводу. Перебуваючи на території підприємства, вони помітили автомобільні покришки і вирішили заволодіти декількома з них. Для цього вони на автомобілі Петренка під’їхали до цеху, а потім пройшли до майданчика (не мав огороди, ніким спеціально не охоронявся), де зберігались покришки і вкрали 8 з них, а також 10 камер до покришок. Петренко і Маляренко були затримані з викраденим на прохідній заводу.

 

Задача 9.

Робітник Лєонідов, працюючи на ткацькій фабриці, заховав під одяг 4 м ткани­ни вартістю 780 гривень і намагався пронести її через прохідну. Це помітив охоронець Грицюк та зупинив Лєонідова для перевірки. Останній вчинив опір, пов’язаний із насильством, яке не було небезпечним для життя та здоров’я, намагався втекти з території фабрики, але був затриманий іншими робітниками.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Лєонідова. Відповідь поясніть.

Задача 10.

На автобусній зупинці Вінов зірвав з голови одного громадянина шапку з цінного хутра вартістю 1 тис. гривень і побіг. Потерпілий повідомив про це працівникам міліції, які на автомобілі через певний час наздогнали Вінова. Той кинув шапку та намагався перелізти через паркан, але був затриманий.

Кваліфікуйте дії Вінова. Відповідь поясніть.

Задача 11.

Маючи при собі фінські ножі, Дагов і Сєров, скориставшись відсутністю сторожа, розбили вікно вітрини магазину та проникли в приміщення, де взяли п’ять пляшок вина на загальну суму 120 гривень. Коли вони почали виходи­ти з магазину, з’явився сторож, який спробував їх затримати та вилучити викрадені речі. Тоді вони наставили на нього ножі, пригрозили вбивством і зникли з пляшками вина.

Як слід кваліфікувати дії Дагова і Сєрова?

Задача 12.

Авдєєва, працюючи на одному заводі з Соколовим, який проживав по сусідству, часто поверталась разом з ним додому, що викликало ревнощі з боку її чоловіка. Останній з помсти проник удень у гараж Соколова, розбив молотком лобове скло і капот машини “ВАЗ 2110”.

 

Задача 13.

Івлєв неодноразово просив сусіда продати йому кабана. Отримавши в черговий раз відмову, Івлєв скориставшись відсутністю сусіда, з помсти підпалив хлів, в якому знаходилось двоє свиней. Але разом з хлівом згоріла і хата сусіда, в якій знаходилась його хвора мати, котра приїхала до сина на лікування. Від опіків жінка померла. Про те, що в хаті знаходилась мати сусіда, Івлєв не знав.

Дайте кримінально правову оцінку діям Івлєва.

Задача 14.

В нічний час Мурашко та Вітрук зламали замок вхідних дверей у будинку Мацька та проникли до нього, звідки викрали продукти харчування та одяг на суму 750 гривень. При виході з будинку особам, які намагались їх затримати і вилучити викрадене, вони нанесли тілесні ушкодження без розладу здоров’я.

Як слід кваліфікувати дії Мурашка та Вітрука?

 

Задача 15.

Клюєв в ательє побутових послуг взяв на прокат моторолер, а на ніч залишив його у дворі. Моторолер викрали. Щоб ухилитись від відшкодування його вартості, Клюєв змінив місце проживання.

Дайте юридичну оцінку діям Клюєва.

ТЕСТИ

1. Під час вчинення грабежу потерпілому С. була заподіяна матеріальна шкода у великому розмірі. Який розмір великої шкоди визначений в КК?

а) вартість викраденого майна повинна в двісті і більше разів перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;

б) вартість викраденого майна повинна в двісті п’ятдесят і більше разів перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;

в) вартість викраденого майна повинна в триста і більше разів перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

 

2. Під час вчинення шахрайства потерпілій А. була заподіяна матеріальна шкода в особливо великому розмірі. Який розмір особливо великої шкоди при шахрайстві (ч.4 ст.190 КК) передбачений КК?

а) вартість викраденого майна повинна в шістсот і більше разів перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;

б) вартість викраденого майна повинна в п’ятсот і більше разів перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів гро­мадян на момент вчинення злочину;

в) вартість викраденого майна повинна в тисячу і більше разів перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

 

3. Коли крадіжка (ст. 185 КК) вважається закінченим злочином?

а) з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном;

б) коли винна особа отримала реальну можливість розпо­ряджатися чи користуватися ним;

в) з моменту переходу чужого майна у володіння винного.

 

4. Що є предметом привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК)?

а) чуже майно, що знайдене, або випадково опинилося у особи;

б) чуже майно, що має особливу історичну, наукову, художню, культурну цінність;

в) чуже майно, що знайдене, або випадково опинилося у особи та має особливу історичну, наукову, художню, культурну цінність або є скарбом.

 

ЗАНЯТТЯ № 3

 

1. Поняття і ознаки розбою (ст. 187 КК). Характер насильства при розбої. Розмежування розбою і насильницького грабежу. Співвідношення розбою та бандитизму.

2. Вимагання (ст. 189 КК).

3. Відмежування кваліфікованих видів вимагання від насильницького грабежу і розбою.

4. Відмежування вимагання від примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК).

 

Задача 1.

Рачков і Сачко викрали директора МП Асташкіна, вивезли його за місто і шляхом насильства з застосуванням паяльної лампи вимагали викуп у розмірі 10 тис. грн. Гроші їм передані не були. У ході катувань Асташкіну було заподіяне непоправне знівечення обличчя.

 

Задача 2.

Довідавшись про те, що Урусова була зґвалтована, Потапов і Кузьмін поїхали до неї на роботу, викликали її на вулицю і почали вимагати передати їм по 1 тис. грн., погрожуючи у випадку відмови розповісти її знайомим і подругам про факт зґвалтування. Боячись цієї погрози, Урусова передала гроші Потапову і Кузьміну.

Варіант. Урусова не виконала вимогу і звернулась до міліції з заявою про притягнення Потапова і Кузьміна до відповідальності.

 

Задача 3.

Павленко і Фєтісов вирішили здійснити крадіжку з магазина. Павленко проникнув на дах магазина і почав робити отвір у стелі, а Фєтісов залишився стояти біля магазина. Через якийсь час Фєтісов побачив охоронця і сповістив про це Павленка. Останній стрибнув з даху. До нього підбіг охоронець Дахно, який намагався затримати правопорушника, однак Павленко вихопив у нього рушницю і прикладом ударив Дахна. Кинувши рушницю, Павленко разом із Фєтісовим утекли. Охоронцю були заподіяні легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

 

Задача 4.

Дроботун близько 23 години на вулиці напав на Пастухова і декількома ударами рук і ніг збив його з ніг, після чого обшукав кишені і забрав гроші і наручний годинник. Падаючи, потерпілий вдарився об тротуар і зламав 3 ребра. Він перебував на лікуванні 28 днів.

 

Задача 5.

Юхно в під’їзді багатоповерхового будинку з метою отримати кошти для придбання спиртних напоїв і наркотиків підкараулив і напав на Свіріденка, який зачиняв двері своєї квартири і став вимагати, приставивши кухонний ніж до його грудей, щоб той виніс із квартири і передав йому гроші і коштовності. Свіріденко відмовився це зробити. Тоді Юхно, бажаючи все-таки змусити його винести з квартири необхідне, ударив Свіріденка ножем у груди, але Свіріденко продовжував відмовлятися виконати вимогу і здійснював опір. Юхно наніс ще декілька ударів ножем. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці події. На шум у під’їзді вибігли сусіди і затримали Юхна.

Кваліфікуйте дії Юхна.

Задача 6.

О 2 годині ночі Василенко з’явився на квартирі своєї знайомої Григор’євої. Василенко запитав, чому вона виступила свідком у справі про розірвання його шлюбу, втручаючись у чуже життя, а потім сказав, щоб вона передала йому протягом тижня 5 тис. грн. – суму, яку він сплатив за проведення свого весілля. При цьому Василенко вдарив Григор’єву кулаком в обличчя і заподіяв легкі тілесні ушкодження без короткочасного розладу здоров’я. У разі непередачі зазначеної суми, Василенко пообіцяв убити Григор’єву і членів її родини.

 

Задача 7.

Мінченко піднявся на п’ятий поверх будинку, де, виламавши вхідні двері, проникнув у квартиру Петренка. Склавши в сумку вилучені в квартирі одяг, посуд, ювелірні вироби, Мінченко залишив квартиру. На виході з під’їзду будинку його вже чекали мешканці, які виявили злочинні дії Мінченка і намагалися його затримати. Мінченко кинув у бік сумку з викраденим майном, вихопив фінський ніж і, загрожуючи і розмахуючи їм, намагався втекти, але був затриманий.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Мінченка.

 

Задача 8.

Дьяков і Кіріченко, перебуваючи на станції технічного обслуговування автомобілів, змусили слюсаря Свірідова укласти з ними парі. Повідомивши йому, що парі той програв, сказали, що він повинен сплатити їм одну тис. доларів США. Наступного дня Дьяков і Кіріченко прибули на СТО і, загрожуючи Свірідову ножем, вимагали передати їм гроші. Коли потерпілий заявив їм , що такої суми не має, вони посадили його в автомобіль і приїхали в дитсадок, де працювала дружина Свірідова. Загрожуючи Свірідову і його дружині вбивством, вони продовжували вимагати в них валюту. Не отримавши свого, вони повідомили, що гроші приїдуть забирати завтра о 16 годині. У момент передачі грошей в обумовленому місці й обумовлений час Дьяков і Кіріченко були затримані співробітниками міліції.

 

Задача 9.

Ігнатов разом з Проніним учинили розбійницький напад, вимагання, поєднане з насльством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, замах на викрадення вогнепальної зброї. Крім того, Ігнатов, достовірно знаючи від Проніна про викрадення ним пістолета, вчинив заздалегідь необіцяне приховування злочину, а саме, на прохання Проніна, взяв у того в квартирі пістолет з 35 бойовими патронами і переховував та зберігав їх аж до вилученнгя працівниками міліції.

При відтворенні обстановки і обставин події, проведених з метою перевірки достовірності показань Ігнатова, останній добровільно видав слідчим органам пістолет і боєприпаси до всього, показавши місце, де вони зберігались, про що органам слідства не було відомо.

Вироком судової колегії обласного суду Ігнатова засуджено за ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ст. 17.

Чи правильно кваліфіковані дії Ігнатова?

 

Задача 10.

Яременко передала в районний відділ соціального забезпечення підроблені нею документи, на підставі яких їй призначили пенсію за віком. Потім з’ясу­валося, що в документах стаж роботи та вік були завищені на п’ять років. Яременко протягом року незаконно одержала 6 тис. гривень пенсії.

Чи підлягатиме Яременко кримінальній відповідальності? Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 11.

Громов і Рябчук, щоб заволодіти майном громадянки Орсової, підійшли непомітно до неї ззаду. Громов вдарив її кулаком у потилицю, від чого потерпіла впала та втратила свідомість, а Рябчук підняв сумку, що випала з рук Орсової, в якій були деякі продукти харчування та гаманець із 170 гривнями. Після цього обидва втекли з місця події разом із викраденим майном. Потерпілій було заподія­но легкі тілесні ушкодження без короткочасного розладу здоров’я.

 

Задача 12.

Зламавши двері, Савчук проник уночі до церкви, звідки викрав три ікони XVII століття. Ці ікони напередодні подарував церкві місцевий бізнесмен, придбавши їх на аукціоні за 52 тис. грн.

Як слід кваліфікувати дії Савчука?

 

Задача 13.

Майстер цеху Борисюк за попередньою домовленістю зі столяром Ченцовим виписав на його ім’я три фіктивні наряди та закрив їх на 1800 гривень. Ченцов одержав незаконно нараховані йому гроші, з яких 1 тис. гривень передав Борисюку, а 800 залишив собі.

Кваліфікуйте дії Борисюка і Ченцова. Відповідь поясніть.

 

Задача 14.

Жилін їхав в одному купе з пасажиром. Уночі пасажир зійшов на станції Конотоп, а вранці Жилін виявив, що пасажир залишив свій портфель. Жилін відкрив портфель, у ньому були гроші (8 тис. грн.) і роздаточна відомість до них для виплати зарплати робітникам. Гроші Жилін обернув на свою користь, відомість знищив, а портфель викинув.

Чи є в діях Жиліна склад злочину?

 

Задача 15.

Уночі злочинці проникли в магазин, звідки викрали промислових товарів на суму 15 тис. грн. Розслідуванням встановлено, що в ту ніч сторож Юрченко на роботі не був, а знаходився на весіллі у племінника.

Як потрібно кваліфікувати дії Юрченка?

 

ТЕСТИ

1. Під час вчинення Потаповим розбою потерпілому Ромаську була заподіяна смерть через необережність. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) дії Потапова слід кваліфікувати як розбій (ч. 4 ст. 187 КК) і вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК);

б) дії Потапова слід кваліфікувати як розбій (ч. 4 ст. 187 КК);

в) дії Потапова спід кваліфікувати як розбій (ч. 1 ст. 187 КК) і вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК).

 

2. Що слід розуміти під насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи під час розбою (ст. 187 КК)?

а) слід розуміти заподіяння їй тілесних ушкоджень, а також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння;

б) слід розуміти заподіяння їй легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здо­ров’я в момент заподіяння;

в) слід розуміти заподіяння їй легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження.

 

3. При вчиненні якого злочину суб’єктом не може бути особа, яка досягла 14-річного віку?

а) грабіж (ст. 186КК);

б) шахрайство (ст. 190 КК);

в) умисне знищення майна вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК).

 

4. Попов, знаходячись у відділі чоловічого одягу універ­магу і скориставшись тим, що продавець була зайнята при­йманням товару, на очах у покупців взяв з прилавка костюм і вийшов з відділу. З викраденим він був затриманий на зупин­ці тролейбуса. Кваліфікуйте дії Попова:

а) він вчинив крадіжку (ст. 185 КК);

6) він вчинив грабіж (ст. 186 КК);

в) він вчинив крадіжку з проникненням у приміщення (ч. 3 ст.185КК).

ЗАНЯТТЯ № 4

1. Шахрайство (ст. 190 КК). Характеристика обману і зловживання довірою.

2. Шахрайство і суміжні склади злочинів. Відмежування шахрайства від цивільно-

правових правопорушень

3. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК).

Відмежування від шахрайства.

4. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим

становищем (ст. 191 КК). Співвідношення цих форм розкрадання між собою. Відме-

жування від зловживання службовим становищем.

Задача 1.

Пропонуючи допомогу в придбанні залізничних квитків, Мусіна одержувала від громадян гроші, після чого зникала. Одного разу Мусіна прийшла на вокзал, взявши із собою валізу, наповнену непотрібним ганчір’ям. Познайомившись із пасажиркою Петровою, Мусіна попрохала її подивитися за валізою, поки вона нібито перевірить своє місце в черзі біля каси. Коли Мусіна повернулася, Петрова звернулася до неї з проханням подивитися за речами. Як тільки Петрова відійшла, Мусіна взяла її речі і поїхала додому.

Задача 2.

Влаштовуючись на роботу, Сідєльніков представив підроблену їм трудову книжку і довідку про вислугу років і процентну надбавку за роботу на Крайньому Півночі. Внаслідок цього він незаконно протягом 8 місяців одержав понад встановленої йому зарплати 880 грн.

 

Задача 3.

Провідник вагона в потязі Київ – Москва Жилов посадив у вагон на станції Бахмач 4-х безквиткових пасажирів, одержавши від кожного по 50 грн. Коли це було виявлено, він з метою уникнути неприємностей на роботі намагався передати працівникові міліції 50 доларів США, але останній валюту не взяв.

 

Задача 4.

Старкевич наповнював пляшки з-під горілки водою, закривав їх жерстяними кришками, потім у магазині просив продати йому пляшку горілки і, роблячи вид, що йому не вистачило грошей, повертав її, непомітно підмінивши пляшкою з водою. За кілька днів Старкевичу у такий спосіб вдалося придбати 20 пляшок горілки.

 

Задача 5.

Начальник будівельно-монтажного управління Мельник фіктивно зарахував у штат управління свою знайому Богарову, яка фактично не працювала, але зарплату одержувала. Всього Богарова одержала 1,5 тис. грн.

Задача 6.

Шофер Хоренко отримав за накладною 3 тони цементу. Під час перевезення він разом з вантажником Юхно продав частину цементу. Вартість проданого цементу – 1,8 тис. грн.

 

Задача 7.

Касир ощадбанку Свєтлічная повинна була видати касиру лісгоспу Мальцевій 12 тис. грн, але помилилася і фактично видала 15 тис. грн. Помітивши переплату, Мальцева промовчала, а гроші в розмірі 3 тис. грн. привласнила.

Варіант. Переплату Мальцева виявила, коли повернулася до себе на роботу. 3 тис. грн. Мальцева забрала собі.

 

Задача 8.

Сідоркін, працюючи старшим бухгалтером у відділенні Ощадбанку, шляхом складання 51 фіктивного видаткового документа з використанням ощадної книжки на ім’я Трофіменко викрав суму, що складає 360 н.м.д.г., а з використанням ощадкнижки на ім’я Сідорова – 1500 н.м.д.г.

 

Задача 9.

Головний бухгалтер центру науково-технічної інформації (НТІ) Антонов вступив у змову з директором малого підприємства (МП) Поляковим про використання рахунку МП для зарахування на нього 5 тис. грн і наступне транзитне перерахування цієї суми в м. Каунас для їх переведення у готівкову форму. Склавши фіктивне платіжне доручення, Антонов перерахував з поточного рахунку центру НТІ на користь МП 5 тис. грн. Цього ж дня була проведена банківська операція по перерахуванню даної суми в три комерційні структури в Каунасі, де гроші були переведені у готівку і привласнені.

Як слід кваліфікувати дії винних осіб?

 

Задача 10.

Ніколаєнко для обігрівання теплиці, в якій він вирощував квіти на продаж, підключив електричний провід до міської електромережі. Інспектор міськенерго встановив, що Ніколаєнко, внаслідок порушення правил використання електроенергії, заподіяв шкоду державі на суму 15 тис. грн.

Чи підлягає Ніколаєнко кримінальній відповідальності?

 

Задача 11.

Голові комерційного підприємства “Фелікс” Григор’єву подзвонив невідомий, назвав домашню адресу останнього, номер його автомобіля, місце роботи дружини і сказав, що якщо він хоче спокійно жити, мати здоровою жінку, то повинен привезти гроші в сумі 50 тис. грн., і встановив час і місце їх передачі. Всю розмову Григор’єв записав на автовідповідач і звернувся в Шевченківський РВВС м. Києва. При спробі передати гроші був затриманий Шевчук, який зізнався, що дзвонив по телефону Григор’єву і вимагав від нього гроші, тому що хотів придбати автомобіль.

Кваліфікуйте дії Шевчука.

 

Задача 12.

Кравець під виглядом телефонного майстра проник у квартиру, де знаходилась семи- десятирічна Івашкіна. Переконавшись, що в квартирі більше нікого немає, він взяв зі столу відеомагнітофон, який належав сину Івашкіної. Коли господарка квартири зробила спробу завадити Кравцю винести відеомагнітофон, останній пригрозив їй вбивством і зник.

Кваліфікуйте дії Кравця. Чи впливає спосіб проникнення в житло на кваліфікацію злочину?

Задача 13.

Бурмак, виставивши вікно, проник у сільський клуб, забрав акордеон, баян, дві гітари і зник. Наступного дня при спробі продати акордеон на базарі його було затримано.

Під час розслідування з’ясувалось, що баян належав завідувачу клубом Смоляруку, а інші викрадені речі – клубу.

Кваліфікуйте дії Бурмака.

Задача 14.

Раніше судимий за розкрадання Зеленін виграв 5 тис. грн. на лотерейний білет. При одержанні виграшу він бачив як касир ощадної каси замість 5 тис. видав йому 5,5 тис. грн. Про помилку касира Зеленін промовчав, вирішивши заволодіти цими грошима. Одержавши гроші, він пішов.

Варіант. Зеленін зайві гроші, передані йому, виявив дома і привласнив їх. Чи зміниться кваліфікація його дій у такому випадку?

Задача 15.

До власника павільйону по продажу комерційних товарів Асланова прийшли Струк і Васильєв, з якими він був уже знайомий по роботі у фірмі “Меркурій”. Останні запропонували Асланову “застрахуватись”, тобто щомісячно виплачувати їм гроші в сумі 2 тис. грн., а вони за це будуть його захищати, і він (Асланов) зможе спокійно займатись своїм бізнесом. Асланов категорично відмовився виконати ці умови, після чого Струк дав зрозуміти, що з павільоном може щось трапитись. Через два дні, прийшовши на роботу, Асланов знайшов свій павільйон спаленим.

Як слід кваліфікувати дії Струка і Васильєва?

ТЕСТИ

1. Горін, працюючи робітником бази “Культтовари”, з метою вчинення викрадення, перед закінченням роботи бази заховався у підсобному приміщенні. У нічний час він викрав золоті го­динники та інші цінні речі загальною вартістю 8,7 тис. гривень. Злочинця побачив сторож і намагався його затримати. Після попереджувального пострілу Горін, тримаючи викрадене, підбіг до сторожа, збив його з ніг, заподіявши середньої тяжкості тілесні ушкодження, після чого зник. Кваліфікуйте дії Горіна:

а) він вчинив два злочини: крадіжку (ч. 4 ст. 185 КК) та заподіяв умисно тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК);

б) він вчинив крадіжку (ч. 4 ст. 185 КК) та розбій (ч. 4 ст. 187 КК);

в) він вчинив розбій із заволодінням майном у великому розмірі (ч. 4 ст. 187 КК).

 

2. Рогов погрожував Потаповій розголошенням того, що вона фотографується для еротичного журналу, якщо остання не поверне гроші, які він дав їй в борг, але вона відмовилася їх повернути. Після цього Рогов став вимагати ці гроші від знайомої Потапової - Ляшко, погрожуючи їй ножем. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:

а) Рогов вчинив два злочини: вимагання (ч. 1 ст. 189 КК) та примушування до виконання чи невиконання цивільно-право­вих зобов’язань (ч. 1 ст. 355 КК);

б) Рогов вчинив два вимагання (ч. 2 ст. 189 КК);

в) Рогов вчинив вимагання (ч. 1 ст. 189 КК).

 

3. Бондар, працюючи складальником НВП “Маяк”, вирішив викрасти радіоприймач. З цією метою він протягом місяця кілька разів проносив через прохідну окремі деталі радіоприймача. При спробі винести корпус Бондар був затриманий працівниками охорони заводу на прохідній. Кваліфікуйте дії Бондаря:

а) Бондар вчинив замах на крадіжку (ч. 2 ст. 15 КК ч. 1 ст. 185 КК);

б) Бондар вчинив декілька злочинів, які будуть кваліфіко­вані як крадіжка, вчинена повторно (ч. 2 ст. 185 КК) та замах на крадіжку, вчинену повторно (ч. 2 ст. 15 КК ч. 2 ст. 185 КК);

в) Бондар вчинив крадіжку з проникненням (ч. 3 ст. 185 КК).

 

4. Раніше судимий за розбій Морозов в нічний час, розбив­ши вікно, проник у підсобне приміщення магазину з метою крадіжки. Оглянувши приміщення, Морозов грошей не знайшов і, залишивши приміщення, прихопив з собою лише пляшку го­рілки вартістю 7 гривень. Кваліфікуйте дії Морозова:

а) його дії слід кваліфікувати як дрібне розкрадання держав­ного чи колективного майна (ч. 1 ст. 51 КпАП);

б) його дії слід кваліфікувати як крадіжка з проникненням (ч. 3 ст. 185 КК);

в) його дії слід кваліфікувати як крадіжка (ч. 1 ст. 185 КК).

 

ЗАНЯТТЯ № 5

1. Знищення або пошкодження майна (ст. ст. 194, 196 КК). Відмежування від суміжних злочинів.

2. Порушення обов’язків щодо охорони майна (ст. 197 КК).

3. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198 КК). Відмежування від легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК).

4. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилось у особи (ст. 193 КК). Відмежування цього злочину від розкрадання.

Задача 1.

Віннік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у будинку своєї колишньої дружини Климко облив керосином шафу і підпалив її. Пожежу вдалося ліквідувати.

Варіант. Віннік облив керосином речі і спалив їх у пічці, спричинивши Климко майнову шкоду на суму 600 грн.

 

Задача 2.

Таран, бажаючи помститися, облив сірчаною кислотою сад Бичко. Внаслідок цього були пошкоджені 50 кущів малини, 30 кущів смородини, 10 яблунь і 3 груші. Неповнолітня донька Бичко отримала легке отруєння, оскільки їла яблука з дерева, що було облите кислотою.

 

Задача 3.

У потязі Пітулін взяв годинник із браслетом, що залишив хтось із пасажирів у туалеті, і привласнив його.

 

Задача 4.

Машиніст Чумак, подаючи цукровому заводу вагони для завантаження, помітив, що декілька осіб приховали неподалік від залізничної дороги 3 мішки із цукром. Після завершення зміни Чумак 2 мішки переніс до себе додому, а із третім був затриманий. Суд визнав Чумака винним у крадіжці. У касаційній скарзі Чумак просив перекваліфікувати його дії на статтю, що передбачає відповідальність за привласнення знайденого.

Вирішіть справу із посиланням на положення КК.

 

Задача 5.

Робітник Мажуга, працюючи в цеху, вкрав 3 метри сталевої труби вартістю 750 грн., вирізавши її ножівкою з електронагрівача. Відновлювальні роботи електронагрівача обійшлись підприємству у 500 грн.

 

Задача 6.

Андрєєв, машиніст тепловозу, приєднався до групи осіб, які викрадали спирт, що був доставлений на хімкомбінат тепловозом. Під час розкрадання він допомагав завантажувати бочки із спиртом на вантажівку, на якій злочинці увезли викрадене. Одну бочку він приховав у гаражі на території виробництва. Усього було викрадено спирту на суму більше 1200 н.м.д.г. Під час розслідування злочину Андрєєв з метою його приховання викотив бочку з гаражу, відкрив і вилив у колодязь 200 літрів спирту на суму більш ніж 300 н.м.д.г.

Кваліфікуйте дії Андрєєва.

 

Задача 7.

Борісов, працюючи водієм-експедитором фермерського господарства, отримав на районні базі за товарно-транспортною накладною 4,5 тони рідкого пічного палива. Скориставшись тим, що диспетчер фермерського господарства зробив у накладній відмітку про розвантаження, Борісов зімітував злив палива з автоцистерни і вивіз його за межі фермерського господарства. Зустрівши Зощенко, який також працював водієм-експедитором фермерського господарства, він попрохав його допомогти злити паливо вдома у Романова, що той і зробив. При цьому Зощенко відмовився взяти частину грошей, що були передані Романовим Борисову у рахунок сплати за паливо.

Борісов і Зощенко були засуджені за ч. 2 ст. 191 КК. Оцініть вирок суду.

 

Задача 8.

Заготівник Махов на автомобілі під керівництвом Демченко приїхав у селище, де вчинив крадіжку великої рогатої худоби, що належала мешканцям селища. Завантаживши худобу у машину, Махов сказав Демченку, що придбав її в населення і наказав їхати. Приблизно на 4 кілометрі від селища машина зламалась. Боячись розкриття, Махов облив машину бензином і підпалив її.

Кваліфікуйте дії Махова.

 

Задача 9.

Кірєєв, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля прохідної заводу, розбив лобове скло автомобіля, що належав Вовченку. Ці дії були вчинені лише у присутності знайомих Кірєєва – Тюріна і Валуєва, інших осіб при цьому не було. Як встановлено матеріалами справи, Кірєєв розбив скло на прохання своєї знайомої – колишньої дружини Вовченка, яка таким чином хотіла помститися чоловіку за те, що він пішов до іншої жінки.

Кірєєв був засуджений за ч.1 ст. 296 КК. Чи правильно винесено вирок?

Задача 10.

Водій Димов під час перевезення будівельних матеріалів продав цегли на суму 4 тис. грн.

Кваліфікуйте дії Димова.

Задача 11.

Явдошина подала в райсоцзабез документи, на підставі яких їй призначили пенсію за старістю. Пізніше з’ясувалось, що в документах стаж роботи та вік були завищені на 5 років. Явдошина протягом 2-х років незаконно одержала 5 тис. гривень пенсії.

Чи можна дії Явдошиної розглядати як розкрадання?

 

Задача 12.

Бушуєв, перебуваючи у нетверезому стані за місцем проживання, побачив, що його сусід прибав меблевий гарнітур, який вивантажив у двері свого будинку, а сам кудись побіг. Скориставшись його відсутністю, Бушуєв проник до сусіда у двір, взяв лом, який лежав на землі, і від заздрості пошкодив ним у декількох місцях м’який куточок.

Чи підлягатиме Бушуєв кримінальній відповідальності?

 

Задача 13.

Директор автобази Кузьмін вимагав від працюючого там же автослюсара Міщенка провести ремонт його власного автомобіля, за що пообіцяв не розповсюджувати відомості особистого характеру, які стали йому відомі внаслідок прийому останнього на роботу. Міщенко раніше був засуджений за вживання наркотиків.

 

Задача 14.

Водій Поліщук на підставі товарно-транспортної накладної перевозив сільськогосподарську продукцію з поля у сховище. Під час виконання останньої ходки він викрав сільськогосподарської продукції на суму 700 грн.

 

Задача 15.

У нічний час Мазін і Строєв зламали замок вхідних дверей у будинку Павлова та проникли до нього, звідки викрали продукти харчування й одяг на суму 2 тис. грн. При виході з будинку особам, які намагались їх затримати та вилучити викрадене, вони завдали тілесних ушкоджень без розладу здоров’я.

Кваліфікуйте дії Мазіна і Строєва. Відповідь поясніть.

 

ТЕСТИ

1. Розін та Плаксій зустріли на пероні залізничного вок­залу Зотова, який вантажив у вагон поїзда Одеса - Москва 10 ящиків з відеомагнітофонами. Погрожуючи пістолетом, вони забрали у Зотова 2 відеомагнітофони, пообіцявши повернути їх наступного дня, якщо останній сплатить їм 400 грн., а при відмові виконати вимогу, не повернуть їх. Наступного дня Зотов передав Розіну та Плаксію необхідну суму, але відеомагнітофонів не одержав, оскільки їх продали, а гроші поділили. Кваліфікуйте дії Розіна та Плаксія:

а) вони вчинили розбій (ч. 2 ст. 187 КК) та шахрайство (ч. 2 ст. 190 КК);

б) вони вчинили вимагання (ч. 2 ст. 189 КК);

в) вони вчинили вимагання (ч. 2 ст. 189 КК) та розбій (ч.2 ст. 187 КК).

 

2. Петренко знав, що філіал банку щомісяця відправляє в центральний офіс банку 750 тис. грн. Коли інкасаторсь­ка машина під’їхала до банку, він підскочив до інкасаторів і, погрожуючи пістолетом, поставив вимогу віддати гроші. Інкасатор відповів, що грошей він не одержав. Тоді Петренко ви­хопив невелику сумку, в якій виявилося 15 грн., і втік. Кваліфі­куйте дії особи:

а) його дії слід кваліфікувати як грабіж (ч. 5 ст. 186 КК) та незаконне носіння вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК);

б) його дії слід кваліфікувати як розбій (ч. 4 ст. 187 КК) та незаконне носіння вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК);

в) його дії слід кваліфікувати як розбій (ч. 4 ст. 187 КК), роз­бій (ч 2 ст. 187 КК) та незаконне носіння вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК).

 

3. Водій Доронін на підставі товарно-транспортної на­кладної перевозив зерно з поля у сховище. Під час виконання одного з перевезень він викрав сільськогосподарську продук­цію на суму 1050 гривень. Кваліфікуйте дії Дороніна:

а) він вчинив крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК);

б) він вчинив привласнення (ч. 1 ст. 191 КК);

в) він заволодів майном шляхом зловживання своїм служ­бовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК).

 

4. Морміль подав у страхову компанію документи, які сам підробив. На підставі цих документів йому було виплаче­но страхову компенсацію. Потім з'ясувалось, що в докумен­тах факт виробничої травми був фальсифікований. Морміль отримав 6500 гривень. Кваліфікуйте дії Морміля:

а) Морміль вчинив привласнення майна (ч. 1 ст. 191 КК) та підробку документів (ч. 1 ст. 358 КК);

б) Морміль вчинив підробку документів (ч. 1 ст. 358 КК) та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 358 КК);

в) Морміль вчинив шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК) та підробку документів (ч. 1 ст. 358 КК).

 

 

ТЕМА 8: ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р.

ЗАНЯТТЯ № 1

2. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223 КК). 3. Контрабанда (ст. 201 КК). 4. Відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів і правопорушень. Співвідношення контрабанди і ухилення від…

Задача 1.

Під час митного огляду в Царенка в мішечку, що висів на шиї, були виявлені золоті вироби вартістю 1,5 тис. грн.

Варіант 1. Вироби, що представляли високу історичну цінність, знаходились у гніздах у підошвах черевиків.

Варіант 2. У мішечку знаходилася анаша у виді пасти вагою 350 г.

Варіант 3. Під час митного огляду у валізі Царенко було виявлено 2,5 кг невисушеної макової соломи.

Кваліфікуйте дії Царенка. Приведіть обґрунтування кваліфікації.

 

Задача 2.

При перетинанні кордону Трофімов задекларував 300 дол. США, а 1320 дол. сховав у своєму одязі. Під час митного контролю на усне питання інспектора митниці про наявність незадекларованих цінностей Трофімов заявив, що іншої валюти, крім 300 дол., він не має. При здійсненні особистого догляду на повторну пропозицію співробітника митниці Трофімов видав приховану ним валюту. Трофімов був засуджений за замах на контрабанду.

Чи правильно вирішено справу? Наведіть обґрунтування із посиланням на положення КК та ППВС.

 

Задача 3.

Панько на власному легковому автомобілі ВАЗ на повній швидкості без митного огляду і перевірки документів перетнув КПП через державний кордон України з Польщею. На попереджувальні постріли прикордонників в повітря він відповів автоматною чергою з автомату, придбаного ним на “чорному ринку”. Внаслідок пострілів Панька двом солдатам були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, а сам Панько благополучно досяг території Польщі, увозячи в автомобілі дорогоцінні метали і камені, різний антикваріат, заборонений до вивозу за межі України на суму, що перевищувала кілька тисяч н.м.д.г.

Кваліфікуйте дії Панька.

 

Задача 4.

Учень художнього коледжу Зоренко намалював 2 грошових знака України номіналом 100 грн. кожний. При спробі збути один з них Зоренко був затриманий співробітниками міліції.

Варіант 1. Не повідомляючи про підробку, Зоренко передав одну купюру Ковалю, повертаючи в такий спосіб борг. Підробка була виявлена, коли Коваль представив купюру в магазині.

Варіант 2. Зоренко виготовив купюри для того, щоб продемонструвати знайомим свою художню майстерність.

Задача 5.

Брокерсько-посередницька фірма “Корфин” без дозволу Національного банку України відкрила рахунки в банках Варшави, Бухареста і Братислави, а її керівники – громадяни України Іващенко і Сєров, внесли на ці рахунки більше 1,5 млн. дол. США.

 

Задача 6.

Приватний підприємець Кротов, що мав у власності торгівельний кіоск, надавав послуги по “відмиванню грошей”. Він завищував свій торгівельний оборот, а “чорну готівку” оформляв як надходження від реалізації. Отриману від “клієнтів” частку Кротів вкладав для розвитку свого бізнесу.

 

Задача 7.

Завідуюча кредитним відділом банку Кудріна, домовившись з підприємцем Колесняк, оформила кредитний договір на суму 300 тис. грн., з яких за попередньою домовленістю за 45 тис. грн. була придбана квартира для Кудріної, решта сума кредиту використовувалась Колесняк в інтересах своєї фірми. Борг фірми в сумі 45 тис. грн. був прихований перед правлінням банку шляхом оформлення договору на нібито виконані фірмою для банку маркетингові послуги.

 

Задача 8.

ВАТ “Головпочтамт” випустило облігації, в опублікованій інформації про випуск яких містилось положення, що облігації додатково надають право на безкоштовну доставку поштової кореспонденції протягом року з дня придбання облігації. Проспект емісії, зареєстрований в обласній комісії з ринку цінних паперів, такого пункту не містив.

 

Задача 9.

Шуміхін, який працював інженером на механічному заводі, звернув увагу на те, що сировина і устаткування, що зберігались в одному з цехів, могли бути пристосовані для виготовлення фальшивих грошових знаків. Зробивши відповідну доробку і настроювання, він став виготовляти за допомогою гідравлічного преса фальшиві монети України.

Варіант. Шуміхін виготовляв іноземні монети.

 

Задача 10.

Сівобоков займався виготовленням з міді фальшивих “золотих” монет дореволюційного карбування. Абдулін, вступивши з ним у злочинний зв’язок, збував виготовлені монети. Усього ними було збуто 18 монет.

 

Задача 11.

Співробітник “Космос-банку” Прохадзе при звільненні викрав кілька бланків векселів “Космос-банку” номіналом 250 тис. грн. Підробивши підписи президента і головного бухгалтера банку, поставивши відбиток кустарно виготовленої печатки, Прохадзе намагався збути два таких векселі в іншому комерційному банку. У зв’язку з тим, що Прохадзе не мав доручення на продаж векселів, служба безпеки банка викликала міліцію. Прохадзе було затримано.

 

Задача 12.

Костенко, Губанова та Карженко виготовили у себе на роботі велику кількість проїзних квитків для міського транспорту. Встановлено, що 300 квитків вони продали. При обшуку 500 квитків у них були вилучені. Під час проїзду у міському транспорті міста вони також користувались підробленими проїздними квитками.

Як належить кваліфікувати дії Костенка, Губанова та Корженка?

 

Задача 13.

Куйбіда і Семененко вирішили придбати діюче підприємство – бензозаправну станцію, про що уклали з її керівниками відповідну угоду. Для придбання станції на підставі вказаного договору Куйбіда і Семененко отримали в установі банку кредит. Ставши власниками станції, вони протягом приблизно одного року здійснювали статутну діяльність, а потім станцію закрили і збудували на цій ділянці ломбард і кафе-бар.

Варіант. Вони зробили це відразу, як стали власниками станції.

Дайте кримінально-правову характеристику діям Куйбіди і Семененка.

Задача 14.

При проходженні митного контролю в міжнародному аеропорту “Бориспіль” у громадянина Грузії Іракішвілі, який прилетів рейсом “Тбілісі – Київ”, було знайдено та вилучено 15 грамів героїну та жіночий пістолет “Браунінг” із сімома набоями.

Задача 15.

Романова, Костенко та Міхайлюк зареєстрували торговельне підприємство “Сандра”, однак, всупереч положенням установчих документів, почали здобувати різного роду відомості, з метою їх подальшого продажу зацікавленим клієнтам. Внаслідок таких дій загальна сума завданої юридичним особам шкоди склала 40 тис. грн.

Як слід кваліфікувати дії винних осіб?

ТЕСТИ

1. Петкун домалював олівцем один нуль на валюті США номіналом 10 доларів з метою придбати мобільний телефон. Кваліфікуйте дії Петкуна:

а) дії Петкуна слід кваліфікувати як виготовлення з метою збуту підроблених грошей (ч. 1 ст. 199 КК);

б) дії Петкуна слід кваліфікувати як замах на шахрайство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК);

в) Петкун не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

2. І. організував фірму по виробництву меблів. Враховуючи неповернення грошей від фірм-посередників, він домовився з бухгалтером С. штучно зменшити загальний прибуток виробництва. В результаті цього державі було заподіяно збитків на суму 10 тис. грн. Дайте кримінально-правову оцінку ді­ям І.:

а) дії І. слід кваліфікувати як ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК) і службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК);

б) дії І. слід кваліфікувати як службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК);

в) дії І. слід кваліфікувати як ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК).

 

3. Визначіть, що не може бути предметом контрабанди (ст. 201 КК):

а) 10 000 доларів США;

б) цукор вартістю 25 тис. грн.;

в) 10 ящиків бісептолу.

 

4. Під час митного огляду в зоні митного контролю морсь­кого порту “Одесса” працівниками митниці у пасажира В. при виїзді з України було знайдено та вилучено старовинну ікону, яку він збирався збути в Туреччині. Кваліфікуйте дії В.:

а) дії В. слід кваліфікувати як контрабанда (ч. 1 ст. 201 КК);

б) дії В. слід кваліфікувати як замах на контрабанду (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК);

в) дії В. слід кваліфікувати як порушення митних правил.

 

5. Внаслідок ухилення приватного підприємця М. від сплати податків державі була заподіяна матеріальна шкода у великому розмірі. Який розмір великої шкоди визначений у КК?

а) суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в чотири тисячі і більше разів перевищують установлений зако­нодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

б) суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законо­давством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

в) суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в дві тисячі і більше разів перевищують установлений законо­давством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 

6. Директор фірми взяв кредит в комерційному банку під умову купівлі обладнання, але гроші, відповідно до заздале­гідь обдуманого плану, пустив на погашення раніше взя­тих кредитів. Кредит він збирався повернути після продажу офісу, який не вдалось продати. Внаслідок цього банку заподіяні збитки на суму 10 тис. грн. Дайте кримінально-правову характеристику діям особи:

а) дії директора слід кваліфікувати як шахрайство (ч. 4 ст. 190КК);

б) дії директора слід кваліфікувати як шахрайство з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 222 КК) і службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК);

в) дії директора слід кваліфікувати як шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК) і службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК).

 

7. Хто не може бути суб’єктом шахрайства з фінансовими ресурсами?

а) засновник спільного підприємства;

б) приватний підприємець;

в) приватний нотаріус.

 

8. Громадянин Туркевич зареєстрував підприємство з об­меженою відповідальністю “Сокіл”. Працівники підприємства займалися проведенням оперативно-розшукових заходів. Ця діяльність не була зазначена в статуті підприємства. Дайте кримінально-правову характеристику діям Туркевича:

а) дії Туркевича слід кваліфікувати як фіктивне підприємни­цтво (ч. 1 ст. 205 КК);

б) дії Туркевича слід кваліфікувати як зайняття забороне­ними видами господарської діяльності (ч. 1 ст. 203 КК);

в) дії Туркевича слід кваліфікувати як порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ч. 1 ст. 202 КК).

 

9. Підприємці Колесник, Гмиря та Данилець домовились про встановлення на ринку свого міста певної ціни на цукор, щоб інші підприємці з інших міст не змогли конкурувати з ни­ми. Підприємець Лях, котрий приїхав з села, побачивши неви­гідність продажу свого цукру, вирішив “натиснути” на місце­вих бізнесменів. Він прийшов до Колосника додому і, погро­жуючи вбивством, попередив про заподіяння тяжкої шкоди не тільки йому, але й іншим підприємцям, якщо вони не змінять свого ставлення до ціни на цукор. Дайте кримінально-правову характеристику діям Ляха:

а) дії Ляха слід кваліфікувати як протидія законній госпо­дарській діяльності (ч. 1 ст. 206 КК);

б) дії Ляха слід кваліфікувати як вимагання (ч. 1 ст. 189 КК);

в) дії Ляха слід кваліфікувати як погроза вбивством (ч. 1 ст. 129 КК).

 

10. Слідчий прокуратури, у вільний від роботи час, займався укладанням угод купівлі-продажу квартир. Дайте кримінально-правову оцінку діям слідчого:

а) дії слід кваліфікувати як порушення порядку заняття господарською діяльністю (ч. 1 ст. 202 КК);

б) дії слідчого слід кваліфікувати як зайняття забороненими видами господарської діяльності (ч. 1 ст. 203 КК);

в) слідчий буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

 

ЗАНЯТТЯ № 2

1. Злочини, що порушують бюджетне законодавство (ст. ст. 210, 211 КК).

2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: предмет, суспільно небезпечні наслідки, суб’єкт і суб’єктивна сторона.

3. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: способи вчинення злочину; спеціальна заохочувальна норма; відмежування від злочину, передбаченого ст. 222 КК.

4. Проблемні питання застосування ст. 212 КК: оподаткування злочинних доходів; кримінально-правова оцінка поведінки податкових агентів; кримінальна відповідальність за проведення операцій з активами, які перебувають у податковій заставі.

5. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК).

6. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). Відмежування від шахрайства.

7. Незаконні дії з марками акцизного збору та контрольними марками (ст. 216 КК).

Задача 1.

ТОВ “Дрега-Трейдінг” одержало в комерційному банку кредит на суму 500 тис. грн. для закупівлі нафтопродуктів і металу. Частину грошей директор ТОВ “Дрега-Трейдінг” за розпорядженням директора ТОВ “Укркредиттранс” (далі – УКТ) Нікітіна перерахував на рахунок СП “Істр”. Переконавши директора СП у тім , що гроші, що надійшли, є власністю УКТ, Нікітін розпорядився перерахувати кошти іншим організаціям від імені УКТ. Директор СП, обійшовши розрахунковий рахунок УКТ, перерахував ряду організацій 65 тис. грн. у рахунок сплати боргів УКТ.

Судово-бухгалтерською експертизою 65 тис. грн. були визнані фінансовою допомогою “Дрега-Трейдінг” підприємству “Укркредиттранс” – позареалізаційним доходом останнього.

Зазначена сума в податковій декларації, представленої ТОВ “УКТ” і підписаної Нікітіним, не фіксувалася.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Нікітіна.

 

Задача 2.

Материнська фірма “Фарт” домовляється про покупку товару, але купує товар дочірня фірма і відразу продає за підвищеною ціною материнській, а остання продає товар далі. Гроші осідають у дочірній компанії, що розташовується в офшорній зоні. Туди їздять відпочивати власники материнської фірми. У результаті ні материнська, ні дочірня фірми податки на прибуток не сплачують. Перша – оскільки формально не одержала прибуток від цієї угоди, друга - посилаючись на законодавство офшорної зони.

Чи є дана ситуація кримінально караною з погляду законодавства України? Приведіть обґрунтування.

 

Задача 3.

СП “Крісті”, що займається торгівельною діяльністю, було зареєстровано як платник податку в Сокальскому районі Львівської обл. Через якийсь час відповідно до заяви директора СП Ульянова розрахунковий рахунок фірми в АКБ “Стандарт” у м. Рівне був закритий, а грошові кошти , що залишилися, були перераховані в АКБ “Інтербанк” м. Києва. У березні поточного року в пояснювальній записці, адресованій податковій інспекції, СП повідомляло, що у зв’язку з переїздом його директора на постійне місце проживання в м. Київ фірма протягом минулого і поточного років виробничою і фінансово-господарською діяльністю не займалася. Однак при перевірці дотримання вимог податкового законодавства працівниками податкової адміністрації був установлений факт постачання в травні – червні 2002 року СП “Крісті” партії горілчаних виробів київській фірмі “Торнадо”, що розрахувалось за отриманий товар і перерахувала СП 38 тис. грн. Дана сума на розрахунковий рахунок СП не надходила. Гроші, поділені на декілька частин, були фактично перераховані на рахунки інших юридичних і фізичних осіб.

Вирішить питання про кримінальну відповідальність директора і головного бухгалтера СП “Крісті”.

 

Задача 4.

Фірма “Імпекс” (директор Свірідов, головбух Ванніков) продали іншому підприємству приміщення балансовою вартістю 25 тис. грн. за 140 тис. грн. При цьому у договорі купівлі-продажу була вказана сума 25 тис. грн., а різниця, витрачена на покриття раніше взятого банківського кредиту, у документах, пов’язаних із нарахуванням та сплатою податку на прибуток, що були подані до податкової інспекції, не вказувалась.

Кваліфікуйте дії Свірідова та Ваннікова.

 

Задача 5.

Цінадзе, працюючи капітаном риболовецького судна, приховав від податкових органів

договір про тимчасове співробітництво з консервним заводом “Зоря”, на підставі якого реалізував підприємству рибну продукцію.

Незадекларований у встановлені строки прибуток склав 350 тис. гривень.

 

Задача 6.

Директор МП “Поділля” Крищенко з метою ухилення від сплати податків вступив у змову з начальником районної податкової адміністрації Онуфраном, який на прохання Крищенка видав йому для митниці фіктивну довідку про те, що Крищенко нібито сплатив ПДВ у податковій адміністрації. На підставі цієї довідки за межі України було вивезено без оподаткування 15 комбайнів. Сума несплаченого податку перевищила 2,7 тис. н.м.д.г.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Крищенка та Онуфрана.

Варіант. За видачу фіктивного документа Крищенко передав Онуфрану 3 тис. дол. США.

 

Задача 7.

Контролер пасажирських поїздів Крутілін на 130 вилучених у пасажирів використаних квитках підробив дати видачі і номери поїздів і передав касиру Демченко. Та продала їх через касу. Виручку було поділено навпіл.

 

Задача 8.

На ринку нерухомості в місті діяло біля 90 зареєстрованих суб’єктів підприємництва та понад 200 маклерів, які жодним чином не оформлювали свою діяльність. Висока конкуренція вела до зниження доходності операцій з нерухомістю. З метою вплинути на конкурентів, Василь Ігнатов – власник і директор приватного підприємства, яке займалось операціями з нерухомістю, попросив свого брата Юрія – прокурора міста – організувати у найбільшої і найуспішнішої фірми-конкурента “Стиль” перевірку діяльності й таким чином змусити хоча б тимчасово припинити діяльність. Юрій влаштував таку перевірку, в ході якої вилучив системні блоки комп’ютерів, на яких містились всі бази даних, іншу техніку під приводом вивчення інформації про ухилення від оподаткування. Комп’ютери знаходились в прокуратурі два місяці, протягом цього часу фірма “Стиль” не змогла здійснити жодної операції з нерухомістю, втратила клієнтів і змушена була змінити профіль діяльності. Весь цей час всім 25 працівникам фірми “Стиль” не виплачувалась заробітна плата.

Кваліфікуте дії братів Ігнатових.

 

Задача 9.

Станчук на законних підставах одержав кредит і побудував магазин біля автомагістралі. Через тиждень до нього під’їхали Глібов та Юренко і почали вимагати, щоб він покинув займатися цим бізнесом та продав їм за безцінь магазин. На підтвердження своїх слів вони декілька разів вдарили Станчука по голові, через що останній втратив на деякий час свідомість, але ніяких тілесних ушкоджень йому не було заподіяно.

 

Задача 10.

Машиніст Калінін у подвійній підлозі тепловоза кілька разів провозив з-за кордону диски для лазерних систем зчитування із записами порнографічного характеру, які продава потім своїм знайомим та передавав на реалізацію приватному підприємцю Акулову. Всього Калініним було контрабандно ввезено в Україну дисків на суму 30 тис. грн. Із них Акулов реалізував дисків на суму 21 тис.

Кваліфікуйте дії винного.

 

Задача 11.

Головний бухгалтер ТОВ “Темп” Кравчук постійно перекручував облікову документацію, вів подвійні касові книги. Під час перевірки було встановлено, що у податковій декларації, яку підготував Кравчук, значно завищені валові витрати і зменшені прибутки даного підприємства. Внаслідок цього протягом року були несплачені податки, збори та обов’язкові платежі на загальну суму 123 тис. грн.

На попередньому слідстві Кравчук наполегливо доводив, що не мав умислу на ухилення від сплати податків, і що несплата стала можливою тому, що він не був досвідченим у сфері бухгалтерського і податкового обліку.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Кравчука. Відповідь поясніть.

Задача 12.

Полтавець без державної реєстрації та ліцензії одержав доходи від діяльності, що містила ознаки підприємницької, і не сплатив з них податки. Його отриманий сукупний дохід склав 51 тис. грн.

Кваліфікуйте дії Полтавця.

 

Задача 13.

Директор приватного підприємства Правденко звернувся до одного з комерційних банків з проханням надати його підприємству кредит. При цьому він подав до банку всі необхідні документи. Під час перевірки було встановлено, що довідка про фінансовий стан підприємства не відповідає дійсності, баланс підприємства має негативне сальдо, раніше отримані кредити не повернуті, відсотки по ним не сплачуються.

Чи буде Правденко підлягати кримінальній відповідальності?

Задача 14.

Коршун, Гуров і Сидко відкрили підпільний цех, де виготовляли алкогольні напої для реалізації їх населенню. Щоб продукція користувалась попитом, вони купували підроблені марки акцизного збору, клеїли їх на на заповнені алкоголем пляшки і тільки потім їх продавали. Після придбання і вживання горілки цієї “фірми” двоє громадян отруїлись і знаходились три тижні в лікарні.

 

Задача 15.

Чепас з допомогою виготовленого ним шрифту підробляв номери на білетах лотереї “Лото-забава”, по яких одержував виграші – всього в сумі 10 тис. грн.

Варіант 1. Чепас одержав виграші на цю суму за підробленими ним казначейськими зобов’язаннями.

Варіант 2. Він одержав ці гроші за підробленим акредитивом.

ТЕСТИ

1. Приватний підприємець ухилився від сплати податків у розмірі 200 тис. грн. До початку судового засідання адвокат подав прохання звільнити особу від відповідальності, оскільки вона сплатила усі податки. За яких умов особа може бути зві­льнена від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків?

а) якщо вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою ст. 212 КК, і до моменту притягнення особи як обвинуваченої сплатила податки, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою;

б) якщо вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою і третього ст. 212 КК, і до моменту початку су­дового засідання сплатила податки, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою;

в) якщо вперше вчинила діяння, передбачені ст. 212, і до моменту винесення вироку суду сплатила податки, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною спла­тою.

 

2. Президент концерну М. доручив відкрити у Швейцарії своєму адвокату Л. валютний рахунок на своє ім’я. Кваліфі­куйте дії таких осіб:

а) дії М. та адвоката слід кваліфікувати як незаконне від­криття за межами України валютного рахунку, вчинене за по­передньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 208 КК);

б) дії М. слід кваліфікувати як організація незаконного від­криття за межами України валютного рахунку (ч. 3 ст. 27 КК, ч. 2 ст. 208 КК), а адвоката - як незаконне відкриття за межами України валютного рахунку (ч. 1 ст. 208 КК);

в) дії М. слід кваліфікувати як незаконне відкриття за межами України валютних рахунків (ч. 1 ст. 206 КК), а адвокат не буде притягатися до кримінальної відповідальності.

 

3. Приватна фірма “Правник” займалась проведенням криміналістичних експертиз без ліцензії. Кваліфікуйте дії директора цієї фірми:

а) дії директора слід кваліфікувати як порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ч. 1 ст. 202 КК):

б) дії директора слід кваліфікувати як зайняття забороне­ними видами господарської діяльності (ч. 1 ст. 203 КК);

в) дії директора слід кваліфікувати як фіктивне підприємництво (ч. 1 ст. 205 КК).

 

4. Приватна фірма “Роланд” займалась виробництвом дисків з комп’ютерними програмами. Відповідної ліцензії і авторських прав на програми фірма не мала. Дохід фірми склав 8400 грн. Кваліфікуйте дії директора цієї фірми:

а) дії директора слід кваліфікувати як порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ч. 1 ст. 202 КК) і порушен­ня авторських прав (ч. 1 ст. 176 КК);

б) дії директора спід кваліфікувати як зайняття забороне­ними видами господарської діяльності (ч. 1 ст. 203 КК) і пору­шення авторських прав (ч. 1 ст. 176 КК);

в) дії директора слід кваліфікувати як порушення законо­давства, що регулює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (ст. 203 КК) і порушення авторських прав (ч. 1 ст. 176 КК).

 

5. Коли фіктивне банкрутство (ст. 218 КК) вважається за­кінченим злочином?

а) з моменту завідомо неправдивої офіційної заяви про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредито­рів:

б) з моменту настання наслідків;

в) з моменту підготовки необхідної документації про фінан­сову неспроможність підприємства.

 

6. Робітник сільгосппідприємства Р. на базарі реалізував 5 тонн помідорів за більш високою, проти встановленої підприємством, за товарними накладними, ціною. Різницю, що складала 200 грн., між передбаченою та фактичною виручкою він привласнив. Дайте кримінально-правову оцінку діям Р.:

а) дії Р. слід кваліфікувати як привласнення майна (ч 1 ст. 191 КК);

б) дії Р. слід кваліфікувати як шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК);

в) дії Р. слід кваліфікувати як обман покупців (ч. 1 ст. 225 КК).

 

7. Коршун та Плетньов організували підпільний цех з ви­роблення горілчаних виробів. При виробництві вони викорис­товували недоброякісну сировину. Вони купляли підроблені акцизні марки і наклеювали їх на пляшки. Після придбання і вживання горілки виробництва цієї “фірми” двоє громадян отруїлись і перебували у лікарні три тижні. Підпільні виробники отримали дохід у сумі 7000 грн. Як слід кваліфікувати їх дії?

а) їх дії слід кваліфікувати як незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей (ч. 3 ст. 204 КК);

б) їх дії слід кваліфікувати як випуск або реалізацію недоб­роякісної продукції (ст. 227 КК);

в) їх дії слід кваліфікувати як незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей (ч. 3 ст. 204 КК) і порушення порядку зайняття господарською діяль­ністю (ч 1 ст. 202 КК).

 

8. Приватний підприємець П. придбав завідомо для нього викрадений автомобіль. Чи буде П. притягнутий до кримі­нальної відповідальності?

а) його дії слід кваліфікувати як легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК);

б) його дії слід кваліфікувати як придбання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198 КК);

в) П. не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

 

9. Громадянин Німеччини придбав приватну фірму в м. Києві для здійснення під її прикриттям вивезення істо­ричних цінностей. Дайте кримінально-правову оцінку діям особи:

а) дії особи слід кваліфікувати як готування до контрабанди (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 201 КК) і зайняття забороненими видами господарської діяльності (ч. 1 ст. 203 КК);

б) дії особи слід кваліфікувати як фіктивне підприємництво (ч. 1 ст. 205 КК);

в) дії особи слід кваліфікувати як готування до контрабанди (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 201 КК) і як фіктивне підприємництво (ч. 1 ст. 205 КК).

 

10. Головний лікар державної лікарні використав бюджет­ні гроші (10170 грн.) на придбання оргтехніки, замість придбан­ня медпрепаратів. Дайте кримінально-правову оцінку діям особи:

а) дії особи слід кваліфікувати як порушення законодавства про бюджетну систему (ч. 1 ст. 210 КК);

б) дії особи слід кваліфікувати як зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);

в) особа буде нести дисциплінарну відповідальність.

 

ЗАНЯТТЯ № 3

1. Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК).

2. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК). Проблема доходу у даному складі злочину.

3. Зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст. 203 КК).

4. Злочини, пов’язані з приватизацією (ст. ст. 233 – 235 КК).

5. Обман покупців та замовників (ст. 225 КК).

6. Кримінально-правова охорона комерційної таємниці (ст. ст. 231, 232 КК).

7. Незаконне використання товарного знака (ст. 229 КК).

8. Доведення до банкрутства (ст. 219 КК). Незаконні дії у разі банкрутства (ст. 221 КК).

9. Фіктивне банкрутство (ст. 218 КК). Приховування стійкої фінансової неспроможності (ст. 220 КК).

 

Задача 1.

Ларіонов, проникнувши вночі в адміністративне приміщення ЗАТ “Факел”, викрав документацію на технологію виробництва товарів підвищеного попиту. Технологія була розроблена співробітниками ЗАТ “Факел” і за ефективністю не мала аналогів. Через деякий час Ларіонов зажадав від директора товариства виплатити йому 120 тис. грн., в іншому випадку він погрожував продати документацію фірмі-конкуренту.

Варіант. На вимоги Ларіонова адміністрація ЗАТ “Факел” відповіла, що буде тільки рада, якщо ще хтось буде випускати гарну продукцію, а секрету зі свого винаходу вони робити не збирались.

 

Задача 2.

Подружжя Родіонових, займаючись виготовленням одягу, для підняття попиту на свою продукцію виготовляли металеву фурнітуру із зображенням товарного знаку фірми “Lee”.

Варіант. Барвисті емблеми ставились на одяг лише для того, щоб додати йому більш привабливий вид, а виробники не бажали видавати її за продукцію фірми “Lee”.

 

Задача 3.

Ясін, Громов і Аксонов, співробітники компанії “Стиль” із продажу комп’ютерної техніки, виготовили кольорові наклейки товарного знаку фірми “ІBM”, які наклеювали на комп’ютери виробництва маловідомих фірм. Свої дії вони пояснили тим, що хотіли швидше реалізувати такі ЕОМ.

Варіант 1. Ясін, Громов і Аксонов підняли ціни на такі ЕОМ до ціни комп’ютерів фірми “ІBM”.

Варіант 2. Кольорова наклейка містила букви “ІBM”, але в іншому не відповідала виду товарного знаку фірми “ІBM”.

 

Задача 4.

Працівник малого підприємства “Салют” Фєдоткін, діючи від імені фірми, з метою наступного перепродажу купив в однієї з приватних організацій Росії автомобіль КАМАЗ, перегнав його на Україну й в одному з міст України без відповідної реєстрації угоди купівлі-продажу перепродав його, одержавши неконтрольований державою прибуток у розмірі, що перевищує 2500 н.м.д.г., установлених законодавством України.

Вирішить питання про кримінальну відповідальність Фєдоткіна.

Варіант. Фєдоткін діяв як фізична особа.

 

Задача 5.

Сотнікова, працюючи буфетницею в кафе, здійснюючи відпуск покупцям двох пляшок пива, двох бутербродів і цукерок, обрахувала їх на 2,5 грн. Сотнікова має на утриманні двох малолітніх дітей, за час роботи в системі громадського харчування до відповідальності за які-небудь порушення не залучалась.

Вирішить питання про кримінальну відповідальність Сотнікової.

 

Задача 6.

Лемешинський, працюючи продавцем у магазині, розташованому на території підприємства, протягом 6 місяців продавав працівникам підприємства м’ясопродукти за завищеними цінами. Різницю у вартості Лемешинський використовував на власний розсуд – привласнював, витрачав на хабарі і т.д. Усього за рахунок такого продажу м’ясопродуктів Лемешинський збагатився на 800 грн.

Лемешинський був засуджений за ст.191 КК, оскільки суд порахував, що суму 800 грн. Лемешинский викрав у держави, вилучивши її з виторгу.

Оцініть вирок суду.

 

Задача 7.

Продавець магазину Піменова в підсобному приміщенні відкрила 34 пляшки горілки “Столична”, відлила з кожної пляшки по 100 мл, додавши відповідну кількість води, і встигла продати 7 пляшок, маючи намір продати всі 34 пляшки.

 

Задача 8.

Водій-експедитор Якубенко, одержуючи на складі пиво для доставки в магазини об’єднання “Продтовари”, замість цього завозив його в кафе “Пельменна”, де продавці Разборська і Мрачко реалізовували це пиво дорожче. Гроші, що відповідають належній реалізаційній вартості пива, Якубенко здавав у магазини, а “надлишки” (загальна сума – 300 мінімальних зарплат) поділялись на трьох .

 

Задача 9.

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України прийняло рішення, яким зобов’язало виконком міської ради провести тендер для визначення підприємств, які надаватимуть у місті транспортні послуги з перевезення пасажирів. Однак міський голова Омелько це рішення проігнорував, а дозволи на відкриття маршрутів пасажирських автобусів видавав лише підприємству, власником якого була його дружина. Завдяки цьому підприємство-монополіст змогло підвищити ціни за проїзд у маршрутному таксі з 50 коп. до 80 коп. У місті було 800 тис. мешканців, кожний п’ятий із них щодня їздив у маршрутних таксі, тендер не проводився протягом 6 місяців.

Кваліфікуйте дії Омелька.

 

Задача 10.

Шкалюк тривалий час займався виробленням шкір на замовлення громадян і для продажу, для чого обладнав у підвальному приміщенні свого будинку майстерню. Шкіри він скуповував по селах. Така діяльність дозволила Шкалюку придбати автомобіль “Таврія”. Протягом 4 місяців у нього в майстерні працював далекий родич Коротков, якому Школюк виплатив 1200 грн.

Визначте вид юридичної відповідальності, до якої повинний бути притягнутий Шкалюк.

 

Задача 11.

При прийомі працівників на роботу голова акціонерного товариства “Стратіон” Лєонідов кожного попереджував, що розмір його заробітної плати становить комерційну таємницю підприємства, з цього приводу було прийняте відповідне рішення правління товариства. Один із щойно прийнятих працівників – Денисенко – під час зустрічі зі своїм приятелем Гнатенком похвалився розміром своєї зарплати, розповів про розмір заробітної плати інших п’яти працівників, про який він дізнався, розписуючись у відомості про отримання зарплати й ознайомившись з відповідною інформацією. Гнатенко, який відкрив приватне підприємство, що займалося, як і згадане акціонерне товариство утилізацією побутового сміття, завдяки цьому зміг “переманити” до себе трьох найбільш кваліфікованих працівників кооперативу. Внаслідок цього кооператив був змушений найняти інших працівників, встановивши їм заробітну плату у розмірі не 500 грн. на місяць (як це було раніше), а 800 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Денисенка.

 

Задача 12.

Лєонтьєв та Кириченко з ініціативи Матвєєва за підробленими паспортами (на чужі паспорти були наклеєні їхні фотографії) заснували 2 фірми - ТОВ “Болар” і ТОВ “Кокат”. Маючи намір одержати в банку кредит і привласнити його, Лєонтьєв і Кириченко уклали між собою фіктивний договір, відповідно до якого ТОВ “Болар” нібито купує, а ТОВ “Кокат” нібито продає електротехнічну апаратуру. На підставі цього договору ТОВ “Болар” уклало з комерційним банком кредитний договір на 50 тис. грн. Гроші були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Кокат” нібито в якості оплати закуповуваної продукції, а звідти за розпорядженням Кириченко – на особистий рахунок Матвєєва в іншому комерційному банку. Підставою для такого перерахування став ще один фіктивний договір про постачання товарів ширвжитку. Гроші, переведені у готівку, були поділені на три частини, привласнені, після чого зазначені особи сховались.

Кваліфікуйте дії Леонтьєва, Кириченка та Матвєєва.

 

Задача 13.

Тарасюк, працюючи вантажником у магазині “Світ меблів”, надавав допомогу у торгівлі імпортними диванами продавцю Ганжі за її проханням. Скориставшись тимчасовою відсутністю продавця, Тарасюк почав обслуговувати покупців за власною ініціативою. При цьому він навмисно, з корисливих мотивів, продав один диван за ціною вищою від встановленої на 1210 грн.

Задача 14.

Мінченка та Васюка засуджено за те, що вони протягом серпня – жовтня 2002 р. на порушення Закону України від 18 червня 1991 р. “Про цінні папери і фондову біржу”, уклали від свого імені угоди купівлі-продажу облігацій, випущених ТзОВ “Різноекспорт”, скуповували їх по 5,5 тис. грн., а продавали громадянам за ціною 11 тис. грн. і при цьому заподіяли істотну шкоду інтересам фізичних осіб.

 

Задача 15.

Художник-оформлювач Горбулько у вільний від роботи на комбінаті монументально-декоративного мистецтва час вдома займався на замовлення клієнтів виготовленням з їхніх матеріалів виробів з золота, срібла, а також виготовленням і ремонтом виробів із застосуванням топазів, олександритів, перлів і бурштину. Протягом року він одержав від своїх клієнтів 240 тис. грн. Свою діяльність Горбулько не реєстрував і податків не платив.

Кваліфікуйте дії винного.

ТЕСТИ

1. Великй розмір, передбачений ст. 199 КК (фальшивомонетництво) складє:

а) 200 і більше н.м.д.г.;

б) 200 і більше мінімальних зарплат;

в) 200 н.м.д.г.;

г) 200 мінімальних заробітних плат.

 

2. Якщо у грошовому знаці змінено лише цифру, а графічні знаки – ні, то дії особи кваліфікуються як:

а) шахрайство;

б) фальшивомонетництво;

в) шахрайство з фінансовими ресурсами;

г) заняття забороненими видами господарської діяльності.

 

3. Склад злочину, передбаченого ст. 218 (фіктивне банкрутство), є:

а) усіченим;

б) формальним;

в) формально-матеріальним;

г) матеріальним.

 

4. Яка з наведених нижче ознак є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони доведення до банкрутства?

а) тільки прямий умисел;

б) прямий умисел і мотив;

в) прямий умисел і мета;

г) прямий умисел, мотив і мета.

 

5. Кваліфікованими ознаками шахрайства з фінансовими ресурсами є:

а) повторність і спричинення великої матеріальної шкоди;

б) повторність і попередня змова групи осіб;

в) попередня змова групи осіб і спричинення великої матеріальної шкоди;

г) повторність і вчинення злочину групою осіб.

 

6. Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223 (порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів), є:

а) тільки державні цінні папери;

б) тільки недержавні цінні папери;

в) як державні, так і недержавні цінні папери;

г) тільки облігації.

 

7. Які кваліфіковані види злочину, передбаченого ст. 225 КК (обман покупців та замовників) ?

а) за попередньою змовою групою осіб;

б) особою, раніше судимою за обман покупців та замовників;

в) групою осіб;

г) повторно.

 

8. Предметом злочину, передбаченого ст. 229 КК (незаконне використання товарного

знаку), є:

а) тільки знак для товарів і послуг;

б) знак для товарів і послуг і фірмове найменування;

в) знак для товарів і послуг і кваліфіковане зазначення походження товару;

г) знак для товарів і послуг, фірмове найменування і кваліфіковане зазначення походження товару.

 

9. Злочин, передбачений ст. 232 КК (розголошення комерційної таємниці), вважається закінченим:

а) після розголошення (інформація стала відома хоча б одній сторонній особі);

б) настали наслідки у вигляді розголошення інформації;

в) завдана суттєва шкода суб’єкту господарської діяльності;

г) жодний варіант не є вірним.

 

 

ТЕМА 9: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована… Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 25 червня 1991 р.

ЗАНЯТТЯ № 1

1.Поняття і види злочинів проти довкілля.

2.Кримінально-правова охорона земель (ст. ст. 239, 254 КК).

3.Порушення правил охорони вод (ст. 242 КК). Забруднення моря (ст. 243 КК).

4.Порушення правил охорони надр (ст. 240 КК).

5.Забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК).

 

Задача 1.

Не маючи ліцензії на відстріл таких тварин, Бішевський під час полювання застрелив козулю і дикого кабана, туші яких на своєму автомобілі відвіз додому.

Варіант 1. Відстріл козулі мав місце через місяць після відстрілу дикого кабана.

Варіант 2. За відстріл козулі на Бішевського було накладено адміністративне стягнення.

Задача 2.

За полювання без дозволу Сіволюбов був оштрафований в адміністративному порядку. Через 6 місяців після цього він проник на територію заповідника і намагався застрелити лося, але промахнувся, і лось утік. У заповіднику Сіволюбов наткнувся на лисицю, що потрапила в капкан, поставлений науковими співробітниками заповідника, і забрав її собі.

 

Задача 3.

8, 10 і 15 березня Нікулін без дозволу ставив у дельті ріки рибальські снасті, спеціально пристосовані для вилову риб цінних порід, але безрезультатно. 20 квітня він знову поставив снасті і виловив 100 севрюг з ікрою.

Задача 4.

Водій сільськогосподарського підприємства Юрчук, що перевозив аміачну воду, вирішив використовувати її для лову риби. Він вилив 200 літрів аміачної води в річку, а потім сачком почав ловити рибу, що спливала.

Задача 5.

Головний інженер цукрового заводу Фуфаєв, будучи посадовою особою, відповідальною за стан і експлуатацію очисних споруджень, несумлінно ставився до виконання своїх обов’язків, не здійснював належного контрою за якістю очищення стічних вод, не стежив за роботою лабораторії. Внаслідок цього в сезон роботи цукрового заводу з очисних споруджень були скинуті недостатньо очищені стічні води (з неприпустимо великим вмістом цукру й інших шкідливих для живих організмів речовин). У зв’язку з цим у квітні відбулося перенасичення водоймищ шкідливими речовинами, що викликало повну втрату кисню у воді і масову загибель риби, заподіяння збитків сільськогосподарському виробництву на суму, що дорівнює 700 мінімальним зарплатам.

Задача 6.

Баранов, Ваніков і Рокотов завели трактор і поїхали на полювання. Побачивши сліди козуль, Баранов і Ваніков засіли в засідці на краю лісу, а Рокотов на тракторі заїхав з іншої сторони і погнав козуль у бік засідки. Баранову і Ванікову вдалось підстрелити 5 козуль.

 

Задача 7.

Донцов, не маючи на те дозволу, відстріляв 3-х лосів. Туші вбитих лосів Донцов залишив у лісі, а сам пішов у село, де зустрів Ніконова, якому розповів про вбитих тварин і запропонував сходити з ним у ліс обробити туші. Ніконов, знаючи про те, що лосі відстріляні незаконно, погодився, взяв участь в обробленні туш, взяв за надану допомогу 50 кг м’яса і відніс його до себе додому.

 

Задача 8.

Борісов і Громов у рибовиловлювачі ставка забороненим знаряддям “хваткою” здійснили лов риби і виловили 107 штук товстолобиків і сазанів. У матеріалах справи є довідка районного рибінспектора про те, що водоймище є рибогосподарським і закріплене за рибальським підприємством. У даному водоймищі займаються вирощуванням цінних порід риби, використовуючи для цього корми і мінеральні добрива. Рибоуловлювач, у якому Борісов і Громов ловили рибу, є пристосуванням для прискореного лову риби і полегшення праці рибалок і є частиною нагульного ставка для риби. Борісов і Громов є місцевими мешканцями і працюють на фермі, що розташована біля рибогосподарського ставка.

 

Задача 9.

У ніч проти 29 грудня в Ґолосіївському парку м. Києва водій одного з автогосподарств Царюк зрубав 25 ялинок. Завантаживши їх на закріплений за ним автомобіль, він потім відвіз їх на міський ринок, де і продав.

Кваліфікуйте дії Царюка. Відповідь поясніть.

 

Задача 10.

Прохоров і Мельник встановили у забороненій водоймі 5 сіток. Під час їх виробки вони були затримані представниками рибінспекції. Постановою начальника рибінспекції на кожного з порушників в адміністративному порядку було накладено штраф. Таке рішення обґрунтувалось тим, що бракноьєри рибу не виловили і тому відсутні підстави для передачі матеріалів у слідчі органи.

Чи правильно вирішено питання про відповідальність? Якщо ні, то як необхідно кваліфікувати їх дії?

 

Задача 11.

З вини директора металургійного заводу Німченка сталося скидання неочищеної води в річку Дніпро. Забруднення ріки призвело до масової загибелі риби та спричинення шкоди рибному господарству на суму 100 тис. гривень.

Чи міститься у діях директора заводу Німченка склад злочину?

 

Задача 12.

З вини апаратника регенераторної дільниці хімзаводу Кирюшка стався викид в атмосферу парів двоокису азоту, що перевищило допустимі межі в 50 разів. Внаслідок цього створилася реальна загроза для здоров’я проживаючих поблизу жителів. Начальник інспекції газоочистки наклав на Кирюшка штраф.

Чи міститься в діянні Кирюшка склад злочину?

 

Задача 13.

Констянтинов, капітан танкера, знаходячись у Чорному морі, не вжив заходів щодо недопущення витоку нафти. В результаті її скидання значна частина поверхні моря була забруднена, що спричинило загрозу для здоров’я людей і живих ресурсів моря.

Чи можна визнати дії Констянтинова злочинними? Якщо так, то як їх слід кваліфікувати?

 

Задача 14.

28 листопада Захарчук з метою незаконного полювання встановив у лісі біля Костопільського району сім металевих петель, в які потрапили дві козулі.

Чи міститься у діях Захарчука склад злочину?

 

Задача 15.

Капітан-механік сейнера “Ростов” Урусов разом з мотористом Сидоровим, майстром ловлі Івановим, не маючи планового завдання, вийшли в Азовське море, виловили 300 кг риби осетрових порід і 200 кг ляща. При поверненні на базу вони були затримані інспектором рибінспекції.

Кваліфікуйте дії Урусова, Сидорова і Іванова.

 

ТЕСТИ

1. В якій формі може бути вчинено злочин, передбачений ст. 236 КК “Порушення правил екологічної безпеки”?

а) порушення порядку проведення екологічної експертизи;

б) порушення правил видобування корисних копалин;

в) ухилення від проведення невідкладних заходів щодо усунення екологічного забруднення.

 

2. 10 складів злочинів, що зазначені в розділі VIII “Злочини проти довкілля” (статті 236-243, 245, 252, 253 КК), передба­чають такі наслідки, як загибель людей.

Який зміст цієї ознаки об’єктивної сторони?

а) спричинення смерті хоча б одній людині;

б) спричинення смерті двом або більше особам;

в) створення небезпеки загибелі великої кількості людей.

 

3. Терміни “забруднення” та “псування”, які закріплені в дис­позиції ч. 1 ст. 239 КК “Забруднення або псування земель”, вказують:

а) на зміст і характер злочинного діяння;

б) на діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’я­зок між ними;

в) на суспільно небезпечні наслідки.

 

4. Предметом злочину, передбаченого ст. 240 КК “Пору­шення правил охорони надр”, є:

а) корисні копалини в природному стані;

б) корисні копалини, після їх видобування та обробки;

в) корисні копалини як в природному стані, так і після видо­бування та обробки.

 

5. Чи віднесене місце вчинення злочину, передбаченого ст. 243 КК “Забруднення моря”, до обов’язкових ознак об’єк­тивної сторони?

а) так, це повинен бути морський простір в межах кордонів та нейтральних водах;

б) так, це морський простір у межах кордонів України;

в) так, це морський простір у межах вод виключної морської економічної зони України.

 

6. Приховування відомостей про екологічний стан або за­хворюваність населення означає:

а) неповідомлення будь-якої інформації про екологічний стан та захворюваність населення належним адресатам;

б) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення такої ін­формації;

в) неповідомлення, несвоєчасне повідомлення або повідом­лення завідомо неправдивої інформації про забруднення, що становить реальну загрозу для здоров’я людей і навколишньо­го середовища.

 

7. Внаслідок порушення правил зберігання стратегічних за­пасів нафти на підземному нафтосховищі, на глибині 25 метрів, сталася розгерметизація сховища. Частина нафти заповнила природні пустоти. Сталася загроза забруднення прісних вод, за рахунок яких проводилось водопостачання великого міста. Проведеними аварійними роботами загрозу було ліквідовано. Як потрібно кваліфікувати дії винних осіб?

а) ч. 1 ст. 239 КК “Забруднення або псування земель”;

б) ч. 1 ст. 240 КК “Порушення правил охорони надр”;

в) ч. 1 ст. 242 КК “Порушення правил охорони вод”.

 

8. Щоб виростити добрий врожай овочів на поливних зем­лях, директор агрофірми Пташко перевищив ліміт забору води з водойм району. Це призвело до масового знищення малька різних порід риб у мілких місцях. Як потрібно кваліфікувати дії Пташка?

а) порушення правил охорони вод, що призвело до масової загибелі об’єктів тваринного світу (ч. 2 ст. 242 КК);

б) порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК);

в) склад злочину відсутній.

 

9. Прищепа був затриманий працівниками рибоохорони в той момент, коли ставив сітки на Канівському водосховищі. Всього у нього було вилучено 5 сіток, які він встиг поставити, але в сітках виявилося тільки два судаки.

Кваліфікуйте дії Прищепи:

а) ч. 1 ст. 249 КК – незаконне зайняття рибним промислом;

б) ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 249 КК – закінчений замах на незакон­не зайняття рибним промислом;

в) ч. 2 ст. 249 КК – незаконне зайняття рибним промислом, вчинене способом масового знищення риби.

 

10. Хімич випадково моторним човном, на якому плив морем, зачепив саморобну снасть, встановлену невідомим. Він знайшов там 5 живих осетрів, яких забрав із собою.

Правова оцінка дій Хімича:

а) ч. 3 ст. 185 КК – таємне викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому;

б) ч. 1 ст. 249 КК – незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду;

в) склад злочину відсутній.

 

ЗАНЯТТЯ № 2

2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК). Відмежування від проведення…

ТЕСТИ

1. Онопенко петлями, які ставив у воді, виловив за сезон 136 ондатр, а здобуті шкури продавав. Як кваліфікувати дії Онопенка?

а) ч. 1 ст. 248 КК – порушення правил полювання, що запо­діяло істотну шкоду;

б) ч. 1 ст. 249 КК – незаконне зайняття рибним, звіриним, або іншим водним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду;

в) ч. 1 ст. 203 КК – зайняття забороненими видами госпо­дарської діяльності.

 

2. Щоб полегшити собі роботу, двірник ЖЕК-501 Бенюк самовільно зрубав навколо будинку, який закріплений за ним, 3 каштани, 2 акації та 4 клени, спричинивши шкоду, яка у 250 ра­зів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Правова оцінка Бенюка:

а) ст. 246 КК – незаконна порубка лісу, що заподіяло істот­ну шкоду;

б) ст. 247 КК – порушення законодавства про захист рослин;

в) ч. 1 ст. 194 КК – умисне знищення чужого майна, що за­подіяло шкоду у великих розмірах.

 

3. Пуговкін та Урусов без ліцензії вбили лося та кабана, після чого звернулись за допомогою до Нечипоренка. Остан­ній, знаючи, що полювання було незаконним, допоміг відвезти вбитих тварин до Пуговкіна, а потім розробив туші.

Чи буде Нечипоренко співвиконавцем злочину, передба­ченого ч. 1 ст. 248 КК “Незаконне полювання”:

а) так, бо транспортування забитих тварин без відповідної реєстрації є порушенням правил полювання;

б) ні, бо істотна шкода вже заподіяна після забиття твари­ни. Нечипоренко – пособник вчинення злочину;

в) Нечипоренко кримінальній відповідальності не підлягає.

 

4. Старший єгер Кияшко, використовуючи своє службове становище, здійснював полювання в заборонений час на те­риторії заповідника, де він працював. Він вполював кабана, чим спричинив істотну шкоду.

Дії Кияшка потрібно кваліфікувати:

а) ч. 2 ст. 364 КК – незаконне полювання в заповіднику службовою особою з використанням службового становища, що спричинило істотну шкоду;

б) ч. 1 ст. 364 КК – умисне, з особистих інтересів викорис­тання службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

5. Мурзін зрубав у лісі 28 сухостійних сосен, розпиляв їх і привіз додому.

Чи буде такий ліс предметом злочину, передбаченого ст. 246 КК:

а) ні, предметом злочину будуть тільки швидкоростучі дере­ва, будь-який склад злочину відсутній;

б) так, бо стан дерев значення не має, тільки вони повинні бути не віддалені від коріння;

в) сухостій у даному випадку буде предметом злочину, пе­редбаченого ст. 185 КК “Крадіжка”.

 

6. Умисне знищення зелених насаджень вздовж залізни­ці, яке сталось під час випалювання стерні на полях, потрібно кваліфікувати:

а) ч. 1 ст. 245 КК – знищення зелених насаджень вздовж за­лізниці;

б) ч. 2 ст. 252 КК – умисне пошкодження, шляхом підпалу території, взятої під охорону держави;

в) ч. 2 ст. 194 КК – умисне знищення шляхом підпалу чужого майна у великих розмірах.

 

7. Левченко в лісі знайшов нору з маленькими бабаками. Він приніс їх додому і почав нацьковувати собак, в присутності малолітнього сина, до тих пір, поки вони не розірвали бабаків.

Як потрібно кваліфікувати дії Левченка?

а) ч. 1 ст. 248 КК – порушення правил полювання, що запо­діяло істотну шкоду;

б) ч. 2 ст. 299 КК – жорстоке поводження з тваринами, вчи­нене в присутності неповнолітнього;

в) сукупність вищезазначених злочинів.

 

8. Прикордонники затримали катер з румунськими гро­мадянами, представниками нафтовидобувної компанії, під час геологорозвідувальних робіт. Роботи проводились без до­зволу на континентальному шельфі України.

Правова оцінка дій румунських громадян:

а) ст. 236 КК – порушення правил екологічної безпеки;

б) ч. 1 ст. 242 КК – порушення правил охорони вод;

в) ч. 2 ст. 244 КК – порушення законодавства про континен­тальний шельф України.

 

9. Приватний підприємець Миськов орендував у селян 200 га землі і протягом 5 років вирощував соняшник. Це при­звело до того, що вказані землі за понад 2 роки втратили влас­тиву їм родючість.

Правова оцінка дій Миськова:

а) ч. 2 ст. 239 КК – забруднення або псування земель, що спричинило тяжкі наслідки;

б) ст. 247 КК – порушення законодавства про захист рослин;

в) ст. 254 КК – безгосподарське використання земель.

 

10. Через аварію, яка загрожувала затопленням, капітан теплохода “Михайло Свєтлов” прийняв рішення скинути у море частину палива, близько 200 тонн. Це сталося хоч і по­близу берегів України, але у відкритому морі. Теплохід, що став значно легшим, без перешкод доплив до Одеси. Про ава­рійне знищення пального капітан нікому не повідомив.

Правова оцінка дій капітана:

а) має місце крайня необхідність (ст. 39 КК);

б) склад будь-якого злочину відсутній у зв’язку з територі­альним принципом дії кримінального закону;

в) ч. 3 ст. 243 КК – забруднення моря.

 

 

ТЕМА 10: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8… Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р.

Задача 1.

Погрожуючи зброєю, Голоян і Гогідзе протягом року неодноразово здійснювали напади на водіїв таксі і забирали грошову виручку. Пістолет, яким вони при цьому загрожували потерпілим, був непридатний для стрілянини.

 

Задача 2.

Гриценко незаконно зберігав вдома револьвер. Розповівши про це Усикову, він запропонував останньому вчинити напад на когось із громадян. Той погодився. Вночі Гриценко та Усик напали на Одинцова, погрожуючи зброєю, відібрали у нього наручний годинник, але були затримані працівниками міліції.

Варіант. При вчиненні нападу на Одинцова Гриценко погрожував потерпілому дерев’яним макетом револьвера, а Усик – складаним ножем.

Кваліфікуйте дії винних.

 

Задача 3.

Малич, Баришніков і Панін домовилися про спільне здійснення нападів на комерційні банки. З цією метою Малич придбав мисливську рушницю, з якої виготовив обріз, а Баришніков придбав фінський ніж. Вони розробили конспіративні способи зв’язку між собою, плани конкретних нападів на ряд банків. Жодного нападу Малич і Баришніков не зробили, оскільки були затримані, зброю в них було вилучено.

 

Задача 4.

Брати Каращуки організували групу для нападу на квартири громадян. Пізніше у групу ввійшов Смолій. Упродовж трьох місяців велись пошуки будинків, де живуть заможні люди. В цей період групою було придбано пістолет і 30 патронв до нього, виготовлено два фінські ножі. Використовуючи зброю, група вчинила напад на квартиру Мучника, який вчи­нив опір. Каращук Василь застрелив Мучника. Каращук Анатолій фінським ножем завдав тяжке тілесне ушкодження дружині Мучника, а Смолій зґвалтував малолітню дочку Мучника. Забравши гроші, коштовності та інші речі – всього на суму 29 тис. грн., група покинула будинок, але була затримана працівниками міліції, яким намагалась вчинити збройний опір.

Яку кримінально-правову оцінку слід дати діям винних?

 

Задача 5.

Валяєв виготовив вибуховий пристрій типу мінопастки, який вмонтував у коробку, запечатав і бандероллю відправив на адресу свого ворога Сушка. Одержавши бандероль, Сушко на одній з її сторін побачив вусик. Не відкриваючи бандеролі, він здав її в міліцію. Вибуховий пристрій, що мав убивчу силу в радіусі 5 метрів, було знешкоджено.

Задача 6.

Завідуючий і одночасно інженер по техніці безпеки ремонтної майстерні Попович, перебуваючи в оглядовій ямі під час ремонту автомобіля, за наявності розлитого бензину запалив сірник і закурив. Внаслідок вибуху і пожежі згорів автомобіль “Волга”, а зварник Білецький одержав тяжкі тілесні ушкодження.

Попович був засуджений за ч. 2 ст. 270 КК. Чи правильно вирішено справу?

Варіант. Попович працював електриком.

Задача 7.

Дідковський виготовив металеві деталі і конструкції у виді стовбура, рамки-рукоятки пістолета. Відповідно до висновку криміналістичної експертизи вилучені деталі є заготівлями для вогнепальної зброї. Під час експертизи вогнепальна зброя з вилучених у Дідковського деталей не збиралась і питання про те, чи є такий набір достатнім для здійснення пострілу, не ставилось. Як випливає з матеріалів справи, ці деталі після відповідної доробки можуть бути використані для складання вогнепальної зброї.

Дідковський був засуджений за ч. 1 ст. 263 КК. В апеляційній скарзі він порушив питання про закриття кримінальної справи за відсутністю складу злочину на тій підставі, що вилучені в нього деталі – це не вогнепальна зброя .

 

Задача 8.

16-річний Малчук і 15-річний Спур, щоб “подивитися, що буде”, подзвонили в обласну клінічну лкарню і повідомили, що в лікарні закладена бомба з годинниковим менханізмом, яка вибухне через три години. До з’ясування обстановки довелось евакуювати хворих і персонал лікарні.

Варіант. Підлітки Марчук і Спур дійсно підклали викрадену ними з військової частини міну з дистанійним керуванням і після евакуаціїї лю­дей з лікарні підірвали її, зруйнувавши тим самим частину внутрішніх приміщень лікарні.

Кваліфікуйте дії винних.

 

Задача 9.

Мисливець Кірєєв при поверненні з полювання не зачохлив зброю і не розрядив її. Коли Кірєєв їхав у трамваї, 12-річний Шмига непомітно для Кірєєва звів курок і натиснув на спусковий гачок. Відбувся постріл, внаслідок якого пасажирові Пащенко були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження.

 

Задача 10.

Шкандиба, у руки якого потрапила капсула з цезієм – 137, написав лист керівництву заводу-виготовлювача з вимогою заплатити йому в обмін на капсулу 10 тис. грн. У протилежному випадку Шкандиба погрожував повідомити про ампулу в правоохоронні органи.

Варіант. Шкандиба погрожував перекинути ампулу на територію заводу в зруйнованому стані.

 

Задача 11.

Бажаючи покращити своє матеріальне становище, працівник гірничо-збагачувального комбінату, що виготовляє збройний плутоній, Горємикін під час роботи взяв з камери 30 г радіоактивної речовини, запакував його в спеціальний футляр з нержавіючої сталі, перевірив на радіоактивність (вона була в нормі), відніс додому, де зберігав речовину протягом 3 місяців. Відповідно до висновку радіологічної експертизи такої кількості речовини було досить для забруднення 30 кубічних кілометрів повітря.

Варіант. Горємикін встиг продати викрадене Балясику за велику суму грошей. Той мав намір вигідно перепродати плутоній якомусь іноземцеві, розуміючи, що відомості про таку речовину складають державну таємницю.

 

Задача 12.

Зібров, Марчук, Рябко та Удавкін організували озброєне угруповання, в складі якого протягом декількох місяців нападали на інкасаторські машини. Допомагав їм в отриманні інформації про рух автомобілів водій Чіжов, а переховував злочинців Юрченко.

Кваліфікуйте дії всіх перелічених осіб. Відповідь поясніть.

Задача 13.

Лисенко, дочекавшись початку проведення з’їзду однієї з українських партій, зателефонував до міського управління СБ України та повідомив, що при­міщення, де відбувається з’їзд, заміноване, й вибух може статися в будь-який момент. Через 15 хвилин він зателефонував удруге. Проведення з’їзду було припинено, всіх його учасників евакуйовано. Для перевірки приміщен­ня, в якому відбувався з’їзд, та забезпечення громадської безпеки протягом декількох годин було задіяно близько 150 працівників СБ України, міліції та військовослужбовців, 18 одиниць техніки, зокрема й пожежні машини.

Яку кримінально-правову оцінку слід дати діям Лисенка?

 

Задача 14.

Білов зберігав заряджену мисливську рушницю на стіні кімнати. Одного разу його 13-річний син Сергій узяв рушницю та виніс її на вулицю. Під час гри він випадково натиснув на спусковий гачок рушниці, пролунав постріл, уна­слідок чого було вбито його товариша. У процесі слідства з’ясувалося, що Білов не мав дозволу на зберігання цієї мисливської рушниці.

Кваліфікуйте дії Білова.

Задача 15.

Демченко написав лист меру м. Одеси, в якому погрожував вчинити роз­крадання радіоактивних матеріалів на одній із атомних електростанцій України, якщо протягом місяця його сім’ї не буде надана квартира, на котру вона чекає вже біля 15 років. У процесі перевірки було встановлено, що Демченко працює двірником, на роботі та вдома характеризується позитивно, а лист написав під впливом переживань за долю сім’ї.

Чи буде Демченко підлягати кримінальній відповідальності? Відповідь обґрунтуйте.

 

ТЕСТИ

1. Яка обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складу злочину, крім вини, передбачена диспозицією ч. 1 ст. 255 КК “Створення злочинної організації”?

а) мета - вчинення умисних злочинів;

б) мета - вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів;

в) мотив - корисливий.

 

2. Заздалегідь обіцяне сприяння учасникам злочинної ор­ганізації шляхом надання сховищ та транспортних засобів тягне за собою кримінальну відповідальність:

а) ч. 1 ст. 256 КК “Сприяння учасникам злочинних організа­цій та укриття їх злочинної діяльності”;

б) ч. 1 ст. 255 КК “Створення злочинної організації”;

в) ч. 5 ст. 27 КК, ч. 1 ст. 255 КК – пособництво у створенні злочинної організації.

 

3. Під час відправки приміського поїзду зі станції “Здолбунів” під одним з вагонів пролунав вибух, внаслідок якого вагон було пошкоджено, а пасажиру, який знаходився в тамбурі, спричинені тяжкі тілесні ушкодження. Згодом було встанов­лено, що вибухнула граната, яку поклав під вагон 14-річний Рудяков. Як він пояснив, гранату він знайшов на узбіччі і по­клав просто так, щоб подивитись, як вона вибухне. Як квалі­фікувати дії Рудякова?

а) ч. 2 ст. 258 КК – терористичний акт, який призвів до за­подіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків;

б) ч. 4 ст. 296 КК – хуліганство, що супроводжується особ­ливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованої та заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень;

в) ч. 1 ст. 296 КК, ч. 1 ст. 121 КК – хуліганство, що супрово­джується особливою зухвалістю, та умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

 

4. Нищенко, Кульков, Мулькім домовились чинити напади на громадян. Для залякування вони застосовували пістолет ТТ, який був непридатним для стрільби (зламана бойова пружина). Всього вони вчинили 5 нападів, забираючи у потерпілих май­но, які ті мали при собі. Як потрібно кваліфікувати їх дії?

а) ст. 257 КК “Бандитизм”;

б) ч. 4 ст. 187 КК “Розбій”;

в) ч. 5 ст. 186 КК “Грабіж”.

 

5. Щоб уникнути контрольної роботи з математики, 14-річиий Альонкін повідомив телефоном, що школу, де він навча­ється, заміновано. Цього дня заняття в школі були зірвані. Як кваліфікувати дії Альонкіна?

а) ч. 1 ст. 259 КК “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”;

б) ч. 1 ст. 296 КК “Хуліганство” – грубе порушення громад­ського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

6. Шпаченка було притягнуто до кримінальної відпові­дальності за ч. 2 ст. 260 “Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань”. Адвокат звернувся з клопо­танням до суду звільнити Шпаченка від кримінальної відпові­дальності в зв’язку з тим, що він добровільно вийшов з формування і 6 місяців ніякої участі в його діяльності не брав. Чи підлягає клопотання задоволенню?

а) підлягає на підставі ч. 6 ст. 260 КК “Створення не пе­редбачених законом воєнізованих або збройних формувань”;

б) ні, бо відсутні умови звільнення від кримінальної відповідальності;

в) клопотання підлягає задоволенню частково, Шпаченка можна звільнити від відбування покарання.

 

7. Коли буде вважатись закінченим злочин, передбачений ст. 261 КК “Напад на об’єкти, на яких е предмети, що станов­лять підвищену небезпеку для оточення”?

а) з моменту нападу на такі об’єкти;

б) з моменту захоплення такого об’єкта;

в) з моменту настання особливо тяжких наслідків.

 

8. Ладько з метою крадіжки проникнув у квартиру. Коли він почав складати речі у валізу, випадково побачив зарядже­ний револьвер. Разом з речами він забрав і той револьвер. Згодом з’ясувалось, що хазяїн квартири зберігав вогнепальну зброю незаконно. Як кваліфікувати дії Ладька?

а) ч. 3 ст. 185 КК – крадіжка чужого майна, поєднана з про­никненням у житло;

б) ч. 3 ст. 185; ч. 1 ст. 262 КК – крадіжка чужого майна, по­єднана з проникненням у житло, та викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів;

в) кваліфікація в пункті 1), окрім револьвера, бо він збері­гався незаконно і його вилучення ніякого складу злочину не утворює.

 

9. Максимович був затриманий нарядом міліції в момент, коли він купив у невідомого саморобний фінський ніж і по­клав його до кишені. Чи підлягає він кримінальній відпові­дальності?

а) так, за ч. 1 ст. 263 КК “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”;

б) так, за ч. 2 ст. 263 КК:

в) підстави для кримінальної відповідальності відсутні.

 

10. Тюрін працював на заводі по виробництву автоматичної зброї. Протягом кількох місяців він таємно виносив з заводу напівоброблені деталі до АКМ, потім вдома ретельно доробляв їх. Коли всі деталі були готові, Тюрін зібрав автомат, придат­ний до стрільби, та продав його. Як кваліфікувати його дії?

а) ч. 1 ст. 262 КК “Таємне викрадення вогнепальної зброї”;

б) ч. 1 ст. 263 КК “Незаконне виготовлення та збут вогне­пальної зброї”;

в) ч. 1 ст. 185 КК; ч. 1 ст. 263 КК – таємне викрадення чужо­го майна та незаконне виготовлення і збут вогнепальної зброї.

 

11. Кисленко вирішив почистити мисливську рушницю піс­ля полювання і дістав її з металевої скриньки, де вона зберіга­лась. У цей час до нього в гості прийшла Авдошина. Кисленко запросив її до кімнати, а сам вийшов на кухню приготувати ка­ву. Авдошина взяла рушницю, почала її оглядати, а коли Кис­ленко повернувся, жартома направила рушницю в його бік і натиснула на спусковий гачок. Пострілом Кисленку були спри­чинені тяжкі тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії винних осіб:

а) Кисленко не підлягає кримінальній відповідальності; Ав­дошина – ч. 1 ст. 263 КК “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”;

б) Кисленко ст. 264 КК “Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів”; Явдошина – не підлягає кримі­нальній відповідальності;

в) Кисленко – ст. 264 КК “Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів”; Явдошина – ст. 128 КК “Необе­режне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження”.

 

12. Під час митного огляду іноземного пароплава в порту м. Іллічівська працівники митниці виявили кілька металевих контейнерів, в яких, згідно зі ст. 1 Закону України “Про відходи”, знаходились небезпечні відходи. На якій стадії злочину, перед­баченого ч. 2 ст. 268 КК “Незаконне ввезення на територію Ук­раїни відходів і вторинної сировини”, перервано злочинну діяльність?

а) готування до злочину:

б) замах на злочин;

в) закінчений злочин.

 

13. Вансович під час ремонту автомобіля, що належав Бутку, займався електрозварювальними роботами без відповід­ного дозволу. Щоб уникнути плати за електроенергію, він на­кинув дроти зварювального апарата на лінію електромережі, що проходила повз його будинок. Дроти на лінії обірвались і замкнули, що призвело до виникнення пожежі, внаслідок якої автомобіль, вартістю 650 неоподатковуваних мінімумів дохо­дів громадян, повністю згорів. Кваліфікуйте дії Вансовича:

а) ч. 1 ст. 270 КК “Порушення встановлених законодавст­вом вимог пожежної безпеки”;

б) ч. 2 ст. 270 КК “Порушення встановлених законодавст­вом вимог пожежної безпеки”;

в) ч. 2 ст. 271 КК “Порушення вимог законодавства про охорону праці”.

 

14. Єсімчик, раніше засуджений за ч. 1 ст. 185 КК “Крадіжка” (судимість не знята і не погашена), вчинив таємне викрадення вогнепальної зброї з військового складу. Як потрібно кваліфі­кувати його дії?

а) ч. 1 ст. 262 КК “Викрадення вогнепальної зброї”;

б) ч. 2 ст. 262 КК “Викрадення вогнепальної зброї, вчинене повторно”;

в) ч. 1 ст. 263 КК “Незаконне придбання вогнепальної зброї”.

 

15. Контролер Кирилов виявив у засудженого Богача са­моробний ніж, який за технічними характеристиками не нале­жить до холодної зброї. Коли Кирилов намагався відібрати цей ніж, Богач вдарив його в груди, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Як потрібно кваліфікувати дії Богача?

а) ч. 1 ст. 121 КК “Умисне тяжке тілесне ушкодження”;

б) ч. 2 ст. 263 КК “Незаконне поводження зі зброєю, бойо­вими припасами або вибуховими речовинами”;

в) сукупність указаних злочинів.

 

16. Рівненський підприємець Дирковець виділив 50 тис. гривень на закупку уніформи для незареєстрованого форму­вання націоналістичної спрямованості “Ватра”. Чи буде він суб’єктом злочину, передбаченого ст. 260 КК “Створення непе­редбачених законом воєнізованих або збройних формувань”?

а) так, Дирковець є виконавцем злочину, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК;

б) так, Дирковець є пособником вчинення злочину, перед­баченого ч. 1 ст. 260 КК;

в) в діях Дирковця будь-який склад злочину відсутній.

 

17. Бездушний, Самохвалов і Друзь організували групи, розробили план діяльності та придбали вогнепальну зброю. Після цього вони почали нападати на жінок, яких вистежува­ли, та ґвалтували їх. Як потрібно кваліфікувати дії винних осіб?

а) ч. 3 ст. 152 КК “Зґвалтування, вчинене повторно групою осіб”;

б) ст. 257 КК “Бандитизм”;

в) ч. 1 ст. 255 КК “Створення злочинної організації”.

 

18. Інспектор пожежної охорони під час перевірки зафік­сував у приміщенні автомайстерні “Скіф” порушення правил пожежної безпеки. Протягом року директор майстерні Карась 3-чі притягався до адміністративної відповідальності за аналогічні по­рушення. Чи є в діях Карася склад злочину, передбачений ст. 270 КК “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки”?

а) ч. 1 ст. 270 КК;

б) ч. 2 ст. 270 КК;

в) Карась підлягає тільки адміністративній відповідальності.

 

19. Зенько подзвонив в міліцію і повідомив, що він на під­приємстві викрав металеву ампулу з радіоактивним ізотопом, яку сховав у потаємному місці. Ампулу Зенько обіцяв поверну­ти після того, як перед ним вибачиться за брутальну поведінку його начальник. З’ясувалось, що ніякої ампули Зенько не ви­крадав, хоч і мав таку можливість. Як кваліфікувати його дії?

а) ч. 1 ст. 259 КК “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”;

б) ч. 1 ст. 266 КК “Погроза вчинити викрадання або викори­стати радіоактивні матеріали”;

в) в діях Зенька будь-який склад злочину відсутній.

 

20. Соломенко добровільно здав у міліцію вогнепальну зброю: 1 карабін, 2 гранати, 2 пістолета. Під час перевірки зброї було встановлено, що з одного пістолета поранено Кос­тенка, при замаху на його життя. Проведеним розслідуванням було встановлено, що стріляв у Костенка саме Соломенко, а потім вирішив здати зброю, щоб приховати злочин. Він чув, що зброю, яку здають, міліція знищує. Як кваліфікувати його дії?

а) ч. 2 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 115 КК – Замах на умисне вбивство;

б) ч. 2 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 115 КК, ч. 1 ст. 263 КК – замах на умисне вбивство та незаконне зберігання вогнепальної зброї;

в) ч.1 ст. 263 КК – незаконне зберігання вогнепальної зброї.

 

 

ТЕМА 11: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” від 23 грудня 2004 р.

Задача 1.

Машиніст автокрана Крильченко, незважаючи на встановлену ним несправність сигналізатора небезпечної напруги, при якій заборонялося виконувати роботи поблизу ліній електропередачі, розвантажував труби на складі будуправління. Склад знаходився в охоронній зоні. Під час приведення крана в транспортне положення після виконання цієї роботи Крильченко наблизив стрілу до лінії електропередачі, через що металоконструкція крана потрапила під високу напругу. Стропальник Гришин, що у цей час складав на автокрані сталеві стропи, був смертельно травмований.

 

Задача 2.

На одному з заводів було вирішено побудувати в цехах зливні пункти нової конструкції. Відповідальним за роботи призначили старшого спеціаліста будуправління Чайченко. Його ознайомили з робочими ділянками і попередили, що будівельні роботи можуть проводитись тільки з дозволу начальників відповідних цехів. Однак Чайченко не звернув уваги на вказівки про координацію будівельних робіт з роботою цехів. За його наказом робітник будівельної бригади без дозволу начальника цеху проникнув на підкранову балку діючого мостового крану, де і був смертельно травмований.

Виходячи з того, що потерпілий був травмований агрегатом цеху, що у будівельних роботах не використовувався, суд кваліфікував дії Чайченка за ч. 2 ст. 271 КК.

 

Задача 3.

При виготовленні уранових стрижнів для атомного реактора по недогляду рядового фахівця була допущена негерметична закупорка урану в сталевих трубках, що було помічено при будівництві реактора. Ніхто не постраждав.

Варіант 1. Негерметичність не була помічена, стрижні були використані в реакторі, у результаті чого при роботі реактора відбувся витік продуктів розпаду – радіоактивних газів; дванадцять чоловік одержали різні дози опромінення, але ніхто не загинув, роботу реактора довелося призупинити через зараження внутрішніх приміщень.

Варіант 2. Внаслідок недогляду при закупорці урану і наступного витоку продуктів розпаду загинуло 5 осіб, 3 отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.

 

Задача 4.

На атомній електростанції використовувався ядерний реактор з терміном експлуатації, що минув. Бетонний захист реактора внаслідок впливу кліматичних умов за довгий час його роботи частково обрушився, у багатьох місцях з’явилися тріщини. Належний ремонт потребував би зупинки реактора, тому не проводився. Внаслідок цього відбулося зараження місцевості. Директор електростанції заявив під час слідства, що він здійснив усі заходи, які можна було здійснити без зупинки реактора, а у випадку його зупинки весь регіон залишився б без електроенергії, що призвело б до катастрофічних наслідків.

Варіант. Термін експлуатації реактора ще не минув, але при проектуванні і будівництві реактора не були враховані особливі кліматичні умови місцевості, внаслідок чого й обрушився бетонний захист.

 

Задача 5.

На шахті “Донецька” гірничо-технічна інспекція виявила, що роботи в лаві проводяться з грубим порушенням кріплення покрівлі. Застосовувалося змішане, що складається з дерев’яних і металевих стійок, кріплення, що не було посилено в місцях геологічних порушень, крім того, були значно перевищені норми провисання покрівлі. Начальникові ділянки Гаврилову вказали на недоліки кріплення, однак він продовжував провадження робіт у лаві, створив можливість обвалу і людських жертв.

Варіант. Покрівля обрушилася, двоє робітників загинули.

 

Задача 6.

Начальник ділянки шахти Мірошин знав про гірничо-геологічні зміни структурних порід на дільниці вироблення і був зобов’язаний припинити роботи на ділянці до перегляду паспорта кріплення з урахуванням різкого ускладнення обстановки. Але Мірошин не віддав розпорядження про припинення робіт, сподіваючись доробити зміну в звичайному режимі. Наприкінці зміни на ділянці стався обвал, троє шахтарів загинули.

Чи підлягає Мірошин кримінальній відповідальності?

 

Задача 7.

Для укладання трубопроводу до місця будівельних робіт, що велися в районі житлових будинків, завезли залізобетонні лотки. Бригадир укладальників Морозов не контролював їхнє розвантаження, лотки були складені навалом по 6 – 7 штук, без підкладок і прокладок, що запобігли б їхньому зсуву, місце складування не було огороджено. Внаслідок допущених порушень лотком, що впав з верхнього ряду, були смертельно травмовані двоє дітей, які грали біля неогородженого штабеля.

 

Задача 8.

При будівництві житлового будинку виконроб Харітонов керував роботами в нічний час, не забезпечивши належного освітлення. При доставці шлакоблоків до будівельної ділянки каменяр Чуприна оступився й упав у яму, одержавши тяжкі тілесні ушкодження.

 

Задача 9.

Майстру-підривникові шахти Дмітрієву був виданий наряд на підривні роботи в ніші лави. Дмітрієв здійснив зарядження, простягнув магістральний провід по штреку на вихідному струмені повітря і, не переконавшись в тому, що люди виведені з небезпечної зони, здійснив вибух. Робітник Павлов загинув.

 

Задача 10.

Майстер цеху заводу Архимович дав завдання практикантам техучилища Сілаєву і Бєссонову підготувати один з верстатів до фарбування, для чого було потрібно знежирити його бензином. Під час протирання верстата бензином відбувся вибух, на Сілаєві зайнявся одяг, і він одержав тяжкі тілесні ушкодження. Встановлено, що вибух відбувся через включення верстата робочим Соловйовим, який знав, що верстат вмикати не можна через його підготовку до фарбування.

 

Задача 11.

Майстер будівельного управління Кімов керував зварювальними роботами під час ремонту школи, однак технічного контролю за веденням вогненебезпечних робіт не здійснював – не дав вказівок змочувати водою і захищати азбестовими плитами дерев’яні стіни, що знаходилися поблизу. Стіни почали жевріти. Через 4 години після закінчення робіт у школі виникла пожежа, що заподіяла серйозні збитки.

 

Задача 12.

Омінчук, працюючи начальником авторемонтної майстерні, під час виконан­ня робіт в оглядовій ямі, нехтуючи наявністю паливно-мастильних матеріа­лів, запалив сірника, через що виникла пожежа, внаслідок якої зварник Дібров, який був поруч, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте дії Омінчука. Відповідь поясніть.

 

Задача 13.

Майстер будівельної ділянки Килимчук, керуючи роботами зі зведення даху бурякосховища, всупереч вимогам будівельних норм і правил, допустив до виконання таких робіт робітників без необхідних захисних пристроїв та засобів. Унаслідок цих порушень один із робітників, який працював без страхувального паска, впав з висоти 6 м і отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте дії Килимчука.

 

Задача 14.

Рішенням правління КСП на агронома Коцюбу було накладено відповідальність за недодержання правил охорони праці при ро­боті з отрутохімікатами та мінеральними добривами. Коли тракторист Бовш обслуговував агрегат по внесению в грунт отрутохімікатів, незахищеним карданним валом захопило його одяг, внаслідок чого Бовш одержав легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

Вироком районного суду Коцюбу засуджено за ч. 2 ст. 272 КК України.

Чи правильно винесено вирок?

 

Задача 15.

Прораб асфальтобетонного заводу Марчук грубо пору­шив правила техніки безпеки під час будівництва, ремонту и утримання автомобільних шляхів, не виконав вказівки інспектора держсільелектронагляду та головного механіка тресту огородити трансформатор та навісити замки на розподільний прилад і хвіртку огорожі. Марчук, давши завдання теслі заводу Савенку відремонтувати огорожу трансформатора, не проінструктував його щодо особливостей роботи на цьому об’екті, не сповістив електромонтера заводу Тищенка про ремонтні роботи і необхідність зняття напруги з трансформатора на час цих робгг. Савенко, не знаючи правил техніки безпеки, підняв матеріал на площадку трансформа­тора і був смертельно уражений електрострумом.

Хто і за вчинення якого злочину повинен нести відповідальність?

 

ТЕСТИ

1. Що є основним безпосереднім об’єктом злочину пору­шення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК)?

а) життя і здоров’я робітників:

б) безпека виробництва;

в) громадська безпека.

 

2. Працівник податкової міліції під час перевірки заводу трав­мувався (перелом ноги) внаслідок недотримання начальником цеха законодавства про охорону праці. Дайте кримінально-правову характеристику бездіяльності начальника цеха:

а) бездіяльність начальника цеха спід кваліфікувати як пору­шення вимог законодавства про охорону праці (ч. 2 ст. 271 КК);

б) бездіяльність начальника цеха слід кваліфікувати як не­обережне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК);

в) бездіяльність начальника цеха слід кваліфікувати як службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК).

 

3. Коли порушення вимог законодавства про охорону пра­ці (ч. 1 ст. 271 КК) вважається закінченим злочином?

а) з моменту порушення вимог законодавства про охорону праці;

б) з моменту заподіяння матеріальної шкоди;

в) з моменту заподіяння шкоди здоров’ю особи.

 

4. Які ознаки об’єктивної сторони порушення вимог зако­нодавства про охорону праці (ст. 271 КК) є обов’язковими?

а) діяння, час вчинення злочину, наслідки, причинний зв’язок,

б) дія чи бездіяльність, наслідки, причинний зв’язок;

в) діяння, наслідки, причинний зв’язок, місце вчинення зло­чину.

 

5. Головний інженер не проінструктував робітників нічної зміни, що призвело до заподіяння одному з працівників серед­ньої тяжкості тілесного ушкодження. Дайте кримінально-пра­вову характеристику бездіяльності головного інженера:

а) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як порушення вимог законодавства про охорону праці, що спри­чинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 271 КК);

б) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як порушення вимог законодавства про охорону праці, що заподі­яло шкоду здоров’ю (ч. 1 ст. 271 КК), і як службова недбалість (ч. 1 ст. 367 КК);

в) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як порушення вимог законодавства про охорону праці, що заподі­яло шкоду здоров’ю (ч. 1 ст. 271 КК), і необережне середньої тяжкості плесне ушкодження (ст. 128 КК).

 

6. Хто не може бути суб’єктом порушення вимог законо­давства про охорону праці (ст. 271 КК)?

а) директор підприємства;

б) приватний підприємець;

в) бухгалтер.

 

7. Які ознаки об’єктивної сторони порушення правил без­пеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК) є обов’язковими?

а) діяння, час вчинення злочину, наслідки, причинний зв’язок, місце вчинення злочину;

б) дія чи бездіяльність, наслідки, причинний зв’язок, спосіб вчинення злочину;

в) діяння, наслідки, причинний зв’язок, місце вчинення зло­чину.

 

8. Т. після виконання робіт, незважаючи на наказ началь­ника дільниці закрити герметичне сильнодіючу і отруйну ре­човину, забув це зробити. Внаслідок цього наступного дня двоє робітників трохи не отруїлись парами цієї речовини. Дайте кримінально-правову характеристику бездіяльності Т.:

а) бездіяльність Т. слід кваліфікувати як порушення вимог законодавства про охорону праці (ч. 1 ст. 271 КК);

б) бездіяльність Т. слід кваліфікувати як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 1 ст. 272 КК);

в) бездіяльність Т. слід кваліфікувати як замах на порушен­ня правил безпеки лід час виконання робіт з підвищеною не­безпекою (ч. 2 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 272 КК).

 

9. Хто не може бути суб’єктом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК)?

а) 17-річна особа;

б) 18-річна особа;

в) службова особа.

 

10. Хто не може бути потерпілим при порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК)?

а) особа, яка не має відношення до виробництва чи підпри­ємства;

б) особа, яка має відношення до виробництва чи підприємства;

в) особа, яка сама порушила ці правила безпеки.

 

11. Головний інженер шахти не забезпечив своєчасну за­міну рятувального обладнання, що призвело до загибелі 25 шахтарів. Дайте кримінально-правову характеристику без­діяльності особи:

а) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як порушення вимог законодавства про охорону праці, що заподі­яло шкоду здоров’ю (ч. 1 ст. 271 КК), і як службова недбалість (ч. 1 ст. 367 КК);

б) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвище­ною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК) і як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК);

в) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як порушення вимог законодавства про охорону праці, що заподі­яло шкоду здоров’ю (ч. 1 ст. 271 КК), і вбивство через необереж­ність (ч. 2 ст. 119 КК).

 

12. З якою формою вини порушуються правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК)?

а) з умисною;

б) з необережною;

в) зі змішаною.

 

13. Головний інженер атомної електростанції не звернув уваги на критичний стан температури в реакторі, що призвело до аварії і опромінення 4 працівників станції. Дайте кримі­нально-правову характеристику бездіяльності особи:

а) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як по­рушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною не безпекою (ч. 2 ст. 272 КК) і як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК);

б) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ч. 2 ст. 274 КК) і як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК);

в) бездіяльність головного інженера слід кваліфікувати як по­рушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ч. 2 ст. 274 КК).

 

14. Громадянин Ірану придбав у м. Харкові капсулу з ура­ном, ії він зберігав у себе в номері готелю. Внаслідок отрима­ного опромінення прибиральниця готелю 2 місяці перебувала на стаціонарному лікуванні. Дайте кримінально-правову оцінку діям особи:

а) дії особи слід кваліфікувати як порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ч. 1 ст. 274 КК);

б) дії особи слід кваліфікувати як незаконне придбання ра­діоактивних матеріалів (ч. 1 ст. 265 КК);

в) дії особи слід кваліфікувати як необережне завдання се­редньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 128 КК) і незаконне придбання радіоактивних матеріалів (ч. 1 ст. 265 КК).

 

15. Які наслідки не охоплюються тяжкими наслідками при по­рушенні правил ядерної або радіаційної безпеки (ч. 2 ст. 274 КК)?

а) завдання середньої тяжкості тілесного ушкодження особі;

б) велика матеріальна шкода, завдана підприємству;

в) тривалий простій підприємства.

 

16. Які наслідки не охоплюються завданням шкоди здо­ров’ю потерпілого при порушенні правил безпеки під час ви­конання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 1 ст. 272 КК)?

а) завдання особі легкого тілесного ушкодження без корот­кочасного розладу здоров’я;

б) завдання особі середньої тяжкості тілесного ушкодження;

в) завдання особі легкого тілесного ушкодження з незнач­ною втратою працездатності.

 

17. Адвокат найняв домогосподарку для роботи по дому. Він забув попередити її про правила користування праскою (електродріт був оголений), що призвело до смерті робітниці. Кваліфікуйте діяння адвоката:

а) бездіяльність адвоката слід кваліфікувати як порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 271 КК);

б) бездіяльність адвоката слід кваліфікувати як вбивство через необережність (ч. 2 ст. 119 КК);

в) бездіяльність адвоката слід кваліфікувати як грубе по­рушення законодавства про працю (ч. 1 ст. 172 КК).

 

18. Майстер будівельної дільниці П., керуючи роботами по зведенню даху будинку, всупереч вимогам будівельних норм і правил, допустив до виконання цих робіт робітників без необхідних захисних засобів. Внаслідок цих порушень один робітник впав з висоти 15 метрів і загинув. Дайте кримінально-правову характеристику бездіяльності особи:

а) бездіяльність особи слід кваліфікувати як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпе­кою (ч. 2 ст. 272 КК) і як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК);

б) бездіяльність особи слід кваліфікувати як порушення пра­вил, що стосуються безпечного використання промислової продук­ції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ч. 2 ст. 275 КК);

в) бездіяльність особи слід кваліфікувати як порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ч. 2 ст. 275 КК) і як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК).

 

19. Що не може бути предметом порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275 КК)?

а) міст;

б) бензин;

в) виловлена, але не перероблена риба.

 

ТЕМА 12: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопровідний транспорт” від 15 травня 1996 р.

Задача 1.

Працівники міліції затримали Ковтюхова, який керував у стані тяжкого сп’яніння автомобілем “Вольво”. Автомобіль залишили на подвір’ї райвідділу міліції, а водія направили у медвитверезник. У салоні автомобіля разом з Ковтюховим знаходились його знайомі Дашко і Цибін. Через деякий час вони зайшли на подвір’я райвідділу міліції, де знаходився автомобіль Ковтюхова, і спробували його звідти забрати. Проте сержант міліції Мовчан перешкодив йому у цьому. Тоді Дашко і Цибін накинулись на Мовчана, погрожуючи побити, і, загрожуючи ножами, змусили працівника міліції віддати їм автомобіль Ковтюхова, на якому зникли.

Кваліфікуйте дії винних.

 

Задача 2.

Денисенко, знаходячись у стані сп’яніння, перевозив на мотоциклі з коляскою двох нетверезих пасажирів. Назустріч йому йшла вантажна автомашина під керуванням водія Стеценка, який порушив правила і виїхав на зустрічну смугу дороги. Побачивши це, Денисенко продовжував рух. Лише в останню мить обидва водії зробили спробу уникнути аварії, але зробити це не змогли: мотоцикл і машина зіткнулись. Один із пасажирів мо­тоцикла загинув, іншому заподіяні тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Дайте правову оцінку діям винних осіб.

 

Задача 3.

Курсант спортивно-технічного клубу Макаренко разом з інструктором клубу Щербиною виїхали на практичну їзду на навчальній машині ГАЗ-51 з подвійним керуванням.

Під час руху з дозволу Щербини в дообладнаний для перевезення пасажирів кузов машини сіли три жінки, які попросили їх підвезти. Рухаючись з крутого схилу дороги зі швидкістю 90 км на годину, Макаренко не справився з керуванням, розгубився, а Щербина не вжив своєчасних заходів щодо недопущения аварії. Автомобшь перекинувся, і одна з пасажирок загинула.

Чи підлягають Макаренко та Щерібна кримінальній відповідальності?

 

Задача 4.

Борисенко, керуючи автомобілем 31Л-130, заїхав додому на обід. Він залишив машину біля воріт з ключем у замку запалення, а також не зачинив дверці кабіни. Зазначені обставини використав Плаксін, який вкрав машину. Рухаючись по шосе, Плаксін порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого наїхав на велосипедиста Долгова і заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження.

Дайте кримінально-правову оцінку діям винних.

 

Задача 5.

Стецюра перевищив встановлену швидкість дорожнього руху і виїхав на тротуар, збивши пішохода Шарипова. Водій автомобіля не зупинився і поїхав геть з наміром уникнути відповідальності. Внаслідк отриманих ушкоджень і відсутності допомоги Шарипов через деякий час помер.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Стецюри. Відповідь поясніть.

 

Задача 6.

Линчак працював у сільгосппідприємстві трактористом. Якось ввечері, коли вже ніхто не працював, він самовільно взяв закріплений за ним трактор Т-150 і поїхав на ньому до лікарні, де лікувалась його дружина.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Линчака. Відповідь поясніть.

 

Задача 7.

Авіамеханік Бірюков неякісно виконав ремонт двигуна, а інженер Титарчук, в обов’язки якого входила перевірка якості ремонту, не зробив цього, довірившись авіамеханіку. В польоті двигун відмовив, що спричинило аварію літака, в якій загинули його екіпаж і пасажири.

Варіант. Пілоту вдалось здійснити вимушену посадку в полі. Під час посадки п’ять пасажирів зазнали легких тілесних ушкоджень, а літак – пошкоджень окремих конструктивних частин.

Кваліфікуйте дії винних осіб.

 

Задача 8.

Перший пілот Бортовий та другий пілот Біланов керували завантаженням хімікатів для обробки посівів, оцінюючи кількість вантажу “на око”. Вони погодились взяти на борт агронома Квасневського, який хотів оглянути сільськогосподарські угіддя. Від перевантаження літак зазнав аварії. Бортовий, Біланов і Квасневський отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Варіант. Обійшлось без заподіяння тілесних ушкоджень.

 

Задача 9.

Капітан нафтоналивного танкера Юрченков, керуючи судном при виході з порту в умовах, що вимагають особливои уваги, передовірив керування судном рульовому Закарлюці, вказавши неправильний курс. Результатом було зіткнення танкера з риболовецьким сейнером, капітан якого, порушуючи правила, передовірив управління судном матро­су Сливі, зайшовши на короткий час у свою каюту за цигарками. Одержав­ши сильне ушкодження, сейнер почав тонути. Капітан танкера Юрченков, не надавши допомоги екіпажу риболовецького судна, вернувся в порт. Сейнер затонув, його екіпажу вдалось врятуватись. Під час досудового слідства Юрченков пояснив, що він боявся затоплення танкера, який також дістав ушкоджен­ня, у зв’язку з чим повернувся в порт для його усунення.

Кваліфікуйте дії винних.

 

Задача 10.

Бажаючи помститись обхіднику залізниці Мажарі, Катеринчук та Паров вночі вийняли зі шпал 25 костилів на залізничному полотні. В результаті товарний потяг зійшов з рейок, матеріальна шкода від аварії становила 80 тис. гривень.

Варіант. Машиністу потяга було заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження, помічнику машиніста – легке тілесне ушкодження, що спри­чинило короткочасний розлад здоров’я.

Кваліфікуйте дії винних.

 

Задача 11.

Бульдозерист Кузьмук, переїжджаючи залізничну колію в невстановленому місці з опущеним ножем, який він забув підняти, зсунув рейку на 20 см, про що нікому не повідомив. Потяг з вагонами, завантаженими вугіллям, зійшов з рейок і завалився. Машиніст і його помічник одержали середньої тяжкості та тяжке тілесні ушкодження.

Чи є у діях Кузьмука склад злочину?

 

Задача 12.

Яремченко і Сіренко помітили під трубопроводом калюжку рідини, схожої на бензин. Увечері вони приїхали сюди вантажною ма­шиною з порожніми бочками, просвердлили отвір, внаслідок чого бензин почав бити струменем, наповнили бензином бочки і повернулись додому. До приїзду аварійної бригади велика кількість бензину вилилась на землю, попала в струмок, а звідти в річку, що спричинило загибель риби.

Варіант. Вказані дії було вчинено організованою групою з трьох осіб.

 

Задача 13.

Мірошник, чергова по залізничному переїзду, на якому нормальним вважається закрите положения шлагбаума, пропустивши по­тяг, відкрила шлагбаум і за переїздом не стежила, хоча знала, що незабаром у бік станції має пройти автодрезина. Проходячи через переїзд, автодрезина під керуванням Шичка, який виявив неуважність, наїхала на череду корів. Дві корови зазнали травм, їх довелось пізніше дорізати. Сам Шичко та пасажир автодрезини Шуст одержали середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.

 

Задача 14.

15-річний Шмеря, не маючи посвідчення на керування автомобілем, без дозволу взяв автомобіль батька ВАЗ-2101. Рухаючись людною вулицею, він розраховував об’їхати людей, але, не маючи досвіду керування автомобшем, наїхав на Потапову, яка при цьому загинула.

Варіант. Шмері було 16 років.

Кваліфікуйте дії винного.

Задача 15.

Кох, працюючи міліціонером патрульно-постової служби міського управління внутрішніх справ, у стані алкогольного сп’яніння рухався на катері по річці Рось у районі дендропарку “Олександрія”, що в м. Біла Церква, зі швидкістю до 32 км/год. Пропливаючи поблизу пішохідного мосту, де купалося багато людей, не врахувавши обмеженої ширини річки і знехтувавши запобіжними заходами, Кох не знизив швидкості, внаслідок чого вчинив наїзд на неповнолітнього Баса, який був смер­тельно травмований обертовим гвинтом катера.

Чи є у діях Коха склад злочину?

ТЕСТИ

1. Чи віднесено маломірні судна (човни, байдарки, яхти) до водного транспорту у розумінні ст. 276 КК “Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту”?

а) так;

б) ні;

в) так, за умови наявності двигуна.

 

2. Расюк та Зарудний вночі зняли 1,5 кілометра мідного дроту з лінії міського трамваю, що призвело до тривалої зу­пинки руху. Дріт вони здали на металобрухт.

Кваліфікуйте дії вказаних осіб:

а) ч. 2 ст. 277 КК – пошкодження шляхів сполучення і транс­портних засобів, що спричинило велику матеріальну шкоду:

б) ч. 2 ст. 188 КК – викрадення шляхом демонтажу елект­ромереж, у великих розмірах;

в) сукупність вказаних злочинів.

 

3. Чим відрізняються поняття угон та захоплення в диспо­зиції ст. 278 КК?

а) це терміни синоніми;

б) угон є закінченим з моменту початку руху, а захоплення з моменту отримання можливості керування транспортним за­собом;

в) угон не має мети привласнення транспортного засобу, а захоплення має на меті заволодіння ним.

 

4. Предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 279 “Блоку­вання транспортних комунікацій, а також захоплення транс­портного підприємства”, можуть бути:

а) автобус із пасажирами на аеродромі;

б) пасажирський потяг;

в) річковий порт.

 

5. Способом примушування працівника транспорту до не­виконання службових обов’язків (ст. 280 КК) є:

а) вбивство працівника;

б) підкуп працівника;

в) знищення майна рідної сестри працівника,

 

6. Чи можна вчинити злочин, передбачений ст. 281 КК “Порушення правил повітряних польотів”, у той час, коли літак перебуває на землі?

а) ні, бо відсутній факт польоту:

б) так, в тому випадку коли порушення сталося на повітря­ному апараті незалежно від місця його знаходження;

в) так, бо політ почато від часу зачинення дверей перед зльотом і закінчено з моменту дачі дозволу на вихід після при­землення.

 

7. Шаранов побачив, що жінка запізнилась на потяг, бо той вже почав рух, і натиснув на стоп-кран. Це призвело до за­тримки руху на 2 хвилини.

Кваліфікуйте його дії:

а) ч. 1 ст. 283 КК – самовільне без загальної потреби зупи­нення поїзда;

б) ч. 1 ст. 276 КК – порушення правил безпеки руху або екс­плуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

8. Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 284 КК “Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха”, є:

а) екіпаж та пасажири судна, з яким відбулось зіткнення;

б) випадково зустрінуті в морі чи іншому водному шляху особи, що зазнали лиха;

в) всі вищевказані особи.

 

9. Водій Гунько порушив правила проїзду перехрестя, внаслідок чого 15 пасажирів автобуса, з яким зіткнувся його автомобіль, отримали легкі тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте дії Гунька:

а) ч. 1 ст. 286 КК – порушення правил безпеки руху та екс­плуатації транспорту особами, які керують транспортними за­собами;

б) ч. 1 ст. 125 КК або ч. 2 ст. 125 КК “Умисне легке тілесне ушкодження” в залежності від наслідків;

в) будь-який склад злочину в діях Гунька відсутній.

 

10. 17-річний Філенко без дозволу взяв автомобіль, що на­лежав батькові, і під час руху смертельно травмував пішохода. Як кваліфікувати його дії?

а) ч. 1 ст. 119 КК – необережне вбивство;

б) ч. 2 ст. 286 КК – порушення правил безпеки руху, що спричинило смерть потерпілого;

в) має місце сукупність вищевказаних злочинів.

 

11. Іваниця в нетверезому стані керував бричкою, де зна­ходилась також і його дружина. Проґавивши поворот дороги, він вискочив на узбіччя та зачепився колесом за телеграфний стовп. Внаслідок зіткнення жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень.

Як кваліфікувати дії Іваниці?

а) ст. 128 КК – необережне тяжке тілесне ушкодження;

б) ч. 2 ст. 286 КК – порушення правил безпеки руху та екс­плуатації транспорту особами, які керують транспортними за­собами, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження;

в) ст. 291 КК – порушення чинних на транспорті правил.

 

12. Водій Андріяш під час будівництва власного будинку неправильно поставив підпорки, і під час підйому вантажу автокраном було смертельно травмовано одного з робочих.

Дії Андріяша потрібно кваліфікувати:

а) ч. 1 ст. 119 КК – необережне вбивство;

б) ч. 2 ст. 272 КК – порушення правил безпеки під час вико­нання робіт з підвищеною небезпекою;

в) ч. 2 ст. 286 КК – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транс­портними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

 

13. При порушенні правил маневрування водій ВАЗ-2109 Сірик смертельно травмував пішохода, але не зупинився, а збільшивши швидкість, намагався втекти з місця події. На повороті він не впорався з управлінням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі. Внаслідок зіткнення заги­нув пасажир легковика.

Кваліфікуйте дії Сірика:

а) ч. 2 ст. 286 КК; ч. 2 ст. 286 КК – порушення правил безпе­ки руху та експлуатації транспорту особами, які керують транс­портними засобами, вчинене повторно;

б) ч. 3 ст. 286 КК – порушення правил безпеки руху та екс­плуатації транспорту особами, які керують транспортними за­собами, що спричинило загибель кількох осіб;

в) ст. 288 КК – порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, якщо це спричинило смерть.

 

14. Щоб вмістити всіх бажаючих, власник автомобіля ВАЗ-2105 Кияниця посадив на коліна Максименко і попросив її ке­рувати, а сам здійснював інші дії по управлінню автомобі­лем. В результаті такої їзди, керованої двома особами, авто­мобіль зіткнувся з електроопорою і четверо пасажирів, що сиділи позаду, отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Хто є виконавцем злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК?

а) власник автомобіля Кияниця;

б) Максименко, яка керувала;

в) Кияниця та Максименко.

 

15. Панін зустрів на зупинці таксі знайому Дорошенко, від якої дізнався, що вона запізнюється на поїзд, а водій автомо­біля “ДЕУ”, який стоїть на зупинці, снідає в кафе напроти. Па­нін відкрив автомобіль і відвіз Дорошенко на вокзал. Свої дії він виправдовував тим, що сам працював у тому ж таксопар­ку і мав намір одразу повернути автомобіль.

Кваліфікуйте дії Паніна:

а) ч. 3 ст. 289 КК – незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у 250 разів і більше перевищує неоподат­ковуваний мінімум доходів громадян;

б) ч. 1 ст. 296 – хуліганство, тобто грубе порушення гро­мадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю;

в) ст. 356 КК – самоправство, вчинене всупереч установленим правилам, будь-яких дій, правомірність яких оспорюється підпри­ємством, якщо такими діями була заподіяна значна шкода.

 

16. Як потрібно кваліфікувати дії винної особи, яка під час ремонту автомобіля, при виконанні зварювальних робіт, зни­щила номерну панель з ідентифікаційними номерами транс­портного засобу?

а) ст. 290 КК – знищення, підробка або заміна номерів вуз­лів та агрегатів транспортного засобу;

б) ст. 291 КК – порушення чинних на транспорті правил;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

17. Пасажир автобуса Чумак, під час поїздки, викинув че­рез відкрите вікно порожню скляну пляшку, яка вдарила пі­шохода, що стояв на тротуарі. Пішоходу були спричинені тяж­кі тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте дії Чумака:

а) ст. 288 КК – порушення правил норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху;

б) ст. 291 КК – порушення чинних на транспорті правил;

в) ст. 128 КК – необережне тяжке тілесне ушкодження.

 

18. Що не віднесено до предмета злочину, передбаченого ст. 292 КК “Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів”:

а) насосні станції нафтоперекачки;

б) телефонні лінії спеціального призначення;

в) цистерни для перевозки нафти.

 

19. Гучака, якого раніше засуджено за злочин, передбаче­ний ч. 2 ст. 188 КК “Викрадення шляхом демонтажу та іншими засобами електронних мереж, кабельних ліній та їх обладнан­ня”, після відбуття покарання було затримано за незаконне заволодіння чужим мотоциклом “Мінськ”, вартість якого 2500 грн.

Як потрібно кваліфікувати його дії?

а) ч. 1 ст. 289 КК – незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою;

б) ч. 2 ст. 289 КК – незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою, вчинене повторно;

в) ч. 3 ст. 289 КК – незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою, вартість якого у 250 разів переви­щує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 

20. З вини майстра будівельної дільниці Щокіна не було за­безпечено огорожі будівельного майданчика, де споруджувався підземний перехід. Внаслідок порушення зазнали травм три пі­шохода. Одному з них були спричинені середньої тяжкості тілес­ні ушкодження, а двоє зазнали легких тілесних ушкоджень.

Кваліфікуйте дії Щокіна:

а) ст. 288 КК – порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху;

б) ст. 291 КК – порушення чинних на транспорті правил;

в) ч. 1 ст. 277 КК – порушення правил безпеки під час вико­нання робіт з підвищеною небезпекою.

ТЕМА 13: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р.

Задача 1.

Клімкіна, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, після того, як її зупинив черговий біля входу в студентський гуртожиток, почала нецензурно лаятися в присутності мешканців гуртожитку. Після приводу до пункту охорони громадського порядку, вона продовжувала виражатися нецензурно, відмовилася писати пояснення, порвала аркуші паперу і кинула їх на підлогу, перевернула письмовий стіл, намагалася вибігти на вулицю, супроводжуючи свої дії образами на адресу дільничного інспектора міліції, який прибув на виклик.

 

Задача 2.

Добровольський у стані сп’яніння безпричинно влаштував у себе в квартирі скандал, нецензурно ображав дружину, дітей, сусідів, що прибігли на шум, загрожував підпалити будинок і “перестріляти всіх”. При цьому Добровольський демонстрував пістолет, що зберігався в нього без належного дозволу. На прохання дружини сусідам вдалося відняти пістолет. Добровольський вибіг із квартири, взяв у сараї, що знаходився біля будинку, сокиру і з нецензурною лайкою прибіг на місце події, обіцяючи всім “зрубати голови”. Зусиллями сусідів Потапенко і Бєлінського протиправні дії Добровольського було припинено.

Варіант 1. Добровольський сокирою порубав двері в квартирі сусіда.

Варіант 2. Добровольський сокирою вдарив Потапенко, заподіявши останньому легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

Варіант 3. Добровольський ударом сокири в ліву частину грудної клітки заподіяв Бєлінському тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент нанесення.

Кваліфікуйте дії Добровольського. Наведіть обґрунтування.

Задача 3.

П’яний Мельничук у кафе непристойно висловлювався, побив посуд на своєму столику, а при спробі вгамувати його вдарив в обличчя працівника міліції Чайченка і в живіт дружинника Казєя. Схопивши на сусідньому столику столовий ніж, Мельничук намагався вдарити ним Чайченка.

Варіант 1. Мельничук загнав лезо ножа у стіл і погрожував розправитись із Чайченком

та Казєєм.

Варіант 2. Мельничук вдарив Чайченка колодкою складеного ножа, спричинивши працівнику міліції легкі тілесні ушкодження із короткочасним розладом здоров’я.

 

Задача 4.

Раніше неодноразово судимий за крадіжки Хрипко багато розповідав неповнолітнім Карабуту і Волкову про переваги життя крадіїв. Через деякий час він запропонував їм взяти участь у крадіжці з лісозаготовчого підприємства, представивши план операції. Неповнолітні спочатку погодились, однак наступного дня відмовились.

Варіант. Виконуючи вказівки Хрипко, неповнолітні придбали усі необхідні для здійснення злочину засоби та речі, однак потім відмовились брати участь у крадіжці.

Задача 5.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Коваленко із сокирою у руках зайшов до сусіда по комунальній квартирі 78-річного пенсіонера Андріянова, який сидів і читав газету. Коваленко приставив сокиру до голови Андріянова і, погрожуючи вбивством, декілька разів натиснув на обух сокири. Андріянов закричав від болю, після чого Коваленко відвів сокиру від його голови, вдарив ним декілька разів по столу, пошкодивши його, і при цьому нецензурно висловлювався. Після цього Коваленко побив Андріянова, спричинивши останньому легкі тілесні ушкодження із короткочасним розладом здоров’я.

У судовому засіданні адвокат Коваленка заявив, що його підзахисний використав сокиру лише для того, щоб налякати Андріянова. Вирішіть справу із посиланням на положення КК.

 

Задача 6.

Звільнившись з місць позбавлення волі, Тарєлкін, раніше двічі судимий за ст. 296 КК, продовжував порушувати спокій своєї сім’ї. Він часто ображав дружину, погрожував їй, взявши сокиру, вчинив дома бешкет, порвав пальто дружини і почав спалювати його на газовій плиті. Наступного разу Тарєлкін наніс дружині два удари черевиком по голові, потім взяв на кухні сокиру і замахнувся на дружину, погрожуючи її вбити. Усе це відбувалось у присутності 12-річної доньки. Потерпіла змогла вихопити сокиру, порізавши при цьому руку.

Тарєлкін був засуджений за ч. 4 ст. 296 КК. Адвокат оскаржив вирок на тій підставі, що сокира не була заздалегідь пристосована для вчинення хуліганських дій.

Вирішіть справу.

 

Задача 7.

З 1 по 17 травня 14-річні Казанцев і Баришніков у будинку Дуракова щоденно розпивали спиртні напої, у т. ч. спиртові сурогати. Дураков примушував їх до цього. Одного дня Дураков запропонував Баришнікову зґвалтувати неповнолітню Фоміну, стверджуючи, що він, Баришніков – “малолітка” і не буде нести за це відповідальність. Баришніков відмовився, тоді Дураков почав погрожувати йому сокирою. Баришніков наздогнав Фоміну і зґвалтував її.

Кваліфікуйте дії Дуракова.

Варіант. Баришнікову було 13,5 років.

Задача 8.

Зінов’єв незаконно придбав і зберігав обріз малокаліберної гвинтівки. У стані алкогольного сп’яніння у нічний час стріляв з цього обрізу по вуличним фонарям, а також по автомобілям, що стояли біля будинку.

Кваліфікуйте дії Зінов’єва.

 

Задача 9.

Ширяєв на вулиці став чіплятися до незнайомих йому Лавлінскої і Щербініної, ображав їх нецензурною лайкою, кинув у бік Лавлінської цеглину, підібрану на місці здійснення дій, але не попав. Після цього Ширяєв зламав на дереві гілку і двічі вдарив нею Лавлінську по обличчю, схопив Щербініну за комір пальта і вдарив декілька разів гілкою по плечу.

Ширяєв був засуджений за ч. 4 ст. 296 КК. Оцініть вирок суду.

Варіант. Лавлінській були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

 

Задача 10.

На квартирі Варінчук, яка спонукала та залучала всіх присутніх до вживання спиртних напоїв, влаштовувались п’яні оргії. Серед учасників оргій були 15-річна Нілова та 16-річна Соковенко, яких обманним шляхом втягнув у заняття проституцією шофер таксі Стаднюк.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Варінчук та Стаднюка. Відповідь поясніть.

 

Задача 11.

Мартиненко, будучи нетверезим, заважав роботі сільського сходу – стукав у двері клубу, кричав, демонстрував ніж завідуючому клубом Новікову, який не пускав його туди в такому стані.

Вироком суду Мартиненка засуджено за ч. 3 ст. 296 КК України.

Чи правильно кваліфіковані дії Мартиненка?

 

Задача 12.

Бортко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у кафе, безпричинно вистрелив з табельного пістолета, яким користувався як працівник міліції. При цьому він грубо порушив громадський порядок, виявив явну неповагу до відвідувачів.

Потім Бортко вийшов на вулицю, де побачив Семенова, якого з хуліганських спонукань вирішив побити. Для цього Бортко перезарядив пістолет і зробив прицільний постріл у потерпілого, заподіявши поранення, від якого останній помер у лікарні.

Кваліфікуйте дії Бортка.

 

Задача 13.

Звільнившись із місць позбавлення волі, Барсов, за професією художник, зайнявся виготовленням і розповсюдженням мультиплікаційних зображень сцен із сексуального життя осіб, що відбувають покарання. Під час обшуку в його квартирі були знайдені відповідні зображення, які він підготував для передачі любителям подібних виробів.

Як слід кваліфікувати дії Барсова?

 

Задача 14.

Василенко, Чубаш і Гринюк біля будинку міської ради під час проведення сесії ради організували мітинг. Його учасники потрохи заповнювали вулицю перед будинком міської ради, внаслідок чого було блоковано рух транспорту. Працівники міліції вимагали звільнити проїжджу частину вулиць. Організатори мітингу за­кликали його учасників не виконувати вимог працівників міліції, щоб посилити дієвість прийнятого на мітингу звернення до сесії міськради.

 

Задача 15.

У стані сп’яніння Гуня у гастрономі у відповідь на осудливий погляд Гордієнка вдарив його в обличчя кулаком, заподіявши фізичний біль. Коли його почав заспокоювати Грем’яницький, Гуня двічі кулаком ударив його в обличчя, спричинивши легке тілесне ушкод­ження без розладу здоров’я. Третього удару він завдати не встиг, оскільки зайшов працівник міліції Тасевич і затримав Гуню. Той намагався вирватись від працівника міліції, вдарити його.

Кваліфікуйте дії винного.

 

ТЕСТИ

1. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 293 КК “Групове порушення громадського порядку” та ст. 294 КК “Масові заворушення”?

а) організатор;

б) організатор та виконавець;

в) організатор, виконавець, пособник, підбурювач.

 

2. Злочин, передбачений ст. 295 КК “Заклик до вчинення дій, що загрожують громадському порядку”, вважається за­кінченим з моменту:

а) виготовлення з метою збуту матеріалів, що містять такі заклики;

б) публічних закликів до вчинення таких дій;

в) в обох вищевказаних випадках.

 

3. У випадку вчинення хуліганства трьома особами їх дії будуть кваліфікуватись за ч. 2 ст. 286 КК:

а) хуліганство, вчинене групою осіб;

б) хуліганство, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

в) хуліганство, вчинене організованою групою.

 

4. Як потрібно кваліфікувати дії винної особи, яка під час хуліганських дій, що виражались у знищенні чужого майна, вчинила умисне вбивство з хуліганських мотивів?

а) п. 7 ч. 2 ст. 115 КК – умисне вбивство з хуліганських мо­тивів;

б) п. 1 ст. 296 КК та п. 7 ч. 2 ст. 115 КК – хуліганство, що су­проводжувалося особливою зухвалістю, та умисне вбивство з хуліганських мотивів;

в) ч. 4 ст. 296 КК – хуліганство з застосуванням вогнепаль­ної чи холодної зброї, чи інших предметів, спеціально присто­сованих або заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

 

5. Факультативним об’єктом при хуліганстві (ст. 296 КК) є:

а) здоров’я потерпілого:

б) власність потерпілого;

в) все вищевказане.

 

6. Як потрібно кваліфікувати знищення з хуліганських мо­тивів надмогильного хреста?

а) ч. 1 ст. 296 КК – хуліганство з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом;

б) ст. 297 КК – наруга над могилою;

в) сукупність вказаних злочинів.

 

7. Осауленко, в стані алкогольного сп’яніння, нецензурно ла­явся на тролейбусній зупинці. Коли наряд міліції намагався при­пинити це порушення і доставити правопорушника до відділен­ня, Осауленко вчинив опір, в поєднанні із спричиненням фізич­ного болю працівникам міліції. Кваліфікуйте дії Осауленка:

а) ч. 3 ст. 296 КК – хуліганство, пов’язане з опіром представ­никові влади;

б) ч. 2 ст. 342 КК – опір представнику влади під час вико­нання ним службових обов’язків;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

8. Гурченко із хуліганських мотивів, застосовуючи газовий пістолет, який мав при собі, завдав болю перехожим, яких випадково зустрів по дорозі. Як потрібно кваліфікувати дії Гурченка?

а) ч. 1 ст. 296 КК – хуліганство з особливою зухвалістю;

б) ч. 1 ст. 296 КК, ч. 1 ст. 126 КК – хуліганство з особливою зухвалістю та завдання насильницьких дій, які завдали фізич­ного болю;

в) ч. 4 ст. 296 КК – хуліганство з особливою зухвалістю із застосуванням предмета, що заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень.

 

9. Шумейко під час похорон побачив у покійника 2 золотих персні. Вночі він розкопав могилу, зняв з покійника персні та акуратно привів місце поховання в порядок. Його дій ніхто не помітив.

Кваліфікуйте дії Шумейка:

а) ч. 1 ст. 296 КК – хуліганство, що супроводжувалося винят­ковим цинізмом;

б) ст. 297 КК – наруга над могилою;

в) ч. 3 ст. 185 – таємне викрадення чужого майна, що зав­дало значної шкоди потерпілому.

 

10. Повалій, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, зустрів у парадному Пахмутову і випадково зіткнувся з нею. Це його привело в несамовитий стан, і він схопив уламок цег­лини, який лежав на підлозі, і пожбурив його у Пахмутову, спричинивши їй легкі тілесні ушкодження, що не потягли ко­роткочасного розладу здоров’я.

Кваліфікуйте дії Повалія:

а) ч. 1 ст. 296 КК – хуліганство, що супроводжувалося особ­ливою зухвалістю;

б) ч. 4 ст. 296 КК – хуліганство, що супроводжувалося особ­ливою зухвалістю з застосуванням предмета, що заздалегідь приготовлений для нанесення тілесного ушкодження;

в) ч. 1 ст. 125 КК – умисне легке тілесне ушкодження.

 

11. Шкуратенко, перебуваючи в стані сильного алкоголь­ного сп’яніння, о 19.00 помилково зайшов у чужий будинок, переплутавши його зі своїм житлом. Своїм ключем він нама­гався відчинити двері чужої квартири, потім кликав дружину, стукав у двері, пошкодив замки та оббивку дверей, заподіяв­ши шкоду на суму 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кваліфікуйте дії Шкуратенка:

а) ч. 1 ст. 296 КК – хуліганство, що супроводжувалося особ­ливою зухвалістю;

б) ч. 1 ст. 194 КК – умисне пошкодження майна, що заподі­яло шкоду у великих розмірах;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

12. Зулін незаконно зберігав обріз мисливської рушниці. Одного разу, роздратований тим, що біля вікна його квартири зупинився автомобіль КАМАЗ, який тривалий час не вимикав двигуна, Зулін кілька разів вистрілив з обріза по колесах ав­томобіля. Заподіяна шкода була незначною.

Кваліфікуйте дії Зуліна:

а) ч. 1 ст. 263 КК – незаконне поводження зі зброєю, бойо­вими припасами та вибуховими речовинами;

б) ч. 1 ст. 263 КК, ч, 1 ст. 296 КК – незаконне поводження зі зброєю та хуліганство, що супроводжувалось особливою зу­хвалістю;

в) ч. 4 ст. 296 КК – особливо злісне хуліганство, поєднане з застосуванням зброї, спеціально пристосованої для нанесення тілесних ушкоджень,

 

13. Юрченку та Парамонову стало відомо, що кургани – це стародавні поховання і там знаходяться великі скарби. З ме­тою збагачення вони потайки почали проводити розкопки Кургана, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Внаслідок розкопок вони зруйнували майже третину кургану, але знайшли тільки кілька уламків глиняного посуду.

Дайте правову оцінку їх діям:

а) ст. 297 КК – наруга над могилою;

б) ст. 298 КК – умисне руйнування пам’яток історії або культури;

в) має місце сукупність вищевказаних злочинів.

 

14. Гаркавий надав знайомим “жінкам легкої поведінки” власне житло для зустрічей з “клієнтами”. Грошей він не брав, але досить часто спостерігав за статевими зносинами за згодою діючих осіб.

Кваліфікуйте дії Гаркавого:

а) ч. 1 ст. 296 КК – хуліганство, що супроводжується винят­ковим цинізмом;

б) ч. 1 ст. 302 КК – утримання місць розпусти;

в) будь-який склад злочину відсутній,

 

15. 35-річна Коновалова систематично вступала в статеві стосунки з неповнолітніми, віком від 16 до 18 років. Ніякої ви­нагороди за це вона не отримувала.

Як кваліфікувати її дії?

а) ч. 3 ст. 303 КК – систематичне заняття проституцією з неповнолітніми;

б) ч. 1 ст. 156 КК – розбещення неповнолітніх;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

16. Хабібуліна з трьома малолітніми дітьми проживала в приватному будинку. Щоб якось підтримувати порядок, вона систематично вступала у статеві стосунки з сусідами, а у від­повідь просила що-небудь полагодити або зробити по госпо­дарству.

Кваліфікуйте дії Хабібуліної:

а) ч. 1 ст. 303 КК – систематичне заняття проституцією;

б) ч. 1 ст. 302 КК – утримання місць розпусти;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

17. Тараканов надавав бездомним дітям 8-10 років приту­лок у своєму домі, а за це примушував їх жебракувати або мити машини. Всі гроші Тараканов забирав собі.

Як кваліфікувати його дії?

а ) ч. 1 ст. 150 КК – експлуатація дітей;

б) ст. 304 КК – втягнення неповнолітніх у злочинну діяль­ність;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

18. 30-річний Чумак підмовляв 15-річного Радченка вчинити квартирну крадіжку у сусіда. За порадами Чумака, Радченко ви­крав ключі у дочки сусіда, з якою разом навчався, але потім зля­кався відповідальності і повернув їх, відмовившись від злочину.

Кваліфікуйте дії Чумака:

а) ст. 304 КК – втягнення неповнолітнього в злочинну дія­льність;

б) ст. 304 КК, ч. 4 ст. 27 КК ч. 1 ст. 14 КК ч. 3 ст. 185 КК – втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність та підбурю­вання на готування до крадіжки чужого майна, пов’язаної з проникненням в житло, за попередньою змовою групою осіб;

в) ч. 4 ст. 27 КК ч. 1 ст. 14 КК ч. 3 ст. 185 КК – підбурюван­ня на готування до крадіжки чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з проникненням у житло.

 

19. Під час попереднього слідства встановлено, що орга­нізатором розбійного нападу на громадянку Малеєву був 17-річний Холод, а 19-річні Желябов та Перовський лише ви­конували його вказівки.

Як потрібно кваліфікувати їх дії?

а) ст. 304 КК – втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність;

б) ч. 2 ст. 187 КК, ст. 304 КК – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, та втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність;

в) ч. 2 ст. 187 КК – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

 

20. Чумейко в стані алкогольного сп’яніння з хуліганських спонукань кидав каміння у вікна електропоїздів. Це побачили неповнолітні Піщун і Зарудний, які також почали кидати каміння, намагаючись влучити у скло. Всього було розбито 6 вікон.

Як кваліфікувати дії Чумейка?

а) ст. 304 КК – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;

б) ч. 2 ст. 296 КК – хуліганство, що супроводжується особ­ливою зухвалістю, вчинене групою осіб;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

 

ТЕМА 14: ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та… Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і…

ЗАНЯТТЯ № 1

 

1. Загальна характеристика злочинів проти здоров’я населення.

2. Поняття і характеристика наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Невеликі, великі та особливо великі розміри, їх вплив на кваліфікацію.

3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.307 КК). Відмежування цього злочину від суміжних злочинів.

4. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308 КК).

5. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (ст. 306 КК). Відмежування від складу зочину, передбаченого ст. 209 КК.

Задача 1.

Шершнєв, відбуваючи покарання у кримінально-виконавчій устаноі, домовився з Лавруком, який мав вільний доступ до станови, про придбання на волі і збут в колонії етиламфетаміну. Лаврук звернувся до завідувача аптекою Нульмана, який без рецепта з круглою печаткою за винагороду у доларах США передав Лавруку 400 таблеток етиламфетаміну (по 0,1 г кожна). Лаврук передав таблетки в колонії Шершнєву, який за гроші збув товар засудженому Зайченку. Останній не тільки сам вживав етиламфетамін, але й давав іншим ув’язненим.

Задача 2.

У невстановленої слідством особи Тарасенко на ринку придбав 3 кг макової соломки, яку приніс додому, роздробив і шляхом хімічної переробки одержав екстракційний опій, що сам і вживав.

Варіант. Тарасенко мав на меті збути частину зілля, а залишок вжити самому.

 

Задача 3.

Міхайленко незаконно придбав без мети збуту приблизно 1 кг конопель, яка згідно з висновком хіміко-біологічної експертизи є наркотичним засобом – марихуаною, і зберігав її у себе вдома. Крім цього, Міхайленко на прохання Коновалова, який раніше вживав наркотики, декілька разів давав йому сигарету с марихуаною (5 разів по 1 г). Міхайленко був засуджений за ч.1 ст. 309 і за ч. 2 ст. 307 КК. Стосовно Коновалова справу було припинено через малозначність скоєного. Чи правильно вирішено справу?

Задача 4.

Заводський у себе в городі виростив олійний мак. Зерна маку він використовував для виготовлення харчових продуктів, а з головок і стебел виготовив 2 кг висушеної макової соломки, яку мав намір вживати самостійно, а частину збувати.

Задача 5.

Жураховський і Григорович за попередньою домовленістю придбали 6 г екстракційного опію, який вживали самі. Через місяць вони придбали 1 кг висушеної макової соломки, яку відвезли до себе додому і деякий час зберігали, доки про цей факт не дізналися працівники правоохоронних органів, які вилучили наркотик.

Варіант 1. Жураховський і Григорович звернулись до поліклініки, бажаючи вилікуватись від наркотичної залежності, а макову соломку спалили.

Варіант 2. Жураховський і Григорович припинили вживати наркотик, у зв’язку з чим реалізували макову соломку Потоцькому.

 

Задача 6.

Панченко і Кузнєцов, познайомившись з Кіріловим, у якого був гашиш, вирішили придбати в останнього 800 г цього наркотику. Згодом вони змінили своє рішення і домовились відібрати в Кірілова гашиш. Під час зустрічі у встановленому місці Кузнєцов кілька разів ударив Кірілова по обличчю і верхній частині тулуба, а Панченко в цей час намагався зірвати з його плеча сумку, у якій знаходився гашиш. Втручання громадян перешкодило їм заволодіти наркотиком.

 

Задача 7.

Міхайлов працював фельдшером медпункту в лісотехнічному інституті. Користуючись недбалістю лікарів Рикової і Мірошниченко, він брав у них зі столу рецептурні бланки з підписами й особистими печатками, заповнював їх і пізніше викуповував лікарські наркотичні засоби. Усього Міхайлов викупив в аптеках понад 900 таблеток.

 

Задача 8.

Ліханов і Вєснін займались збором і перевезенням дикоростучих індійських конопель. Зубанов і Тімкін знали про це й одного разу, погрожуючи застосуванням кастетів, напали на них, розраховуючи перехопити цінний вантаж, але в Ліханова і Вєсніна наркотиків при собі не виявилось. Тоді нападники забрали в них гроші в сумі 1500 грн.

 

Задача 9.

Рожич купив на базарі у невідомої особи 100 цига­рок з начинкою маріхуани (кожна вагою 6 грамів) для власного споживання, які приніс додому. Через два дні він був затриманий працівниками міліції, коли палив одну з цигарок на переповненій “болільниками” три­буні стадіону під час проведення футбольного матчу.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Рожича. Відповідь поясніть.

 

Задача 10.

Працівник однієї з лабораторій медичного інституту Конотоп необережно ставився до обліку морфію, за телефонними дзвінками дозволяв видачу останнього для проведення дослідів. Це призвело до того, що 50 грамів наркотику було викрадено та реалізовано серед наркоманів.

Задача 11.

Хода був затриманий міліцією за бродяжництво. При затриманні у нього в кишені джемпера було виявлено пакетик з газети з 0,2 г гашишу. Хода пояснив, що придбав гашиш у хлопця на ім’я Гриша на базарі, щоб вжити його. Півроку тому в того ж Гриші купив приблизно таку саму кількість гашишу.

Чи буде Хода підлягати кримінальній відповідальності?

 

Задача 12.

Жуков, працюючи разом з неповнолітнім Хоменком, неодноразово пригощав його спиртним. Під час чергової випивки він за­пропонував Хоменку викурити цигарку з гашишем, а потім того ж вечора ще одну. Після цього він запропонував Хоменку разом убити робітника їхнього підприємства Савченка, який зняв з рахунку в банку 5 тис. грн. для придбання імпортної радіоапаратури. Вони обговорили план, який здійснили наступного дня: під час розпиття спиртних напоїв завдали Савченку у різні частини тіла 59 ножових ударів – Жуков фінським, а Хоменко – кухонним но­жем. Гроші поділили. Під час обшуку за місцем проживання Жукова було виявлено порошок білого кольору, який за висновком судово-хімічної експертизи є гашишем.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Жукова та Хоменка. Відповідь поясніть.

 

Задача 13.

Громадянин України Григорович на території Казахста­ну в степу зібрав мішок стебел, листя та насіння коноплі, привіз їх у Чим­кент, де через кілька днів з привезеного виготовив 175 г гашишу, 1,5 кг ма­рихуани та 430 г сировини для виготовлення гашишу. Все це він привіз у Запоріжжя з метою збуту, але був затриманий.

Варіант. Григорович є громадянином Російської Федерації.

Кваліфікуйте дії Григоровича.

 

Задача 14.

Киричок кілька разів у різних осіб на базарі купував га­шиш та макову солому, яку привозив на квартиру своєї близької знайомої Оксень, шість разів виготовляв екстракційний опій. Наркотики Киричок вживав сам, а також разом зі своїми знайомими, серед яких був 17-річний Ірчук. На квартирі Оксень були вилучені гашиш, макова солома, екстракційний опій, предмети, призначені для виготовлення і вживання наркотиків.

Оксень під час допиту визнала, що знала про вживання Киричком наркотиків у її квартирі. Спочатку вона заперечувала проти цього, але Кири­чок переконав її, що без вживання наркотиків не зможе жити. Тому вона дозволила готувати і вживати наркотики у своїй квартирі Киричку і його знайомим, а сама виходила на цей час до іншої кімнати.

 

Задача 15.

Вага, приїхавши в с. Глузди на Чернигівщині до своєї родички Пойди, знайшов у неї 3 кг коробочок маку, які таємно вивіз своєю автомашиною до м. Києва. Вдома Вага коробочки подрібнив, плануючи виготовити з них концентрат опію. Пойда пояснила, що вирощувала мак для своїх господарських потреб, а коробочки збиралась спалити.

Варіант. Вага планував концентрат опію продати. Пойда планувала коробочки маку продати заїжджим наркоманам.

ТЕСТИ

1. Яке з наведених визначень характеризує зміст поняття “наркотичні засоби” згідно із Законом України “Про обіг в Україні наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”:

а) включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік) речовини природного походження, які становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними;

б) включені до Переліку речовини природного походження, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему і становлять небезпеку для здоров’ населення у разі зловживання ними;

в) включені до Переліку речовини та їх солі, що використо­вуються при виробництві наркотичних засобів.

 

2. Під культивуванням рослин, включених до Переліку, розуміють:

а) посів рослин, що містять наркотичні засоби;

б) вирощування рослин, що містять наркотичні засоби;

в) посів і вирощування рослин, що містять наркотичні засоби.

 

3. Під виробництвом наркотичних засобів, зокрема, розуміють:

а) усі дії, пов’зані з серійним одержанням наркотичних засобів із хімічних сполук;

б) усі дії, в результаті яких одержуються наркотичні засоби;

в) будь-які дії, в результаті яких в особи з’являються нарко­тичні засоби в особливо великих розмірах.

 

4. Під ввезенням наркотичних засобів розуміють:

а) ввезення наркотичних засобів в Україну;

б) вивезення наркотичних засобів з України;

в) переміщення наркотичних засобів з однієї території до іншої в межах України.

 

5. Обіг наркотичних засобів, включених до списку № 1 Таблиці IV Переліку, на території України дозволяється:

а) у навчальних цілях;

б) для індивідуальних потреб особи;

в) в оперативно-розшуковій діяльності.

 

6. Особа на законних підставах прибула в Україну і пере­містила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичні засоби.

Вчинене є:

а) контрабандою наркотичних засобів (ч. 1 ст. 305 КК);

б) закінченим замахом на контрабанду наркотичних засобів (ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 305КК);

в) контрабандою (ч. 1 ст. 201 КК).

 

7. За який із злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів передбачено найсуворіше покарання?

а) за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорів, вчинену організованою гру­пою (ч. 3 ст. 305 КК);

б) за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пре­курсорів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 306 КК);

в) за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинені організованою групою.

 

8. Особа здобула кошти від незаконного обігу наркотичних засобів і витратила їх на придбання собі квартири, автомобілі, дачі. За наведених умов, чи можна розцінювати такі дії як використання коштів, здобутих від незаконного обігу нарко­тичних засобів (ч. 1 ст. 306 КК)?

а) не можна, адже вчинене не містить об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК;

б) наведені дії є використанням коштів, здобутих від неза­гойного обігу наркотичних засобів;

в) такі дії належить розцінювати як добровільну відмову від використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотич­них засобів.

 

9. Іванов на прохання Васильченка переслав йому наркотичні засоби, не ставлячи при цьому мети наживи. Дії Іванова:

а) складу злочину не містять;

б) є порушенням поштових правил пересилання предметів;

в) є незаконним пересиланням наркотичних засобів з ме­тою збуту (ч. 1 ст. 307 КК).

 

10. Гаврилов та Данилець за попередньою змовою займа­лись незаконним виробництвом наркотичних засобів з метою збуту. Невдовзі Гаврилов та Данилець щиро покаялись, здали вироблені наркотичні засоби до міліції, вказали джерело їх придбання.

Чи можливе звільнення від кримінальної відповідальності Гаврилова та Данильця?

а) неможливе;

б) можливе, бо Гаврилов та Данилець добровільно відмо­вились від злочинної діяльності;

в) можливе за умови, що Гаврилов та Данилець прийшли до такого рішення індивідуально, без сторонньої допомоги.

 

ЗАНЯТТЯ № 2

1. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК).

2. Незаконні дії з прекурсорами (ст. ст. 311, 312 КК) та обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 313 КК).

3. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314 КК).

4. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317 КК).

5. Незаконні дії з документами на отримання або придбання наркотичних засобів і психотропних речовин (ст. ст. 318, 319 КК).

 

Задача 1.

Рябоконь і Гончаров на огородженому городі Потапчука вночі зрізали недоспілі голівки олійного маку на площі 100 кв. метрів, видавили з маку сік, яким намочили марлеві бинти. Пізніше вони планували вживати і продавати виготовлений наркотик.

 

Задача 2.

Гаврилюк шукав дикоростучі коноплі, з яких виготовляв для власного споживання маріхуану. Коли до нього з проханням “отримати кайф” звернувся Грінчак, Гаврилюк пригостив його сигаретою, начиненою маріхуаною, і дав ще три сигарети в борг.

 

Задача 3.

Маркін і Коновалов придбали в невстановленому місці 25 кг суцвіть і листів конопель, приготували з них здрібнену масу, придатну для виготовлення гашишу, і намагалися перевезти виготовлене до місця проживання, але були затримані працівниками міліції. У судовому засіданні Маркін і Коновалов показали, що придбали коноплі і виготовили продукт для себе особисто, оскільки вони обидва вживають наркотики. У матеріалах справи відсутні матеріали, які б свідчили про зв’язок Маркіна і Коновалова з іншими наркоманами.

Кваліфікуйте дії винних осіб.

 

Задача 4.

Семенов одержав від маловідомої йому людини для зберігання за гроші 0,5 кг анаші. Зберігав анашу у власній квартирі протягом трьох місяців. Кожен місяць власник наркотичного засобу приходив до Семенова, забирав частину наркотику, сплачував гроші за зберігання та йшов. У справі немає даних про те, що Семенов збував наркотик з відома або без відома власника, а також про те, що Семенов знав, яким чином розпоряджається наркотиком маловідомий власник.

Варіант. Власник наркотику повідомив Семенову, що систематично займається його збутом у людних місцях.

Задача 5.

Гробовенко на базарі придбав у незнайомого раніше Корчуватого 300 таблеток діоніна (по 0,01 г) для власного вживання. Вживаючи таблетки, Гробовенко встановив, що половина придбаного – таблетки аспірину.

 

Задача 6.

Мазальцев з метою придбання 0,05 кг ефедріна підробив відповідний документ, однак під час представлення документу в аптеці його було викрито.

Варіант. Мазальцеву вдалось придбати ефедрін, який він неодноразово використовував для виготовлення метамфітаміна. Метамфітамін Мазальцев продав.

 

Задача 7.

Завідуюча аптекою Журавльова протягом двох тижнів передала своєму колишньому чоловіку 457 ампул з наркотичними засобами. Під час слідства вона пояснила, що чоловік вимагав у неї наркотики, погрожуючи побоями.

 

Задача 8.

Завідуючий онкологічним кабінетом Сиркін виписував безкоштовні рецепти на препарати, що містили наркотичні засоби, на ім’я хворих, які проходили лікування в його кабінеті. В амбулаторних картках він відмічав, що рецепти видані хворим, насправді наркотики отримував сам Сиркін. Частину наркотиків він використовував для власного вживання, а іншу частину за підвищеною ціною реалізовував своїм пацієнтам. Отримана від хворих сума склала 3950 грн.

Задача 9.

Тарасенко на базарі купив у раніше незнайомого йо­му Маринкевича 1,5 кг висушеної макової соломи, приніс додому і сховав, щоб пізніше перепродати. Маринкевич взяв макову солому на полі держав­ного господарства як пожнивні залишки після збирання врожаю маку.

Варіант. Маринкевич стебла маку зрізав на городі сусідки Городецької, яка вирощувала мак для випікання пиріжків.

Кваліфікуйте дії винного.

Задача 10.

Гробовенко на базарі “Нивки” у м. Києві купив у незнайомого раніше Смоктала 30 пігулок діазепаму (по 0,1 г) для власного споживання. Споживаючи куплене, Гробовенко з’ясував, що половина його була пігулками аспірину.

 

Задача 11.

Міженас і Юдакас, які приїхали з Каунаса до Києва у комерційних справах, зібрали в яру під Києвом головки дикорослого олійного маку вагою 1,7 кг. Вони молодим соком маку в кількості 1,6 г просочили марлеві бинти, які сховали в мильницю. В електричці Київ-Тетерів вони були затримані. Юдакас півтора роки тому був судимий у Литві за виготовлення наркотичних засобів для власного споживання.

Задача 12.

Сенченко та Явлінська виготовили шляхом відокремлення суцвіть і смоли від дикорослих конопель марихуану вагою 72 г, того самого дня в іншому помешканні висушили її і в подальшому зберігали. Через шість днів Сенченко, зустрівши Дмитрука, запропонувала йому придбати в неї марихуану, але довести злочин до кінця їй не вда­лось, оскільки працівники міліції провели обшук у квартирі, де вона про­живала, і вилучили марихуану. Того самого дня Явлінська в тій самій квар­тирі на прохання Федоренка із принесеного ним лікувального препарату теофедрину виготовила ефедрин. Федоренко, Явлінська, Сенченко та Бастрига вжили виготовлений ефедрин.

Дайте кримінально-правову оцінку діям винних осіб.

Задача 13.

Борисенко та Циганюк, перебуваючи в службовому відрядженні в Республіці Молдова, вирішили назбирати суцвітъ дикорослих конопель, з яких виготовили марихуану. На митному посту в Україні у них було вилучено 3,5 кг суцвіть конопель.

Задача 14.

Медсестра лікарні Пухка впродовж двох місяців систе­матично займалась підробленням рецептів на препарати, що містять наркотичні засоби, і продавала їх своєму знайомому Гладкому, який викупав за ними в аптеках міста наркотики для особистого споживання. Крім того, Пухка за підробленим нею рецептом викупила дві упаковки наркотикомісткого лікарського засобу і передала їх хворій Петрунько.

Кваліфікуйте дії медсестри Пухкої.

Задача 15.

Медсестри хірургічного відділення онкологічного дис­пансеру Саюшко і Нечипорко впродовж року розкрадали лікарські наркотичні засоби (морфій, промедол) з метою особистого вживання. Всього ни­ми було викрадено 600 ампул. Злочин став можливим, тому що у відділенні з вини завідувача тривалий час порушувались правила зберігання та обліку наркотичних засобів. Встановлено, що Саюшко продала Гуса­ку 10 ампул зі снодійним, видаючи їх за ампули з морфієм.

 

ТЕСТИ

1. Попов таємно проник до аптеки, зламав сейф, дістав звідти ампули з наркотичними засобами і відразу зробив собі ін’єкцію.

Дії Попова утворюють:

а) крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185 КК);

б) викрадення наркотичних засобів (ч. 1 ст. 308 КК);

в) незаконне введення в організм наркотичних засобів (ч. 1 ст. 314 КК).

 

2. Литвинов проживав у приватному будинку. Весною він побачив, що на його городі виросло близько трьохсот рослин снотворного маку, якого він не сіяв. Зрозумівши, що виріс кимось посіяний саме снотворний мак, Литвинов вирішив його не чіпати і залишити рости. Ніякого догляду за снотвор­ним маком Литвинов не здійснював.

Дайте кримінально-правову оцінку наведеному:

а) склад злочину відсутній;

б) в наявності незаконне вирощування снотворного маку (ч.1 ст. 310 КК);

в) кримінальна відповідальність може настати за умови, що Литвинов попереджений про необхідність знищення снотворно­го маку.

 

3. Юрчук протягом року незаконно виготовляв без мети збуту наркотичні засоби, які сам і вживав. З часом Юрчук припинив цю діяльність, добровільно звернувся до лікуваль­ного закладу і розпочав лікування від наркоманії.

Чи є підстави для звільнення Юрчука від кримінальної відповідальності?

а) за наведених умов Юрчука слід звільнити від криміналь­ної відповідальності;

б) підстав для звільнення Юрчука від кримінальної відпові­дальності немає;

в) Юрчук може бути звільнений від кримінальної відпові­дальності лише за клопотанням медичної установи, у якій він проходить лікування.

 

4. Шапченко незаконно виготовив наркотичні засоби для власних потреб (ч. 1 ст. 309 КК). Потім добровільно здав нар­котичні засоби і вказав джерело їх придбання.

Чи є підстави для звільнення Шапченка від кримінальної відповідальності?

а) є;

б) немає, адже в ст. 309 КК міститься вказівка щодо звіль­нення від кримінальної відповідальності лише особи, яка доб­ровільно звернулась до лікувального закладу і розпочала ліку­вання від наркоманії;

в) Шапченко може бути звільнений від кримінальної відпо­відальності на загальних підставах.

 

5. Хромов перебував на стаціонарному лікуванні. За ме­дичними показниками йому було введено в організм нарко­тичні засоби. Проти введення в організм наркотиків Хромов заперечував.

Дайте кримінально-правову оцінку наведеному:

а) за наведених умов введення в організм Хромова нарко­тиків е законним;

б) введення в організм Хромова наркотиків проти його волі є злочином, передбаченим ч. 1 ст. 314 КК;

в) склад незаконного введення в організм Хромова нарко­тиків буде мати місце лише за умови, що це призвело до наркотичної залежності.

 

6. Сушко, перебуваючи в парку відпочинку, звертаючись до гурту молоді, закликав їх до вживання наркотичних засо­бів. При цьому Сушко називав конкретні види наркотичних засобів, їх ціну та місце, де їх можна придбати.

Дії Сушка:

а) утворюють склад схиляння до вживання наркотичних за­собів (ч. 2 ст. 315 КК);

б) складу злочину не містять;

в) є підбурюванням до незаконного публічного вживання наркотичних засобів.

 

7. Тимошенко, перебуваючи на стадіоні під час прове­дення футбольного матчу, для власного збудження незаконно вживав психотропні речовини на очах у сторонніх осіб.

Дії Тимошенка:

а) є незаконним публічним вживанням наркотичних засобів (ч.1 ст. 316 КК);

б) складу злочину не містять;

в) є підбурюванням до вживання психотропних речовин (ч.2 ст. 315КК).

 

8. Утримання місця для незаконного вживання наркотич­них засобів, як передбачений ст. 317 КК злочин, означає:

а) вживання наркотичних засобів у цьому місці;

б) перебування в цьому місці після вживання наркотичних засобів у цьому місці;

в) підтримання функціонування такого місця.

 

9. Лікар незаконно з корисливих мотивів видав Борисенку рецепт на право придбання наркотичних засобів. Дії лікаря утворюють закінчений злочин:

а) з моменту незаконної видачі рецепта;

б) з моменту одержання незаконної винагороди;

в) з моменту отримання Борисенком в аптеці наркотичних засобів.

 

10. Незаконне перевезення наркотичних засобів без мети збуту в невеликих розмірах:

а) тягне кримінальну відповідальність за ст. 309 КК;

б) тягне адміністративну відповідальність;

в) ніякої юридичної відповідальності не тягне.

ТЕМА 15: ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Нормативні акти:

Закон України “Про державний кордон України” від 4 листопада 1991 р.

Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р.

Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 21 січня 1994 р.

Закон України “Про правовий статус іноземців” від 4 лютого 1994 р.

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” в редакції від 13 травня 1999 р.

Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” в редакції від 18 червня 1999 р.

Закон України “Про державну таємницю” в редакції від 21 вересня 1999 р.

Закон України “Про оборону України” в редакції від 5 жовтня 2000 р.

Закон України “Про імміграцію” від 7 червня 2001 р.

Закон України “Про біженців” в редакції від 21 червня 2001 р.

Закон України “Про державну прикордонну службу України” від 3 квітня 2003 р.

Література:

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Міщенко С. М., Солотий С. А. Застосування законодавства про відповідальність за незаконне перетинання державного кордону та незаконне переправлення через нього осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 3 (43). – С. 33 – 36.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Раденький В. С. Деякі аспекти сучасного процесу нелегальної міграції в Україні // Адвокат. – 2000. – № 1. – С. 14 – 19.

Расторопов С. Ответственность за причинение вреда здоровью при уклонении от военной службы // Законность. – 2003. – № 8. – С. 52 – 54.

 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

2. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК). Втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК).

3. Характеристика складу злочину, передбаченого ст. 330 КК.

4. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК).

5. Кримінально-правова характеристика ухилень від військових обов’язків (ст. ст. 335 – 337 КК).

 

Задача 1.

Військовозобов’язаний Марюн був направлений райвійськкоматом для проходження учбових зборів у військову частину. Марюн, не доїхавши до місця призначення, зійшов з поїзда і поїхав до своєї знайомої у м. Львів, де був затриманий працівниками міліції за скоєння дрібного хуліганства, за що був оштрафований і зобов’язаний протягом доби з’явитись у військову частину. Проте і цього разу він за призначенням не поїхав, а продовжував знаходитись у м. Львові, і знову був затриманий.

Дайте правову оцінку вчиненого.

 

Задача 2.

Порушуючи інструкцію щодо забезпечення державної таємниці, конструктор заводу Савченко брав документи, що містили державну таємницю, для роботи з ними вдома. Одного разу, перебуваючи в стані сп’яніння, він загубив папку з такими документами. Кларова підібрала папку і показала своєму синові. Ознайомившись зі змістом документів, останній відніс знахідку до райуправління внутрішніх справ.

Чи підлягає Савченко кримінальній відповідальності?

 

Задача 3.

Аспірант Лазарєв, вихваляючись перед своїм колишнім шкільним товаришем Суховим успіхами в науці, пояснив йому принцип роботи і накреслив схему побудови приладу, що було державною таємницею. Відомості невдовзі використала одна з іноземних фірм на шкоду інтересам України. Виявилось, що Сухов був її агентом. Лазарєв цього не знав.

Кваліфікуйте дії Лазарєва.

 

Задача 4.

Головний інженер одного з військових заводів Климов, не встигнувши на роботі вивчити матеріали, пов’язані з виробництвом нових видів зброї, взяв їх додому. Коли він ознайомився з матеріалами, до йо­го кімнати зайшов співробітник інституту Калачов. Климов залишив матеріали на столі, прикривши їх газетою. Під час бесіди йому зателефонували, він вийшов з кімнати. Калачов зазирнув у документи, що лежали під газетою, і, дізнавшись про новий вид зброї, “по секрету” розповів про це своїй дружині.

Кваліфікуйте дії Климова та Калачева.

Задача 5.

В одному з чорноморських портів стояло іноземне суд­но, матрос якого Гостано познайомився з Кравченко. Бажаючи виїхати з України, вона передала Гостано свої документи і частину речей. Вночі Кравченко вплав намагалась добратись до судна, але була затримана.

Дайте оцінку вчиненого.

 

Задача 6.

Мешканець Прилук Ярмиш був виявлений на території сільради Закарпатської області, межуючої з державним кордоном Словаччини. Його паспорт був прострочений. Він проник на територію прикордонної сільради, щоб непомітно перейти кордон і продати в сусідній країні скуплені на території України золоті вироби, поштові марки, ордени і медалі колишнього СРСР.

Дайте кримінально-правову оцінку діям винного.

 

Задача 7.

Пілоти пасажирського літака, виконуючи рейс поблизу державного кордону України, відхилились від курсу, перелетіли кордон і заглибились у повітряний простір суміжної держави на 10 кілометрів. Літак був збитий, а коли розшифрували зміст “чорної скриньки”, то з’ясувалось, що головною причиною того, що трапилось, була необачність пілотів.

Варіант. На вимогу диспетчера літак здійснив посадку на території суміжної держави.

 

Задача 8.

Посилаючись на свої релігійні переконання, Козлинський ухилявся від чергового призову на військову службу, за що був засуджений. В апеляційній скарзі він просив скасувати вирок суду, оскільки його релігійні переконання не дозволяють володіти зброєю.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Козлинського.

Задача 9.

Струля відмовився від призову на строкову службу. Три роки тому він був судимий за такі самі дії до позбавлення волі на строк один рік і відбув покарання.

Задача 10.

Військовозобов’язаний Пархоменко одержав повідомлення від райвійськкомату про явку на збірний пункт для відправлення до військової частини на навчальні збори. Пархоменко прийшов до контори сільськогосподарського кооперативу, щоб разом з іншими військовозобов’язаними їхати машиною до райцентру. Тут він дізнався, що інші були повідомлені про збори за тиждень, а він того дня. Односельці почали сміятись, що його не було в списках, а він йде в армію за когось іншого. Пархомен­ко вирішив не їхати і пішов додому. Автомашина з іншими військовозобов’язаними поїхала до райвійськкомату без Пархоменка.

 

Задача 11.

Яремчуку двічі вручалась повістка про явку до райвійськко­мату для призову на строкову військову службу. Не бажаючи служити, він виїхав у сусідню область і був затриманий лише через п’ять місяців.

Варіант. Не бажаючи служити в армії, Яремчук подав підроблений висновок лікаря про наявність у нього психічної хвороби.

Задача 12.

Смирний був засуджений за ст. 335 КК України. В апеляції він послався на ряд поважних причин, які не дозволили йому прибути на призовний пункт у призначений час. Серед згаданих причин були такі: недавня смерть батька і тяжкий стан матері після його смерті, що призвело до її госпіталізації, а також необхідність турбуватись про малолітню сестру.

 

Задача 13.

Громадянин України Волинчук погодився за відповідну плату сприяти вчиненню переправлення через кордон України з Польською Республікою п’ятьох вихідців зі Шрі-Ланки. Одержавши гроші, він своєю автомашиною привіз їх у прикордонний ліс і вказав зручний шлях перетину кордону. Група була затримана польськими прикордонниками.

Варіант 1. Група була затримана українськими прикордонниками.

Варіант 2. Висадивши групу в прикордонному лісі, Волинчук сказав, що вони знаходяться на територи Польщі. Через півгодини група була за­тримана українськими прикордонниками.

Задача 14.

Мірзоєв, військовослужбовець запасу, одержав повістку про явку 5 червня до 8 години у військкомат на навчальні збори, але в призна­чений час не з’явився. Як видно з матеріалів справи, 4 червня Мірзоєв сповістив начальника відділення райвійськкомату Котирлу про смерть тітки і просив доз­волу бути на похороні, але одержав відмову. Факт перебування Мірзоєва на похороні тітки підтверджений документально. Через два дні Мірзоєв з’явився до райвійськкомату, заявивши про бажання відвідувати заняття.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Мірзоєва.

Задача 15.

На ділянці прикордонної застави “Косино” Закарпатської області Корзун разом з Бармашем перетнули кордон України і потрапили на територію Угорщини, щоб відвідати своїх родичів.

Варіант. Під час перетинання кордону Корзун погрожував українському прикордоннику вистрелити в нього з пістолета.

Дайте правову оцінку вчиненого.

 

ТЕСТИ

1. Перебуваючи у відпустці, Петренко, якому були довірені відомості, що становлять державну таємницю, бажаючи спра­вити враження на інших відпочиваючих санаторію, розповів про ці відомості. Ніяких негативних наслідків не настало.

Дії Петренка:

а) складу злочину не містять;

б) утворюють склад державної зради (ч. 1 ст. 111 КК);

в) утворюють склад розголошення державної таємниці (ч. 1 ст. 328 КК).

 

2. Розголошення державної таємниці (ч. 1 ст. 328 КК) вва­жається закінченим злочином:

а) з моменту розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, тобто, коли вони стали відомі сторонній особі;

б) з моменту, коли відомості, що становлять державну таєм­ницю, стали відомі багатьом людям;

в) коли відомості, що становлять державну таємницю, ви­користовуються на шкоду інтересам України.

 

3. Хто, зокрема, є суб’єктом розголошення державної таєм­ниці (ст. 328 КК)?

а) будь-яка особа;

б) особа, якій зазначені відомості стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

в) особа, яка перебувала в державній установі і випадково підслухала розмову щодо відомостей, які становлять державну таємницю, і яка потім їх розголосила.

 

4. Сахно працював з документами, що містять державну таємницю. Бажаючи достроково закінчити доручене завдан­ня, він, всупереч інструкції, взяв зазначені документи додому. Вийшовши з державної установи з кількома сумками, він ви­падково випустив одну, в якій і були сховані документи, що містять державну таємницю. Перехожий помітив факт втрати Сахном сумки, підняв її і, не розкриваючи, повернув Сахнові.

Вчинене Сахном:

а) є втратою документів, що містять державну таємницю (ч. 1 ст. 329 КК);

б) складу злочину не містить;

в) є службовою халатністю (ч. 1 ст. 367 КК).

 

5. Шепель під час обідньої перерви в їдальні обговорю­вав зі своїм колегою Науменком відомості, що становлять дер­жавну таємницю, які їм були довірені. Шепель умисно гово­рив так, щоб його було чути за сусіднім столом. У цей час тут, за попередньою домовленістю з Шепелем, знаходився пред­ставник іноземної держави, з яким Шепель підтримував сто­сунн-ки – раніше передавав йому дані, якими той цікавився. Розмова Шепеля та Науменка ним була записана.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Науменка:

а) дії Науменка утворюють склад державної зради (ст. 111 КК);

б) дії Науменка утворюють склад розголошення державної таємниці (ч. 1 ст. 328 КК);

в) дії Науменка утворюють склад зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК).

 

6. Невідомий проник у приміщення державної установи, зламав сейф і випадково викрав документ, що містить держав­ну таємницю. Прочитавши цей документ, невідомий розповів про його зміст своєму товаришу, а потім сам документ знищив.

Чи можна в такому разі вести мову про вчинення невідо­мим злочину у сфері охорони державної таємниці?

а) у діях невідомого наявне розголошення державної таєм­ниці (ч. 1 ст. 328 КК);

б) у діях невідомого наявна втрата документів, що містять державну таємницю (ч. 1 ст. 329 КК);

в) у діях невідомого складу злочину в сфері охорони дер­жавної таємниці немає.

 

7. Волинець, який працював з документами, що містять державну таємницю, на порушення встановленого законом порядку поводження із зазначеними документами, не закрив їх у сейф, а залишив на столі. Документ зник.

Вчинене Волинцем:

а) є втратою документів, що містять державну таємницю (ч. 1 ст. 329 КК);

б) є службовою халатністю (ч. 1 ст. 367 КК);

в) є перевищенням влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК).

 

8. Іноземний турист, перебуваючи в Україні, відвідував бібліотеки, де з періодичних видань черпав відомості науко­во-технічного характеру для передачі їх іноземному підпри­ємству.

Дії іноземного туриста утворюють:

а) склад державної зради (ч. 1 ст. 111 КК);

б) склад збирання відомостей, що становлять конфіденцій­ну інформацію, яка є власністю держави (ч. 1 ст. 330 КК);

в) складу злочину не утворюють.

 

9. Хто може бути суб’єктом передачі або збирання відомо­стей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власні­стю держави:

а) будь-яка особа;

б) особа, якій ці відомості довірені:

в) тільки іноземний громадянин.

 

10. Громадянка України Костюшко, яка стала жертвою тор­гівлі людьми (ст. 149 КК), не маючи відповідних документів, поза пунктом пропуску через державний кордон України, пе­ретнула його з боку іноземної держави.

Дії Костюшко:

а) складу злочину не містять;

б) тягнуть адміністративну відповідальність;

в) утворюють склад самоправства (ст. 356 КК).

 

11. Житель Закарпатської області Білик, який працював на державному підприємстві, на прохання іноземних громадян – представників азіатського континенту, які нелегально сліду­вали через Україну до Західної Європи, за винагороду пере­правляв їх протягом року за кордон.

Дії Білика:

а) є незаконним повторним переправленням осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК);

б) складу злочину не містять;

в) є одержанням незаконної винагороди працівником дер­жавного підприємства (ст. 354 КК).

 

12. Коваленко та Проханов, жителі центральної частини України, пообіцяли за отриману винагороду (гроші) групі іно­земців, які нелегально слідували через Україну до Західної Європи, переправити їх за кордон. Ввечері вони посадили їх в закриту вантажну автомашину і протягом шести годин вози­ли територією району, не маючи наміру переправляти цих осіб за кордон. На світанку вони зупинили автомашину біля військової частини, територія якої огороджена колючим дро­том, і сказали, що за огорожею іноземна країна. Висадивши нелегалів, Коваленко та Проханов поїхали додому.

Дії Коваленка та Проханова:

а) є незакінченим замахом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 332 КК);

б) складу злочину не містять, оскільки Коваленко та Проха­нов не мали наміру переправити нелегалів за кордон;

в) є шахрайством (ч. 2 ст. 190 КК).

 

13. Склад незаконного переправлення осіб через держав­ний кордон (ст. 332 КК) є закінченим злочином:

а) з моменту вчинення дій, зазначених в диспозиції ч. 1 ст. 332 КК;

б) коли особи, яких переправляли через держаний кордон, перетнули його;

в) коли особи, яких переправляли через державний кордон, прибули до країни – мети свого перебування.

 

14. Зінчук демобілізувався із Збройних Сил України і у ви­значений термін на військовий облік не став. Вчинене Зінчуком:

а) складу злочину не утворює;

б) містить склад ухилення від військового обліку (ч. 1 ст. 227 КК);

в) є самоправством (ст. 356 КК).

 

15. Суб’єктом ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК) є:

а) особа чоловічої статі, якій виповнилося на день призову 18 років;

б) особа жіночої статі, якій виповнилося на день призову 18 років;

в) особа без громадянства, якій виповнилося на день при­зову 18 років.

 

16. Ухилення від призову на строкову військову службу є закінченим злочином:

а) з моменту, коли особа прийняла рішення ухилитись від призову на строкову військову службу;

б) з моменту, коли їй виповнилося 18 років;

в) з моменту неявки особи, яку призвали на строкову війсь­кову службу, до військового комісаріату для відправки до війсь­кової частини.

 

17. Громадянин України (призовник), якому виповнилося 18 років, переїхав на інше місце проживання у зв’язку з три­валим відрядженням. З обліку у військовому комісаріаті зня­тий не був. Переїжджаючи, він попросив свого родича негай­но його інформувати у випадку отримання повістки про при­зов до Збройних Сил. З’ясувалось, що на адресу старого місця проживання призовнику надійшло три повістки з військ­комату, але через хворобу родича призовник своєчасно по­інформований не був.

Дайте кримінально-правову оцінку подіям:

а) у діях призовника є склад ухилення від призову на стро­кову військову службу, адже повістки про його призов були на­діслані на адресу, яку він вказав у військкоматі;

б) дії призовника складу злочину не містять;

в) дії призовника утворюють склад ухилення від військової служби (ч. 1 ст. 409 КК).

 

18. Суб’єктом ухилення від навчальних (чи перевірочних) або спеціальних зборів не є:

а) призовник;

б) військовозобов’язаний;

в) військовозобов’язана.

 

 

ТЕМА 15: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Нормативні акти:

Закон України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р.

Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р.

Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” від 4 березня 1998 р.

Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” від 22 червня 2000 р.

Закон України “Про статус народного депутата України” в редакції від 22 березня 2001 р.

Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” в редакції від 11 липня 2002 р.

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 8 від 26 червня 1992 р. “Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів та працівників правоохоронних органів”.

Література:

Андрушко П. Коментар до статті 358 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 10 – 16 листоп. 2001 р. – № 45. – С. 33 – 35.

Андрушко П. Коментар до статті 357 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України: – 10 – 16 листоп. 2001 р. – № 45. – С. 33 – 35.

Клепицкий И. А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. – 1998. – № 5. – С. 68 – 75.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Ніколаєва Т. Опір чи оборона // Юридичний вісник України. – 6 – 12 жовт. 2001 р. – № 40 (328). – С. 9.

Осадчий В. І. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 6. – С. 109 – 112.

Осадчий В. І. Мета в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 10. – С. 82.

Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.

Павлин Т. Преступный оборот документов // Юридическая практика. – 1997. – № 1 (35).

Шаталов А. С., Ваксян А. З. Фальсификация, подделка, подлог… (научно-популярное издание). – М.: Лига Разум, – 1999. – 160 с.

 

ЗАНЯТТЯ № 1

 

1. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві (ст. 342 КК).

2. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу або державного діяча (ст. ст. 343, 344 КК).

3. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з озорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК).

4. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та щодо державного чи громадського діяча ( ст. ст. 345, 346 КК).

5. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради (ст. 351 КК).

 

Задача 1.

Корчук, образившись на підлітків за те, що вони посміялися над його українською вимовою, зірвав прапор Російської Федерації і витер об нього чоботи.

Кваліфікуйте дії Корчука.

 

Задача 2.

Група мешканців м. Хмельник, які проживали в комунальних квартирах, розташованих у підвальних та напівпідвальних приміщеннях, самовільно зайняли одинадцять будиночків санаторію “Лісова пісня”. Працівникам міліції та представникам державної адміністрації, які прибули, вони заявили, що будинки звільнять після того, як їм буде надане пристойне житло.

Дайте правову оцінку скоєного.

 

Задача 3.

Ввечері 7 січня Іваницький, перебуваючи у своїх знайомих, зірвав прапор України і пошматував його. Слідчому Іваницький пояснив, що тризуб на прапорі нагадує йому знаряддя браконьєра. Слідчий припинив справу, виходячи з відсутності глуму над державною символікою.

Чи правильно вчинив слідчий?

 

Задача 4.

Старченко був злий на дільничого інспектора Пінчука і одного разу, перебуваючи у стані сп’яніння, зайшов до нього у кабінет і молотком наніс удар по голові, спричинивши легкі тілесні ушкодження, які призвели до розладу здоров’я Пінчука.

Кваліфікуйте дії винного.

Задача 5.

Мешканці комунальної квартири Дашко і Корнієнко ворогували між собою. Дізнавшись, що Корнієнко оформляє собі пільгову пенсію, Дашко пішла до міського управління соціального забезпечення і викрала пенсійну справу Корнієнка. У себе в кімнаті вона частину доку­мента знищила, а частину сховала. Коли Корнієнко викидав сміття, то в контейнері побачив розірвані папери, в яких впізнав свої пенсійні документи. Про те, що сталось, він повідомив прокурора району.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Дашко.

Задача 6.

Пенсіонер Кротов працював вахтером в інституті і час­то хворів, про що свідчили лікарняні листки непрацездатності. Одного ра­зу Кротова побачили на приміському вокзалі, коли він їхав на зимову рибалку. Перевіркою встановлено, що Кротов фактично у цей час не хворів, проте знову представив лікарняний листок непрацездатності, який виявився підробленим. Підроблював листки 12-річний онук Кротова з тим, щоб його заслужений дід-ветеран зміг відпочити на свіжому повітрі.

Задача 7.

Деркач зайшов до директора малого підпрємства “Азія” Діброва і зажадав видати йому всі бухгалтерські документи для перевірки, оскільки він є працівником податкової інспекції і йому відомі грубі фінансові порушення, скоєні Дібровим. Останній попросив пред’явити йому посвідчення, яке б підтверджувало посаду Деркача. Той пред’явив підроблене посвідчення, після чого Дібров, знаючи про ряд фінансових порушень, умовив Деркача не проводити перевірку, за що пе­редав йому 50 тис. гривень.

Дайте правову оцінку вчиненого.

 

Задача 8.

56 власників легкових автомобілів провели загальні збори, на яких створили гаражний кооператив. Після цього вони звернулись до державної адміністрації району з проханням про реєстрацію цього коо­перативу і виділення відповідної земельної ділянки під гаражі.

Державна адміністрація району кооператив зареєструвала, проте земельну ділянку не виділила. Вночі власники автомашин поставили металеві гаражі на цій ділянці.

Чи є у діях автовласників склад злочину?

Задача 9.

Червінський і Дагель, одягнуті у форму десантних військ, увечері прогулювались містом. Побачивши, що у кооперативному ка­фе відвідувач лається з працівником кафе з приводу того, що з нього взяли багато грошей за пляшку горілки, вони зажадали бачити керівництво кафе. Коли до них вийшов директор, Червінський і Дагель показали, не розкриваючи, посвідчення червоного кольору, відрекомендувались працівниками податкової міліції і поставили вимогу пред’явити їм всі фінансові документи для перевірки.

Директор кафе запропонував їм за винагороду не здійснювати перевірку. Проте Червінський і Дагель настояли на своєму. Надані документи разом з двома персональними комп’ютерами, вартістю 2120 грн. кожний, вони забрали з собою, залишивши протокол вилучення, в якому вказали свій службовий телефон. Встановлено, що Червінський і Дагель – особи без постійного місця проживання, раніше судимі за кваліфіковане шахрайство. Документи з кафе вони знищили, а комп’ютери продали.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.

Задача 10.

У зв’язку з тим, що набули поширення крадіжки із дачних будинків, були створені оперативні групи з числа інспекторів карного розшуку та дільничних для патрулювання та охорони майна громадян. У нічний час Івашко - інспектор карного розшуку, Цибіш та Саліков – дільничні інспектори, виконуючи поставлені завдання, біля одного із будинків побачили незнайомого чоловіка і зажадали від нього пояснень, хто він такий. Проте невідомий до них не підійшов, а кинувся навтьоки. Для затримання працівники міліції побігли за невідомим. Коли Івашко наздогнав чоловіка, той металевим прутом наніс йому по голові удар, завдавши легкі тшесні ушкодження. У цей же момент Цибіш схопив невідомого за одяг, але той намагався ударити його по голові, проте останній встиг ухилитись. Після цьо­го Івашко дістав свій пістолет і з криком: “Стій! Стріляти буду!” – зробив три постріли у повітря, а четвертим пострілом поранив невідомого в ногу. Адвокат винного на суді заявив, що зброя працівниками міліції була застосована незаконно, бо його підзахисний ніякого злочину не скоїв, а знаходився біля дачного будинку свого знайомого, прізвище якого не пам’ятав.

Чи є у діях підзахисного склад злочину?

ТЕСТИ

1. До слідчого прийшов батько Степанова, який постановою, санкціонованою суддею, взятий під варту, і умовляв слідчого “відпустити’ сина додому.

Чи утворюють дії батька склад злочину?

а) такі дії є втручанням у діяльність працівника правоохо­ронного органу (ч. 1 ст. 343 КК України);

б) такі дії складу злочину не містять;

в) такі дії є підбурюванням до невиконання судового рішен­ня (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 382 КК України).

 

2. Працівник правоохоронного органу наказав Поспєлову, який вчинив хуліганство, слідувати з ним до органу внутрішніх справ. Поспєлов кинувся тіка­ти. Догнати його не вдалося.

Чи утворюють дії Поспєлова склад злочину?

а) дії Поспєлова складу злочину не містять:

б) дії Поспєлова є опором працівникові правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 КК України);

в) дії Поспєлова є самоправством (ст. 356 КК України).

 

3. При опорі працівникові правоохоронного органу були заподіяні Морозовим середньої тяжкості тілес­ні ушкодження.

Дайте кримінально-правову характеристику діям Морозова:

а) дії Морозова утворюють опір працівникові правоохо­ронного органу (ч. 2 ст. 342 КК України);

б) дії Морозова утворюють втручання в діяльність пра­цівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 343 КК України);

в) дії Морозова слід кваліфікувати як опір працівникові правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 КК України) та як умисне заподіяння йому середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 КК України).

 

4. Пасічник побив народного депутата Украї­ни, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження. Затриманий пояснив, що побиття потерпілого вчинив помилково, сприй­нявши його за іншого.

Дайте кримінально-правову оцінку дій Па­січника:

а) дії Пасічника – це заподіяння тяжких тілесних ушко­джень державному діячу (ч. 3 ст. 346 КК України);

б) дії Пасічника – це умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України);

в) дії Пасічника – це випадкове заподіяння тяжких тілес­них ушкоджень потерпілому і тому кримінальна відповідаль­ність виключається.

 

5. Бориченко приніс на площу прапор інозем­ної держави і прилюдно його спалив. Чи є дії Бориченка злочинними?

а) дії Бориченка – це наруга над державними символа­ми іноземної держави (ч. 2 ст. 338 КК України);

б) дії Бориченка утворюють хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України);

в) дії Бориченка містять склад пропаганди війни (ст. 436 КК України).

 

6. Державним діячем, незаконний вплив на якого у будь-якій формі з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитись прийняття незаконних рішень утво­рює склад злочину, передбачений ст. 344 КК – “Втручання у діяльність державного діяча”, є:

а) представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

б) голова Служби безпеки України;

в) керівник Державної прикордонної служби України.

 

7. Потерпілим від передбаченого ст. 346 КК України злочи­ну “Погроза або насильство щодо державного або громадсь­кого діяча” є:

а) Голова апеляційного суду;

б) батько судді Верховного Суду України;

в) заступник міністра.

 

8. Працівником правоохоронного органу, захист діяльності якого передбачений у Розділі XV “Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян”, є:

а) суддя місцевого суду:

б) член громадського формування з охорони громадського порядку;

в) працівник рибоохорони.

 

9. Посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК) – це:

а) вбивство або замах на вбивство цієї особи;

б) готування до вбивства або замах на вбивство цієї особи;

в) вбивство цієї особи.

 

10. Опір працівникові правоохоронного органу (ст. 342 КК України) може бути вчинений:

а) шляхом активної поведінки;

б) шляхом пасивної поведінки;

в) шляхом активної або шляхом пасивної поведінки.

ЗАНЯТТЯ № 2

 

1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ст. 353 КК).

2. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК).

3. Примушування до виконання чи невиконанн цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК). Відмежування від вимагання.

4. Самоправство (ст. 356 КК).

5. Викрадення та інші незаконні дії з документами, штампами, печатками (ст. 357 КК).

6. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК).

Задача 1.

Крилов, який відбув покарання за контрабанду та незаконне перевезення наркотичних засобів, прагнув виїхати за кордон. 3 цією метою він викрав закордонний паспорт у громадянина Герасюка, який зовні був схожий на Крилова. Під час проходження прикордонного контролю для вильоту з України він пред’явив викрадений закордонний паспорт, але був затриманий.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Крилова. Відповідь поясніть.

Задача 2.

Арканов вигулював вівчарку в парку культури та відпочинку. Постовий міліціонер зробив йому зауваження та запропонував покинути парк, оскільки вигулювати собак в ньому було заборонено. За такі слова Арканов схопив його за горло і кілька разів ударив по голові мета­левим корпусом повідка, спричинивши працівнику міліції тяжкі тілесні ушкодження.

Задача 3.

Головерхий без відповідного дозволу органів державної влади обгородив земельну ділянку в житловій зоні міста та побудував на ній гараж. Через два тижні після початку будівництва гаража він був попереджений органами державної влади про необхідність припинення робіт і приведення земельної ділянки в первісний вигляд, однак цих приписів він не виконав.

Задача 4.

Щодо Ширкіна, який звинувачувався у вчиненні злісного хуліганства, було застосовано як запобіжний захід взяття під варту. У зв’язку з необхідністю, що виникла, він під конвоєм був доставлении в поліклініку № 1 Мінського району м. Києва. 3 поліклініки Ширкін втік. Під час затримання його працівниками міліції, які його конвоювали в поліклініку, Ширкін не давався їм у руки, виривався, вкусив за руку міліціонера Галашева.

Кваліфікуйте дії винного.

Задача 5.

Строєва, не бажаючи приходити до суду як свідок у кримінальній справа накинулась з кулаками на працівника міліції Шульгу, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, що не викликали розладу здо­ров’я. Шульга прибув на квартиру Строєвої для виконання постанови судді про її привід.

Варіант. Шульзі було заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Чи буде Строєва підлягати кримінальній відповідальності?

Задача 6.

Миколайчук на грунті ревнощів бив свою дружину Ольгу. На шум з’явились працівники міліції Сергієнко і Петров, котрі виконуючи свій службовий обов’язок, припиняли протиправні дії Миколайчука. Тоді Миколайчук вдарив Сергієнка штик-ножем у груди, потім кинув під ноги працівників міліції, зірвавши чеку, бойову гранату “РГ-42”. Сергієнко своїм тілом накрив гранату, завдяки чому Петров і Ольга залишились живі, але Сергієнко помер.

Як слід кваліфікувати дії Миколайчука?

Задача 7.

Єрмоленко, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався по вулиці на власній автомашині і не зупинився на жест працівника міліції. Тоді працівники міліції Міронов, Назаренко і Романський все ж таки зупинили порушника і зажадали пред’явити документи. Замість цього Єрмолено став рухатись. Міронов з метою затримати його кинувся на капот автомобіля і Єрмоленко змушений був зупинитися. Внаслідок цієї ситуації Міронов одержав тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

 

Задача 8.

Юдін, Биков і Вітряк, знаючи, що у Андрєєва вдома зберігається велика сума грошей, домовились заволодіти цими грошима, яких, на їх думку було приблизно 10 тис. дол. виручених Андрєєвим від продажу машини. Вдома у Андрєєва завжди залишалась мати, а зламати міцні металічні двері із складним замком не вважалося за можливе. Тому вони вирішили потрапити у квартиру під виглядом працівників міліції. Для цього вони здобули три комплекти міліцейської форми та придбали підроблені посвідчення працівників міліції.

Матері Андрєєва, яка на їх вимогу відкрила двері, вони представились працівниками міліції, пред’явили посвідчення і пояснили, що за їх даними, у цій квартирі переховується особливо небезпечний злочинець, який оголошений у всеукраїнський розшук. Тому вони повинні оглянути квартиру. Жінка їх впустила. Тоді вони зв’язали її і сказали показати де гроші. Перелякана жінка вказала їм, де знаходяться гроші. Вони забрали всю суму – 11 тис. дол. США і пішли з квартири.

Як слід кваліфікувати дії Юдіна, Бикова і Вітряка?

 

Задача 9.

До Остапенка додому прийшов слідчий прокуратури міста разом із працівниками міліції і повідомив, що проти Остапенка порушена кримінальна справа за наклеп і слідчим винесена постанова про вилучення друкарської машинки. Але Остапенко, маючи сина – студента ІІІ курсу юридичного факультету, знав, що з 1 вересня 2001 року в Україні діє новий Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р., яким декриміналізоване таке діяння, як наклеп. Тому він відмовився добровільно віддати друкарську машинку і став вимагати, щоб слідчий і працівники міліції залишили його квартиру. Незважаючи на те, що Остапенко бив по руках працівників міліції, які вилучали машинку, неценззурно лаявся на їх адресу та викрикував прокльони, слідчий все ж таки вилучив друкарську машинку.

 

Задача 10.

Герасименко хотів заволодіти пістолетом. Знаючи, що працівникам міліції видається табельна зброя, він вирішив напасти на Михайлюка – працівника міліції і заволодіти пістолетом. З метою подолання можливого опору Михайлюка Герасименко озброївся обрізом і кинджалом. Вибравши безлюдне місце Герасим напав на Михайлюка, ударив обрізом по голові, кинджалом у спину. Коли поранений Михайлюк стікав кров’ю, він забрав пістолет.

ТЕСТИ

1. Працівник міліції затримав за правопорушення грома­дянина Вакулова і здійснював його привід до органу внутріш­ніх справ. З метою звільнення затриманого громадянин Давиденко напав на працівника міліції, відштовхнув його, наніс кілька ударів у голову та груди, заподіявши легке тілесне ушкодження. За допомогою громадян обох правопорушників затримали і доставили до міліції.

В діях Давиденка є наявним:

а) легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України);

б) опір працівникові правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 КК України); насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч.2 ст. 345 КК України);

в) втручання в діяльність працівника правоохоронного ор­гану (ч. 2 ст. 343 КК України); насильство щодо працівника пра­воохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України).

 

2. Захоплення працівника правоохоронного органу як за­ручника (ст. 349 КК) є закінченим злочином:

а) з моменту його захоплення з метою спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника;

б) з моменту, коли службова особа вчинила або утримала­сь від вчинення дії, що вимагає особа, яка захопила працівника правоохоронного органу як заручника;

в) з моменту, коли особою, яка захопила працівника право­охоронного органу як заручника, доведено до відома службової особи державної чи іншої установи, підприємства, організації вимоги про вчинення або утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника.

 

3. Працівникові правоохоронного органу по телефону повідомили про необхідність вчинити певні протизаконні дії. Було заявлено, що у разі відмови від “співпраці” автомобіль працівника буде знищено.

Працівник не виконав пред’явлену вимогу. Через кілька днів автомобіль працівника правоохоронного органу, який знаходився на автостоянці, було спалено.

Вчинене слід кваліфікувати:

а) як погрозу знищенням майна щодо працівника правоохо­ронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України); втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 343 КК України);

б) як погрозу знищенням майна щодо працівника право­охоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України); умисне знищення майна працівника правоохоронного органу, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 347 КК України);

в) втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 343 КК України); умисне знищення майна працівника пра­воохоронного органу шляхом підпалу (ч. 2 ст. 347 КК України).

 

4. Службова особа приватного підприємства проігнору­вала вимогу комітету обласної ради депутатів і не надала на його запит ніякої інформації.

Дії цієї службової особи:

а) складу злочину не утворюють;

б) є невиконанням службовою особою законних вимог комі­тетів Верховної Ради України (ч. 2 ст. 351 КК України);

в) є самоправством (ст. 356 КК України).

 

5. Єрохін видав себе за працівника податко­вої служби і здійснив перевірку фінансової діяльності приват­ного підприємства. Не виявивши порушень, Єро­хін залишив приватне підприємство.

Дії Єрохіна:

а) утворюють самовільне присвоєння владних повноважень (ст. 353 КК України);

б) складу злочину не утворюють;

в) утворюють самоправство (ст. 356 КК України).

 

6. Працівник приватного підприємства Єгоров, який не є службовою особою, незаконно одержав шляхом вимагання від Кошового, який мав укласти договір з цим підприємством, флакон духів фірми “Ніпа Кіссі”, вартістю 350 грн.

Дії Єгорова:

а) складу злочину не утворюють;

б) є примушуванням до виконання цивільно-правових зо­бов’язань (ч. 1 ст. 355 КК України);

в) є одержанням незаконної винагороди працівником дер­жавного підприємства (ст. 354 КК України).

 

7. Потапов дав Романову у борг на один рік 1500 грн. В установлений термін Потапов борг не повернув. Неоднора­зові вимоги Потапова повернути борг результатів не дали. Зневірившись у добровільному поверненні боргу, Потапов проник до квартири Романова і самовільно взяв там 1500 грн.

Дії громадянина Потапова:

а) є самоправством (ст. 356 КК України);

б) є крадіжкою (ч. 3 ст. 185 КК України);

в) складу злочину не містять.

 

8. Жураківський викрав із сумки Колобова посвідчення контролера, замінив фото на своє і протягом року використо­вував його для безоплатних поїздок в міському громадському транспорті, пред’являючи його кондукторам.

Дії Жураківського є:

а) викраденням документів (ч. 3 ст. 357 КК України); використанням завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 358 КК України);

б) викраденням документів (ч. 3 ст. 357 КК України); підроб­ленням документів (ч. 1 ст. 358 КК України);

в) крадіжкою (ч. 1 ст. 185 КК України); використанням заві­домо підробленого документа (ч. 3 ст. 358 КК України).

 

9. Левченко, працюючи на телефонній станції, в робочий час постійно прослуховував телефонні розмови абонентів. Дії Левченка є:

а) незаконним використанням спеціальних технічних за­собів негласного отримання інформації (ч. 1 ст. 359 КК Ук­раїни);

б) самоправством (ст. 356 КК України);

в) порушенням таємниці телефонних розмов (ч. 1 ст. 163 КК України).

 

10. Водій Симонов, порушивши правила дорожнього руху, не справився з керуванням автомобілем КрАЗ, вдарився в опору, що тримала проводи радіомовлення, похилив її, проте зв’язок не пошкодив.

Дії Симонова:

а) складу злочину не містять;

б) є умисним пошкодженням ліній зв’язку (ст. 360 КК Ук­раїни);

в) є порушенням правил безпеки дорожнього руху або екс­плуатації транспорту (ч. 1 ст. 286 КК України).

 

ТЕМА 16: ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Нормативні акти:

Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 5 липня 1994 р.

Закон України “Про зв’язок” від 16 травня 1995 р.

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 р.

Положення про технічний захист інформації в Україні. Затверджене указом Президента України № 1229 від 27 вересня 1999 р.

Література:

Азаров Д. Порушення роботи автоматизованих систем – злочин у сфері комп’ютерної інформації // Право України. – 2000. – № 12. – С. 69 – 73.

Азаров Д. С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 18 с.

Азаров Д. Особливості механізму вчинення злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Юридична Україна. – 2004. – № 7. – С. 64 – 67.

Азаров Д. Про декриміналізацію необережних діянь у сфері комп’ютерної інформації // Право України. – 2004. – № 9. – С. 100 – 103.

Азаров Д. Нові зміни до розділу ХVI Особливої частини Кримінального кодексу України – нові проблеми // Юридичний вісник України. – 12 – 18 лют. 2005 р. – № 6 (502). – С. 28 – 32.

Батурин Ю. М., Жодзишский А. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М.: Юрид лит., 1991. – 160 с.

Безкоровайний С. Правові проблеми боротьби з комп’ютерною злочинністю // Право України. – 2000. – № 5. – С. 90 – 92.

Біленчук П. Д., Романюк Б. В., Цимбалюк В. С. та ін. Комп’ютерна злочинність. Навчальний посібник. – Київ: Атіка, 2002. – 240 с.

Вертузаєв М., Попов А. Запобігання комп’ютерним злочинам та їх розлідування // Право України. – 1998. – № 1. – С. 101 – 103.

Голубєв В. “Комп’ютерні злочини” // Законотворчість. – 1 – 10 серп. 2001 р. – № 31. – С. 6.

Дрьомов С. Комп’ютерна інформація як предмет злочину, передбаченого ст. 362 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 129 – 132.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Мазуренко О. Стаття 361 КК України: проблеми об’єктивної сторони злочину // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 116 – 120.

Музика А., Азаров Д. Коментар до статей розділу ХVI Особливої частини КК України “Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мееж” // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 109 – 114.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Паламарчук Л. Криміналістична характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 150 – 153.

Розенфельд Н. Деякі особливості визначення ознак об’єктивної сторони складу злочину “Неконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж” // Адвокат. – 2002. – № 4 – 5. – С. 25 – 26.

Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електрононно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 17 с.

Сальников В. П., Ростов К. Т., Морозова Л. А., Бондуровский В. В. Компьютерная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы (международная научно-практическая конференция) // Государство и право. – 2000. – № 9. – С. 101 – 106.

Усатий Г. Кримінальна відповідальність за комп’ютерні злочини // Юридичний вісник України. – 21 – 27 лип. 2001 р. – С. 6 – 7.

Ястребов Д. А. Институт ответственности в сфере компьютерной информации (опыт международно-правового сравнительного анализа) // Государство и право. – 2005. – № 1. – С. 53 – 63.

Яшков С. А. Некоторые вопросы совершенствования УК РФ, касающиеся понятия “информация” // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 82 – 85.

 

 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК).

3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (ст. 361-1 КК).

4. Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації (ст. 361-2 КК).

5. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК).

6. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється (ст. 363 КК).

 

Задача 1.

Ряснюк познайомився через глобальну комп’ютерну мережу Інтернет із співробітницею банку “Полісся” Чуприновою та спілкувався з нею за допомогою електронної пошти. Одного разу він під виглядом графічного файлу навмисно переслав їй комп’ютерний вірус. Цей файл не був перевірений Чуприновою на наявність вірусу антивірусною програмою, хоча це входило до кола її обов’язків, через що вірус активізу-вався на її комп’ютері та вразив комп’ютери банку, що були підключені до локальної мережі. Внаслідок цього комп’ютерна мережа банку була блокована на тривалий час. Нанесена банку шкода оцінюється у 250 тис. грн.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Ряснюка та Чупринової. Відповідь поясніть.

Задача 2.

Білошкірий випадково виявив, що в оперативній си­стемі персонального комп’ютера Оляпка присутня програма “Троянський кінь”, що дозволяє отримувати несанкціонований доступ до чужого комп’ютера. Використавши можливості “Троянського коня”, Білошкірий викрав комп’ютерну інформацію, що належала Оляпку, а потім знищив всі системні файли “Windows”.

Задача 3.

Дудар і Лясківчук, попередньо домовившись про вчинення злочину, проникли вночі до приміщення ТОВ “Карпати”. Знаючи, що на жорстких дисках комп’ютерів товариства міститься важлива інформащя, вони викрали всі жорсткі диски. Діями цих осіб було завдано шкоду у великих розмірах.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєного.

Задача 4.

За попередньою змовою Соловко та Ліхтар незакон­но проникли на веб-сервер компанії “Дніпробуд” і розташували на головній веб-сторінці компанії зображення порнографічного характеру.

Кваліфікуйте дії Соловка та Ліхтаря.

 

Задача 5.

Адміністратор мережі агентства з продажу нерухомості “АЛЬТА” Рак, за попередньою домовленістю з безробітним Голь­дом, не вжив необхідних заходів щодо захисту інформації, яка містила відомості про нерухомість, правом ексклюзивного продажу якої володіло дане агентство. Того ж вечора Гольд здійснив несанкціонований доступ до комп’ютерної мережі агентства “АЛЬТА”, скопіював незахищений файл з клієнтською базою, після чого знищив його в комп’ютерній системі власника. Отриману клієнтську базу Гольд і Рак продали іншому агентству з продажу нерухомості.

Кваліфікуйте дії Гольда і Рака.

 

Задача 6.

15-річний Клімов, “скачавши” з мережі Інтернет програмний вірус-відмичку у вигляді прикріплення до електронного листа, надіслав його електронною поштою на адресу одного з банків. Надісланим вірусом було інфіковано комп’ютерну систему банку, внаслідок чого пінкоди дебетних карток клієнтів та інша секретна інформація були розповсюджені в мережі Інтернет і набули загального доступу.

Чи підлягає кримінальній відповідальності Клімов?

Задача 7.

Ятченко, попереджений про звільнення з посади програміста АЕС за порушення трудової дисципліни, з мотивів помсти підмовив свого колишнього співробітника Бурого закласти в контрольно-захисну комп’ютерну систему АЕС шкідливу комп’ютерну програму, яка повинна була вимкнути систему в день звільнення Ятченка. Заклад­ка програми була виявлена адміністратором комп’ютерної мережі АЕС і зупинку системи захисту було попереджено.

Варіант. Захисник Бурого в процесі досудового слідства довів, що шкідлива комп’ютерна програма не є комп’ютерним вірусом.

 

Задача 8.

Безробітний програміст Бучма протягом року тричі намагався зламати захисні системи окремих банків. Його було затримано під час чергової спроби підбору паролю доступу до комп’ютерної системи.

Кваліфікуйте дії Бучми.

 

Задача 9.

З метою подальшого отримання інформації, що становила предмет комерційної таємниці МП “Імпульс”, Хижняк підмовив секретаря цього підприємства Котаєву за плату надати йому відомості, що компрометують генерального директора МП “Імпульс” Власова. Погрожуючи оприлюднити такі відомості, Хижняк намагався отримати у Власова дискету з секретною інформацією. Котаєва не була обізнана про те, як саме Хижняк використовуватиме надані нею відомості.

Кваліфікуйте дії Хижняка.

Варіант. Хижняк повідомив Котаєвій, що завдяки наданим нею відомостям він планує отримати дискету, на якій викладена комерційна таємниця МП “Імпльс”.

Кваліфікуйте дії Хижняка і Котаєвої.

 

Задача 10.

З метою наживи голова правління комерційного банку Юрченко лобіював установку в своєму банку неякісної захисної системи. Внаслідок несправності цієї системи Романюк, який був найнятий Юрченком, з власного комп’ютера отримав доступ до рахунків банків і здійснив перерахунок 50 тис. дол. на рахунок зятя Юрченка в швейцарський банк. Отримані кошти Романюк поділив зі своїм зятем.

Дайте кримінально-правову оцінку діям цих осіб.

 

Задача 11.

Внаслідок необережного порушення правил експлуатації комп’ютерної мережі аеропорту адміністратором Оніщенком, в диспетчерську систему аеропорту потрапив комп’ютерний вірус, який викликав блокування системи керування польотами. У результаті один з пасажирських літаків потерпів аварію при посадці, при якій загинуло 156 пасажирів та 5 членів екіпажу літака.

Варіант. Оніщенко умисно не вжив належних заходів безпеки, які регламентовані правилами експлуатації комп’ютерної мережі аеропорту.

Задача 12.

Михайленко, використовуючи електронну кредитну картку, шляхом підбору цифрової комбінації коду доступу в комп’ютерну систему управління рахунками клієнтів банку систематично викрадав грошові суми до того моменту, коли його злочинна діяльність була припинена. Загальна сума викраденого становила 80 млн. грн.

Задача 13.

Богданчук – керівник одного з туристичних агентств вирішив розорити конкуруюче агентство. Він використав несанкціонований доступ в автоматизовану комп’ютерну систему продажу авіаквитків і шляхом підміни інформації закупив білети на літаки на всю суму грошових коштів, що знаходились на рахунках туристичного агентства.

Задача 14.

Житель міста Києва Борисенко з метою викрадення валютних коштів домовився з начальником відділу автоматизації неторгових операцій обчислювального центру банку “Волинь” Єрмоленком про спільне вчинення злочину. Борисенко підробив шість паспортів іноземних громадян довідки кількох організацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, на підставі яких відкрив у банку “Волинь” шість розрахункових рахунків, внісши на кожний по 100 дол. США. Єрмоленко змінив програмне забезпечення, яке використовувалось при здійсненні банківських операцій, в результаті чого на відкриті Борисенком рахунки було переведено в сукупності 125 тис. дол. США. За підробленими паспортами Борисенко отримав валюту з рахунків і вони з Єрмоленком привласнили її.

Задача 15.

Тарасюк, керівник підприємства, яке займалося розробленням комп’ютерних програм, розробив програму, яка розповсюджувала комп’ютерний вірус, що повністю знищував всю інформацію, яка знаходилась на вінчестері комп’ютера, включно із програмами. Цей вірус він розсилав за допомогою листів через комп’ютерну мережу “Інтернет” з посланнями “Я люблю тебе”. Потім за допомогою Інтернету він розіслав повідомлення користувачам комп’ютерів про те, що його підприємство розробило антивірусну програму проти цього небезпечного вірусу по ціні 400 дол. США для одного користувача.

ТЕСТИ

1. Що не віднесено до предмета злочину, передбаченого ст. 361 КК “Незаконне втручання в роботу АЕОМ (комп’ю­терів), їх систем та комп’ютерних мереж”?

а) комп’ютерна інформація;

б) носії комп’ютерної інформації;

в) програмні та технічні засоби, призначені для незаконного проникнення до АЕОМ, їх систем та мереж.

 

2. Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 361 КК “Незаконне втручання в роботу АЕОМ (комп’ютерів), їх систем та комп’ю­терних мереж”:

а) матеріальний;

б) формальний;

в) формально-матеріальний.

 

3 Як потрібно кваліфікувати дії Лагутенка, який незаконно втрутився в роботу комп’ютерної мережі банку “Аваль” і пе­ревів на свій рахунок 100 000 грн.?

а) ч. 4 ст. 190 КК – шахрайство в особливо великих розмірах;

6) ч. 2 ст. 361 КК – незаконне втручання в роботу комп’ю­терної мережі, що спричинило істотну шкоду;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

4. Макалюк за допомогою створеної ним програми проник в АЕОМ ЗАТ “Світоч” і ознайомився з iнформацією, яка була віднесена до категорії комерційної таємниці, з метою її подаль­шого використання. Спроба виявилась невдалою, бо інфор­мація, з якою ознайомився Макалюк, цінності вже не мала.

Як потрібно кваліфікувати дії Макалюка?

а) ст. 231 КК – незаконне збирання з метою використання або використання інформації, що становить комерційну таєм­ницю;

б) ч. 1 ст. 361 КК – незаконне втручання в роботу АЕОМ (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

5. Сятковський на НВО “Квант” під час обідньої перерви таємно знімав копію комп’ютерної інформації про технологію вироблення автомобільних фільтрів. Його побачив Мартиненко, який намагався затримати Сятковського. Але той з си­лою відштовхнув Мартиненка і вдарив його ногою, чим спри­чинив легкі тілесні ушкодження, що не потягли за собою корот­кочасного розладу здоров’я. Після цього Сятковський забрав дискету з iнформацією та втік.

Кваліфікуйте дії Сятковського:

а) ч. 2 ст. 186 КК – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого;

б) ч. 1 ст. 362 КК – викрадення комп’ютерної інформації;

в) має місце сукупність вищевказаних злочинів.

 

6. Предметом злочинного посягання, передбаченого ст. 362 КК “Викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної ін­формації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зло­вживання службовим становищем”, є:

а) будь-яка комп’ютерна інформація – як сукупність всіх да­них та програм, які використовуються в АЕОМ;

б) матеріальні носії комп’ютерної інформації;

в) комп’ютерна інформація, на яку розповсюджується право власності.

 

7. Суб’єкт складу злочину, передбаченого ст. 362 “Викра­дення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання служ­бовим становищем”:

а) особа, що досягла 14 років;

б) особа, що досягла 16 років;

в) особа, що досягла 18 років.

 

8. Скриник та Торба вночі обікрали цех виробничого об’єднання “Протон”. Вони винесли практично всю комп’ю­терну техніку, в якій зберігалась важлива інформація. Під час слідства з’ясувалось, що їх цікавило тільки обладнання, яке вони мали намір розібрати на запасні частини та реалізувати на радіоринку.

Як кваліфікувати їх дії?

а) ч. 5 ст. 185 КК – крадіжка в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб;

б) ч. 3 ст. 362 КК – викрадення комп’ютерної інформації за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло істотну шкоду;

в) сукупність вказаних злочинів.

 

9. Термін “істотна шкода”, що застосовується у всіх стат­тях розділу XVI “Злочини у сфері використання АЕОМ, їх сис­тем та комп’ютерних мереж”, означає:

а) що завдана шкода 150 і більше неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян;

б) що завдана шкода у 1000 разів і більше перевищує не­оподатковуваний рівень доходів громадян;

в) що істотна шкода визначеної грошової межі не має, а встановлюється в кожному конкретному випадку окремо.

 

10. Внаслідок порушення правил експлуатації АЕОМ, які були встановлені власником комп’ютерного клубу, сталася перерва в роботі комп’ютерної мережі на 30 хвилин. Цей ви­падок стався вранці, у відсутність відвідувачів, з вини пра­цівника Тихоненка. Потім робота мережі була відновлена у по­передньому розмірі без порушень.

Кваліфікуйте дії Тихоненка:

а) ч. 3 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 363 КК – незакінчений замах на по­рушення правил експлуатації АЕОМ;

6) ч. 1 ст. 363 КК – порушення правил експлуатації АЕОМ;

в) склад злочину в діях Тихоненка відсутній.

 

11. Півень мав вільний доступ до комп’ютерної системи агрофірми “МОНЗАKО”. Одного разу він таємно копіював інформацію про технологію розведення нового сорту со­няшника та картоплі. Ці сорти були виведені на агрофірмі, яка внаслідок втрати інформації зазнала збитків на суму більш ніж 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян.

Як кваліфікувати дії Півня?

а) ч. 2 ст. 177 КК – порушення прав на об’єкти промисло­вої власності, що завдало шкоди в особливо великих роз­мірах;

б) ч. 3 ст. 362 КК – викрадення комп’ютерної інформації, що заподіяло істотну шкоду;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

12. Агутін, розважаючись, через світову мережу “Інтернет” проник у комп’ютерну систему фінансового фонду “Анжел и К”. Спрацюва­ла система захисту, що визначила адресу, з якої було здійс­нено несанкціонований доступ.

Чи підлягає Агутін кримінальній відповідальності?

а) так, ч. 2 ст. 15 КК, ч. 1 ст. 361 КК – закінчений замах на незаконне втручання в роботу АЕОМ (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж;

б) ч. 1 ст. 361 КК – незаконне втручання в роботу АЕОМ (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

13. Трушкін, який працював в електронно-обчислюваль­ному центрі МВС України, втратив дискети з інформацією про діяльність спецпідрозділів МВС. Ці дискети потрапили до журналістів, і вся інформація, яка згідно із законодавст­вом України не має статусу державної таємниці, була опри­люднена.

Як потрібно кваліфікувати дії Трушкіна?

а) ч. 2 ст. 363 КК – порушення правил експлуатації АЕОМ, їх систем та комп’ютерних мереж;

б) ч. 2 ст. 367 КК – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

14. Під час сварки між власником фірми “Інтерфайф” Пінчуком та бухгалтером Сіренком, останній схопив і кинув у вогонь 7 дискет з інформацією про закордонну діяльність фірми, угоди, рахунки тощо. Ця інформація зберігалась тільки в од­ному примірнику на дискетах.

Як потрібно кваліфікувати дії Сіренка?

а) ч. 2 ст. 194 КК – умисне знищення чужого майна, що за­подіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах;

б) ч. 2 ст. 361 КК – незаконне втручання в роботу АЕОМ (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж, що заподіяло істотну шкоду;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

15. Вітрусенко брав участь у розробці програми захисту комп’ютерної системи банку “Аваль”, яка була запроваджена в роботу. Через деякий час він розповів про всю систему ко­дів та рівнів захисту своєму колезі Мартиненку, продемонстрував її, бажаючи переконати останнього в тому, що зміг створити таку складну і надійну систему. Мартиненко все за­пам’ятав і вчинив крадіжку, перерахувавши з банківських ра­хунків 150 тис. грн.

Як потрібно кваліфікувати дії Вітрусенка?

а) ст. 232 КК – незаконне розголошення комерційної таєм­ниці;

б) ч. 3 ст. 362 КК – викрадення комп’ютерної інформації, яке заподіяло істотну шкоду;

в) будь-який склад злочину відсутній.

 

16. Співробітник “Укртелекому” Прохоров, обурений на те, що йому не виплатили премію, всупереч встановленим інст­рукціям, приєднав до мережі власний портативний комп’ютер та заблокував доступ до центрального серверу компанії. Вна­слідок його дій автоматизована система не працювала протя­гом 5 годин.

Кваліфікуйте дії Прохорова:

а) ч. 1 ст. 363 КК – порушення правил експлуатації АЕОМ, їх систем та комп’ютерних мереж;

б) ч. 1 ст. 361 КК – незаконне втручання в роботу АЕОМ (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж;

в) сукупність вищевказаних злочинів.

 

17. Первак з метою отримання номерів рахунків клієнтів банку “Ажіо”, які зберігались в комп’ютері управляючого Ко­ропа, неодноразово погрожував останньому, що він власно­ручно вб’є дружину Коропа.

Як кваліфікувати дії Первака?

а) ч. 1 ст. 362 КК – вимагання комп’ютерної інформації;

б) ч. 1 ст. 129 КК – погроза вбивством;

в) ч. 1 ст. 362 КК, ч. 1 ст. 129 КК – вимагання комп’ютерної інформації та погроза вбивством.

 

18. Альохін випадково побачив у блокноті директора за­воду “АвтоЗАЗ-ДЕУ” код доступу до бази даних в АЕОМ, які були комерційною таємницею. Бажаючи отримати копію такої інформації у власне користування, Альохін здійснив доступ до цієї бази шляхом вводу даного коду та, зареєструвавшись під іменем директора, отримав бажану інформацію.

Дайте правову оцінку діям Альохіна:

а) ч. 1 ст. 361 КК – незаконне втручання в роботу АЕОМ (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж;

б) ч. 1 ст. 362 КК – викрадення комп’ютерної інформації шляхом шахрайства;

в) будь-який склад злочину в діях Альохіна відсутній.

 

19. Секретар-референт Корабльова під час копіювання службової інформації з дискети випадково заразила комп’ю­терну систему ЗАТ “Колос” небезпечним комп’ютерним вірусом, що стало відомо після встановлення антивірусної програ­ми за рішенням керівництва підприємства через 2 тижні. Вна­слідок цього товариству було завдано шкоди на суму 1500 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи підлягає кримінальній відповідальності Корабльова?

а) так, за ч. 2 ст. 361 КК – розповсюдження комп’ютерного вірусу шляхом застосування програмних та технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в АЄОМ. їх системи та мережі, і здатних спричинити перекручення або знищення комп’ютерної інформації чи носіїв такої інформації, що заподі­яло шкоду у великих розмірах;

б) так, за ч. 2 ст. 363 КК – порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем, що за­подіяло істотну шкоду;

в) будь-який склад злочину в діях Корабльової відсутній.

 

20. Сіренко, який працював інженером-програмістом, ство­рив вдома на власному комп’ютері вірус. Внаслідок дії вірусу було знищено електронні копії службових документів, які збе­рігала вдома дружина Сіренка.

Як кваліфікувати дії Сіренка?

а) ч. 1 ст. 363 КК – порушення правил експлуатації АЕОМ, їх систем та комп’ютерних мереж;

б) ч. 1 ст. 361 КК – розповсюдження комп’ютерного вірусу;

в) будь-який склад злочину в діях Сіренка відсутній.

ТЕМА 17: ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р.… Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р.

ЗАНЯТТЯ № 1

1. Поняття, види і загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

2. Кримінально-правове поняття службової особи.

3. Проблемні питання визнання особи службовою. Рішення Конституційного Суду України “Про офіційне тлумачення частини другої статті 164 Кримінального кодексу України 1960 року”.

4. Зловживання владою або службовим становищем.

5. Відмежування злочину, передбаченого ст. 364 КК, від заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст.191 КК).

Задача 1.

Анестезіолог Голдін через недбалість під час проведення наркозу хворого підключив для його дихання балон з вуглекислим газом замість балона з киснем, внаслідок чого настала смерть хворого.

Варіант. Голдін обіймав посаду завідувача відділенням лікарні.

 

Задача 2.

Помітивши Круглова і Кісєльова, що пиляли дерево в лісі, лісник Вєтров вистрілив у них з рушниці, зарядженої дріббю. Кісєльов і Круглов не постраждали, частина дробі застрягла в їхньому одязі.

Вирішить питання про кримінальну відповідальність Вєтрова.

Варіант 1. Вєтров мав право на складання протоколів про порушення правил охорони лісових запасів.

Варіант 2. Внаслідок пострілу Круглову були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження.

 

Задача 3.

Старший економіст однієї установи Зімін за допомогою службових підроблень привласнив суму, рівну 300 н.м.д.г. Для того, щоб приховати заволодіння майном, він списував грошові суми по касових звітах без підтвердження видачі готівки касовими ордерами, штучно завищував фактично видану зарплату.

 

Задача 4.

Бухгалтер тресту Романько і касир Шатилюк залишили на ніч у касі значну суму грошей (5 тис. н.м.д.г.), що повинні були бути видані працівникам тресту в якості зарплати. Вночі гроші були викрадені з каси разом із сейфом. Згідно з інструкцією Романько і Шатилюк мали право зберігати в касі готівку понад установлений ліміт для видачі зарплати.

Варіант. Встановлено, що Романько повідомив крадіям про місцезнаходження грошей, зручний час для здійснення крадіжки, принцип дії охоронної сигналізації.

 

Задача 5.

Працюючи ревізором облспоживспілки і будучи головою комісії з проведення інвентаризації в магазині, Гусєйнов у порушення встановлених правил не опечатав і не опломбував усі приміщення, у яких знаходилися товари, не контролював правильність цін, за якими вони реалізовувалися, не перевіряв правильність включення товарів в інвентаризаційні описи, не перевіряв дотримання правил закриття магазина, довіряв завідуючому магазину Тарасенко закривати приміщення. Скориставшись цим, Тарасенко вночі завезла із сусіднього магазина товар і в такий спосіб приховала нестачу на суму більш 2 тис. н.м.д.г.

Гусєйнов був засуджений за ч. 2 ст. 367 КК. У апеляційній скарзі ставиться питання про припинення кримінальної справи на тій підставі, що між діями Гусєйнова і нестачею, що утворилася, немає причинового зв’язку. Нестача була прихована шляхом обманних дій Тарасенка, за які Гусєйнов відповідальності не несе.

Кваліфікуйте дії Гусєйнова та Тарасенка.

 

Задача 6.

Коли в селі обірвався провід електромережі, головний енергетик сільгосппідприємства Кириленко, відповідальний за її експлуатацію, незважаючи на неодноразові нагадування громадян, не вжив заходів, які б виключали нещасні випадки з людьми – не відключив подачу електроструму і не відгородив місце, де знаходився обірваний провід. Внаслідок цього через два дні один з мешканців села був смертельно травмований електрострумом.

Кириленко був засуджений за ч. 2 ст.271 КК. Чи правильно вирішено справу?

 

Задача 7.

Районним судом Гізік був засуджений за ч. 2 ст. 366 і за ч. 1 ст. 364 КК за те, що він, зловживаючи своїм службовим становищем інженера по техніці безпеки вагонного депо залізничної станції, здійснив службове підроблення – в особистих цілях не відбив в річному звіті факти травмування 4-х робітників. При цьому суд не вказав у вироку, у чому саме виявилась особиста зацікавленість Гізіка.

 

Задача 8.

Ревізія встановила в буфеті залізничної станції нестачу на суму 6 тис. грн. Завідуючий буфетом Рівненко пояснив, що він відпустив велику кількість спиртного в кредит і дав у борг 4 тис. грн. своєму знайомому Коваленко для проведення весілля його сина. Це підтвердив і Коваленко, який на прохання Рівненко під час ревізії повернув йому борг.

Рівненко був засуджений за ст. 191 КК. Чи правильно вирішено справу?

 

Задача 9.

У середній школі з гардеробу зникло пальто учня Бєло­ва. Директор школи Степанов, підозрюючи в крадіжі учня 8 класу 15-річного Сіденка, замкнув його в темній кладовці, заявивши, що він не буде відпущений, доки не зізнається та не поверне пальто. Занепокоєні тривалою відсутністю сина батьки Сіденка прийшли до школи і знайшли йо­го замкнутим. Вони звернулись до прокурора з заявою про притягнення Степанова до кримінальної відповідальності.

Чи міститься в діях Степанова склад злочину? Якщо так, то який?

Задача 10.

Директор магазину Барикін, знаходячись в гостях у Денисової, на грунті ревнощів побив підлеглого продавця Румянце­ва, спричинивши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії Барикіна кваліфіковані судом за ч. 2 ст. 365 КК України.

Чи обґрунтована така кваліфікація його дій?

 

Задача 11.

Михайленко, працюючи начальником транспортної дільниці металургійного комбінату, систематично пропонував деяким підлеглим йому водіям писати заяви про надання матеріальної допомоги, а одержані грошові суми передавати йому. Таким же чином діяв Михайленко і при преміюванні підлеглих працівників. У всіх випадках Михайленко пояснював, що одержані ним гроші будуть витрачені на проведення банкетів за участю осіб, які мають проводити технічний огляд автотранспорту, на подарунки до свят тощо. Вказані обставини знайшли підтвердження у справі.

Кваліфікуйте дії Михайленка.

 

Задача 12.

Крикун, працюючи завідувачем аптекою, прийняв Дубровську на посаду фасувальниці з окладом 300 грн. При цьому він домовився з нею, що вона буде працювати через день і за півставки. Поло­вину із нарахованих їй грошей (повної ставки) він передавав бухгалтеру Лисовській, яка обов’язки фасувальниці виконувала в інші дні, замість Дубровської. У табелі виходу на роботу Крикунов відзначив, що Дубровська нібито працювала всі дні.

Дії Крикуна кваліфіковані судом як службове підроблення за ст. 366 КК України.

Чи правильно кваліфіковані дії Крикуна?

 

Задача 13.

Оксентюк та Кирилюк, працюючи водіями-експедиторами, при транспортуванні цегли з заводу викрали 6 тис. шт. цегли та продали її мешканцям села. З метою приховати свої дії вони через два дні домовились з виконробом будівельно-монтажного управління Клименком і бригадиром того ж управління Коровіним про оформлення безтоварних накладних на одержання вказаної кількості цегли. За оформлення безто­варних накладних кожний з них одержав по 8 тис. грн.

Дії Клименка і Коровіна кваліфіковані судом як розкрадання майна та службове підроблення за ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Чи правильно кваліфіковані дії Клименка і Коровіна? Чи зміниться кваліфікація злочину, якщо їх дії було заздалегідь відомі Оксентюку та Кирилюку?

 

Задача 14.

Борисов, працюючи виконробом будівельно-монтажного управління, користуючись потребою громадян у будівельних матеріалах, примушував їх укладати договори-замовлення на виконання будівельних робіт, після їх оплати видавав будівельні матеріали (дахове залізо, шифер, ліс і т. ін.), а робіт не виконував. За невиконані роботи громадяни заплатили близько 4000 грн.

Кваліфікуйте дії Борисова.

 

Задача 15.

Відносно Юдіна, Ісаєва та інших осіб була поруше­на кримінальна справа за вчинення злісного хуліганства. Мати Ісаєва дізнавшись, що працівник пивного бару Чкоїдзе нібито може допомогти у справі звільнення від кримінальної відповідальності її сина, звернулась до нього. Чкоїдзе пообіцяв надати допомогу і з цією метою запропонував дати через нього хабара слідчому в сумі 2 тис. грн. Не маючи наміру будь-кому передавати гроші, Чкоїдзе одержану від Ісаєвої суму привласнив.

Дії Чкоїдзе кваліфіковані судом за ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.

Чи правильна така кваліфікація його дій?

 

ТЕСТИ

1. Суб’єктом злочинів у сфері службової діяльності може бути тільки:

а) іноземний турист;

б) іноземний громадянин, який керує фірмою в Україні;

в) іноземний громадянин – член офіційної делегації.

 

2. Іщенко тимчасово здійснював адміністративно-госпо­дарські обов’язки на приватному підприємстві. Він неналежно виконував ці обов’язки через несумлінне ставлення до них. Чи можна за таких умов притягнути Іщенка до кримінальної відповідальності:

а) ні, бо він не є службовою особою саме через тимчасове виконання адміністративно-господарських обов’язків;

б) можна, адже Іщенко хоча і тимчасово, але виконував адміністративно-господарські обов’язки;

в) за таких умов Іщенка притягнути до кримінальної відпо­відальності немає підстав через відсутність ознак об’єктивної сторони.

 

3. Громадянин іноземної держави, який керував фірмою в Україні, видавав співробітни-

кам фірми завідомо неправдиві документи. Чи є підстави для притягнення цієї особи до кри­мінальної відповідальності:

а) цю особу слід притягнути до кримінальної відповідаль­ності за підроблення документів (ч. 1 ст. 358 КК);

б) в діях цієї особи наявне службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК);

в) підстав для притягнення до кримінальної відповідально­сті цієї особи немає, бо вона не є службовою особою.

 

4. Авдошин, який відбував покарання у виправній колонії, виконував обов’язки бригадира. Через несумлінне ставлення Авдошина до виконання доручення, бригада не виконувала обсягу робіт, чим було завдано істотної шкоди колонії. Однак Авдошин письмово доповідав керівництву колонії про належ­ну діяльність бригади. Чи є підстави для притягнення Авдошина до кримінальної відповідальності за злочин у сфері службової діяльності:

а) немає;

б) в наявності службова недбалість (ч. 1 ст. 367 КК) та служ­бове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК);

в) в наявності злісна непокора вимогам адміністрації ви­правної установи (ст. 391 КК).

 

5. Заступник директора державного підприємства “Квант” Єгоров видав довідку своєму сину про те, що той протягом 2 місяців працював слюсарем на цьому підприємстві, хоча в дійсності син не працював. Пізніше син влаштувався на робо­ту в інше підприємство і відомості про роботу на ”Кванті” бу­ли записані в нову трудову книжку. Дайте кримінально-правову оцінку діям Єгорова:

а) в діях Єгорова наявне зловживання службовим стано­вищем (ч. 1 ст. 364 КК);

б) в діях Єгорова наявне службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК);

в) в діях Єгорова складу злочину немає через відсутність істотної шкоди охоронюваним інтересам.

 

6. Працівник прокуратури, неправильно розуміючи ін­тереси служби, вчинив зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду правам окремих громадян. Дії працівника прокуратури:

а) утворюють основний склад зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);

б) слід розцінювати як обставину, що змінює кваліфікацію в рамках цієї ж статті (ч. 3 ст. 364 КК);

в) слід розцінювати як такі, що вчинені в “інтересах служ­би”, складу злочину не містять.

 

ЗАНЯТТЯ № 2

 

1. Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК).

2. Відмежування перевищення влади або службових повноважень від злочину, передба-

ченого ст.364 КК.

3. Службове підроблення (ст. 366 КК).

3. Службова недбалість (ст. 367 КК). Відмежування від складу злочину, передбаченого

ст. 140 КК.

5. Співвідношення понять “хабарництво” і “корупція”.

Задача 1.

Леоненко, працюючи директором районної ГЕС, у порушення правил технічної експлуатації сільських електроустановок, не проводив регулярного огляду лінії електропередач, не перевіряв стану бандажів і заземлюючого обладнання, не вів обліку ремонтних робіг і не оформляв дорожніх листів. Знаючи про непридатність електричних опор, не ставив питания перед керівництвом КСП про їх заміну та ре­монт. Внаслідок указаних порушень і під впливом сильного вітру впало п’ять опор. Під одну з них потрапив учень середньої школи Рилєєв, який отримав опіки тіла, що призвели до ампутації лівої руки.

Кваліфікуйте дії Леоненка.

 

Задача 2.

В обов’язки касира Шолкової входило одержання грошей у банку та видача їх працівникам інституту і студентам, а також оформлення в зв’язку з цим прибутково-видаткових документів і складання відповідних звітів. Із Шолковою був укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Одержавши в банку 40 тис. грн., Шолкова в той же день видала 15 тис. грн., а решту грошей залишила в сейфі. Порушуючи вимоги нормативних актів про ведення касових операцій, Шолкова не вивела залишок коштів по касі, не склала касовий звіт. Вона не повідомила ректора інституту про наявність у сейфі великої суми грошей, не попередила про це нічного сторожа, що прийняв касу під охорону. Помітивши, що світлова сигналізація при зачиненні дверей каси не спрацювала, Шолкова не переконалася в справності звукової сигналізації. Своїми діями Шолкова не забезпечила схоронність довіреного їй майна, що було викрадено невстановленою особою .

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Шолкової.

 

 

Задача 3.

Вироком суду інспектор дорожньо-патрульної служби Юдін був засуджений за ч. 2 ст. 365 і ст. 128 КК. Його визнано винним у тому, що під час чергування з метою зупинки автомобіля ВАЗ під керуванням Жукова, він не оцінив належним чином ситуацію і застосував вогнепальну зброю. Юдін, не прицілюючись, вистрілив по автомобілю з автомата, внаслідок чого пасажирові, що сидів у ньому, були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння.

В апеляційній скарзі адвокат Юдіна порушив питання про закриття справи за відсутністю складу злочину. У скарзі вказується, що матеріалами справи доведене те, що, тікаючи від міліції, Жуков перевищив установлену швидкість, керував автомобілем у стані сп'яніння, не реагував на вимоги зупинитися з боку працівників міліції, що здійснювали переслідування з включеною світловою та звуковою сигналізацією. Автомобіль Жукова, рухаючись по місту в нічний час, мав несправні світлові сигнали. Адвокат вказав також, що матеріалами справи (протокол огляду автомобіля ВАЗ, висновок судово-балістичної експертизи) підтверджуються свідчення Юдіна про те, що він, зробивши декілька попереджувальних пострілів у повітря, стріляв з метою зупинити автомобіль і цілився в колеса.

Чи підлягає скарга задоволенню? Обґрунтуйте свою думку, посилаючись на положення ПВСУ та ККУ.

 

Задача 4.

Бабченка було визнано винним у тому, що, працюючи майстром ділянки РБУ тресту і приймаючи іспит у слюсаря 4 розряду Поліна на 5 розряд, шляхом вимагання одержав в останнього хабар у розмірі 500 грн. Бабченко дав Поліну завдання зробити розмітку шаблона для виготовлення штуцера, а коли Полін не справився, зажадав 500 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Бабченко і Поліна.

 

Задача 5.

Видаючи себе за позаштатного співробітника міліції і ревізора, Лукашин і Васільєв організували контрольні закупки на торгівельних підприємствах. Вони повідомили працівникам торгівлі Кущу та Ільчуку про нібито встановлені недоливи вина і загрожували неприємностями. Кущ та Ільчук передали Лукашину і Васильєву суму, рівну 70 н.м.д.г.

 

Задача 6.

Кирилюк, працюючи старшим зміни відділення міліції КПП митниці, одержав 300 доларів США за надання туристичній групі з Маріуполя сприяння при проходженні митного огляду і вивозі товарів понад установлені норми. Кирилюк був засуджений за ч. 1 ст. 368 КК.

В апеляційній скарзі адвокат порушив питання про перекваліфікацію дій засудженого на ст. 364 КК і зниження покарання. У скарзі вказується на те, що Кирилюк не мав службових повноважень контролювати пропуск через митний кордон транспортних засобів, здійснював лише попередню перевірку і не робив у документах позначок, обов’язкових для працівників митниці.

 

Задача 7.

Остафійчук, працюючи директором ЖЕУ-5, одержав від Смірнової суму, рівну 30 н.м.д.г., за сприяння при оформленні реєстрації. Гроші Смірнова передала безпосередньо Остафійчуку, який стверджував, що гроші призначені для передачі його тітці, яка нібито погодилася “прописати” Смирнову в себе.

Остафійчук був засуджений за одержання хабара. Чи правильно вирішено справу? Кваліфікуйте дії Остафійчука із посиланням на положення ПВСУ та ККУ.

 

Задача 8.

До Філінова, комерційного директора приватного підприємства, що займалося виготовленням меблів, звернулася Полякова з проханням підібрати для виготовлення її замовлення коштовну породу деревини і прискорити виготовлення замовлених нею меблів. За це вона пообіцяла Філінову 200 доларів США. Директор, одержавши валюту, виконав її прохання.

 

Задача 9.

Завідуючий магазином міськкоопторгу Кириєнко придбав у експедитора маслозаводу 800 кг викраденого вершкового масла. Гроші за масло з розрахунку 10 грн. за кг Кириєнко вилучив з виручки магазину. Масло було продане через магазин по ціні 15 грн. за кг. Вилучені раніше в магазині гроші Кириєнко вніс у касу, а різницю обернув на свою користь.

Кваліфікуйте дії Кириєнка.

Задача 10.

Начальник міжрайонної контори “Союздрук” Вольський і старший бухгалтер Демченко, дізнавшись, що три кіоскери розтратили 1000 грн., матеріали про розкрадання в слідчі органи не передали, а вжили заходів щодо відшкодування шкоди та приховування самого факту роз­крадання. Гроші, які кіоскери вносили як відшкодування завданої шкоди, були оформлені Вольським і Демченком як виручка від торгівлі в кіосках.

 

Задача 11.

Малиновський, працюючи заступником начальника райвідділу внутрішніх справ та розглядаючи матеріали про вчинення дрібного хуліганства, протягом січня – квітня віддав розпорядження не направляти повідомлення за місцем роботи Асадова, Романенка та ін. (всього 16 осіб). Згодом Асадов запропонував Малиновському рулон лінолеуму, для використання при ремонті його службового кабінету, від чого Малиновсь­кий відмовився. Асадов залишив лінолеум у кабінеті у відсутність Малиновського. Малиновський згодом передавав лінолеум для ремонту школи.

Дії Малиновського кваліфіковані судом за ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Чи обґрунтована така кваліфікація його дій?

Задача 12.

Прокопенко, працюючи за сумісництвом позаштатним страховим агентом, оформив “заднім числом” договір страхування домашнього майна для Донченка і Алексєєва, в яких внаслідок пожежі згоріли належні їм на праві особистої власності будинки. За попередньою домовленістю після одержання страхових платежів кожний з них вручив Прокопенку по 100 грн.

Дії Прокопенка кваліфіковані судом за ч. 2 ст. 368, ст. 366 КК України.

Чи обґрунтована така кваліфікація його дій?

Задача 13.

Муратов, працюючи машиністом тепловоза, рухаючись за маршрутом, застосував негайне гальмування та зупинив поїзд у зв’язку з порушенням робітниками правил проведення дорожніх робіт і дистанції шляху. За обіцянку не повідомляти про причину зупинки поїзда від майстра Єгорова і бригадира Ісаченка, винних в аварійній ситуації, він отримав 1 тис. грн.

Визнавши Муратова службовою особою і винним в одержанні хаба­ра, суд опирався на службову інструкцію локомотивної бригади, згідно з якою машиніст тепловоза є відповідальною особою на локомотиві, його вказівки обов’язкові для членів локомотивної бригади, він зобов’язаний забезпечувати безпеку руху, виконувати розпорядження чергових диспетчерів.

Чи обґрунтоване рішення суду і чи правильна така оцінка дій Муратова?

Задача 14.

Мусієнко, працюючи директором заводоуправління будматеріалів та використовуючи свій відповідальний службовий стан, за надання кімнати в гуртожитку працівнику заводоуправління Пономаренку та членам його сім’ї одержав від останнього 300 грн., а згодом від дружини Пономаренка – пляшку коньяку вартістю 30 грн.

Кваліфікуйте дії Мусієнка.

Задача 15.

Проведеною ревізією на овочевій базі було виявлено нестачу продуктів на суму 12 тис. грн. Причиною цього було неналежне ставлення завідуючої базою Ушакової до зберігання та обліку продуктів харчування: температура у приміщеннях з овочами не відповідала нормам; не завжди оформлявся належним чином відпуск продуктів; в документах помилково проставлялись їх ціна та кількість.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Ушакової. Відповідь поясніть.

ТЕСТИ

1. Перевищення влади або службових повноважень має місце, коли службова особа:

а) умисно, з корисливих мотивів використала своє службо­ве становище всупереч інтересам служби і це заподіяло істот­ну шкоду інтересам окремих громадян;

б) умисно, неправильно розуміючи інтереси служби, одно­особове прийняла рішення, яке могло бути прийняте тільки колективно, і це заподіяло істотну шкоду інтересам окремих осіб;

в) умисно прийняла рішення, яке могло бути прийнято тіль­ки вищестоящим органом.

 

2. Визнання особи службовою:

а) це прерогатива тільки органу досудового слідства:

б) це може відбутися тільки за спеціальним рішенням суду;

в) здійснюється відповідним органом, виходячи із викону­ваних особою функцій.

 

3. Поняття службової особи дано:

а) в КК України;

б) в Законі “Про міліцію”;

в) в Конституції України.

 

4. Службова особа з використанням влади перешкоджа­ла здійсненню виборчого права. Такі дії:

а) слід кваліфікувати лише як перешкоджання здійсненню виборчого права, вчинене службовою особою з використанням влади або службового становища (ч. 2 ст. 157 КК):

б) слід кваліфікувати як зловживання владою або службо­вим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);

в) слід кваліфікувати як перешкоджання здійсненню вибор­чого права, вчинене службовою особою з використанням влади або службового становища (ч. 2 ст. 157 КК) та зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК).

 

5. При проведенні в державному підприємстві ревізії бу­ло виявлено нестачу. З метою приховати її працівник складу, який не є службовою особою, запропонував ревізору хабар 500 доларів США, які спеціально помітив з наміром викрити ревізора як хабарника. Ревізор відмовився прийняти хабар. Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого працівником складу:

а) дії працівника складу утворюють провокацію хабара (ч. 1 ст. 370 КК);

б) дії працівника складу утворюють закінчений замах на давання хабара (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК);

в) дії працівника складу злочину не утворюють.

 

6. Обвинувачений у вчиненні злочину під час перебуван­ня в кабінеті слідчого непомітно залишив на столі під папера­ми для чорновиків конверт з грошима, адресований слідчому, щоб той закрив справу. Слідчий не звернув увагу на конверт, і той залишився на столі. Пізніше під час прибирання цей кон­верт разом з папером для чорновиків викинули на смітник. Дії обвинуваченого:

а) утворюють замах на давання хабара (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК);

б) складу злочину не містять, оскільки слідчий конверт з грошима не отримав;

в) містять готування до давання хабара (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 369 КК).

 

7. Для прискорення вирішення своєї справи Юхименко дав директору підприємства хабар. Факт давання хабара було викрито і порушена кримінальна справа. Під час допиту Юхи­менко визнав, що хабар дав. Чи є підстави для звільнення Юхименка від кримінальної відповідальності за давання ха­бара?

а) є, оскільки Юхименко добровільно заявив при допиті про факт давання ним хабара;

б) немає, Юхименко повинен нести відповідальність за да­вання хабара (ч. 2 ст. 369 КК);

в) є підстави для звільнення Юхименка від кримінальної відповідальності за давання хабара лише за умови, що Юхи­менко в ході досудового слідства буде активно сприяти викрит­тю директора.

ЗАНЯТТЯ № 3

1. Аналіз основного складу злочину “одержання хабара” (ст. 368 КК): предмет, об’єктивна сторона і суб’єктивна сторона.

2. Відмежування одержання хабара від суміжних складів злочинів, інших правопорушень і кваліфікація за сукупністю.

3. Кваліфікуючі ознаки одержання хабара. Поняття і правове значення вимагання хабара.

4. Давання хабара (ст. 369 КК). Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за давання хабара.

5. Провокація хабара (ст. 370 КК). Проблема відмежування цього злочину від правомірних оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення хабароодержувачів.

 

Задача 1.

Завідувачка рентгенкабінету Кухтіна та рентгентехнік залізничної лікарні Куропаткін за домовленістю систематично одержували від громадян гроші за проведення рентгеноскопії та рентгенографії. Протягом чотирьох років Кухтіна та Куропаткін таким шляхом одержали 22 тис. грн. Гроші їм давали не залізничники і не члени їхніх сімей, яких вони повинні були обслуговувати, а сторонні особи.

Чи є Кухтіна і Куропаткін службовими особами? Як слід кваліфікувати їхні дії?

 

Задача 2.

Проти Дунського, який працював начальником станції по боротьбі з хворобами тварин, було порушено кримінальну справу в зв’язку з обвинуваченням його в розкраданні коштів та зловживанні службовим становищем. Дізнавшись про це, той пішов до районного відділу внутрішніх справ, зайшов до кабінету слідчого Суржко і, коли вона вийшла, поклав у кишеню її пальта 2 тис. грн. Після цього він зайшов до кабінету оперуповноваженого Скорича, якийсь час розмовляв з ним про свою справу, а потім підійшов до вішалки і непомітно поклав у кишеню його пальта 1,5 тис. грн. Дунський намагався вийти з кабінету, але був затриманий Скоричем, який у присутності понятих склав акт про те, що трапилось.

Кваліфікуйте дії Дунського. Чи є у поведінці Скорича та Суржка склад злочину одержання або провокація хабара?

 

Задача 3.

Начальник районного шляхового відділу Хащенко та технік Асін для швидкого виконання робіт і одержання премій оплачували працю робітників по завідомо підвищених розцінках, переплативши їм 75 тис. грн.

 

Задача 4.

Обіймаючи посаду доцента кафедри вищої математики одного з державних інститутів, Зінкевич 17 та 18 січня одержав за виставлення позитивних оцінок за іспит з вищої математики від шести студентів по 50 доларів США з кожного та три пляшки шампанського.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Зінкевича.

 

Задача 5.

Закрійник ательє по пошиттю жіночого одягу Сардаєв систематично брав від замовниць певні суми понад вартість пошиття за “якісне” і “дострокове” виготовлення одягу.

Чи є Сардаєв службовою особою? Дайте кримінально-правову оцінку його діям.

 

Задача 6.

Вироком суду Сокуру засуджено за ч. 2 ст. 368 КК за ознакою повторності. Його визнано винним у тому, що, працюючи завідувачем хірургічного відділення центральної районної лікарні, він протягом року неодноразово одержував хабарі від громадян, які перебували у лікарні, та їх родичів за якісне проведення ним операцій і забезпечення персоналом лікарні відповідного догляду за хворими.

Чи правильно винесено вирок? Обґрунтуйте власну позицію.

Варіант. Сокура, обіймаючи посаду головного лікаря, протягом декількох років створював для громадян, які мали потребу в стаціонарному лікуванні, штучні перепони, посилаючись на відсутність вільних місць у лікарні, чим примушував хворих і їх родичів передавати йому за госпіталізацію матеріальні цінності. Всього Сокура отримав суму, рівну 550 н.м.д.г.

 

Задача 7.

Лобанов, працюючи дільничним інспектором міліції і використовуючи своє службове становище, шляхом вимагання систематично одержував від громадян грошові винагороди. Маючи у своєму провадженні матеріали про правопорушення, Лобанов починав переговори з особами, відносно яких велася перевірка, і пропонував їм сплатити штраф як покарання за правопорушення, а щоб у цих осіб не виникло сумнівів у законності його дій, Лобанов пропонував їм розписатися у документі про сплату штрафу і оголошував складені ним підроблені постанови про накладення штрафу, які пізніше знищував. Отримані таким шляхом під виглядом грошових штрафів кошти Лобанов привласнював, а в порушенні кримінальних справ відмовляв. Всього Лобанов з 5 громадян одержав суму, рівну 70 н.м.д.г.

 

Задача 8.

Вироком суду Міхнов був засуджений за ч. 2 ст. 368 КК за те, що, працюючи інспектором відділу дорожньої міліції, одержав від Бєляєва 40 американських доларів за повернення без сплати штрафу вилученого раніше посвідчення водія. З матеріалів кримінальної справи випливає, що про пропозицію Бєляєва передати йому долари Міхнов до здійснення дій повідомив в прокуратуру, службові особи якої відповідним чином позначили 2 купюри по 20 доларів.

 

Задача 9.

Мусаєв, видаючи себе за адвоката, отримав від Шавло 2 тис. доларів США, обіцяючи останній добитись звільнення її чоловіка від кримінальної відповідальності. Гроші, за словами Мусієва, призначались для судді, який повинен був розглядати справу.

Варіант. У розмові з Шавло Мусаєв не уточнював, для кого призначались гроші. Шавло показала, що іноземну валюту вона передала особисто Мусаєву як винагороду за виконання ним функцій захисту під час судового процесу.

 

Задача 10.

Інженер Сухий працював на одному з заводів міста. Використавши підроблений диплом про закінчення вузу, він влаштувався на роботу директором заводу в іншому місті, одержавши підйомні та проїзні на дружину і двох дітей, які постійно проживали в тому місті, де Сухий одержав місце ди­ректора, і нікуди звідти не виїжджали. Крім того, Сухий, вже як директор заво­ду, дав вказівку виплатити своїй дружині Ромашевській по лікарняному лист­ку за післяпологовий період 505 грн., хоча вона на заводі не працювала.

Кваліфікуйте дії винних.

 

Задача 11.

У районному суді розглядалась кримінальна справа відносно сина Зінченка по обвинуваченню його в крадіжці. Перед початком судового засідання Зінченко зайшов до помічника прокурора Гуренка і став з’ясовувати, яке покарання може бути призначене синові. Останній відповів, що питания про міру покарання вирішує суд. Син Зінченка був засуджений того ж дня до покарання, про яке просив державний обвинувач Гуренко. Сприйнявши призначене покарання як справедливе та вважаючи, що Гуренко вплинув на призначення міри покарання синові в знак подяки Зінченко намагався вручити йому 500 грн. у його службовому кабінеті, але від одержання грошей Гуренко відмовився.

Дайте оцінку діям Зінченка.

Задача 12.

Волощенко, працюючи завідуючим фермою ТОВ “Жнива”, протягом червня – серпня одержував від громадян гроші за прийом від них великої рогатої худоби в товариство. Встановлено одержання ним грошей за вчинення вказаних дій від 10 осіб. По справі встановлено, що одержані гроші Волощенко використав на придбання різного інвентарю для ТОВ “Жнива”.

Дії Волощенка кваліфіковані судом за ч. 2 ст. 368 КК України за ознакою повторності.

Чи обґрунтована така кваліфікація його дії?

 

Задача 13.

Скоробагатов, працюючи директором друкарні, погодився видати два телефонних довідники за умови одержання винагороди по 500 грн. за кожний довідник. Не маючи при собі всієї суми грошей Ан­тонов, автор довідників, вручив Скоробагатову спочатку 100 грн., згодом 200 грн, а через деякий час ще 200 грн.

 

Задача 14.

Проведеною ревізією в продмазі було виявлено недостачу товарів на велику суму. Причиною цього було безвідповідальне ставлення завідувача магазину Гамалії до зберігання й обліку товарів та мішкотари: тару здавали на склад сільського споживчого товариства несвоєчасно; не завжди оформляли належним чином відпуск товарів; в документах неправильно проставлялись їх ціна й кількість.

Кваліфікуйте дії винного.

 

Задача 15.

Завідувач навчальної частини технологічного інституту Зайкова за хабарі надавала “допомогу” громадянм у вступі до інституту. За кожний вступ до інституту вона брала 5 тис. грн. Сєдова, знаючи про це, принесла і дала Зайковій 10 тис. грн. З них 5 тис. грн. призначались за вступ до інституту її сина, і 5 тис. грн. – племінниці. Сєдова передала Зайковій свої гроші. Її сестра обіцяла повернути свою частку за дочку.

Кваліфікуйте дії Зайкової і Сєдової.

 

ТЕСТИ

1. Кирилін передав працівникові податкової інспекції хабар в сумі 50 доларів США, обіцяючи через три дні “до­нести” останні 450 доларів США із обіцяних. Після отриман­ня 50 доларів США інспектора затримали. Його дії утво­рюють:

а) одержання хабара (ч. 1 ст. 368 КК);

б) закінчений замах на одержання хабара (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 368 КК);

в) готування до одержання хабара (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 368 КК).

 

2. Лавриненко попросив Міщенка передати хабар для службової особи, що той і зробив. Дії Міщенка:

а) складу злочину не містять;

б) є пособництвом у даванні хабара (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 369 КК);

в) є приховуванням злочину (ч. 1 ст. 369 КК).

 

3. Слідчий прокуратури при проведенні допиту підоз­рюваного з метою одержання “бажаних” показань побив його, заподіявши легкі тілесні ушкодження. Дії слідчого про­куратури:

а) є перевищенням службових повноважень, що супрово­джувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК);

б) складу злочину не містять, оскільки вчинені в інтересах розслідування;

в) є примушуванням давати показання із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 373 КК).

 

4. Службовими особами, які займають особливо відпові­дальне становище, є:

а) слідчий;

6) судді;

в) керівник Державного секретаріату України.

 

5. Чичко, представившись працівником податкової міліції, почав вимагати гроші у приватного підприємця Котова. Остан­ній, не знаючи, що Чичко насправді не є співробітником подат­кової міліції, але бажаючи уникнути можливих неприємностей у майбутньому, віддав тому 300 доларів США. Дайте кримі­нально-правову оцінку діям Чичка:

а) дії Чичка є одержанням хабара, поєднаного з вимаган­ням (ч. 2 ст. 368 КК);

б) дії Чичка є замахом на провокацію хабара (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 370 КК);

в) дії Чичка складу злочину у сфері службової діяльності не містять,

 

6. Службова особа перевищила свої службові повнова­ження, що призвело до самогубства потерпілого. Дії службо­вої особи слід кваліфікувати як:

а) перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК);

б) доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 КК);

в) такі, що складу злочину не містять.

 

7. Службова особа перевищила службові повноваження і необережно заподіяла смерть потерпілому. Дії службової особи слід кваліфікувати як:

а) вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК);

б) перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки (ч. З ст. 365 КК);

в) службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК).

ТЕМА 18: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у… Закон України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 1 грудня 1994 р.

ЗАНЯТТЯ № 1

1. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 КК). Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК).

2. Втручання в діяльність судових органів (ст. 376 КК). Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 377 КК).

3. Злочини, пов’язані із заходами безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. ст. 380, 381 КК).

4. Невиконання судового рішення (ст. 382 КК).

5. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК).

6. Завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК).

Задача 1.

Суддя районного суду Сидорчук одержав матеріали про дрібне хуліганство, скоєне Васильєвим. Уважно вивчивши матеріали справи, суддя дійшов висновку про те, що в діях Васильєва наявні ознаки складу злочину, передбачені ч. 1 ст. 296 КК. Сидорчук повідомив про це Васильєва. Останній почав просити не застосовувати кримінальне покарання, обіцяв віддячити матеріально. Сидорчук не порушив стосовно Васильєва кримінальної справи, а обмежився винесенням постанови про накладання адміністративного стягнення у вигляді арешту на 15 діб. Звільнившись з-під арешту, Васильєв передав Сидорчуку 300 доларів США.

 

Задача 2.

П’яний Суржан забув в електричці піджак, у кишені якого знаходилась отримана місячна зарплата. Для того, щоб уникнути неприємностей вдома, він звернувся до РУВС із заявою про те, що він був пограбований двома невідомими.

Варіант. Викладене в заяві Суржан підтвердив під час допиту після порушення кримінальної справи по факту пограбування.

 

Задача 3.

Домовившись утекти з ВТК особливого режиму, де вони відбували покарання, Сарич і Зернюк виготовили фінський ніж, убили їм конвоїра – військовослужбовця внутрішніх військ, заволоділи його автоматом і вибігли за межі колонії. При затриманні вони вчинили збройний опір, поранивши 2-х співробітників ВТК.

 

Задача 4.

Зайчук подала до прокуратури заяву про те, що Пишний вступив у статеві зносини з її 12-річною донькою Любою. По цьому факту прокурор порушив кримінальну справу. Слідчий Москалюк, якому була передана справа, відчуваючи особисту ворожість до Пишного, умовив потерпілу Любу дати свідчення про те, що Пишний її зґвалтував. Одержавши такі свідчення, Москалюк звинуватив Пишного у вчиненні зґвалтування.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Пишного, Люби, Зайчук і Москаленка.

 

Задача 5.

Чугунов був засуджений за ч. 2 ст. 121 КК. Серед очевидців злочину був Петров, який під час досудового слідства повідомив про всі обставини здійснення злочину .

Під час судового розгляду Петров почав стверджувати про те, що по цій справі він нічого не знає. Як з’ясувалось, Чугунов пообіцяв виколоти Петрову очі і відрізати язик, якщо той не буде “тримати його за зубами”.

 

Задача 6.

Співмешканець Кописової Соснін під час сварки на ґрунті особистих неприязних відносин біля їдальні скоїв навмисне вбивство Рудометова. Кописова була присутня на місці події, після убивства вирвала в Сосніна ніж з рук і сховала його. На першому допиті Кописова не повідомила слідчому про те, що Рудометова вбив Соснін, що вона сховала знаряддя злочину.

Кописова була засуджена за дачу завідомо неправдивого показання. Оцініть вирок суду в частині кваліфікації дій Кописової.

Варіант. Кописова – дружина Сосніна.

 

Задача 7.

Під час сварки Сердюк А. кухонним ножем заподіяв своїй дружині Сердюк Д. середньої тяжкості тілесне ушкодження, у зв’язку з чим було порушено кримінальну справу за ст. 122 КК. На неодноразові виклики слідчого для дачі показань потерпіла не з’являлась, відмовляючись приймати повістки. У зв’язку з цим слідчий Сліньков виніс постанову про привід Сердюк Д. Постанову було виконано. Слідчому Сердюк Д. заявила, що вона відмовляється давати показання, не бажає засудження чоловіка, а міліція повинна займатися пошуком дійсних злочинців, а не розбирати сімейні конфлікти.

Вирішить питання про кримінальну відповідальність Сердюк Д.

 

Задача 8.

Кірімов і Задіров за домовленістю між собою вирішили викрасти пряжу з килимової фабрики. З цією метою Кірімов через огорожу проникнув на територію фабрики, зламав металевим предметом замки на дверях складу, виніс зі складу 10 тюків пряжі загальною вагою 210 кг на суму, що перевищує 120 н.м.д.г. Викрадене Кірімов через огорожу передав Задірову. Разом вони перенесли тюки пряжі на певну відстань від фабрики. Потім Кірімов викликав свого знайомого водія Латишева, щоб той на автомашині допоміг їм перевезти викрадене. Усі разом вони завантажили пряжу, привезли її в будинок Кірімова, де і були затримані під час зважування пряжі.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Латишева.

 

Задача 9.

Чайченко, Пащенко, Кириченко і Комаров, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, їхали на автомобілі під керуванням Пащенко. Між Кириченкоv і Комаровим виникла сварка, у ході якої Кириченко вдарив Комарова кулаком в обличяя і зламав йому щелепу. Оскільки на вимогу Чайченка припинити бійку Кириченко не реагував, Чайченко і Комаров стали бити Кириченка, а потім за допомогою Пащенко з помсти вбили Кириченка, а труп сховали. Для того, щоб уникнути відповідальності за вчинене, вони, попередньо домовившись і узгодивши свої показання, під час слідства та у суді стверджували, що щелепу Комарову зламав Чайченко. На підставі цих показань і самообмови Чайченко останній був засуджений за ст.122 КК.

Під час розслідування кримінальної справи про вбивство Кириченка були встановлені дійсні обставини вчинення злочину, тому вирок у відношенні Чайченка за ст.122 КК було скасовано, а справу про заподіяння Комарову середньої тяжкості тілесних ушкоджень було припинено в зв’язку зі смертю винного.

Хто із зазначених у задачі осіб повинен бути притягнутий до відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань? Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 10.

Павлюк, довідавшись про здійснення її сином Анатолієм під час сварки і бійки вбивства однокласника Крамаря, змила кров з одягу сина і спалила закривавлену хустку.

Вирішить питання про кримінальну відповідальність Павлюк.

Варіант. Убивство потерпілого було вчинено з хуліганських спонукань, про що Павлюк не знала.

 

Задача 11.

У відношенні Григор’євої, яка працює завскладом, було порушено кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 191 КК. З метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна майно Григор’євих було описано слідчим, який передав його на відповідальне зберігання чоловіку обвинувачуваної Григор’єву, попередивши останнього про відповідальність за розтрату або приховування цього майна. Незважаючи на попередження, Григор’єв автомобіль “Москвич” перегнав у гараж свого знайомого Кокоши, пояснивши йому це тим, що в його, Григор’єва, гаражі йде ремонт.

Варіант. Кокоша знав про дійсні причини перегону автомобіля.

 

Задача 12.

Рудницький був допитаний як свідок у справі про розкрадання державного майна у великих розмірах. 3 метою уникнути виклику в суд, він назвав слідчому вигадану адресу свого місця проживан­ня. При розгляді справи в суді Рудницькому на вказану ним адресу тричі направлялись викличні повістки в суд як свідка. Однак він у суд не з’являвся. Встановивши місце роботи Рудницького, суд виніс ухвалу про його примусовий привід як свідка.

Вирішіть питання про відповідальність Рудницького. Чи правомірні дії суду?

Задача 13.

Після ліквідації підприємства, що орендувало будинок у центрі міста, на будівлю з’явилось кілька претендентів, в тому числі міський суд та дитяча музична школа. В той же час в провадженні суду знаходилась цивільна справа про поділ майна між директором музичної школи Борисюком та його колишньою дружиною. Голова суду Тімофєєв зустрівся з Борисюком і сказав йому, що коли той відмовиться від претензій на будинок, то суд винесе рішення, сприятливе для нього особисто. Борисюк погодився. Тімофєєв, розглядаючи цю справу в судовому засіданні, виніс рішення, відповідно з яким Борисюк отримав право на переважну частину майна та всю квартиру, яку раніше займав разом з дружиною, хоча насправді вони мали рівні права.

Задача 14.

Шевчук, відбуваючи покарання у ВТК загального ре­жиму, був відпущений адміністрацією ВТК додому через сімейні обставини (тяжке захворювання матері) строком на 7 діб без урахування часу на дорогу. Після закінчення вказаного строку Шевчук вирішив поїхати на од­ну добу до своєї знайомої, а потім повернутись у ВТК. Коли Шевчук приїхав до знайомої, він того ж дня був затриманий працівниками міліції.

Вирішіть питання про відповідальність Шевчука.

Задача 15.

Слідчий Герасименко, розслідуючи злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК, описав майно обвинуваченого і наклав на нього арешт. Це майно було передане на зберігання обвинуваченому Литовченку. При цьому в останнього була взята охоронна розписка. Виконуючи вирок суду, державний виконавець почав вимагати у Литовченка пред’явити йому описане майно. Останній заявив, що частину майна на суму 5 тис. грн. він продав з метою погашения заборгованості по аліментах, оскільки він останній рік ніде не працював за станом здоров’я.

Чи підлягає Литовченко кримінальній відповідальності?

 

ТЕСТИ

1. Працівник правоохоронного органу прибув на квартиру Тишка з метою здійснення його приводу. Постанови про при­від не мав, а наказав Тишкові слідувати за ним. Тишко відмо­вився. Після цього працівник здійснив примусовий привід.

Дії працівника правоохоронного органу:

а) не утворюють складу злочину;

б) є завідомо незаконним приводом (ч. 1 ст. 371 КК України);

в) є зловживанням владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 364 КК України).

 

2. Працівник міліції отримав повідомлення про вчинення бійки. Прибувши на місце події, він затримав Акулова, який кинувся тікати, побачивши міліціонера. Акулов був доставле­ний до відділу внутрішніх справ. З’ясувалось, що Акулов не причетний до правопорушення.

Дії працівника міліції:

а) є завідомо незаконним затриманням (ч. 1 ст. 371 КК України);

б) складу злочину не утворюють;

в) є зловживанням владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 364 КК України).

 

3. Працівник правоохоронного органу, який до порушення кримінальної справи проводив перевірку матеріалів за заявою потерпілого про крадіжку його майна, незаконно примусив затриману ним особу давати показання. Ця особа змушена себе обмовити. За матеріалами перевірки була порушена кримінальна справа.

Дії працівника правоохоронного органу:

а) є примушенням давати показання (ч. 2 ст. 373 КК України);

б) є зловживанням владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 364 КК України);

в) є перевищенням влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України).

 

4. Суб’єктом притягнення завідомо невинного до кримі­нальної відповідальності (ст. 372 КК України) не є:

а) особа, яка проводить дізнання в справі;

б) особа, яка проводить досудове слідство в справі;

в) особа, яка проводить перевірку за заявою потерпілого до порушення кримінальної справи.

 

5. Яке покарання не може бути застосоване до особи, яка порушила право на захист (ч. 1 ст. 374 КК України):

а) виправні роботи;

б) штраф;

в) арешт.

 

6. Близьким родичем судді не може бути визнано:

а) усиновлену ним особу;

б) онука;

в) рідного брата дружини.

 

7. Заподіяння судді легкого тілесного ушкодження при по­сяганні на його життя слід кваліфікувати:

а) як посягання на життя судді (ст. 379 КК України);

б) як замах на посягання на життя судді (ч. 2 ст. 15, ст. 379 КК України);

в) як умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України).

 

8. Службова особа органу, на який покладено функції за­безпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, не прийняла рішення щодо заходів безпеки свід­ка, якому погрожували розправою у випадку відмови від дачі потрібних показань. Лише завдяки тому, що свідок сам сховав­ся від переслідувачів, він не постраждав.

Дії службової особи:

а) є невиконанням заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. 380 КК України);

б) є службовою недбалістю (ч. 1 ст. 367 КК України);

в) складу злочину не містять.

 

9. Керівник приватного підприємства Промов, ігноруючи факт позбавлення Коконова права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, призначив його на посаду, яку той займати не міг.

Дії Громова:

а) утворюють невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382 КК України);

б) складу злочину не містять;

в) є зловживанням службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

 

10. Суб’єктом розголошення відомостей про заходи без­пеки щодо особи, взятої під захист (ст. 381 КК України), не є:

а) особа, взята під захист;

б) службова особа, якою прийнято рішення про заходи без­пеки;

в) близький родич особи, взятої під захист.

ЗАНЯТТЯ № 2

1. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи (ст. 391 КК). Дії, що дезорганізують роботу виправних установ (ст. 392 КК).

2. Втеча з місць позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК).

3. Порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК).

4. Втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК). Порушення правил на захист (ст. 374).

5. Злочини, пов’язані із посяганням на життя, здоров’я, майно захисника чи представника особи (ст. ст. 398 – 400 КК).

6. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК).

7. Приховування злочину (ст. 396 КК).

Задача 1.

Осинцев, знаючи про вчинений Хлєбовим розбійний напад, прийняв від нього на збереження речі, відібрані в потерпілої, збув їх і поділив виручені гроші з Хлєбовим.

 

Задача 2.

Засуджений за особливо злісне хуліганство Кулик, працюючи в столовій виправної колонії, розтратив цукор. На раді загону з викриттям його злочинних дій виступив засуджений Котов. З помсти за це Кулик пізніше ударив його ножем, заподіявши проникаюче поранення грудної клітки.

Варіант. внаслідок поранення Котов помер.

 

Задача 3.

Стрілець охорони Пєтров зробив зауваження засудженому Піткіну, що ухилявся від роботи, на що той не відреагував. Коли Пєтров удруге зажадав продовжити роботу, Піткін в грубій формі відмовився виконати його вимогу. Скориставшись ситуацією і виниклим шумом, засуджений Моторов підійшов ззаду і вдарив Пєтрова каменем по голові, після чого разом з Піткіним здійснив утечу .

 

Задача 4.

Будучи притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК, Семашко з метою по­мсти слідчому Морозу за несприятливий для нього хід слідства, звернувся до прокурора району із заявою про те, що Мороз та інший слідчий – Белера, побили його, спричинивши струс мозку. Для достовірності заяви Семашко звертався у медичні заклади із скаргою на головний біль і т. ін. Тим самим він звинуватив слідчих у скоенні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК (перевищення службових повноважень, що супроводжувалось насильством).

Дайте правову оцінку діям Семашка.

 

Задача 5.

Учень енергомеханічного технікуму Трубін і його друг Уткін під час канікул відпочивали в селі, де проживала мати Трубіна. Одного разу вони знайшли в лісі пістолет. Трубін звів курок і в жарт прицілився в друга. У цей момент позаду хтось вискочив на галявину. Від несподіванки Трубін натиснув на курок і пострілом Уткін був убитий. Злякавшись, Трубін прибіг додому і розповів усе матері, яка наказала мовчати про те, що трапилось, а сама, узявши лопату, пішла до місця події, де і закопала труп Уткіна.

Вирішіть питання про кримінальну відповідальність Трубіна та його матері.

 

Задача 6.

Бурчак увечері сидів на ґанку свого будинку. У цей час десь на вулиці почулсь лементи: “Тримай убивцю!”, “Тримай бандита!”, і через деякий час на дорозі показалась людина, яка тікала. Побачивши відкриті двері будинку Бурчака, переслідуваний пробіг повз останній у будинок. Бурчак на це ніяк не відреагував і нічого не сказав працівникам міліції, які пробігали мимо.

Кваліфікуйте дії Бурчака.

 

Задача 7.

Борзов, викликаний на допит до слідчого як свідка з приводу одного убивства, знаючи, що це убивство скоїв його найближчий друг Касінцев і, бажаючи відвести від нього підозри, заявив слідчому, що злочин у дійсності скоїв ні до чого не причетний Візерук.

Варіант. Бозров з жалості до Касінцева всю провину взяв на себе, укривши тим самим справжнього злочинця.

 

Задача 8.

Слідчий Тимощук під час допиту Федика, затрима­ного за грабіж, умовив останнього взяти на себе вчинені раніше на території району ще два грабежі, які були нерозкриті. Він пообіцяв Федику, що всіляко буде сприяти призначенню судом найбільш м’якої міри покарання. Федик прийняв пропозицію слідчого і був засуджений за ч. 2 ст. 186 до шести років позбавлення волі.

Після винесення вироку у скарзі в апеляційну судову інстанцію Федик заявив, що вчинив тільки один грабіж, а стосовно інших він себе оговорив, оскільки повірив слідчому Тимошуку, що у такому разі йому буде призначена більш м’яка міра покарання.

Кваліфікуйте дії слідчого Тимощука.

 

Задача 9.

Козловський і Ізмайлов, засуджені за бандитизм, відбували покарання у виправній колонії суворого режиму. Тривалий час вони дотримувались злочинних традицій, відмовлялись від роботи, активно протидіяли адміністрації колонії. За порушення режиму засуджені двічі переводились у в’язницю, неодноразово переводились в примішення камерного типу. Один раз Козловский заявив Ізмайлову, що йому набридло таке життя, і висловив намір надалі дотримуватись правил. Ізмайлов став обвинувачувати його в зраді, а потім задушив його.

Задача 10.

Увечері в чергову частину райвідділу внутрішніх справ міліцінери ППС доставили Винничука, якого було затримано у зв’язку з тим, що за прикметами він був схожий на Федченка, який розшукувався за вчинення грабежу.

Не дивлячись на те, що затриманий пред’явив посвідчення на прізвище Винничука, вказав місце свого проживания, черговий Тищенко вирішив потримати його до ранку, щоб наступного дня працівники карного розшуку встановили причетність затриманого до вчинення грабежу. При цьому ніяких документів про затримання він не оформляв.

Наступного дня під час перевірки було встановлено, що Винничук ніякого відношення до грабежу не мае.

Кваліфікуйте дії Тищенка.

Задача 11.

Суддя Власенко розглядав кримінальну справу по обвинуваченню Адамовича за ч. 2 ст. 185 КК. Незважаючи на те, що Адамо­вич раніше був неодноразово засуджений за крадіжки державного майна, суддя Власенко призначив міру покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з іспитовим строком на три роки. Вирок був опротестова­ний прокурором м. Києва і скасований Київським міським судом.

Додатково було встановлено, що дружина підсудного передала через адвоката Трошина судді Власенку хабар у сумі 2 тис. грн. за призначення її чоловіку покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Власенка, Трошина і дружини Адамовича.

Задача 12.

Засуджений Барсук, перебуваючи на території промислової зони ВТК, самовільно закінчив роботи і зайнявся виготовленням заборонених предметів. На зауваження бригадира Стеценка відповів нецензурними словами і почав погрожувати фізичною розправою, кинув у нього камінець і намагався вдарити молотком. Барсук раніше піддавався покаранню у вигляді переведення у приміщення камерного типу.

Дайте правову оцінку діям Барсука.

Задача 13.

Максимов, будучи судимим і відбуваючи покарання у колонії-поселенні, самовільно, без дозволу адміністрації, вийшов за територію колонії і затаївся у лісі. Пробувши там десять діб, Максимов повернувся і сховався в одному із господарських приміщень, де був виявле-ний черговим нарядом. Максимов пояснив, що пішов з колонії тимчасово, через неправильне ставлення до нього з боку адміністрації колонії.

Вирішіть питания про відповідальність Максимова.

Задача 14.

У Тарана, який відбував покарання у ВТК, під час обшуку контролером була виявлена запальничка. Контролер запропонував віддати її, оскільки зберігання подібних речей засудженими заборонено. Але Таран категорично відмовився це зробити. Аналогічну вимогу пра­порщика Дойчука він також не виконав. Прапорщик спробував забрати запальничку, але Таран вдарив його рукою.

Задача 15.

Працівник міліції Нечипоренко, перебуваючи у стані сп’яніння, зупинив автомобшь під управлінням Зощенка і зажадав відвезти йо­го додому, після чого заліз в салон автомобіля. Зощенко виштовхнув Нечипоренка із автомобіля і поїхав далі, але був затриманий працівниками міліції.

Кваліфікуйте дії Нечипоренка.

ТЕСТИ

1. Томашенко на пропозицію Кочеткова вчинити спільно розбій відмовився. Через деякий час Томашенко прибув до Кочеткова і, повідомивши, що сам вчинив розбій, попросив Кочеткова сховати викрадене майно. Кочетков погодився і викрадене майно сховав. Дії Кочеткова:

а) є співучастю в розбої;

б) є приховуванням злочину (ч. 1 ст. 396);

в) складу злочину не містять.

 

2. Романов викрав шляхом демонтажу електричні мережі (ч. 1 ст. 188 КК). Викрадене Романов привіз до Малька, пові­домив його про вчинене і попросив сховати викрадене. Малько погодився приховати викрадені предмети.

Вчинене Мальком:

а) утворює склад приховування злочину (ч. 1 ст. 396);

б) складу злочину не містить;

в) є самоправством (ст. 356).

 

3. Ульшин вчинив грабіж. Здобуті злочинним шляхом предмети він зберігав удома, де проживав з батьками. Одного разу, коли до Ульшина прийшов дільничний інспектор у зв’язку з розслідуванням грабежу, мати Ульшина, здогадуючись про діяльність сина, переховала речі, здобуті Ульшиним злочин­ним шляхом, щоб їх не побачив працівник міліції.

Дії матері Ульшина:

а) є приховуванням злочину (ч. 1 ст. 396);

б) є втручанням у діяльність працівників правоохоронних органів (ч. 1 ст. 343 КК);

в) складу злочину не містять.

 

4. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ (ст. 392), можуть бути вчинені особою, яка відбуває покарання:

а) у виді обмеження волі;

б) у виді арешту;

в) у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

 

5. Об’єктивна сторона порушення правил адміністратив­ного нагляду (ст. 395 КК) полягає:

а) в тому, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, здає свою квартиру в піднайом раніше судимим особам;

б) в тому, що особа, щодо якої встановлено адміністратив­ний нагляд, не працевлаштовується;

в) в тому, що особа, щодо якої встановлено адміністратив­ний нагляд, самовільно залишає місце проживання.

 

6. Горохову, який відбуває покарання у виправній коло­нії, було доручено навантажити сміття на автомашину і роз­вантажити за межами колонії. Після того як автомашина із сміттям прибула на звалище, розташоване за межами виправ­ної колонії, Горохов сміття розвантажив, а потім непомітно від конвоїра сховався під купою сміття. Звалище було оточе­не охороною, і розпочались детальні пошуки Горохова.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Горохова.

а) дії Горохова є закінченою втечею з місця позбавлення волі;

б) дії Горохова є замахом на втечу з місця позбавлення волі;

в) дії Горохова є готуванням до втечі.

 

7. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної уста­нови полягає:

а) у систематичному запізненні на шикування;

б) у відкритій відмові від виходу на роботу без поважним причин;

в) у порушенні форми одягу.

 

8. Притягнення особи до кримінальної відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи (ст. 391 КК) можливе;

а) за умови, що вона за порушення вимог режиму відбу­вання покарання була піддана протягом року стягненню у виді переміщення до одиночної камери:

б) за умови, що особу попереджено начальником колонії про притягнення її до кримінальної відповідальності за пору­шення режиму відбування покарання;

в) за умови, що до спостережної комісії направлено на­чальником колонії подання про порушення цією особою вимог режиму відбування покарання.

 

9. За ухилення від відбування якого виду покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК), встановлена кримінальна відповідальність:

а) конфіскація майна;

б) громадські роботи;

в) службові обмеження для військовослужбовців.

 

10. Особі, засудженій до обмеження волі, дозволено корот­костроковий виїзд до місця постійного проживання. Перебу­ваючи вдома, особа прийняла рішення про неповернення до місця відбування покарання. Визначіть момент закінчення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 390 КК:

а) з моменту прийняття рішення про неповернення;

б) з моменту фактичного неприбуття до місця відбування покарання після закінчення строків виїзду;

в) з моменту, коли особа змінила своє місце проживання.

 

 

ТЕМА 19: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“Пакт… Декларація ООН про право народів на мир від 12 листопада 1984 р.

Задача 1.

Під час бойових дій, в районі збройного конфлікту між урядовими військами і незаконними збройними формуваннями підрозділ урядових військ зайняв опорний населений пункт сепаратистів. Коман­дир підрозділу наказав взяти як заручників мешканців населеного пунк­ту. Ним було висунуто вимогу про здачу зброї протягом 12 годин, в про­тивному разі він погрожував зруйнувати населений пункт, а його меш­канців депортувати.

Вирішіть справу по суті.

 

Задача 2.

Під час боїв між урядовими військами і сепаратиста­ми командир одного із спеціальних підрозділів внутрішніх військ, зупи­нивши 3 машини Червоного Хреста, змусив персонал міжнародної ор­ганізації покинути їх. Потім бійці спецпідрозділу на відібраному транс­порті проникли на територію опорного пункту. Сепаратисти, вважаючи, що під’їхали лікарі Червоного Хреста стали приводити поранених, але в цей час із машин по них був відкритий вогонь. В результаті таких дій опорний пункт було ліквідовано.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 3.

Громадянин України Кальченко на мітингу в м. Одесі за­кликав уряд держави для вирішення питання про належність острова Зміїний у Чорному морі, ввести на територію Румунії бригаду з числа Збройних Сил України. Листи з такою самою пропозицією він надіслав Президенту України та Прем’єр-міністру України. Проведеною судово-психіатрчною експертизою встановлено, що Кальченко є обмежено осудним.

Дайте оцінку вчиненому.

Задача 4.

Уявимо, що воєначальник під час збройного конфлікту міжнародного характеру допустив щодо цивільного населення держави-учасниці конфлікту – примушування до проституції. Як треба кваліфіку­вати його дії?

Варіант. Такий факт мав місце під час збройного конфлікту неміжнародного характеру.

Вирішіть справу по суті.

Задача 5.

Воєначальник під час збройного нападу на Україну віддав наказ для відбиття нападу використати хімічну зброю. За­стосуванням останньої було виведено з ладу військовий підрозділ напа­даючої сторони.

Кваліфікуйте дії винного.

Задача 6.

Громадянин України викрав посла інозем­ної держави з помешкання, де той жив, вимагаючи повернути сина, який після розлучення батьків за рішенням іноземного суду залишився прожи­вати з матір’ю в державі, яку представляє в Україні потерпілий.

Варіант. Громадянин України зажадав, щоб держава, яку представляє посол, припинила демпінгові розслідування щодо поставок ряду товарів з України.

Вирішіть справу по суті.

Задача 7.

Екіпаж шхуни у складі п’яти осіб – громадян України – у відкритому морі підплив до маломірного судна іноземної дер­жави і, погрожуючи застосуванням зброї (автомата і пістолетів), заволодів вантажем, цінним обладнанням та судновими документами, а також вивів з ладу радіонавігаційне обладнання судна. Після здійсненого нападу шху­на повернула в територіальні води України.

Вирішіть справу по суті.

Задача 8.

Алімов і Бокій домовилися з представником зарубіжної військової частини про вербування на території України групи добровольців для участі у збройному конфлікті, що мав місце в його дер­жаві. Для цього вони одержали значну суму американських доларів. Очо­лювана ними група у складі 12 осіб перетнула державний кордон України, отримала зброю і брала участь у збройному конфлікті на території інозем­ної держави.

Кваліфікуйте дії кожного учасника цієї групи та дії іноземного пред­ставника.

Задача 9.

Військовослужбовці Бандалян і Вартелян (громадяни України) за місяць до демобілізації із Збройних Сил України, перебуваючи на стрілецькому полігоні, залишили військову частину, при­чому кожний забрав з собою закріплений за ним автомат “Калашникова”. Вони перейшли державний кордон України, вступили у військове форму­вання іншої держави і протягом п’яти місяців брали участь у збройних конфліктах. Ще через місяць вони повернулись на Україну до своїх батьків, які проживали в Чернівцях.

Задача 10.

Рядовий Ліхович, перебуваючи на території США в складі військової частини України, яка брала участь у спільних маневрах з військовими частинами США, залишив місце розташування своєї частини і звернувся до командування однієї з американських військових частин з проханням допомогти йому отримати притулок в США з політичних мо­тивів. Ліхович був затриманий і через п’ять днів, за проханням командира військової частини України, повернутий до своєї частини.

Дайте кримінально-правову оцінку даній ситуації.

Задача 11.

Капітан іноземного судна, що наблизився до кордону виключної економічної зони України, віддав наказ про захоронення відходів хімічного виробництва. Внаслідок розгерметизації контейнерів сталося масове отруєння морських тварин, птахів, а також загибель про­мислових та інших видів морських рослин, що знаходилися в відкритому морі та у виключній економічній зоні України.

Кваліфікуйте дії капітана іноземного корабля.

Задача 12.

Комісар військкомату, домовившись з представником однієї із сторін, що брали участь у збройному конфлікті, організував підготовку осіб для участі в бойових діях цієї сторони. Для цього він повістками викликав молодих людей віком від 18 до 22 років і з числа ба­жаючих утворював групи для проходження навчання прийомам ведення бойових диверсійних операцій. Навчання відбувалися в тренувальному таборі під керівництвом військовослужбовців, які перебували в запасі й мали досвід ведення бойових дій. Всі витрати, в тому числі й грошова ви­нагорода, виплачувались представником зацікавленої сторони через комісара військкомату.

Кваліфікуйте дії винних.

Задача 13.

Ніколаєв, член релігійної секти, з метою зараження місцевості, на якій компактно проживало кримськотатарське населення, використовуючи шантаж, придбав у працівників хімкомбінату компоненти трьохосновної хімічної бінарної речовини.

Дайте правову оцінку діям Ніколаєва.

ТЕСТИ

1. Склад пропаганди війни (ст. 436 КК) за конструкцією об’єктивної сторони є:

а) формальним;

б) матеріальним;

в) формально-матеріальним.

 

2. Громадянин іноземної держави на території України ви­готовив без мети їх розповсюдження матеріали із закликами до агресивної війни проти своєї країни.

Дайте кримінально-правову оцінку дій цієї особи:

а) дії особи складу злочину не містять;

б) дії особи утворюють склад пропаганди війни (ст. 436 КК);

в) дії особи є готуванням до посягання на територіальну ці­лісність України (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 110 КК).

 

3. Військовослужбовець жорстоко поводився з військо­вополоненим і умисно його вбив. Дії військовослужбовця:

а) є поганим поводженням з військовополоненими (ст. 434 КК);

б) є порушенням законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК);

в) є умисним вбивством, вчиненим з особливою жорстокіс­тю ( п. 4 ч.2 ст. 115КК).

 

4. Савінов з наміром вбити громадянина іноземної держа­ви, керуючись особистою неприязню, викликаною законним звільненням з роботи, стріляв у потерпілого. Внаслідок по­стрілу потерпілому заподіяні тяжкі тілесні ушкодження.

Дії Савінова утворюють:

а) посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443 КК);

б) умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК);

в) замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 КК).

 

5. Татаренко викрав особу, що має міжнародний захист, з метою вимоги викупу. Дії Татаренка є:

а) злочином проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ч. 1 ст. 444 КК);

б) викраденням людини (ч. 2 ст. 146 КК);

в) вимаганням (ч. ст. 189 КК).

 

6. Трьох невідомих, які потерпіли на морі, підібрало тор­говельне судно. Через деякий час ці троє, озброївшись авто­матами, напали на екіпаж, висадили його без води та їжі на шлюпки, а самі зникли на захопленому судні.

Дії невідомих є:

а) піратством (ч. 1 ст. 446 КК) та залишенням в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК);

б) угоном морського судна (ч. 3 ст. 278 КК) та залишенням у небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК);

в) піратством (ч. 1 ст. 446 КК) та замахом на вбивство (ст. 15, пункти 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК).

 

7. Позбавлення життя людини при геноциді (ч. 1 ст. 442 КК) кваліфікується:

а) як геноцид (ч. 1 ст. 442 КК);

б) як геноцид (ч. 1 ст. 442 КК) та умисне вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК);

в) як геноцид (ч. 1 ст. 442 КК) та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії (ч. 3 ст. 161 КК).

 

8. Як склад найманства (ч. 1 ст. 447 КК) слід визнавати:

а) вербування найманців;

б) навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав;

в) матеріальне забезпечення найманців.

 

9. Назвіть суб’єкта найманства, передбаченого ч. 1 ст. 447 КК:

а) особа, яка вербує найманців;

б) особа, яка завербована для підготовки в якості найманця;

в) особа, яка навчає найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав.

 

10. Громадянин України Федоренко виїхав за кордон як турист. Без дозволу відповідних органів державної влади взяв участь у збройному конфлікті іншої держави.

Дії Федоренка:

а) утворюють склад найманства (ч. 2 ст. 447 КК);

б) складу злочину не утворюють;

в) утворюють склад державної зради (ч. 1 ст. 111).

 

11. Масове знищення рослинного світу слід кваліфікувати:

а) як екоцид (ст. 441 КК);

б) як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК);

в) як знищення або пошкодження лісових масивів (ч. 1 ст. 245 КК).

 

12. У громадянина України Хоменка, який вилітав за кор­дон із аеропорту “Бориспіль”, було вилучено 200 грамів зба­гаченого урану.

Дії Хоменка утворюють:

а) транспортування зброї масового знищення (ст. 440 КК);

б) контрабанду (ч. 1 ст. 201 КК);

в) порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК).

 

13. Із житлового приміщення осіб, які мають міжнародний захист, таємно викрадено оргтехніку, особисте майно. В наявності:

а) порушення недоторканності житла (ч. 1 ст. 162 КК);

б) злочин проти осіб та установ, що мають міжнародний за­хист (ч. 1 ст. 444 КК);

в) крадіжка із проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК).

 

14. Особа виготовила для подальшого незаконного вико­ристання символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, але була затримана.

Такі дії особи:

а) не тягнуть кримінальну відповідальність;

б) тягнуть відповідальність за готування до незаконного ви­користання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (ч. 1 ст. 14, ст. 445 КК);

в) тягнуть відповідальність за приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК).

 

15. Громадянин України Антоненко, бажаючи безкоштовно оволодіти мистецтвом ведення рукопашного бою, піддався вербуванню для навчання в таборі найманців для подальшо­го використання їх у збройних конфліктах інших держав. При цьому Антоненко мав намір після навчання в ніяких незакон­них діях участі не брати.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Антоненка:

а) дії Антоненка складу злочину не утворюють;

б) дії Антоненка є найманством (ч. 1 ст. 447 КК);

в) дії Антоненка є участю в діяльності воєнізованих форму­вань, не передбачених законами України (ч. 1 ст. 260 КК).

 

16. Іноземний бізнесмен був убитий, бо відмовився від сплати певної суми грошей. Такі дії є:

а) умисним вбивством із корисливих мотивів (п. б ч. 2 ст. 115 КК);

б) посяганням на життя представника іноземної держави (ст. 443 КК);

в) злочином проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ч. 1 ст. 444 КК).

 

17. В якій з наведених статей КК (основні склади) відсутній усічений склад злочину:

а) незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (ст. 445 КК);

б) піратство (ст. 446 КК);

в) найманство (ст. 447 КК).

 

18. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 2 ст. 437 КК) є закінченим злочином:

а) з початку вчинення агресивної війни або агресивних во­єнних дій;

б) після перших людських жертв;

в) після захоплення певної території чи певних об’єктів.

 

19. Грибов брав участь у плануванні підготовки агресив­ної війни і через нетривалий час після її розв’язання – ве­денні агресивної війни. '

Дії Грибова слід кваліфікувати:

а) як планування, підготовка агресивної війни (ч 1 ст. 437);

б) як ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437 КК);

в) як планування і підготовка агресивної війни (ч. 1 ст. 437 КК) та ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437 КК).

 

20. Який із наведених злочинів може бути вчинений з необережності?

а) пропаганда війни (ст. 436 КК);

б) застосування зброї масового знищення (ст. 439 КК);

в) геноцид (ст. 442 КК).

 

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: кримінальне, право, України0.057

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Кримінальне право України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України
Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

З курсу кримінальне право України особлива частина
З курсу.. кримінальне право України особлива частина.. модуль і не..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Поняття кримінального права. Кримінальне право як галузь законодавства
Затверджено Міністерством освіти і науки України.. як підручник для студентів вищих навчальних закладів.. лист від р..

Кримінальне право України
Митрофанов ігор іванович.. кримінальне право України..

Курс лекцій кримінальне право України
Курс лекцій.. кримінальне право України особлива.. тема..

Кримінальне право України. Загальна частина Фріс
Зміст.. Аннотация.. Розділ поняття предмет метод завдання система та принципи кримінального права..

Робоча програма навчальної дисципліни кримінальне право України. Особлива частина
Харківський національний університет імені в н каразіна.. кафедра кримінально правових дисциплін юридичного факультету..

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам