рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки

Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки - раздел История, Історія економіки та економічної думки   Періодизація – Встановлення Певних Хронологічних Послідовних ...

 

Періодизація – встановлення певних хронологічних послідовних етапів в економічному розвитку суспільства; форма систематизації історичного знання. Вона не зводиться до простого, волюнтаристичного розмежування економічного процесу. Необхідна наукова періодизація, яка б відповідала на наступні питання:

1. Що представляє історико-економічний розвиток – єдиний безперервний або дискретний процес?

2. Який механізм причинно-наслідкових залежностей і кількісно-якісних змін, що визначає особливості окремих етапів?

3. Які галузі, сфери, фактори сприяли поступальному розвитку суспільства?

Керуючись цими положеннями, ще давньоримські вчені Лукреций Карі Витрувій дали наукову періодизацію, маючи певні уявлення про прогресивний рух господарського життя. Витрувій, наприклад, визначав етапи: первісний стан людини, етап оволодіння нею вогнем як крок до осілості, етап переходу до будівництва житла, етап пом'якшення звичаїв під впливом праці, етап нагромадження знань, винаходів й удосконалення знарядь праці для виробництва необхідних благ. Ці ідеї лінійно-поступального підходу поступово збагачувалися ідеєю вдосконалення ремесел як джерела прогресу. У практичному плані ідею прогресивної ролі промисловості і її підтримку на певному (хліборобсько-мануфактурному) етапі історичного розвитку суспільства висунув німецький вчений-економіст Фр. Листв 1841 р. у роботі «Національна система політекономії». В основу періодизації Лист поклав домінуючий тип господарської діяльності.

У модифікованому виді цю думку сприйняв К. Маркс, що заклав основи формаційного підходу до періодизації історії суспільства – ідея зміни суспільно-економічної формації в результаті розвитку протиріч між продуктивними силами й виробничими (економічними) відносинами. Згідно із цим підходом історія суспільства й економіки ділиться на ряд суспільно-економічних формацій і економік (первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільства). Критеріями кожної з формації є особливості соціально-економічного ладу суспільства, що характеризується відносинами власності, класовими протиріччями.

Періодизація Маркса мала ряд переваг порівняно з попередниками: уперше суспільство розглядалося як динамічна система; пояснювався механізм переходу від одного способу виробництва до іншого, від однієї суспільно-економічної формації до іншої в результаті порушення відповідності виробничих сил.

Сучасники Маркса висунули свою схему періодизації, підкреслюючи, що розвиток визначається не способом виробництва, а способом обміну. Так, Б. Гильдебранд як критерій періодизації взяв розвиненість грошового обміну, виділяючи три стадії в історії господарства:

– натуральне (з найдавніших часів до XIII ст. н. е.), де відсутній грошовий обмін, а обмінюється продукт на продукт;

– грошове (XIII–XVIII ст. н. е.), що характеризується більш розвиненим рівнем обміну;

– кредитне (з XIX ст.), у якому обмін здійснюється переважно за допомогою кредитних грошей, безготівкових розрахунків.

Формаційний підхід до періодизації домінував у вітчизняній літературі до кінця 80-х років XX ст. На Заході найбільшого впливу набув цивілізаційний підхід до періодизації історії. Уперше його розробив шотландський філософ А. Фергюсон (1723–1816). Взявши за основу періодизації розвиток форм господарської діяльності й відносин власності, він виділив 3 етапи:

– дикість – розвиток мисливського господарства й відсутність приватної власності;

– варварство – розвиток скотарства й поява приватної власності;

– цивілізація – розвиток землеробства й приватної власності.

Ще в XVIII ст. починають формуватися різні теорії цивілізації, серед яких можна виділити 2 основні різновиди: теорії стадіальногорозвитку, що розглядають світові цивілізації (співтовариства в певному просторі–часі) з тривалими циклами розвитку; теорії локальних цивілізацій, що розглядають цивілізацію з більш короткими історичними циклами, що включають одну або кілька країн із загальною специфікою.

У рамках теорії локальних цивілізацій українські вчені Б. Ф. Заблоцький, М. Ф. Кокошков основу періодизації історії України поклали комплексний критерій – державні й економічні перетворення. Вони вважають, що такий критерій періодизації є найбільш об'єктивним і дає можливість оцінити, якою була економіка України, якою могла бути, якою і чому вона є сьогодні. Відповідно до цього критерію економічна історія України ділиться на 3 періоди:

– економіка раннєфеодальної держави та Київської Русі;

– економіка періоду політичної й економічної залежності від інших держав;

– економіка незалежної України – період, що почався із другої половини 1991 р.

Кожний період ділиться на ряд етапів, які відображають зміни у відносинах власності на засоби виробництва, формі організації виробництва, розвитку продуктивних сил, структурі господарства [5, с. 83–85].

Стадіальні теорії вивчають цивілізацію як єдиний процес прогресивного розвитку людства, у яких виділяються певні стадії (етапи). Цей процес почався з розпаду первісного суспільства й переходу його частини в стан цивілізованості. Із часом у житті людства відбулися зміни в соціально-економічних відносинах, духовній і матеріальній культурі. Тому цивілізаційний підхід передбачає використання в якості критерій періодизації більш широку (ніж при формаційному підході) ознаку –сукупність матеріальних і духовних факторів. Найчастіше закордонна економічна наука (Дж. Гелбрейт, А. Арон, Д. Белл і ін.) наголошують на технологічному способі виробництва, використовуючи як критерій ступінь індустріального розвитку суспільства, прогрес у техніці й технології виробництва. Виділяють три основні стадії в цивілізаційному процесі: доіндустріальна, індустріальна, постіндустріальна. Технологічний принцип як критерій періодизації дозволяє чітко визначити структуру світу за ступенем економічного розвитку й розробити програму подолання надмірного розриву в його рівнях. Применшення теорії постіндустріального суспільства дорого обходиться Україні, оскільки ринкові перетворення обмежилися лише реформуванням виробничих відносин (роздержавлення, приватизація), а науково-технічні перетворення залишилися осторонь, хоча без них неможливий розвиток країни. На рубежі XX–XXI ст. людство вступило в новий етап розвитку, що характеризується посиленням інтеграційних процесів, які переросли в глобалізацію. В України є великий природний, матеріальний, людський (у т.ч. науковий) потенціал, достатній, щоб із іншими народами стати творцями єдиної Світової цивілізації.

Цивілізаційний і формаційний підходи доповнюють один одний. Елементи формаційного підходу, принаймні, можна включити в цивілізаційний аналіз, тому що розвиток соціально-економічних відносин – важлива частина цивілізаційного процесу. Критично оцінюючи різні підходи до періодизації історії, можна зробити висновки:

– масштабність, суперечливість, багатогранність глобального історико-економічного розвитку суспільства істотно ускладнює його пізнання, зокрема, формування загальної теорії періодизації;

– більшість концепцій відображає лише окремі сторони дослідження, тому що використовують різні критерії періодизації;

– у цих умовах історики-економісти воліють користуватися загальноісторичною періодизацією: давня історія (приблизно 100 тис. років до н. е.–V ст. н. е.); середні віки (V–XV ст.); нові часи (XVI–поч. XX ст.) і новітні часи (з 1914 р. до наших днів).

Що стосується періодизації історії економічної думки, то можна відзначити, що в більшості підручників з історії економічної науки матеріал викладається в хронологічному порядку; організується його виклад згідно наукових шкіл і напрямків відповідно історичних епох. Однак при цьому використовуються свої, додаткові критерії (підходи) у періодизації:

а) раніше розглянутий формаційний підхід, за якого розвиток суспільних протиріч і класової боротьби відображається в економічній думці;

б) парадигмальний підхід – коли пануюча система поглядів, що вичерпала свій науковий і евристичний потенціал, заміняється іншою.

Існують і більш приватні критерії в періодизації економічної думки: підхід до визначення цінності в обміні (корисність або витрати); основний метод аналізу; поява великих мислителів і так далі, аж до «екзотичного»: засновники, песимісти, ліберали, дисиденти, гедоністи в економічній науці (Ш. Жід і Ш. Ріст).

З позицій історико-хронологічного підходу написані вітчизняні підручники за редакцією В. Д. Базилевича (в 2-х томах), Л. Я. Корнійчука; навчальні посібники за авторством В. М. Ковальчука, М. В. Лазоровича, М. І. Сарая, В. М. Лісовицького. Аналогічних позицій дотримуються й російські вчені, але всі вносять до періодизації щось своє. Так В. С. Автономов наголошує на самій логіці розвитку економічної науки, виділяючи чотири великих етапи: формування економічних знань (до другої половини XVIII ст.); виникнення економічної науки (до 1870 р.), затвердження науки (до 1940 р.), сучасний розвиток економічної науки. Я. С. Ядгаров виділяє три етапи: економічні вчення епохи дориночної економіки; економічні вчення нерегульованої ринкової економіки; економічні вчення регульованої (соціально орієнтованої) ринкової економіки.

Така «різноголосиця» у підходах до періодизації не погіршує розуміння еволюції економічної науки, а, навпаки, дозволяє найбільш повно відображати особливості економічних ідей у кожний конкретний період їхнього розвитку, спадкоємність економічних знань; формує розуміння динаміки економічної думки не як прямолінійного переходу від незнання до знання, а як хворобливого, інтелектуально-драматичного переосмислення минулої спадщини й зміни пануючих парадигм.

Інтегральний навчальний курс ІЕЕД також викладається в хронологічному порядку. Автори посібника дотримуються загальноісторичної періодизації, оскільки сам курс покликаний показати взаємозв'язок історії економіки й економічної думки, рубежі виникнення й змісту теоретичних концепцій у контексті історико-економічних умов. Інтеграція критеріїв періодизації історії економіки й економічної думки дозволяє зробити висновок: загальні періоди розвитку економічної думки відповідають циклічному розвитку, зміні цивілізацій, великим якісним змінам у духовній сфері, соціумі, економіці. У найбільш узагальненому виді періодизацію навчального курсу ІЕЕД можна представити наступною таблицею:

 

Таблиця 1.1 – Періодізація навчального курсу ІЕЕД

Еволюція соціально-економічних систем Еволюція економічної думки
1. Доіндустріальна (аграрна) цивілізація: східно-рабовласницька й антична цивілізація; раннєфеодальна й предіндустріальна цивілізація 1. Пам'ятники економічної думки древнього Сходу, економічна думка Древньої Греції й Древнього Рима, економічна думка середньовіччя. Меркантилізм
2. Предіндустріальна цивілізація, промисловий переворот і ранній індустріальний період. Становлення індустріальної цивілізації 2. Класична школа політекономії й критичні напрямки в економічній науці: економічний романтизм, утопічний соціалізм, історична школа
3. Індустріальна цивілізація 3. Неокласичний напрямок, кейнсіанство, марксизм, неокласичний синтез, інституціоналізм
4. Перехід до постіндустріальної цивілізації (з 60-х рр. XX ст.) 4. Неолібералізм, нова класична економічна теорія, сучасний інституціоналізм, неомарксизм

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Історія економіки та економічної думки

Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Періодизація історії господарського розвитку суспільства та історії економічної думки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Протокол № 3 від 28.12.2009 р
  Харків НТУ «ХПІ» 2010 УДК 930.33 + 330.8(075.8) ББК 65г. І–89   Рецензенти:   Є. М. Воробйов, доктор ек

Взаємозв’язок історії економіки та економічної думки
  Економічна думка розвивається на базі досягнутого рівня продуктивних сил. Прийнято вважати, що економічна реальність практично в однобічному порядку впливає на економічну науку. На

Цитати та документи
  Т. В. Копнін[8] Науки виникають не шляхом декларацій, а в результаті відкриття фундаментальних закономірностей, на основі яких створюється метод для вив

Виберіть правильну відповідь
1. Перелічіть елементи, складові логічної структури історико-економічної науки: а) закономірності; д) джерела інформації; б) об'єкт і предмет дослідження; е) школи, теорії, ідеї;

Список літератури
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе ; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Дело Лтд, 1994. Введение. 2. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XV

Формування первісного ладу у світі й на території сучасної України
  Первісна епоха була найбільш тривалою в історії людства. Якщо уявити історію людства у вигляді доби, то виявиться, що держави з містами, писемністю, складно організованим суспільств

Господарство країн Давнього Сходу
  Історія давньої цивілізації охоплює період із середини IV тисячоріччя до н. е. до падіння Західної Римської імперії в V ст. н. е. Приблизно із середини IV–II тисячоріччя частина люд

Економічна думка Давнього Сходу
  Економічна наука з'являється зі становленням ринкової економіки, але коріння її йдуть у давню давнину. Аналіз окремих сторін економічної діяльності існував ще в країнах Древнього Сх

Цитати та документи
С. П. Крашенінніков [7] Кресала їх були дощечки, на яких по краях накручені дірочки, кругленькі із сухого дерева палички, вертячи які, у ямочках вогонь діставали. Вони

Виберіть правильну відповідь
1. Вік економіки сучасного суспільства: а) 500 тис. років; б) 320 тис. років; в) 40–50 тис. років. 2. Первісній економіці властиві наступні характеристики: а) самий трива

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Економічна історія : навч. посібник / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк.

Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації
  У період становлення людського суспільства й ранніх цивілізацій панувало міфологічне мислення, де людина ще не виділяла себе із природного світу. Це час німецький філософ К. Ясперс

Східна цивілізація і її характеристика в осьовий час
  Серед цивілізацій, що виникли на планеті, величезне значення для розвитку економіки й культури Південно-Східної Азії мала індійська цивілізація. Найбільшого розквіту давньоіндійська

Західна цивілізація й господарський розвиток античних держав
  Античність – особливий період в історії й культурі Давньої Греції й Давнього Риму. Саме в цих країнах рабовласницький спосіб виробництва, що тривав там із середини I тисячоріччя до

Цитати та документи
Артхашастра[10] Хай цар висловлює свою прихільність тим, хто будує корисні для місцевості зрошувальні споруди, мости на дорогах і споруди, що прикрашають села і захищаю

Виберіть правильну відповідь
1. Нове в «осьовому часі»: а) людина усвідомлює буття в цілому, самого себе й свої межі; ставить перед собою вищі цілі; б) у цю епоху розроблені основні категорії, які ми використ

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 1. 2. Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р

Генезис та основні риси феодального господарства. Форми феодального землеволодіння
  Феодальна господарська система була характерна для тривалого періоду людської історії, що одержав назву Середньовіччя. У цю епоху склалася своєрідна система господарських відносин,

Середньовічне місто. Розвиток ремесла і торгівлі
  Середньовічне господарство за своєю суттю було аграрним і натуральним. Однак повністю обійтися без обміну воно не могло, і необхідність обміну ставала тим більш явною, чим більше ро

Формування феодальних відносин у Київській Русі
У VIII–IX ст. на землях, де жили східнослов’янські племена полян, деревлян, дреговичей та інші, проходив процес перетворення племінних утворень у територіальні – князівства з центрами у укріплених

Економічна думка епохи Середньовіччя
Формування і розвиток економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя визначалося створенням нових господарських відносин, виникненням нових політико-етнічних спільнот. Економічний св

Титул LIV
1. Якщо хто лишить життя графа, присуджується до уплати 6000 солідів. Кодекс законів Київської Русі – «Руська Правда» 18. Правда установлена руськои зем

Статут паризьких ткачів вовни
Кожен паризький ткач вовни може мати у своєму домі два широких станки і один вузький, а поза домом він не може мати жодного, якщо він не хоче мати його на тих же правах, на яких міг би мати його

Виберіть правильну відповідь
1. Укажіть поняття, внутрішньо не властиві феодалізму: а) раби; е) феодали; б) селяни; є) фабрика; в) наймані робітники; ж) натуральне господарство г) купці; з)

Список літератури
1. Березин И. С. Краткая история экономической мысли : учебн. пособие. – М. : Изд. РДЛ. – 2000. – Гл. 3 2. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Татаренко Н.О., Поручник

Економічні передумови та наслідки великих географічних відкриттів
У кінці XV ст. у надрах феодальної економічної системи у країнах Західної Європи все активніше розвиваються ринкові зв’язки і відносини. Феодали масово переходять на грошову ренту, що примушує селя

Первісне нагромадження капіталу
Становлення та розвиток товарних відносин робило необхідним перехід від дрібного виробництва до крупного, що здатне було забезпечити масове виробництво товарів для ринку, який ставав регулярною фор

Еволюція аграрних відносин в Україні в козацько-гетьманський період
Після розпаду ранньої феодальної держави – Київської Русі, довгого періоду міжусобних війн, навал кочівників українські землі з кінця XIV ст. опинилися у складі Великого князівства Литовського, а п

Нагромадження капіталу
  З XVI ст. в економіці країн Західної Європи відбувається низка серйозних якісних зрушень, які свідчать про зміну типу економічної системи. Централізовано керована система феодальног

Цитати та документи
Тордесільянсський договір між королями Іспанії і Португалії про розділ світу (7 червня 1494 року) …Високі сторони, що домовляються, через вищеназваних представників дом

Виберіть правильну відповідь
1. Які з перелічених явищ відносяться до передумов, а які до наслідків Великих географічних відкриттів? а) «революція цін»; б) колоніальні захоплення; в) утворення Османс

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие / В. М. Белоусов, Т.В. Ершова. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – Розд. 1. – Тема 2; Хрестоматия. 2. Березин И.С. Краткая история

Цивілізації
  У результаті процесів, що мали місце у ході первісного нагромадження капіталу, були створені умови для суттєвих змін у сфері виробництва, як сільськогосподарського, так і промислово

Промисловий переворот, його наслідки і особливості у різних країнах
  Мануфактура з її ручною ремісничою технікою забезпечила перший етап переходу до масового виробництва, яке відповідало потребам ринку. Але досягнення нею границь своїх виробничих мож

Економічна думка епохи промислового капіталізму
  Промисловий переворот породив низку проблем, які вимагали осмислення і пояснення і які не находили їх у теоретичній системі А. Сміта. Система вимагала подальшого розвитку й удоскона

Економічне вчення марксизму
  Перша половина XIX ст. у країнах Західної Європи ознаменувалася остаточним утвердженням ринкової економічної системи, яка після промислового перевороту розвивалася на власній матері

Цитати та докумети
К. Маркс [8] Машина, от которой исходит промышленная революция, заменяет рабочего, действующего одновременно только одним орудием, таким механизмом, который разом опери

Виберіть правильну відповідь
1. Промислова революція це: а) перехід від привласнювального господарства до відтворювального; б) ліквідація цехової системи організації виробництва; в) перехід від ручно

Список літератури
1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. – М. : Прогресс, 1992. 2. Всемирная история экономической мысли. Т. 2. – М. : Мысль, 1988. 3

Західної Європи та США на прикінці XIX–початку ХХ ст
Після завершення промислового перевороту розвинуті країни світу вступають в період індустріалізації, яка відбувається на основі науково-технічної революції. У виробництво масово впроваджуються числ

Методологія маржиналізму та його основні школи. Американська та кембриджська школи маржиналізму
  Наприкінці XIX ст. на зміну класичній політичній економії остаточно прийшла маржинальна економічна концепція, яка з часом стала основою для неокласичної економічної теорії. Ця зміна

Інституціоналізму
Наприкінці XIX століття в економічній науці виникає новий – соціальний – напрямок, представники якого досліджували соціальні аспекти розвитку господарства. Виникнення соціального напрямку було обум

Інституціоналізм та його головні напрямки
На межі ХIХ–ХХ ст. у США виникла нова течія економічної думки - інституціоналізм. Він був реакцією вчених-економістів США на панування монополій у ринковій економіці з їх необмеженим свавіллям. Ця

Цитати та документи
М. І. Туган-Барановський [9] Товариства підприємців з 'явились як природний наслідок взаємної боротьби капіталістів. Шляхом цих товариств капіталізм намагається ввести

Виберіть правильну відповідь
1. Який період слід вважати початком другої технічної революції у країнах Західної Європи: а) 40 роки XIX ст.; г) 90 роки XIX ст.; б) 70 роки XIX ст.; д) початок XX ст. в

Список літератури
1. Австрийская школа в политической зкономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. – М. : Экономика, 1992. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело ЛДТ, 1999. – Гл. 8 –

Вплив промислового перевороту та аграрних реформ на становлення ринкового господарства в Україні
  Промисловий переворот в Україні почався у 30–40 роках і завершився у 70–80 роках XIX ст. Запізнілий початок промислового перевороту в Україні обумовлено в основному залишками феодал

Розвиток ідей класичної політекономії, соціалізму та маржиналізму в Україні
  Економічна думка України була нерозривно пов'язана з економічною думкою Росії. Більш того, багатьох економістів важко вважати виключно українськими або російськими, надто складні та

Цитати та документи
М. Туган-Барановський [10] Із трьох основних класів капіталістичного господарства тільки один клас найманих робітників (пролетаріат) працею добуває свої доходи, а доход

Виберіть правильну відповідь
1. На який із ключових факторів розвитку капіталізму ліквідація кріпацтва в Україні вплинула найбільше? а) технічна революція; б) концентрація капіталу; в) ріст масштабів

Список літератури
1. Белоусов В. М. История экономических учений: учебное пособие. / В. М. Белоусов, Т. В. Ершова. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – Гл. 6. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе; пер

Економічні наслідки Першої світової війни
  Перша світова війна була глобальним воєнним конфліктом, який відбувався перш за все в Європі та тривав з 1 серпня 1914 по 11 листопада 1918 року. У неї було втягнуто 38 держав з нас

План Ч. Дауеса
  Структурні зміни, пов’язані з мілітаризацією економіки у провідних країнах світу, призвели до вкрай нерівномірного галузевого розвитку, що стало причиною нетривалої інтенсивної екон

Світова економічна криза 1929–1933 рр
  До кінця 20-х років економічна система провідних капіталістичних країн досягла високого рівня складності. Механізми ринкової саморегуляції (так звана «невидима рука») перестали прац

Економічна теорія конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон
  Активний процес монополізації світового виробництва, зумовили розвиток теорії монополістичної і недосконалої конкуренції. Засновником теорії монополістичної конкуре

Економічне вчення Дж. М. Кейнса
  У 1936 році англійський економіст Дж. М. Кейнс опублікував роботу «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», де обґрунтував неможливість само

Виберіть правильну відповідь
1. Версальський мирний договір прийнято у: а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1922 р.; г) 1924 р. 2. План Ч. Дауеса передбачав: а) посилення репараційного тиску; б) нада

Список літератури
1. Бартенев С. А. Экономическая история: учебник. – М. : Экономистъ, 2004. – Гл. 5. 2. Березин И. С. Краткая история экономического развития : учебн. пособ. – М. : Русская деловая лит-ра,

Світова система господарства у другій половині ХХ ст
  Після другої світової війни в розвитку індустріальної цивілізації відбулися зміни, пов’язані зі збільшенням території і населення так званої світової соціалістичної системи, розпадо

У 50–70 роках ХХ ст
  У повоєнні роки стартові умови для стабілізації та розвитку національних господарств були різними. Сама друга світова війні завдала народам багатьох країн великих людських жертв та

Особливості економічних систем і форм господарювання провідних країн. Моделі національної економіки у світовій економічній системі
  Практично у всіх країнах Заходу після другої світової війни була сформована змішана економічна система з різними балансами щодо втручання держави й ринку. Проте, в кожній країні мет

Напрями розвитку світової економічної думки у 50–70 роках ХХ ст.: неокейнсіанство, неокласика, неолібералізм, інституціоналізм
  Післявоєнний швидкий та якісно новий прогрес народного господарства країн знаходив своє відображення в розвитку економічної науки, який не міг не відбити конфліктний, суперечливий і

Цитати та документи
Римский договор о создании ЕЭС от 25 марта 1957 г. (выдержка) Статья 2. Сообщество имеет задачей осуществлять путем создания общего рынка и постепе

Виберіть правильну відповідь
1. У якій з капіталістичних країн у 50–70-х рр. ХХ ст. частка державного сектору була найбільшою: а) Англія; б) Франція; в) ФРН; г) США. 2. Основною причиною другої світової війни

Список літератури
1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991, гл. 6. 2. Ярцева Н.В. Современные концепции экономической мысли. Учебное пособие // http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_sovrcon/6

Останньої третини ХХ–початку ХХІ ст
  В останній третині ХХ століття відбулося посилення процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації. Інтернаціоналізація – об’єктивний процес, засн

Посткейнсіанства та нового кейнсіанства
  Під час кризи 73–75 рр. ХХ ст. відбувалося поєднання скорочення обсягів виробництва, збільшення рівня безробіття та зростання темпів інфляції, тобто спостерігалася стагфляція – явищ

Третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу
  70-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися суттєвими змінами в усіх сферах суспільного життя: крім економічної кризи 73–75-х рр., що потрясла майже весь світ, розпочався другий етап третьої на

Сучасні неокласичні економічні концепції. Монетаризм
  Кризові явища 1970 років, коли державне регулювання економіки, спрямоване на управління попитом, вже не відповідало наявним реаліям нового етапу науково-технічної революції й сучасн

Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст
  Інституціоналізм виник в США ще наприкінці ХІХ ст. як відповідь на суттєві зміни в економічній системі і пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Сформувавшись в окрему течію у 30-т

Неоінституціоналізм та його основні напрямки
  Як особлива економічна теорія неоінституціоналізм набув визнання у 80−90-х рр. XX ст. Основними представниками його є Нобелівські лауреати 1991 р. Рональд Коу

Виберіть правильну відповідь
1. Питання впливу розподілу доходів на процеси суспільного відтворення досліджувалось представниками: а) англійського посткейнсіанства; б) американського посткейнсіанства;

Список літератури
1. John Black. A Dictionary of Economics. Oxford, New York. – Oxford University Press, 2002. – 523р 2. Stiglitz J., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics.– Cambridge: C

Становлення радянської моделі господарювання та її відображення в економічній науці
  На початку ХХ ст. економіка України, яка входила у склад Російської імперії, відчувала усі ті проблеми, що були характерні для економіки всієї країни. Країна залишалася аграрною, де

Становлення адміністративно-командної системи і її відображення в українській економічній думці
  У кінці 20-х років в економічній політиці Радянської держави був взятий курс на прискорене завершення індустріалізації, яка була зупинена першою світовою війною і революцією. Вибран

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання та спроби її реформування
  У другій половині 40-х років головним завданням економічного розвитку економіки України, як і всієї країни, було відновлення зруйнованого війною господарства. На це були спрямовані

Цитати та документи
В. І. Ленин. [5] Наша задача теперь – провести именно демократический централизм в области хазяйства, а ….централизм, понятый в действительно демократическом смысле, п

Виберіть правильну відповідь
1. План побудови економіки соціалістичного суспільства включав: а) створення монополістичних об’єднань типу трестів, концернів; б) становлення трудової приватної власності селян н

Список літератури
1. Валовой Л. Экономика: взгляды разных лет. Становление. Становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма. – М. : Наука, 1989. 2. Економічна історія: Навч.посібн. / За ред. С.

Стан економіки України на момент проголошення незалежності
  Наприкінці 80-х років економіка України уявляла собою частину народногосподарського комплексу СРСР. Командно-адміністративна система передбачала повну підпорядкованість економіки Ук

Радикальні економічні перетворення другої половини 90-х років
  Реальні економічні перетворення почалися після проголошення керівництвом української держави курсу на створення державно-регульованої соціально-спрямованої ринкової економіки. Для п

Теоретичні дослідження українськими вченими проблем ринкового реформування економіки України
  Розглянута вище запропонована постсоціалістичним країнам у 90-ті роки концепція трансформації економіки, авторами якої були західні вчені, розкривала завдання реформ, методи та скла

Цитати та документи
І. Лукінов [6] Реформувати будь-яку систему можна по-різному, обираючи для цього як створювальні, так і руйнівні або змішані моделі. В інтересах людини та суспільства в

Виберіть правильну відповідь
1. Становлення ринкової економіки, з точки зору монетаристів, проходить через фази: а) фінансової стабілізації; б) становлення ринкових інститутів; в) структурного корект

Список літератури
1. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. 2. Геєць В. Деякі порівняльні ознаки

Додаток Б
  БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧЕНИХ А Аквінський, Фома (1225–1274) – один із найблискучіших вчених середньові

Тематика рефератів
1.Предмет і метод історії економіки та економічної думки Історія економії та економічної думки як наука. Предмет дисципліни як історія становлення й розвитку суспільного виробництва

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги