рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Колірний трикутник XYZ

Колірний трикутник XYZ - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення Колірний Трикутник Хуz Створювався На Базі Колірної Діаграми Rg. На Рис. 2.20...

Колірний трикутник хуz створювався на базі колірної діаграми rg. На рис. 2.20 вона показана разом з аліхною. Вибір основних кольорів на цій лінії забезпечує їх безяркістністъ. Тому що серед кольорів RGВ найменші яскравості мають В і R, тому на аліхні обирають близькі до них X і Z. Іншими словами, сторона хz трикутника хyz повинна збігатися з аліхною. Третій основний колір Y має яскравість. Його яркістний коефіцієнт зручно прийняти рівним одиниці.

 

Рис. 2.20 – Положення сторін трикутника хуz, знайдене розрахунковим шляхом

 

ВЧ=680m(хLх+уLу+zLz), з урахуванням значення яскравості коефіцієнтів (Lх=0; Ly=1; Lz=0), ВЧ=680my.

Отже, ВЧ=680Y.

Таким чином, першою метою є розробка системи, що досягається вибором двох основних кольорів на аліхні. При цьому яскравість у системі ХY визначається не модулем кольору, як у RGВ, а тільки однією координатою Y.

Досягнення другої мети трохи складніше. Так, кольори, що лежать поза трикутником, мають негативні координати. Для формування позитивних координат всіх реальних кольорів локус потрібно помістити усередину трикутника кольоровості ХYZ, обравши положення його сторін (рис. 2.20). При цьому сторона хz збігається з аліхною, тобто відповідає рівнянню g+0,208r+0,013=0.

Сторону ху раціонально вибрати дотичною до локусу. Цим досягається остання мета, поставлена при розробці системи. При такому виборі всі спектральні кольори, що лежать на цій стороні, описуються двочленним рівнянням:

 

 

З рис. 2.21 видно, що для будь-якої точки, яка лежить на гіпотенузі трикутника rgb, зберігається рівність r/(1–g)=1, відкіля r+g=1. Координата z для розглянутих кольорів дорівнює нулю і, отже, що складає z=0.

 

Рис. 2.21 – Ілюстрація властивостей сторони трикутника, що збігається з локусом

 

Для визначення рівняння сторони ху трикутника хуz (рис. 2.20) необхідно виконати наступні дії. З аналітичної геометрії відоме рівняння прямої, що проходить через дві точки:

 

 

де індекси 1 указують координати першої точки, індекси 2 – координати другої точки; x і y – поточні координати.

У позначеннях:

 

(2.24)

 

Обравши дві точки на стороні gr: одна з точок верхньої частини прямолінійної ділянки локусу, наприклад l=560 нм; остання точка – l=700 нм. Їх координати наведені на рис. 2.20. Тоді індекси 1 належать координатам точки l560 (0,32; 0,68), а індекси 2 – координатам точки l700(1;0). Підставивши ці значення у формулу (2.24), можна одержати рівняння сторони ху, що збігається з прямолінійною ділянкою локусу:

 

(2.25)

 

Сторона yz обрана таким чином, щоб координати вершин у і z: у (–1,74; 2,77), z (–0,74; 0,14). При цьому зазначена сторона майже стосується локусу в точці l=505 нм. Підставивши координати у формулу (2.24), можна знайти рівняння сторони:

 

 

Враховуючи координати точок у і z, можна отримати уточнені значення:

 

x (1,2750; –0,2778);

y (–1,7393; 2,7673);

z (–0,7431; 0,1409).

 

Враховуючи дві координати кольоровості, можна знайти третю та написати наступні рівняння

 

(2.26)

 

Отриманий колірний трикутник наведено на рис. 2.20. Його варто перетворити, насамперед, тому, що біла точка не знаходиться в центрі трикутника і, отже, координати білого кольору не рівні між собою. У цьому можна переконатися, знайшовши суму х + у + z. З рівнянь (2.26) видно, що сумарний колір дорівнює:

 

 

Для розташування білої точки у центрі трикутника rgb за одиничні кількості основних прийнято різні їх яскравості, що відповідають співвідношенню LR:LG:LB=1:4,59:0,06.

Цей же прийом застосовується і для зсуву білої точки до центру трикутника хуz при вирішенні задачі не експериментально, а шляхом розрахунку. Її вирішення полягає у визначенні умов, при яких сума координат при кожному з основних (рівняння 2.26) дорівнювала б одиниці:

 

(2.27)

Якщо зазначені суми дорівнюють одиниці, то:

 

 

Якщо значення координат, що входять у суми (2.27) з рівнянь (2.26), помножимо їх на постійні S, Т і U, то дорівняємо суми одиниці:

 

 

Тоді одержимо S=1,8546; T = 0,5155; U = 0,6299. Множення кожного з рівнянь (2.26) на відповідний коефіцієнт дає систему:

 

(2.28)

 

Оскільки рівняння (2.27) дотримані, то сума основних має білий колір.

Рівняння (2.28), що зв'язують кольори ХУ і RGВ, у вигляді, в якому вони представлені вище, стандартизовані (ГОСТ 13088–67).

Проте вони не відповідають вимогам до основних X, Y, Z. Для ілюстрації цього визначимо коефіцієнти яскравостей Lх, Lу, Lz за рівняннями (2.28):

 

(2.29)

 

Для доведення LY до одиниці, що було однієї з задач, поставлених при розробці системи, рівняння (2.29) ділять на 5,65. Тоді формули переходу перетворюються в рівняння (2.30):

 

(2.30)

 

Колірний трикутник хуz (рис. 2.20), як і трикутник rgb – непрямокутний. У результаті його проекційного перетворення одержують прямокутний трикутник з локусом, що знаходиться усередині нього, – колірну діаграму ху (рис. 2.22)

Для наочності можна колірні тони основних ХУ представити через домінуючу довжину хвилі. З'єднавши вершини трикутника з білою точкою, знайдемо точки перетинання прямих з локусом. Ці точки вказують домінуючу довжину хвилі кожного з основних. З рисунка lдx»498 нм; lдy»521 нм; lдz»471 нм.

 

Рис. 2.22 – Колірна діаграма ху (визначення домінуючої довжини хвилі основних кольорів цієї системи)

 

2.12 Розрахунок яскравості, перетворення трикутника XYZ у прямокутний. Особливі точки і площини простору XYZ,

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Колірний трикутник XYZ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття про колориметричну систему
  Будь-яка точна наука базується на вимірювання, тому що виявлення зв’язків між явищами, здійснюється за рахунок кількісного їх співвідношення. Експериментальна перевірка будь-якого в

Нормалізація колориметричних вимірювань
Результати будь-яких вимірювань повинні бути однозначними і зіставними – одна з основних вимог метрології. Для її здійснення необхідно, щоб умови вимірювання, від яких залежать результати, були пос

Загальні відомості про колірний простір
Кольорометрія (колориметрія) – наука про методи вимірювання та кількісного вираження кольору. Кількісне вираження кольору – характеристика спектрального складу світла з урахуванням

Векторне вираження кольору
  Тривимірність кольору дає основу виразити його у вигляді вектору в просторі. У системі прямокутних координат (рис. 2.1) координатні осі символами основних кольорів (RGB). К

Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна
Площина одиничних кольорів. Як відомо, BR = 1, якщо яскравість кольору R = 680 кд∙м–2; ВG = 1 при В = 3121 кд∙м–2 і BВ

Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності
Для опису колірності немає необхідності прибігати до просторових представлень. Досить використовувати площину трикутника колірності (рис. 2.3). Щоб виразити одиничний колір чисельно, треба перенест

Трикутник RGB та його перетворення
  Трикутник Ма́ксвела – одна з уявлень колірних моделей. Вершини трикутника Максвелла відповідають положенню трьох основних кольорів: червоного (R), зеленого (G)

Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника
На рис. 2.15 надано трикутник кольоровості rgb з локусом і прямою пурпурних кольорів (поле реальних кольорів), що знаходяться в просторі RGB. Локус показаний на рисунку штриховими лініями, тому що

Умовна чистота кольору
Вираження колірного тону через домінуючу довжину хвилі і насиченості через колориметричну чистоту. Колірний графік можна використовувати для визначення домінуючої довжини хвилі і к

Поняття про афінні властивості колірного простору
Відповідно до першого закону Грасмана основні кольори повинні бути лінійно незалежними. Тобто, вони можуть бути представлені будь-якими трьома векторами, за умови, щоб ці вектори не лежали у одній

Вираження колірності в системі XYZ
Вимоги до основних кольорів XYZ. Практично використовуваною колориметричною системою є ХУ. Основні кольори ХУ обрані для максимального спрощення колірних розрахунків і

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Діаграма кольору XYZ
  На рис. 2.23 наведено проекційно перетворений у рівносторонній трикутник хуz, що знаходиться в колірному просторі цієї системи. Сторона хz трикутника збігається з аліхною. При цьому

Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом
  Графіки rg і ху надають повні відомості про властивості кольорів. Знаючи положення точки на графіку, неважко вказати координати кольоровості кольору, що виражається нею, визначити я

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
  Система XYZ зручна для колориметричних розрахунків, але її масштаб не погоджений з мірою приросту зорового відчуття – величиною так званого порогу кольоророзділення. Ця обставина зу

Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
  У практиці та наукових дослідженнях застосовуються два способи систематизації і кількісного опису кольорів: 1. Вимірювальний (колориметричний) спосіб.Колориметричний спосіб

Схеми приладів та принципи їх роботи
  Вимір спектрів.Вчення про вимір розподілу потужності випромінювання за спектром називається спектрофотометрією. Її методи полягають у фотоме

Типові тестові завдання
  1. Колориметричні системи – це: а) системи вимірювання кольору; б) сукупність зразків; в) синтезу кольору, тотожного вимірюваному за рахунок трьох основни

Список рекомендованої літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги