рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Кислотно-основне титрування

Кислотно-основне титрування - раздел Химия, Аналітична хімія Загальні положення. Рівноваги Приклади Розв’Язання Задач Приклад 1. Наважку Бури ...

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. Наважку бури (Na2B4O7·10H2O) масою 0,3221 г розчинили у воді. На титрування одержаного розчину витратили 16,85 мл розчинухлоридної кислоти. Обчислити молярну концентраію HCl у розчині.

Розв’язання. Бура при розчиненні взаємодіє з водою.

B4O72- + 5H2O D 2H3BO3 + H2BO3-.

І утворений борат титрують кислотою:

H2BO3- + H+D H3BO3.

Таким чином на 1 моль бури при титруанні витрачають 2 моль H+

n(B4O72-) = n(H+)/2.

За даними задачі доцільно кількість речовини тетраборат-іону (n(B4O72-)) виразити через масу і молярну масу бури

n(B4O72-) = n(Na2B4O7·10H2O) =
= m(Na2B4O7·10H2O) / M(Na2B4O7·10H2O) =
= m(Na2B4O7·10H2O)/M(Na2B4O7·10H2O).

А кількість речовини Н+ – через концентрацію HCl та об’єм розчину, який витрачено на титрування:

n(H+) = n(HCl) = C(HCl) ·V.

Підставивши останні два вирази в рівняння для кількостей речовин, маємо:

M(Na2B4O2 10H2O)/ M(Na2B4O2 10H2O) = C(HCl)·V/2.

У результаті обчислень одержуємо:

C(HCl) = 2·0,3221 г/381,37 г/моль ·0,01685 л = 0,1002 моль/л.

Відповідь: 0,1002 моль/л.

Приклад 2.Наважку кристалогідрату щавелевої кислоти массою 1,2922 г розчинено в мірній колбі місткістю 250 мл. На титрування 25 мл одержанного розчину витрачено 20,5 мл розчину гидроксиду натрію. Обчислити молярну концентрацію NaOH у розчині.

Розв’язання. Реакція титрування передається рівнянням:

H2C2O4 + 2OH- D C2O42- + 2H2O.

У точці еквівалентності виконується стехіометричне співідношення: n(H2C2O4) = n(OH-)/2.

Кількість речовини щавелевої кислоти, що титрується, дорівнює: n(H2C2O4) =m(H2C2O4 2H2O) Vал /M(H2C2O4)·Vк.

Кількість речовини гідроксиду натрію доцільно виразити через концентрацію й об’єм: n(OH-) = C(NaOH)·V.

Одержані вирази для кількостей речовини щавелевої кислоти та гидроксиду натрію підставимо в стехіометричне співвідношення:

m(H2C2O4 2H2O)·Vал /M(H2C2O4 2H2O)·Vк = C(NaOH)·V/2.

Концентрація гидроксиду натрію дорівнює:

C(NaOH) = 2m(H2C2O4 2H2O)·Vал /M(H2C2O4 2H2O)·Vк· ·V = 2·1,2922 г ·25 мл / 126,066 г/моль ·0,250 л· ·20,5 мл = 0,1000 моль/л.

Відповідь: 0,1000 моль/л.

Приклад 3.Розчин має лужну реакцію. Є припущення, що в ньому можуть знаходитись одна або кілька з таких речовин: NaOH, Na2CO3, NaHCO3.

На титрування 25,00 мл такого розчину в присутності індикатора фенолфталеїну (ФФ) витрачено 16,67 мл розчину з молярною концентрацією HCl 0,1012 моль/л, а на титрування такого ж об’єму розчину в присутності індикатора бромкрезолового зеленого (БКЗ) – 42,13 мл того ж розчину HCl. Які речовини знаходяться в розчині? Обчислити їх маси.

Розв’язання. Якби розчин містив тільки NaOH, на його титрування при наявності будь-якого з двох указаних індикаторів витрачались би однакові об’єми розчину кислоти, тобто VФФ = VБКЗ.

Якби розчин містив тільки Na2CO3, на його титрування при наявності індикатора фенолфталеїну витрачалось би у 2 рази менше розчину кислоти, ніж у присутності індикатора бромкрезолового зеленого, тобто

VФФ = 1/2 VБКЗ.

Якби розчин містив тільки NaHCO3, то при титруванні, при наявності індикатора фенолфталеїну, розчин знебарвлювався б при додаванні перших крапель розчину кислоти, тобто

VФФ = 0.

Якби розчин містив NaOH і Na2CO3, то при титруванні, при наявності індикатора фенолфталеїну, витрачався б об’єм розчину кислоти більший, ніж половина того, що витрачається на титрування при наявності індикатора БКЗ, тобто VФФ < 1/2 VБКЗ.

Отже розчин містить Na2CO3 та NaHCO3.

При наявності індикатора фенолфталеїну титрується тільки Na2CO3. При цьому протікає реакція:

CO32- + H+ D HCO3-.

У точці еквівалентності виконується рівність:

N(H+) = n(CO32-), або

C(HCl)·VФФ = m(Na2CO3)/M(Na2CO3),

звідки

m(Na2CO3) = C(HCl)·VФФM(Na2CO3).

У результаті обчислень одержуємо:

m(Na2CO3) =0,1012 моль/л ·15,67 10-3 л·105,989 г/моль = = 0,1681 г.

При наявності індикатора БКЗ титруються як карбонат, так і гідрокарбонат. При цьому протікають реакції:

CO32-+2 H+ D H2O + CO2,

HCO3-+ H+ D H2O + CO2,

і кількості речовини пов’язані між собою рівнянням:

n2(H+) = 2n(CO32-) + n(HCO3-), або

C(HCl)·VБКЗ = 2 C(HCl)·VФФ + m(NaHCO3)/M(NaHCO3),

звідки

m(NaHCO3) = M(NaHCO3)·C(HCl) · (VБКЗ – 2VФФ).

Обчислимо масу NaHCO3:

m(NaHCO3) = 84,007 г/моль ·0,1012 моль/л (42,13 – 25,67)·10-3 л= = 0,0917 г.

Відповідь: 0,0917 г.

Приклад 4.У мірну колбу місткістю 250 мл внесли 5,00 мл суміші, яка містить технічні сірчану H2SO4 та фосфорну H3PO4 кислоти і довели дистильованою водою до мітки. На титрування 25,00 мл одержаного розчину при наявності індикатора БКЗ витрачено 26,40 мл розчину з молярною концентрацією NaOH 0,0986 моль/л. На титрування такого ж об’єму розчину при наявності індикатора ФФ витрачено 40,00 мл того ж розчину NaOH. Обчислити маси кислот в 1 л суміші.

Розв’язання. При наявності індикатора БКЗ титрується сірчана кислота за двома ступенями й ортофосфорна кислота до дигідрофосфату:

H+ + OH- D H2O,

HSO4- + OH-D H2O + SO42-,

H3PO4 + OH- D H2PO4- + H2O.

У точці стехіометричності виконується рівність:

n1(NaOH) = 2n(H2SO4) + n(H3PO4), (1)

або

C(NaOH) VБКЗ = 2n(H2SO4) + n(H3PO4). (2)

При наявності індиктаора ФФ титруються і сірчана, і ортофосфорна кислоти за двома ступенями:

H+ + OH- D H2O,

HSO4- + OH- D H2O + SO42-,

H3PO4 + 2OH- D H2PO4- + 2 H2O.

У точці стехіометричності в даному випадку виконується рівність:

n2(NaOH) = 2n(H2SO4) + 2n(H3PO4); (3)

або

c(NaOH) VФФ = 2n(H2SO4) + 2n(H3PO4). (4)

Віднімемо рівняння (2) з рівняння (4):

n(H3PO4) = c(NaOH) (VФФ – VБКЗ). (5)

Маса H3PO4, яка міститься в 5,00 мл суміші, дорівнює:

m(H3PO4) = M(H3PO4) · c(NaOH) · (VФФ – VБКЗ) · Vк/Vал = = 97,955 г/моль · 0,0986 моль/л · (40,00 – 26,40) · 10-3 л · 250 мл/ 25 мл = 1,3140 г,

а 1 л суміші:

1,3140 г · 1000 мл / 5,00 мл = 262,8 г.

Підставивши рівняння (5) в рівняння (2), одержимо:

n(H2SO4) = с(NaOH) · (VБКЗ – VФФ)/2.

Звідси маса H2SO4, яка містить в 5,00 мл суміші, дорівнює:

m(H2SO4) = c(NaOH) · (2VБКЗ – VФФ) · M(H2SO4) · Vк/2Vал = = 0,0986 моль/л (2·26,40 – 40,00) · 10-3 л · 98,07 г/моль · 250 мл/2 · · 25 мл = 0,6188 г, а в 1 л суміші:

0,6188 г · 1000 мл / 5,00 мл = 123,8 г.

Відповідь: 123,8 г.

Приклад 5.Наважку суміші дигідрофосфату натрію NaH2PO4 та гідрофосфату натрію Na2HPO4 масою 4,8215 г розчинено в 200 мл розчину з молярною концентрацією HCl 0,1982 моль/л. На титрування 20,00 мл одержаного розчину при наявності індикатора фенолфталеїна витрачено 21,00 мл розчину з молярною концентрацією NaOH 0,25 моль/л. Обчислити масову частку Na2HPO4 в суміші.

Розв’язання. Фенолфталеїн знебарвлюється при pH 8-10, коли частинки, що містили фосфат, перетворюються в HPO42-. Знайдемо кількість речовини іонів водню, що можуть провзаємодіяти з лугом при титруванні. Для цього досить порівняти склад реагентів, внесених до початкового розчину (Na2HPO4, NaH2PO4 і HCl), і склад розчину в кінці титрування (іони Na+, Cl-, HPO42-). З лугом провзаємодіяли ті іони водню, що містились у розчині HCl та в NaH2PO4, при чому кожна частинка дигідрофосфату вносить один іон Н+ до загальної кількості. На титрування взято 20 мл, тобто 1/10 частку початкового розчину. Тоді кількість речовини Н+, що провзаємодіяла з лугом, дорівнює:

n(H+) = 1/10{n(NaH2PO4)+n(HCl)}.

У точці еквівалентності n(H+) = n(ОH-),

або

n(ОH-) = 1/10{n(NaH2PO4)+n(HCl)}.

Обчислимо кількості речовини кислоти та лугу:

n(HCl) = 0,1982 моль/л · 0,2 л = 0,03964 моль,

n(ОH-) = n(NaОН) = 0,25 моль/л · 21 · 10-3 л = 0,00525 моль.

Тоді кількість речовини дигідрофосфату в суміші дорівнює:

n(NaH2PO4) =10 n(OH-) - n(HCl) = 0,0525 – 0,03964 = 0,01286 моль

Масса дигідрофосфату в суміші дорівнює:

m(NaH2PO4) = n(NaH2PO4)·M(NaH2PO4) = 0,01286 моль·119,936 г/моль = 1,5424 г

Маса гідрофосфату в суміші:

m(Na2HPO4) = m(NaH2PO4 +Na2HPO4) - m(NaH2PO4) =4,8215 г – 1,5424 г = 3,2791 г.

А масова частка Na2HPO4 в суміші:

ω(Na2HPO4) = m(Na2HPO4)·100% / m(NaH2PO4 +Na2HPO4) =3,2791/4,8215 = 0,6801 = 68,01 %.

Відповідь: 68,01 %.

 

Задачі для самостійної роботи

 

1. Для титрування взято 20,00 мл розчину, що містить речовину А. На титрування цього розчину витрачено V мл розчину з молярною концентрацією титранту С моль/л. Формули речовини А і титранту, значення концентрації та об’єму титранту наведені в таблиці. Обчислити молярну концентрацію речовини А в розчині (див. табл.).


 

№ варіанта Речовина А Титрант Концентрація титранту, С, моль/л Об’єм титранту, V, мл
HCl NaOH 0,1026 19,20
KOH HCl 0,0785 18,70
Na2C2O4 HCl 0,2005 15,45
Na2CO3 HCl 0,1145 12,63
H2SO4 NaOH 0,0997 14,83
HNO3 KOH 0,1325 20,01
Na2B4O7 HCl 0,1675 19,50
CH3COOH KOH 0,1500 20,00
NH3 HCl 0,1051 19,88
NaHCO3 H2SO4 0,1251 13,50
KHC8H4O4 NaOH 0,1285 14,50
H2C2O4 NaOH 0,1054 15,60
C6H5COOH NaOH 0,0683 18,90
Ba(OH)2 HCl 0,1046 16,40
HCOOH NaOH 0,1052 17,52

 

2. Обчислити масу наважки бури Na2B4O7 10H2O, на титрування якої буде витрачено 20,00 мл розчину з молярною концентрацією HCl 0,1060 моль/л.

(0,4049 г)

3. На титрування наважки бензойної кислоти C6H5COOH масою 0,1220 г витрачено 12,52 мл розчину гідроксиду натрію. Визначити молярну концентрацію NaOH у розчині.

(0,0799 моль/л)

4. Мінерал кальцит містить близько 15 % CaCO3. Обчислити масу наважки кальциту, на титрування якої буде витрачено 12,50 мл розчину з молярною концентрацією HCl 0,1046 моль/л.

(0,1167 г)

5. Обчислити масу наважки кристалогідрату щавелевої кислоти H2C2O4 2H2O, на титрування якої буде витрачено близько 20 мл розчину з молярною концентрацією NaOH близько 0,10 моль/л.

(0,1261 г)

6. Обчислити молярну концентрацію HCl у розчині, якщо на титрування наважки бури Na2B4O7 10H2O масою 0,3820 г витрачено 17,51 мл цієї кислоти.

(0,1143 моль/л)

7. Речовина містить 50 % CaO, 40 % CaCO3 та 10 % індиферентних домішок. Яку наважку речовини треба взяти, щоб на її титрування витрачалось 20 мл розчину з молярною концентрацією HCl 0,1 моль/л.

(0,0824 г)

8. Наважки технічного гідроксиду калію масою 0,3158 г розчинено у воді. На титрування одержаного розчину витрачено 27,43 мл розчину з молярною концентрацією HCl 0,1966 моль/л. Обчислити масову частку КОН у технічному продукті.

(95,88 %)

9. Вино містить винну кислоту Н2С4Н4О6. Кислотність вина визначається вмістом винної кислоти в грамах у 100 мл вина. Обчислити кислотність білого столового вина, якщо на 50 мл його титрування при наявності індикатора фенолфталеїна витрачено 10,75 мл розчину NaOH з молярною концентрацією 0,0754 моль/л.

 

10. Наважку технічної ортофосфорної кислоти масою 0,300 г розчинили у воді. На титрування одержаного розчину при наявності індикатора фенолфталеїну витрачено 20,85 мл розчину NaOH з молярною концентрацією 0,1921 моль/л. Обчислити масову частку H3PO4 у технічній кислоті.

 

11. До якого об’єму треба довести розчин, в якому містится 0,7650 г NaOH, щоб на титрування 20,00 мл такого розчину витрачено 14,70 мл розчину HCl з молярною концентрацією 0,1041 моль/л.

 

12. Наважку технічної бури масою 2,1115 г розчинено у воді, кількісно переведено в мірну колбу, місткістю 200 мл, доведено до мітки водою і перемішано. На титрування 20,00 мл одержаного розчину витрачено 10,90 мл розчину HCl з молярною концентрацією 0,0994 моль/л. Чому дорівнює масова частка Na2B4O7·10H2O у технічній бурі?

 

13. Наважку карбонату лужного металу масою 2,3585 г розчинено у воді, кількісно переведено в мірну колбу, місткістю 100 мл, доведено до мітки водою і перемішано. На титрування 10,00 мл одержаного розчину витрачено 20,00 мл розчину HCl з молярною концентрацією 0,2225 моль/л. Визначити, карбонат якого металу був взятий?

(Na2CO3)

14. Розчин хлороводневої кислоти об’ємом 50,00 мл внесено в мірну колбу і розведено водою до обєму 1000 мл. 18,20 мл одержаного розчину кислоти витрачено на титрування 20,00 мл розчину NaOH з молярною концентрацією 0,0854 моль/л. Визначити молярну концентрацію HCl у вихідному розчині.

(1,8769 моль/л)

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Аналітична хімія Загальні положення. Рівноваги

імені В Н Каразіна.. Аналітична хімія Загальні положення РІВНОВАГИ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Кислотно-основне титрування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОГРАМА
"АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ" для студентів біологічного факультету денної форми навчання     Харків - 2010

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Аналітична хімія – це наукова дисципліна про методи, засоби й загальну методологію здобуття інформації про якісний i кількісний склад матеріальних об'єктів на основі дослідження хі

Класифікація методів аналізу, що грунтується на кількості речовини аналіту
Метод Маса аналіту, г Об’єм розчину проби, мл Кількість речовини аналіту Макроаналіз 1 – 10

Методи аналітичної хімії
Метод аналізу – універсальний і теоретично обґрунтований спосіб визначення складу об’єкту, це сукупність принципів, на яких базується аналіз без конкретних посилань на об’єкти та компоненти.

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Метою якісного аналізу є виявлення окремих елементів та іонів, що входять до складу речовини. Якісний аналіз здійснюють хімічними, фізико-хімічними фізичними або біологічними методами. Хі

Характерні групи атомів у органічних реагентах
Солетворні групи атомів Комлексотворні групи атомів Карбоксильна ‑ СООН Спиртова або фенольна

Використання органічних реагентів у аналізі
Реагент Формула Об’єкти, що визначають Якісний аналіз Кількісний аналіз Алізарин

ЗАКОН ДІЇ МАС. АЛГЕБРА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ
Хімічна рівновага. Зворотні реакції проходять як у прямому, так і у зворотному напрямах. Рівновага встановлюється, якщо ці зміни взаємокомпенсуються. Рівноважний склад – сук

Алгебраїчний підхід при записі рівнянь хімічних реакцій
Розглянемо реакцію загального вигляду 0 D aj Aj, (12) де S – символ суми, j – н

Позначення констант рівноваг
Реакції (загальний вигляд та приклади) Позначення Примітки 1. Константи стійкості комплексів

Лінійні комбінації реакцій
Ми вже мали змогу звернути увагу, що рівняння приєднання кількох протонів до багатозарядного аніону (або кількох лігандів до іону-комплексоутворювача) характеризуються загальною константою, яка дор

Ускладнення у визначенні областей переважання
Якщо послідовність усіх N ступінчатих констант спадна, K1 > K2 > . . . > KN, то у всіх N+1 реагентів і

Метод матеріального балансу при розрахунках рівноважного складу розчинів
При розчиненні у воді сполук – сильних електролітів (які повністю розпадаються на іони) – за умови іони, що утворюються у розчині не вступають в інші реакції, рівноважний склад частково можна описа

Приклади обчислень рівноважних концентрацій розчинів за схемою Комаря М. П.
Розглянемо приклад 2, який наведено в розділі «Метод матеріального балансу» Розв’язання. При розчиненні солі HCOOAg у воді – у розчині будуть такі

Буферні розчини
  Якщо для розчину характерна властивість зберігати значення будь-якої рівноважної концентрації (активності) при його розведенні або додаванні до нього інших реактивів, то такий розчи

Розрахунки рН буферних розчинів.
Розглянемо кілька прикладів. Приклад 1. Визначити рН буферного розчину, який приготували змішуванням розчинів: 55 мл оцтової килоти (с0(HAc) = 0,15 моль/

Приготування буферних розчинів із заданим рН
Буферний розчин із заданим рН з відомою парою буферуючих компонентів можна приготувати трьома способами: - змішуючи в необхідному співвідношенні кількості речовини; розчини слабкої кислоти

Взаємодія катіонів із деякими реагентами
Іон Реагент SO42- Cl- OH- NH3.

Pеaкцiї катіонів l-ї аналiтичної групи
  Реактив Ag+ Hg22+ Pb2+ HCl (розведе-на), хлориди

Мікрокристалоскопічна реакція на кальцій
Розведена H2SO4 та розчини сульфату утворюють із катіонами Са2+ голчасті кристали гіпсу, CaSO4 ×2 Н2О. На предметне скло нанесі

Peaкції катіонів 2-ї aнaлiтичної групи
  Реактив Ва2+ Sr2+ Ca2+ Н2SO4 та сульф

Алюміній
4.1.1. Осадження Al(OH)3(s), його амфотерність. У пробірку налийте 3 краплі розчину Al(NO3)3 й додайте 3 краплі розчину амі

Реакції катіонів 4-ї аналітичної групи
  Реактив Fe2+ Fe3+ Bi3+ Mn2+ Sb(III) та Sb(V)

А група катioнів
Катіони 5-ї групи Cu2+, Cd2+, Ni2+, Co2+, Mg2+, Нg2+ у лужному середовищі в присутності Н2О2 (в умовах відокр

Реакції катіонів 6-ї аналітичної групи
  Реактив K+ Na+ NH4+ NaHC4O4

Проби на присутність аніонів‑відновників.
а) До 3-4 крапель розчину додайте 1-2 краплі розчину з c(H2SO4) = 1 моль/л, 1-2 краплі розчину I2 у KI та 6-8 крапель розчину крохмалю. Якщо розчин знебарвлю

Систематичний якісний аналіз аніонів
88) Які особливості якісного аналізу аніонів порівняно з аналізом катіонів? 89) Назвіть групові реагенти і склад груп систематичного аналізу аніонів. 90) Що таке «водяна витяжка»

Модуль 1.
Приклади розв’язання задач 1. Запишіть значення констант наступних рівноваг: 1)1) H2AsO4- D HAsO42- + H+

Теорія похибок і статистична обробка результатів вимірювань
При проведенні експериментальних досліджень вимірювання повторюють кілька (n) разів – отримують паралельні значення вимірюваного параметру: x1. x2 …xn

Теоретичні значення Q – критерію. при різних довірчих імовірностях Р
  n Q( n. P ) P = 0.90 p = 0.95 p = 0.99 0

Таблиця 2
Значення критерію грубої похибки β n β α = 0.05 α = 0.

Значення t-критерію Стьюдента
f p 0.90 0.95 0.99 0.995 0.999 6.3130

Таблиця 4
значення критерію фішера, F (f1, f2, P = 0,95 ).

Терези і принцип зважування
Масу речовини m вимірюють, зважуючи речовину. Вага Р є про­пор­цій­ною масі P = mg, де g – прискорення сили тяжіння. Зважуючи, силу притягування порівнюють із в

Конструкція аналітичних терезів
У сучасні аналітичні терези вмонтовано інтерфейси, що спо­лу­ча­ють устрої. У них повністю автоматичне внутрішнє градуювання з урахуванням температури, пристрої для тарування у всьому діапазоні зва

Порядок зважування на терезах типу ВЛР-200.
Увага! Вмикати терези слід при закритих бокових шторках. Ставити об’єкт зважування на ліву шальку, а гирі – на праву. Змінювати навантаження можна тільки при вимкнутих

Умови висушування деяких кристалогідратів
Кристалогідрат Умови висушування Над безводяною сіллю Маса водя­ної пари (мг / л) BaCl2.2H2

Загальні відомості
У та­ких ме­то­дах хі­міч­но­го ана­лі­зу, як гра­ві­мет­рія та так зва­ні фі­зи­ко-хі­міч­ні ме­то­ди, ви­ко­рис­то­ву­ють гра­ду­йо­воч­ну за­леж­ність між скла­дом об­’єк­та та фі­зич­ною влас­т

Мірний посуд та робота з ним
Який мірний посуд вживають у хімічних аналізах? Одиниці об’єму.Одиницею об’єму в інтернаціональній си­сте­мі одиниць (СІ) є кубічн

Перевірка місткості посуду
Загальні засади. Згідно ДСТУ, допускають такі відхилення від номінальної місткості (± см3)   для колб  

Таблиця 3
Ефективна густина води, r*, г/дм3, що використовується у перевірці мірного посуду, та сума поправок (А + В + С) , г/дм3 t,

Поправки для об’ємів (в см3), що виміряні мірним посудом (каліброваним для температури 20 °С), якщо ним користуються при різних температурах
Ви­мі­ря­ний об’­єм, см3 Температура, оС

Кислотно-основне титрування
Методики грунтуються на кислотно-основних пе­ре­тво­рен­нях – пе­ре­да­чі іону водню від аналіту до титранту або навпаки. Тит­рантами зазвичай є силь­ні кислоти або сильні ос­но­ви (луги), ана­літа

Реактиви й обладнання
Хлороводнева кислота, стандартизований розчин c(HCl) = 0,1 моль/л; Бромкрезоловий зелений, розчин із масовою часткою w » 0,1 % у водно-етанольній суміші (8:2 за об'ємом); Б

Комплексонометричне титрування
Реакції комплексоутворення здавна є основою деяких тит­ри­мет­рич­них визначень. Так, іони га­ло­ге­ні­дів визначають тит­ру­ван­ням комплексоутворювачем – іонами Hg2+ (

Окислювально-відновлювальне титрування
В окислювально-відновлювальному титруванні або ана­літ A є від­новлювачем (і у титруванні окислюється), а тит­ран­т T – окис­лювачем (і у титруванні відновлюється), або навпаки, ана­літ A є окислюв

А. Стандартизація за наважками кристалічного іоду
2А. Реактиви й обладнання: Тіосульфат натрію, розчин c(Na2S2O3.5H2O) » 0,1 моль/л у сві­жо­про­кип’­я­че­ній дистильова

Б. Стандартизація за наважками дихромату калію
2Б. Реактиви й обладнання: Тіосульфат натрію, розчин c(Na2S2O3.5H2O) » 0,1 моль/л, як у пункті 2А; Дихромат ка

Комплексонометричне титрування
Приклади розв’язання задач Приклад 1. Наважку сплаву, що містить цинк та мідь, масою 0,8512 г розчинено й об’єм розчину доведено до 100 мл. При визначенні сумарної кількос

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
В основі електрохімічних методів лежать процеси на електродах або в міжелектродному просторі при виникненні потенціалу або при пропусканні електричного струму через розчин. Електродний процес – гет

Теоретичні основи потенціометрії
Для вирішення аналітичної задачі потенціометричні вимірювання можна проводити двома способами. Перший спосіб – пряма потенціометрія, полягає в тому, що в досліджуваний розчин занурюють необхідний і

EACх= Eх= EAB(lACх / lAB).
Із цих рівнянь можна отримати, що Eх = Eст(lACх / lACст), де lACхтаlACст –

Результати вимірювань оформлюємо у таблицю
  № розчину с(NaF), моль/л lgс(F-) е.р.с., мВ   &nb

Шпателі, скляні палички.
3. Хід роботи Наважку зразка (mo), що містить близько 0,1 г заліза, розчиня­ють при нагріванні у 20 мл концентрованої хлорводневої кислоти. Якщо розчинення неп

Атомна спектроскопія
Атомна спектроскопія– фізичний метод, що грунтується на залежності між складом речовини та випромінюванням чи поглинанням світла у певних умовах. Емісійний спектральний аналіз грун

Атомно-емісійний метод аналізу
Лабораторна робота № 4.1. Визначення калію та натрію в мінеральних водах методом полум'яно-емісійної спектрометрії. Мета роботи: 1. Визначити масов

Спектрофотометрія
Спектрофотометричні методи аналізу базуються на законі Бугера, який виражають рівнянням , де I

Визначення загальної кількості летких фенолів у стічній воді у перерахунку на C6H5OH.
Мета роботи: 1. Ознайомитися з основними етапами методики спектрофотометричного аналізу домішок органічних речовин. 2. Освоїти алгоритм вимірювань на фотометрі. 3. Визначит

Вибрані кінетичні методи аналізу
  У багатьох методах аналізу до стану рівноваги до­водять хі­міч­ні перетворення, за якими аналіт переводять у інші сполуки, що формують вихідний сиг­нал (масу чи об’єм, випромінюванн

Сутнiсть методики
Щоб визначити мiкрокiлькості альдегідiв, використовують ре­ак­цiю окислення п-фенiлендiаміну пероксидом водню, на яку альде­гіди дiють як каталiзатори. Схема механізму реакцiї (за нинiшнiми уявленн

Алгоритм методики
2.1. Прилади й реагенти Фотоелектроколориметр; Секундомiр; Вимiрювальнi колби мiсткiстю 50 мл; Піпетки мiсткiстю 5 мл; Піпетки с подiлками мiсткi

Алгоритм методики
2.1. Прилади та реагенти Фотоелектрокалориметр КФК з мікропроцесором; Вимiрювальнi колби мiсткiстю 50 мл; Пiпетки мiсткiстю 2 мл; Пiпетки з подiлками мiст

Хроматографічні методи аналізу
  У таких процесах розділення компонентів, як екстракція, у випадках, коли коефіцієнти розподілу між фазами для різних компонентів мало відрізняються один від одного, відокремити їх у

Біологічні та біохімічні методи аналізу
Біологічні методи аналізу базуються на тому, що для життєдіяльності; росту, розмноження й взагалі нормального функціонування живих істот необхідне середовище певного хімічного складу. При зміні цьо

Приклади використання біологічних методів для визначення різних сполук
Індикаторний організм Сполука, яку визначають Cmin, P = 0,95 Мікроорганізми мкг/мл

Таблиця 2
Приклади використання ферментів для визначення їх субстратів (I) і інгібіторів (II) Клас ферментів Індикаторна реакція

Неорганічні ліганди
OH‑, гідроксид ‑ іон   H+ lg Kw = { ‑13,997; D H = ‑55,81

Органічні ліганди: аміни
C2H7NO, H2N‑CH2‑CH2‑OH, 2‑аміноетанол H+ lg KH

Органічні ліганди: карбонові кислоти
CH2O2, HCOOН, мурашина кислота; ліганд HCOO‑, форміат-іон H+ lg KH = {

Органічні ліганди: амінокислоти
C2H5NO2, H2N-CH2-COOH, амінооцтова кислота (гліцин); ліганд: H2N-CH2-COO‑, L‑,

Інші органічні ліганди: оксими, тіоли тощо
CH4N2S, тіосечовина H2N-C-NH2 ÷ê S Ag+

Відновні напівреакції
Aglg K(Ag2+ + e‑ Û Ag+) = 32,62 [I=4], Eo = 1,929 B lg K(2 AgO(s) + H2

Індикатори
(а) кислотно-основні індикатори Бромкрезоловий синій, L (синій) ® HL+ (жовтий): lg KH ={ 4,80 [20 о

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги