рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Секція права

Секція права - раздел Образование, Міністерство Освіти І Науки України ...

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

Секція права

Опорний конспект лекцій

з дисциплін «Інтелектуальна власність»,

«Право інтелектуальної власності»

Для студентів 5 курсу всіх спеціальностей

 

Укладач: Демченко О.О.

Полтава 2006

ЗМІСТ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ..............................................................4

1.1. Поняття інтелектуальної власності..............................................................4

1.2. Інтелектуальна власність як право...............................................................5

2 СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....................................6

2.1 Об'єкти права інтелектуальної власності..................................................6

2.1.1 Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності..........................6

2.1.2 Об'єкти промислової власності..................................................................6

2.1.3 Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності ……………………….7

2.1.4 Об'єкти авторського права і суміжних прав.............................................7

2.2 Суб'єкти права інтелектуальної власності...................................................7

2.3 Система законодавства України про інтелектуальну власність................9

2.4 Державна система правової охорони інтелектуальної власності..............9

3. ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ……………………………………………………………………………………………….12

3.1. Мета і принципи правової охорони.............................................................12

3.2. Охорона прав на об'єкти промислової власності........................................13

3.3. Охорона прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності...........15

3.4. Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав................................17

3.4.1 Джерела права............................................................................................17

3.4.2 Охорона об'єктів авторського права........................................................17

3.4.3 Охорона об'єктів суміжних прав..............................................................18

4. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ…………………...20

4.1. Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар................................20

4.1.1. Особливості права інтелектуальної власності як товару........................20

4.1.2. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив................................21

4.2. Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності.....................22

4.2.1. Мета і основні способи комерціалізації...................................................22

4.2.2. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві...........................................................................................................23

4.2.3. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства……………………………………………………………………..24

4.2.4. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності..............................24

4.3. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності......................26

4.3.1. Цілі оцінки прав..........................................................................................26

4.3.2. Підходи до оцінки.......................................................................................27

4.3.3. Методи оцінки.............................................................................................28

4.3.4. Послідовність оцінки..:...............................................................................29

4.3.5. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності..................................31

5. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.............................32

5.1. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності................................................................................................................32

5.2. Категорії спорів..............................................................................................34

5.3. Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності.....35

5.3.1 Адміністративно-правовий спосіб захисту прав …………....................35

5.3.2 Цивільно-правовий спосіб захисту прав..................................................36

5.3.3 Кримінальна відповідальність за порушення прав……………………..37

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА....................................................................39


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

Поняття інтелектуальної власності

Інтелектуальна діяльність - це творча діяльність, а творчість - це цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якісно нове, що… Для людини характерні два види творчості - худож­ня і технічна. Результатом… Результати художньої творчості використовуються в гуманітарній сфері для збагачення внутрішнього світу людини,…

Інтелектуальна власність як право

Таким чином, право інтелектуальної власності є сумою тріади майнових прав (права володіти, права корис­туватися, права розпоряджатися) та немайнових…      

СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

Об'єкти права інтелектуальної власності

Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності

Рис. 4 Технологічна схема процесу правової охорони об'єктів промислової…  

Охорона прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності

Охоронним документом, що закріплює права суб'єктів права на сорт рослин, є патент. Урядовий орган державного управління, що діє у складі центрального органу… Термін дії патенту становить 25 років від дати надходження заявки. Для сортів деревних, чагарникових культур - 30…

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав

Джерела права

- Про інформацію (1992); - Про друковані засоби масової інформації в Україні (1992); - Про науково-технічну інформацію (1993);

Охорона об'єктів авторського права

На відміну від промислової власності, де автори Одержують охоронні документи у формі патентів чи сві­доцтв і де існують строгі процедури для цього, оформлен­ня прав на об'єкти авторського права не настільки форма­лізовано.

Виникнення і здійснення авторських прав не вимагає виконання будь-яких формальностей. Одна з форм Охорони полягає в тому, що власник авторського права для оповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, що міститься на кожному примірнику твору і складається з латинської букви © в колі, імені (найменування) власника авторського права і року першого опублікування твору. Наприклад: © Інститут Інтелектуальної власності і права, 2005.

Якщо за публічне використання літературно-художніх і музичних творів авторів - постійних жителів України нараховується авторська винагорода, автори для одержання гонорару реєструють ці твори в УААСП у порядку, обумовленому "Інструкцією про порядок обліку авторів, реєстрації творів і розподілу гонорару", що затверджено наказом УААСП від 19 лютого 1997 № 10. Автори, яким виплачуються лише договірні й інші разові суми, в Установі не реєструються, їхні права, звичайно, охороняються договірним правом.

Власник авторського права для одержання свідоцтва про авторство на оприлюднений твір у будь-який час протягом терміну охорони авторського права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.

Державна реєстрація здійснюється відповідно до встановленого порядку УААСП, що складає і періодично видає каталоги всіх реєстрацій.

Після реєстрації прав автору видається свідоцтво. При виникненні суперечки реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства, тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.

Варто враховувати ту обставину, що авторське право на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом, належить автору. А от виключне право на використання такого твору належить особі, з якою автор знаходиться у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором.

Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті. Дія терміну охорони починається з першого січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні факти.

Безстроково охороняються законом право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекрученню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому зазіханню на твір, що може завдати шкоди честі і репутації автора.

Охорона об'єктів суміжних прав

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів творів, що виконуються. Виробники фонограм і відеограм, а також організації… Оформлення суміжних прав також не вимагає виконання будь-яких формальностей.…

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар

Особливості права інтелектуальної" власності як товару

До основних властивостей будь-якого ринкового товару відносяться: а) корисність; б) рідкість - властивість, протилежна загальнодоступності;

Інтелектуальна власність як нематеріальний актив

Нематеріальні активи - це принципово новий об'єкт фінансового обліку для України, що узагальнює особливі види капіталу підприємства, а також… Відмінними ознаками нематеріальних активів є: - відсутність матеріальної основи і при цьому володіння такою коштовною якістю, як здатність давати доход власнику,…

Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності

Мета і основні способи комерціалізації

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів… Основними способами комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності… · використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві;

Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві

Вважається, що комерціалізація через використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві є найбільш вигідною з точки зору прибутку. Адже весь прибуток від продажу інноваційного продукту, що отримано за допомогою об'єктів інтелектуальної власності, залишається у правовласника ОІВ.

Оскільки обсяг виробленої продукції може бути ве­ликим, то і прибуток, що надходитиме від її реалізації, може у багато разів перевищувати вартість прав на ОІВ у разі передачі прав на використання ОІВ або продажу прав власності на ОІВ.

Зрозуміло, що цей спосіб комерціалізації пов'язаний із значними стартовими витратами на доопрацювання ОІВ, розробленням технології виробництва тощо. Але у разі успіху продаж виробленої продукції компенсує ці витрати і, крім того, буде отриманий значний прибуток.

Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства

- сформувати значний за своїми розмірами ста­тутний капітал без відволікання коштів й забез­печити доступ до банківських кредитів і інвестицій,… - амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі і замінити її… - авторам і підприємствам - власникам інтелектуальної власності - стати засновниками (власниками) при організації…

Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності

Майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності є сукупністю права володіти, користуватися і розпоряджатися цим об'єктом. Продаж прав у повному обсязі здебільшого проводиться через договір… Але частіше передається лише право користування об'єктом інтелектуальної власності.

Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності

Цілі оцінки прав

Відповідно до Міжнародних стандартів оцінки (МСО-1 ... МСО-4) розрахунки вартості прав на об'єкти ін­телектуальної власності можуть виконуватися при… - оподатковуваної бази майна підприємств; - вартості виключних прав, переданих на основі ліцензійного договору чи договору про їхню переуступку;

Підходи до оцінки

Оцінка вартості прав на конкретний об'єкт інтелек­туальної власності у конкретному випадку їхнього використання є досить складною процедурою й у… Витратний підхід (підхід на основі активів) заснований на припущенні, що… Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності припускає використання…

Методи оцінки

Метод прямого відтворення активу визначає суму витрат, які є необхідними для створення нової точної копії активу, що оцінюється. Ці витрати повинні… Таблиця 2 Зв'язок між підходами до оцінки об'єктів інтелектуальної власності та методами оцінки Підхід до оцінки …

Послідовність оцінки

Рис. 6 Послідовність оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності  

Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності

   

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому… - застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для… Порушенням прав визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування…

Категорії спорів

- визнання цього права; визнання правочину недійсним; - припинення дії, яка порушує право; - відновлення становища, яке існувало до порушення;

Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності

Існує дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і неюрисдикційна (рис. 7). Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної власності своїми силами, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів, тобто самозахист. Наприклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від виконання недійсного договору тощо. Обрані засоби самозахисту не повинні бути заборо­неними законодавством та не повинні суперечити моральним засадам суспільства.

Юридичні форми захисту застосовують два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). Загальний порядок захисту здійснюється в судах.

Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління або в органах Антимонопольного комітету України, або в органах державної митної служби України.

 

Способи захисту права інтелектуальної власності

Адміністративно-правовий спосіб захисту прав

У галузі авторського права і суміжних прав адміністративний спосіб захисту прав передбачено тільки за пуб­лічний показ, порушення умов публічного… Здійснення дій, обумовлених законодавством України як недобросовісна… - неправомірне використання чужого імені, фірмового найменування, торговельних марок;

Цивільно-правовий спосіб захисту прав

У випадку порушення прав потерпілий подає позов - заяву, звернену до суду, про відправлення право­суддя з метою захисту особистих чи майнових прав.… За загальним правилом цивільного судочинства конкретна цивільна справа, як… Власник прав на ОІВ має право вимагати від порушника:

Кримінальна відповідальність за порушення прав

Законодавство України передбачає також кримінально-правові санкції за незаконне зазіхання на комерційну таємницю. Карним злочином є незаконний збір… Залучення до кримінальної відповідальності конкретних винуватців злочину не… Особливий випадок - захист прав на ОІВ при перетинанні кордону. Митним кодексом України (ст. 74) товари й інші…

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

2. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. -К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. - 260 с. 3. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Инст. интелл. собств. и… 4. Тофило А. В. Зкспертиза обьектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезньїе модели. - К.:…

Законодавство України про інтелектуальну власність

2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV; 3. Господарський кодекс України, від 16.01 2003 р. № 436-ІУ; 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р. № 8073-Х;

– Конец работы –

Используемые теги: Секція, права0.049

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Секція права

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Разграничение понятий конституционного права как системы правовых норм отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.. 2 2. Источники конституционного права в зарубежных странах. 2
Источники конституционного права в зарубежных странах... Материальная и формальная фактическая и юридическая конституция в... Принятие изменение и отмена конституций в зарубежных странах...

План лекции №1: Часть 1: предмет горного права, метод горного права, основные источники горного права. Часть 2: Этапы развития Российского законодательства о недрах
Часть предмет горного права метод горного права основные источники горного права... Часть Этапы развития Российского законодательства о недрах... формирование и развитие горного права Российской Империи начала го века...

Понятие отрасли конст. права, её предмет и метод, структура. Место конституционного права в системе Рос. права
Следует различать межд дог ры и соглаш я закл РФ с др суверенными гос вами и внутр дог ры и соглаш я закл м у Фед й и ее суб тами или м у... Юр прецедент также относится к числу исторически устоявшихся ист ков права... Под обычаем как разновид ю соц нормы понимается правило повдения сложившееся на основе пост и единообразного...

Понятие трудового права как отрасли права. Предметом любой отрасли права являются общественные отношения
Предметом любой отрасли права являются общественные отношения специфические именно для данной отрасли Благодаря предмету формируется отрасль... Если человек трудится единолично самостоятельно определяя основные параметры... Предмет трудового права отвечает на вопрос какие виды общественных отношений им регулируются...

Б1. 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права
Действие уголовного закона в пространстве это вопрос определения территории на которой применяется уголовный закон определения места совершения... Территориальный принцип действия уголовного закона в котором находит... Исключение согласно УК представляют лица пользующиеся дипломатическим иммунитетом Вопрос об уголовной...

Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, метод и система арбитражного процессуального права как отрасли права
Источники арбитражного процессуального права разнообразны и делятся на два основных вида законы и подзаконные нормативные акты В соответствии со... Выделяют несколько видов источников... Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе Основания и цель участия в арбитражном процессе органов...

Предмет и метод административного права, его соотношение с другими отраслями права. Система административного права
Данная проблема актуальна и для административного права, которое переживает существенные изменения в последние годы. Закрепление в Конституции… Таким образом термин латинского происхождения (администрация - управление)… Регулированием отношений, возникающих в процессе этой деятельности и занимается административное право.

Президент РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти как субъекты административного права: правовой статус, полномочия и правовые отношения
Это самая многочисленная из числа организаций группа субъектов административного права. Специфику любого органа государственной власти составляет то, что он… Орган исполнительной власти – это организация, которая являясь частью государственного аппарата, имеет свою…

Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
Там же, где закон владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага какие только могут даровать государствам… Без издания законов и других НПА государство не могло бы управлять поведением… Правовое государство не нашло полной реализации ни в древности, ни в средние века, ни в новейшее время. Идея о…

Имущественные права как объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав...

0.052
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам