рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Всеукраїнський перепис населення

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Всеукраїнський перепис населення - раздел Демография, З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Всеукраїнсь...

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Всеукраїнський перепис населення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 51-52, ст.446 )

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис населення), оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів і регулює відносини суб'єктів Перепису населення, визначає їх права, обов'язки та відповідальність, встановлює гарантії держави щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої у процесі Перепису населення.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для… календарний план підготовки і проведення Перепису населення - перелік основних… Концепція технології оброблення даних Перепису населення - сукупність принципів та методів оброблення даних Перепису…

Стаття 2. Правова основа Перепису населення

Правовою основою Перепису населення є Конституція України, Закон України "Про державну статистику", цей Закон, законодавство України про інформацію та інформатизацію, інші нормативно-правові акти, а також чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення

Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної політики з питань народонаселення.

Підставою для проведення Перепису населення є рішення Кабінету Міністрів України, яке приймається не пізніше ніж за 3 роки до його початку.

Стаття 4. Суб'єкти Перепису населення

До суб'єктів Перепису населення належать:

респонденти - громадяни України, в тому числі ті, що на встановлену дату Перепису населення перебувають за її межами, а також іноземці та особи без громадянства, які на встановлену дату Перепису населення перебувають на території України;

тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;

спеціально уповноважені центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення;

користувачі даних Перепису населення.

Розділ II

ПРОГРАМА І МЕТОД ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ, ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Стаття 5. Програма Перепису населення

Програму Перепису населення становлять основні первинні (персональні) дані, збирання яких здійснюється у процесі проведення Перепису населення.

Такими даними є:

склад та родинні стосунки членів домогосподарства;

стать;

вік;

дата і місце народження;

сімейний стан;

етнічне походження;

мовні ознаки;

громадянство;

освіта;

джерела засобів існування;

зайнятість;

міграційна активність;

житлові умови.

Наведений перелік основних (персональних) даних Перепису населення може бути скорочений або розширений за рішенням Верховної Ради України.

Не підлягають включенню до програми Перепису населення запитання, відповіді на які містять в собі інформацію, що належить до державної або комерційної таємниці, не призначається для статистичних цілей або обмежує чи порушує права і свободи людини і громадянина.

Стаття 6. Методи Перепису населення

Перепис населення здійснюється такими методами:

обходом (безпосереднім відвідуванням) житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях тимчасовим переписним персоналом і заповненням ним переписної документації;

отриманням письмових (усних) відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Перепису населення.

У порядку, встановленому законом, можуть бути застосовані також інші методи Перепису населення.

Заповнення переписної документації здійснюється на підставі повідомлень, отриманих від респондентів без їх документального підтвердження.

Стаття 7. Основні методологічно-організаційні принципи проведення Перепису населення

регулярність і періодичність Перепису населення, що забезпечує послідовність і зіставлення отримуваних результатів; загальність і одномоментність Перепису населення, що передбачає охоплення… єдність програми Перепису населення, а також методів його проведення і оброблення результатів;

Розділ III

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ

Стаття 8. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою Перепису населення, забезпечує проведення Перепису населення, крім окремих його категорій, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання результатів Перепису населення.

У встановленому порядку та у визначені терміни спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції здійснюють:

підготовку та проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які знаходяться на закритих територіях, тощо;

перепис громадян України, які у період проведення Перепису населення перебувають за її межами, у тому числі працюють у дипломатичних представництвах та консульських установах України, членів їх домогосподарств;

перепис осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров'я та закладах соціального призначення.

Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції забезпечують:

виділення необхідних матеріально-технічних ресурсів, передбачення цільового виділення коштів у видатках проекту Державного бюджету України, фінансування робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення протягом всього терміну їх виконання;

у встановленому порядку та у визначені терміни необхідною кількістю картографічних матеріалів;

створення безпечних умов роботи тимчасового переписного персоналу та збереження переписної документації;

сприяння комплектуванню тимчасового переписного персоналу особами з числа непрацюючого населення, які зареєстровані в органах служби зайнятості як такі, що шукають роботу;

безперебійне прийняття та термінову доставку вантажів, призначених для здійснення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів;

гарантоване забезпечення проїзними квитками осіб, що здійснюють підготовку і проведення Перепису населення;

у встановленому порядку та у визначені терміни створення належних умов для перепису пасажирів у поїздах та міжміських автобусах далекого слідування, міжнародних туристських автобусах незалежно від їх відомчої підпорядкованості, на суднах, на залізничних, річкових і морських вокзалах, пристанях, автобусних станціях та в аеропортах;

безперебійну роботу телефонного зв'язку та позачергове прийняття і доставку поштово-телеграфної кореспонденції, посилок, бандеролей та електронної пошти, необхідних для здійснення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його результатів. Усі зазначені відправлення обробляються у порядку, встановленому для урядових поштово-телеграфних відправлень;

спеціальне тематичне інформування з метою привернення уваги громадськості до Перепису населення.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують:

визначення і уточнення переліку та меж міських населених пунктів та упорядкування в них назв вулиць, провулків тощо, нумерації кварталів, будинків та квартир;

проведення перевірки правильності і повноти обліку населення;

тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів, приміщеннями, обладнаними необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспорту тощо;

сприяння у доборі та навчанні тимчасового переписного персоналу.

З метою координації дій спеціально уповноважених центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення, Кабінет Міністрів України утворює Міжвідомчу комісію сприяння Перепису населення під головуванням віце-прем'єр-міністра України.

Відповідні комісії утворюються на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою країни. Очолюють ці комісії заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 9. Тимчасовий переписний персонал

За особами, які залучаються за їх згодою до виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та обробленням його… Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та… Порядок оплати праці тимчасового переписного персоналу визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів

Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів згідно із статтями 8 (крім абзаців другого і третього частини четвертої) та 9 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а згідно із абзацами другим і третім частини четвертої статті 8 цього Закону - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Кабінет Міністрів України затверджує заходи щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів.

Для виконання комплексу робіт, пов'язаних з проведенням Перепису населення, може використовуватися технічна та матеріальна допомога, а також кошти міжнародних організацій, іноземних держав, об'єднань громадян, інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством.

Розділ IV

ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 11. Основні права та обов'язки респондентів

Респонденти мають право:

знати, які первинні (персональні) дані про них збираються у процесі Перепису населення, з якою метою вони збираються, як, ким і з якою метою використовуються;

ознайомитися із записами у переписних листах та іншій переписній документації, які містять інформацію про дану особу;

вимагати від тимчасового переписного персоналу пред'явлення відповідного посвідчення. У разі відмови у такому пред'явленні вони не зобов'язані надавати відповіді на запитання, передбачені програмою Перепису населення.

Респонденти зобов'язані безоплатно у повному обсязі за встановленою формою і у визначені терміни подати достовірні первинні (персональні) дані, передбачені програмою Перепису населення.

Стаття 12. Основні права та обов'язки тимчасового переписного персоналу, інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів

Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, мають право:

у процесі проведення Перепису населення протягом терміну, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, відвідувати житлові будинки та житлові приміщення в інших будівлях з метою виконання покладених на них обов'язків;

на оплату праці за виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів.

Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, зобов'язані:

перед початком опитування пред'явити респонденту відповідне посвідчення;

якісно і у встановлені терміни виконувати роботи відповідно до своїх повноважень;

у процесі опитування безумовно дотримуватися переліку запитань, встановлених програмою Перепису населення, і точно передавати їх зміст;

чітко і достовірно записувати дані, які повідомляє респондент, не допускати перекручення їх змісту;

неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти будь-кому, крім респондента, зміст заповненої щодо нього переписної документації.

Стаття 13. Основні права та обов'язки спеціально уповноважених центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення

Спеціально уповноважені центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення:

мають право брати участь в обговоренні та вирішенні питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення;

зобов'язані у встановлені терміни і в повному обсязі виконувати роботи, передбачені нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та календарним планом підготовки і проведення Перепису населення.

Стаття 14. Основні права та обов'язки користувачів даних Перепису населення

Користувачі мають право на отримання зведених знеособлених даних Перепису населення.

Користувачі-респонденти мають право на вільний і безкоштовний доступ до даних Перепису населення, які стосуються їх особисто.

При використанні даних Перепису населення користувачі зобов'язані посилатися на їх джерело.

Стаття 15. Відповідальність суб'єктів Перепису населення

Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену законами України.

Посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівники інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, несуть відповідальність згідно із законами України.

Розділ V

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 16. Захист первинних (персональних) та інших даних, отриманих у процесі проведення Перепису населення

Первинні (персональні) та інші дані, отримані у процесі проведення Перепису населення, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом. Записи у переписній документації, що стосуються респондента, не підлягають поширенню без його згоди і використовуються лише для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

Первинні (персональні) дані Перепису населення не можуть вимагатися судом, органами прокуратури, іншими органами для вивчення та використання у вигляді доказів під час розгляду цивільних та кримінальних справ.

Заповнені переписні листи, інша переписна документація, яка містить в собі первинні (персональні) дані, підлягають архівному зберіганню у недоступних для неуповноважених осіб приміщеннях не менше ніж два роки, а первинні (персональні) дані у вигляді електронного документа - не менше ніж десять років. По закінченні зазначених термінів вказана переписна документація підлягає знищенню у встановленому порядку.

Стаття 17. Поширення результатів Перепису населення

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи забезпечують поширення основних результатів Перепису населення на паперових, магнітних та інших носіях інформації або в електронному вигляді відповідно до програми розроблення матеріалів Перепису населення.

Стаття 18. Забезпечення користувачів даними Перепису населення

Порядок та умови доступу користувачів до даних Перепису населення визначаються Законом України "Про державну статистику".

Кабінет Міністрів України визначає перелік користувачів, яких спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи забезпечують зведеними знеособленими даними Перепису населення безоплатно відповідно до плану державних статистичних спостережень та у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.

Надання користувачам за їх запитами зведених знеособлених даних Перепису населення на платній основі здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

2. Кабінету Міністрів України: подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів… забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на виконання цього Закону;

– Конец работы –

Используемые теги: закон, України, про, Всеукраїнський, перепис, населення0.151

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЗАКОН УКРАЇНИ Про Всеукраїнський перепис населення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Яка чисельність населення україни? Яке місце за кількістю населення в Європі займає Україна
Яка чисельність населення україни Яке місце за кількістю населення в Європі займає Україна... Станом на р населення України становить млн осіб Займає... Назвіть причини депопуляції населення...

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування далі – Закон
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку... Суми страхових внесків на загальнообов язкове державне пенсійне страхування... Відомості про застраховану особу що використовуються в системі загальнообов язкового державного пенсійного...

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Кожний термін розкривається досить докладно, передбачаються усі можливі ньюанси ( наприклад, подається широка класифікація квот: глобальні, групові,… На мою думку, в законі відображено посліждовно всі можливі питання стосовно… Стосовно деяких важливих економічних категорій було внесено поправки щодо більш точного визначення понять “експорт”,…

Згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
Правова охорона надається винаходу корисній моделі що не суперечить публічному порядку принципам гуманності і моралі та відповідає умовам... Об єктом винаходу корисної моделі правова охорона якому якій надається... продукт пристрій речовина штам мікроорганізму культура клітин рослини і тварини тощо...

ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух
На сайте allrefs.net читайте: "ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух"

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших преступление.
Общий принцип действия уголовного закона во времени преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом действовавшим во время... Время совершения преступления это время совершения общественно опасного... Для определения времени действия уголовного закона нужно определить когда уголовный закон вступает в силу и когда...

Лекція 1. Вступ до курсу історії України 1. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. 2. Періодизація історії України
Лекція Вступ до курсу історії України План...

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 90 95-ВР від 14.03.95 Валютні кошти - валютні цінності - іноземна валюта готівкою платіжні документи… Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності Суб єкти… Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності Зупинити дію частин третьої, четвертої, п ятої, шостої,…

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 90 95-ВР від 03.95 Валютні кошти - валютні цінності - іноземна валюта готівкою платіжні документи чеки,… Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності Суб єкти… Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності Зупинити дію частин третьої, четвертої, п ятої, шостої,…

0.056
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам