рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сутність інституту адвокатури на сучасному етапі державно-правового будівництва

Сутність інституту адвокатури на сучасному етапі державно-правового будівництва - раздел Строительство, Міністерство Внутрішніх Справ України Луганський Державний У...

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА     НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з навчальної дисципліни   АДВОКАТУРА УКРАЇНИ Розробник _________/Іваницький С.О.,кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Луганськ – 2013 М е т а к у р с у   о с в і т н я - засвоївши матеріал курсу, студенти повинні ЗНАТИ: - понятійний апарат дисципліни; - нормативно – правову базу, яка регулює організацію роботи адвокатури як недержавної правозахисної інституції; - юридичну практику діяльності адвокатів в Україні - шляхи оптимізації організації і діяльності адвокатури згідно концептуальних напрямів здійснення судово-правової реформи. р о з в и в а ю ч а - опанувавши матеріал курсу студенти повинні УМІТИ: - характеризувати принципи організації і діяльності адвокатури, зміст і основні напрями роботи адвокатів, форми і методи ефективного та законного забезпечення реалізації адвокатами своїх договірних та інших зобов’язань; - аналізувати проблемні питання реалізації конституційних положень щодо завдань та функцій адвокатів; складати окремі правові документи, необхідність підготовки яких виникає в адвокатській практиці; - тлумачити норми чинного законодавства про повноваження адвокатів; в и х о в н а - розкриття соціальної і правової суті, ролі і призначення адвокатури на сучасному етапі державного будівництва, її значення для належного забезпечення прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку, сприяння формуванню високого рівня правосвідомості.

ПЕРЕДМОВА

Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно...

Д о з м і с т о в о г о м о д у л ю

Тема 1. Сутність інституту адвокатури на сучасному етапі державно-правового будівництва

Лекція

Мета заняття: поглибити та систематизувати знання студентів про генезу адвокатури в історії світової цивілізації, основні історичні етапи становлення вітчизняної адвокатури в контексті розбудови української державності, сутність інституту адвокатури в сучасних умовах та його місце у правоохоронній (правозахисній) системі держави, міжнародно-правові стандарти діяльності адвокатури, її завдання та правове регулювання, принципи організації і діяльності адвокатури, гарантії її незалежності та шляхи реформування.

Опорні поняття: “адвокатура", "правовий захист", “правова допомога", "завдання адвокатури", "взаємодія", “оратор", “представництво", "громадська організація", “генеза", “оратор", “логограф", “прокуратор", “баристер".

 

План лекції

1. Предмет та система курсу "Адвокатура України".

2. Генеза та основні етапи розвитку адвокатури в історії світової та української державності

3. Адвокатура України в сучасних умовах: сутність, завдання та місце у системі правоохоронних (правозахисних) органів

4. Міжнародно-правові та національні стандарти і принципи діяльності адвокатури

Тези лекції

Предмет та система курсу "Адвокатура України".

Предмет навчальної дисципліни “Адвокатура України” включає коло питань і проблем, що в ній вивчаються. Предметом даної дисципліни є відомості про… Систему навчальної дисципліни "Організація роботи суду" утворює… Тема 1. Поняття та сутність інституту адвокатури: теорія, історія, перспективи розвитку в сучасних умовах

Генеза та основні етапи розвитку адвокатури в історії світової та української державності

До основних етапів розвитку вітчизняної адвокатури слідвіднести: (1) так звана «предадвокатура», що функціонувала до судової реформи 1864 р.; (2)… На протязі тривалого історичного періоду адвокатура була і залишається одним…

Адвокатура України в сучасних умовах: сутність, завдання та місце у системі правоохоронних (правозахисних) органів

У юридичному механізмі захисту прав людини особливе місце посідає адвокатура, головною соціальною місією якої є захист прав людини. Рівень розвитку… Cтаття 55 Конституції України закріпила право кожної особи на правовий захист,… Адвокатура України є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання…

Міжнародно-правові та національні стандарти і принципи діяльності адвокатури

Вони можуть бути поділені на професійні й організаційно-правові. До перших належать: незалежність, професійна етика, освіта й підвищення професійної… Особливе місце в системі міжнародно-правових орієнтирів для удосконалення… Незважаючи на різноманіття органів та осіб, які надають кваліфіковану юридичну допомогу, жоден з них не може замінити…

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192 с. … Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 року № 2338/5 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб’єктів первинного фінансового моніторингу”. – К., 2010.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2339/5 “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України”.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5 “Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”.

Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2011 N 3047/5 “Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”.

Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань: Постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 27 квітня 1993 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 394 “Про затвердження Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

Наказ Координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції України від 25 липня 2013 року № 31 “Окремі питання видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні”.

Положення про Раду адвокатів України, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Рішення Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року “Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України”.

Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №35 “Про затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”.

Рішення Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Положення про про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування”.

Рішення Ради адвокатів України № 77 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Регламентукваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону”.

Рішення Ради адвокатів України № 81 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України ”.

Рішення Ради адвокатів України № 123 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про помічника адвоката”.

Рішення Ради адвокатів України № 125 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”.

Рішення Ради адвокатів України № 153 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Програми складання кваліфікаційного іспиту”.

Рішення Ради адвокатів України № 154 від 01 червня 2013 “Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні”.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 грудня 2012 року “Про затвердження Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури”.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р. // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 24 – 30.

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням Голованя І.В. // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. - № 6. – С. 32 – 41.

Статут громадської організації "Спілка адвокатів України", зареєстрований Міністерством юстиції України від 14 листопада 1990 року.

 

Література

Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. - К., 2012. – 688 с.

Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

Сонькин С.Б. Адвокат в Европейском Суде по правам человека: Информационно-методические материалы и комментарии / Под общ. ред. А.П. Галоганова. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 288 с.

Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник – К.: КНТ, 2006. – 448 с.

Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

Адвокатура: Учеб. материалы / Под ред А.В. Клигмана и Е.Ф. Хейфеца. – М., 2001.

Ария С.Л. Защитительные речи и жалобы. – М., 1991.

Бедь В.В. Психологічна підготовка адвоката-захисника // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, Астропрінт, 1999. - С. 229-233.

Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М., 1978.

Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2000.

Головань І. В. До питання про поняття адвокатської діяльності // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 12-15.

Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

Защита по уголовному делу /Под ред. Львовой Е.Ю. – М.: Юристъ, 1998. – 216 с.

Історія адвокатури України / За ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. – К., 1992.

Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

Косенко М.С. Досвід зарубіжних країн щодо організаційно-правових засад
діяльності дисциплінарних органів адвокатури // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 2. – С. 151-158.

Кучерена А. Г.Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. – М.: Юркомпани, 2009. – 432 с.

Мойсак С.М. Роль адвоката при складанні адміністративного позову // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 29-32.

Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002.

Стецовский Ю.И. Адвокатура и государство. – М.: Юристъ, 2007. – 606 с.

Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. – М.: Наука, 1984. – 144 с.

Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 1.2 Сучасний стан української адвокатури в умовах судово-правової реформи

Семінарське заняття

Опорні поняття: “адвокатура", "правовий захист", “правова допомога", "завдання адвокатури", "взаємодія",…  

План cемінарського заняття

Адвокатура України в сучасних умовах: сутність, завдання та місце у системі правоохоронних (правозахисних) органів Реалізація міжнародно-правових стандартів діяльності адвокатури в українському… Принципи організації і діяльності адвокатури України

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192 с. … Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с.

Література

Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

Головань І. В. До питання про поняття адвокатської діяльності // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 12-15.

Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

Історія адвокатури України / За ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. – К., 1992.

Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

Косенко М.С. Досвід зарубіжних країн щодо організаційно-правових засад
діяльності дисциплінарних органів адвокатури // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 2. – С. 151-158.

Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 2.1 Правовий статус адвоката в Україні

Лекція

Мета заняття: поглибити та систематизувати знання студентів про права та обов'язки адвоката, види і гарантії адвокатської діяльності, зміст і правове значення адвокатської таємниці та адвокатської етики, правовий статус кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, механізм притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Опорні поняття: "адвокат", "юридична практика", “правовий статус", "угода про надання правової допомоги", "адвокатська таємниця", "адвокатська етика", "принцип", "гарантії", "дисциплінарна відповідальність", "міжнародно-правові стандарти".

План лекції

1. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

2. Організаційні форми і види адвокатської діяльності

3. Права, обов’язки і дисциплінарна відповідальність адвоката, гарантії адвокатської діяльності

4. Адвокатське самоврядування

5. Правові основи укладення і розірвання договору про надання правової допомоги між адвокатом і клієнтом.

 

Тези лекції

Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років,… Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам закону, має… 1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту;

Організаційні форми і види адвокатської діяльності

Організаційні форми адвокатської діяльності доцільно класифікувати на ті що, не пов’язані з утворенням юридичної особи (здійснення адвокатської… Адвокатське об’єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у… Системний аналіз Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” дозволяє виокремити три основні види…

Права, обов’язки і дисциплінарна відповідальність адвоката, гарантії адвокатської діяльності

Правовий статус адвоката насамперед утворений сукупністю його прав та обов’язків, які включають наступні:   Професійні права адвоката   Професійні …  

Адвокатське самоврядування

Організаційними формами адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста… Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів… Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості для виконання адвокатами…

Правові основи укладення і розірвання договору про надання правової допомоги між адвокатом і клієнтом.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання… Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі. До… Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги…

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192 с. … Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 року № 2338/5 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб’єктів первинного фінансового моніторингу”. – К., 2010.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2339/5 “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України”.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5 “Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”.

Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2011 N 3047/5 “Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”.

Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань: Постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 27 квітня 1993 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 394 “Про затвердження Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

Положення про Раду адвокатів України, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Рішення Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року “Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України”.

Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №35 “Про затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”.

Рішення Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Положення про про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування”.

Рішення Ради адвокатів України № 77 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Регламентукваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону”.

Рішення Ради адвокатів України № 81 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України ”.

Рішення Ради адвокатів України № 123 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про помічника адвоката”.

Рішення Ради адвокатів України № 125 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”.

Рішення Ради адвокатів України № 153 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Програми складання кваліфікаційного іспиту”.

Рішення Ради адвокатів України № 154 від 01 червня 2013 “Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні”.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 грудня 2012 року “Про затвердження Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури”.

Статут громадської організації "Спілка адвокатів України", зареєстрований Міністерством юстиції України від 14 листопада 1990 року.

 

Література

Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. - К., 2012. – 688 с.

Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

Головань І. В. До питання про поняття адвокатської діяльності // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 12-15.

Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

Історія адвокатури України / За ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. – К., 1992.

Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

Косенко М.С. Досвід зарубіжних країн щодо організаційно-правових засад
діяльності дисциплінарних органів адвокатури // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 2. – С. 151-158.

Кучерена А. Г.Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. – М.: Юркомпани, 2009. – 432 с.

Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 2.2 Правові основи організації і функціонування адвокатури

Семінарське заняття

Опорні поняття: “правовий статус", "адвокат", "юридична практика", "угода про надання правової допомоги",…

План cемінарського заняття

2. Права і обов’язки адвоката 3. Дисциплінарна відповідальність адвоката 4. Гарантії адвокатської діяльності

Чи може бути зарахована до юридичного стажу, необхідного для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, їх праця на зазначених посадах?

Методичні рекомендації

Невід’ємними складовими продуктивної, раціонально організованої самостійної роботи студента із засвоєння передбачених навчальною програмою та деталізованих в межах даної теми навчальних питань та завдань є вивчення рекомендованого до теми законодавства та практики його застосування, державної статистичної звітності, навчально-методичних та наукових видань, в тому числі й іноземних, шляхом аналізу як письмових, так й електронних джерел, виконання практичних завдань.

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Правове положення адвоката визначається насамперед сукупністю його прав та обов’язків. До професійних прав адвоката належать такі: 1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб); 2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами; 3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку; 5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; 6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; 7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; 9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів; 10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань; 11) користуватися іншими правами, передбаченими законами.

До професійних обов’язків адвоката відносяться: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

7) дотримуватися заборони: а) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта; б) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; в) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта; г) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом. я насамперед

Гарантії адвокатської діяльності включають (але не обмежуються ними) наступні:

1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності;

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності;

5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх переконливості;

6) життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом;

7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;

8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці;

9) забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом;

10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі;

11) забороняється втручання у правову позицію адвоката;

12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону;

13) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом;

15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката;

16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом;

17) дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку.

Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

 

 

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192 с. … Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 року № 2338/5 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб’єктів первинного фінансового моніторингу”. – К., 2010.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2339/5 “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України”.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5 “Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”.

Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2011 N 3047/5 “Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”.

Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань: Постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 27 квітня 1993 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 394 “Про затвердження Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

Положення про Раду адвокатів України, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Рішення Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року “Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України”.

Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №35 “Про затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”.

Рішення Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Положення про про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування”.

Рішення Ради адвокатів України № 77 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Регламентукваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону”.

Рішення Ради адвокатів України № 81 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України ”.

Рішення Ради адвокатів України № 123 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про помічника адвоката”.

Рішення Ради адвокатів України № 125 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”.

Рішення Ради адвокатів України № 153 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Програми складання кваліфікаційного іспиту”.

Рішення Ради адвокатів України № 154 від 01 червня 2013 “Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні”.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 грудня 2012 року “Про затвердження Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури”.

Статут громадської організації "Спілка адвокатів України", зареєстрований Міністерством юстиції України від 14 листопада 1990 року.

 

Література

Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. - К., 2012. – 688 с.

Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

Головань І. В. До питання про поняття адвокатської діяльності // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 12-15.

Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

Історія адвокатури України / За ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. – К., 1992.

Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

Косенко М.С. Досвід зарубіжних країн щодо організаційно-правових засад
діяльності дисциплінарних органів адвокатури // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 2. – С. 151-158.

Кучерена А. Г.Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. – М.: Юркомпани, 2009. – 432 с.

Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 2.3 Адвокатське самоврядування, організаційні форми діяльності адвокатури

Практичне заняття

Мета заняття: перевірити, поглибити і закріпити знання студентів про організаційні форми і види адвокатської діяльності, організацію адвокатського самоврядування.

Опорні поняття: “правовий статус", "адвокат", "юридична практика", "угода про надання правової допомоги", "адвокатська таємниця", "адвокатська етика", "дисциплінарна відповідальність", "принцип", "гарантії".

План практичного заняття

Види адвокатської діяльності Організація адвокатського самоврядування Теми рефератів, докладів

Методичні рекомендації

Організаційні форми адвокатської діяльності доцільно класифікувати на ті що, не пов’язані з утворенням юридичної особи (здійснення адвокатської… Адвокатське об’єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у… В процесі самостійної роботи ті, хто навчається, на підставі аналізу документальних, рекламних та інших матеріалів…

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192 с. … Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 року № 2338/5 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб’єктів первинного фінансового моніторингу”. – К., 2010.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2339/5 “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України”.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5 “Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”.

Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2011 N 3047/5 “Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”.

Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань: Постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 27 квітня 1993 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 394 “Про затвердження Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

Положення про Раду адвокатів України, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Рішення Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року “Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України”.

Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №35 “Про затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”.

Рішення Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Положення про про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування”.

Рішення Ради адвокатів України № 77 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Регламентукваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону”.

Рішення Ради адвокатів України № 81 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України ”.

Рішення Ради адвокатів України № 123 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про помічника адвоката”.

Рішення Ради адвокатів України № 125 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”.

Рішення Ради адвокатів України № 153 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Програми складання кваліфікаційного іспиту”.

Рішення Ради адвокатів України № 154 від 01 червня 2013 “Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні”.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 грудня 2012 року “Про затвердження Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури”.

Статут громадської організації "Спілка адвокатів України", зареєстрований Міністерством юстиції України від 14 листопада 1990 року.

 

Література

Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. - К., 2012. – 688 с.

Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

1. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

2. Головань І. В. До питання про поняття адвокатської діяльності // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 12-15.

3. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

4. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

5. Історія адвокатури України / За ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. – К., 1992.

6. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

7. Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

8. Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

9. Косенко М.С. Досвід зарубіжних країн щодо організаційно-правових засад
діяльності дисциплінарних органів адвокатури // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 2. – С. 151-158.

10. Кучерена А. Г.Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. – М.: Юркомпани, 2009. – 432 с.

11. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

12. Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

13. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 3.1 Правова допомога адвоката у кримінальному провадженні

Лекція

Мета заняття: поглибити та систематизувати знання студентів про сутність та основні елементи права підозрюваного на захист, процедуру залучення захисника до кримінального процесуального провадження, правові основи взаємовідносин адвоката з клієнтом у сфері кримінального судочинства, правову природу здійснення адвокатом представництва інтересів потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача у кримінальному процесі на досудовому слідстві та судових стадіях кримінального процесу.

 

Опорні поняття: "захист", "колізія", "правова природа", "підозрюваний", "обвинувачений", "взяття під варту", "затримання", "обвинувальний акт", "правова позиція", "цивільний позов", "цивільний відповідач", "цивільний позивач", "потерпілий", "представництво", "доказування", "судова риторика".

 

План лекції

  1. Поняття та зміст права підозрюваного на захист
  2. Правове положення захисника на досудовому розслідуванні.
  3. Участь захисника в суді першої інстанції, на стадіях перевірки судового рішення судами вищестоящих інстанцій, при виконанні судового рішення
  4. Правова природа і зміст представництва адвокатом інтересів потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача у кримінальному процесі

Тези лекції

Поняття та зміст права підозрюваного на захист

Забезпечення адвокатурою права на захист в кримінальному провадженні – це міжгалузевий інститут, який включає законодавство, що регулює діяльність адвокатури як певної організації діяльності адвокатів, та законодавство, що гарантує особі право на захист.

Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК України.

Правове положення захисника на досудовому розслідуванні.

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких… Захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені КПК України,… Захисник може у будь-який момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також…

Участь захисника в суді першої інстанції, на стадіях перевірки судового рішення судами вищестоящих інстанцій, при виконанні судового рішення

 

В процесі судового розгляду захисник обвинуваченого має право:

1) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

2) збирати і подавати суду докази;

3) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження;

4) виступати в судових дебатах;

5) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження;

6) оскаржувати в установленому КПК України порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.

Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти захисників одного обвинуваченого. Захисникові, який раніше не брав участі у кримінальному провадженні, суд зобов’язаний надати час, достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і підготовки до участі в судовому засіданні.

Якщо в судове засідання не прибув за повідомленням захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до його прибуття до суду. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про адвоката, який не прибув, перед органом, що згідно із законом уповноважений притягати його до дисциплінарної відповідальності.

 

Правова природа і зміст представництва адвокатом інтересів потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача у кримінальному процесі

 

Потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником. Представником юридичної особи, яка є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні.

Повноваження представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером, договором із захисником, - якщо представником потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні;

2) копією установчих документів юридичної особи - якщо представником потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;

3) довіреністю - якщо представником потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача є працівник юридичної особи, яка є потерпілою.

Представник користується процесуальними правами потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим, і не може бути доручена представнику.

 

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. 3. Кримінально-виконавчий кодекс України. – Х.: Одіссей, 2006. 4. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року № 5076 // Офіційний вісник України.…

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 “Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах”. – К., 2012.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1362 “Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги”

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 “Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб”.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

15. Наказ Координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції України від 25 липня 2013 року № 31 “Окремі питання видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні”.

16. Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

17. Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №35 “Про затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”.

18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р. // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 24 – 30.

19. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням Голованя І.В. // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. - № 6. – С. 32 – 41.

 

Література

1. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

2. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

3. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

4. Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

5. Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

6. Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

7. Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

8. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

9. Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

10. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

11. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

12. Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

13. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

14. Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

1. Ария С.Л. Защитительные речи и жалобы. – М., 1991.

2. Бедь В.В. Психологічна підготовка адвоката-захисника // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, Астропрінт, 1999. - С. 229-233.

3. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М., 1978.

4. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

5. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

6. Защита по уголовному делу /Под ред. Львовой Е.Ю. – М.: Юристъ, 1998. – 216 с.

7. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

8. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

9. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. – М.: Наука, 1984. – 144 с.

10. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 3.2 Забезпечення адвокатом права особи на захист та представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача у кримінальному процесі

Семінарське заняття

  Опорні поняття: "затримання", "обвинувальний акт",…  

Які заходи реагування можуть бути застосовані до адвоката та в якому порядку?

Окремі адвокатські об’єднання надають таку пра­вову послугу, як адвокатське розслідування.   Варіант 1. Чи може адвокат збирати докази? Якою є роль адвоката у формуванні доказової бази у справі?

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. 3. Кримінально-виконавчий кодекс України. – Х.: Одіссей, 2006. 4. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року № 5076 // Офіційний вісник України.…

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 “Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах”. – К., 2012.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1362 “Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги”

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 “Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб”.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

15. Наказ Координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції України від 25 липня 2013 року № 31 “Окремі питання видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні”.

16. Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

17. Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №35 “Про затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”.

18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р. // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 24 – 30.

19. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням Голованя І.В. // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. - № 6. – С. 32 – 41.

 

Література

1. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

2. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

3. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

4. Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

5. Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

6. Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

7. Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

8. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

9. Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

10. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

11. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

12. Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

13. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

14. Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

1. Ария С.Л. Защитительные речи и жалобы. – М., 1991.

2. Бедь В.В. Психологічна підготовка адвоката-захисника // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, Астропрінт, 1999. - С. 229-233.

3. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М., 1978.

4. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

5. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

6. Защита по уголовному делу /Под ред. Львовой Е.Ю. – М.: Юристъ, 1998. – 216 с.

7. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

8. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

9. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. – М.: Наука, 1984. – 144 с.

10. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

Нформаційні ресурси

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

ОБСЕ http://www.osce.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 3.3 Методика складання адвокатом процесуальної документації в процесі забезпечення прав підзахисного на досудовому розслідуванні

Практичне заняття

Мета заняття: розвинути прикладні уміння та навички, поглибити та закріпити знання студентів щодо організаційних та правових аспектів складання… Обладнання: бланки та зразки процесуальних і організаційно-розпорядчих… Опорні поняття: “слідчий суддя", "апеляція", "скарга", "правова позиція",…

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. 3. Кримінально-виконавчий кодекс України. – Х.: Одіссей, 2006. 4. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року № 5076 // Офіційний вісник України.…

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 “Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах”. – К., 2012.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1362 “Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги”

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 “Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб”.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

15. Наказ Координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції України від 25 липня 2013 року № 31 “Окремі питання видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні”.

16. Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

17. Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №35 “Про затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”.

18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р. // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 24 – 30.

19. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням Голованя І.В. // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. - № 6. – С. 32 – 41.

 

Література

1. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

2. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

3. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

4. Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

5. Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

6. Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

7. Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

8. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

9. Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

10. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

11. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

12. Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

13. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

14. Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

1. Ария С.Л. Защитительные речи и жалобы. – М., 1991.

2. Бедь В.В. Психологічна підготовка адвоката-захисника // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, Астропрінт, 1999. - С. 229-233.

3. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М., 1978.

4. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

5. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

6. Защита по уголовному делу /Под ред. Львовой Е.Ю. – М.: Юристъ, 1998. – 216 с.

7. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

8. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

9. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. – М.: Наука, 1984. – 144 с.

10. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

Нформаційні ресурси

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

ОБСЕ http://www.osce.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

РОЗПОДІЛ БАЛІВ,

ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ № І

 

поточне тестування (поточна успішність)   Підсумковий тест (модуль-контроль) Загаль-на сума
 

Змістовий модуль 2. Організація роботи адвоката в цивільному, адміністративному, господарському та конституційному судочинстві, використання ним можливостей міжнародних механізмів захисту прав людини.

Тема 4. Представництво адвоката у цивільному процесі

Тема 5. Організація роботи адвоката в адміністративному та господарському судочинстві

Тема 6. Участь адвоката у конституційному судочинстві, використання ним можливостей міжнародних механізмів захисту прав людини

 

 

Тема 4.1 Участь адвоката в судовому розгляді цивільних справ

Лекція

Мета заняття: поглибити та систематизувати знання студентів про поняття та види представництва адвоката у цивільному процесі, зміст роботи адвоката при розгляді судом цивільних справ в порядку позовного, наказного та окремого провадження, а також у третейському суді та виконавчому провадженні.

 

Опорні поняття: “адвокатське досьє", "позовне провадження", "наказне провадження", "окреме провадження", "забезпечення позову", "третейський суд", “апеляційний розгляд", "касація", "виконавче провадження", "рішення суду", "компетенція", "скарга".

 

План лекції

1. Поняття та види представництва адвоката у цивільному процесі

2. Організація роботи адвоката при розгляді судом цивільних справ в порядку позовного, наказного та окремого провадження.

3. Правове положення адвоката у третейському суді та виконавчому провадженні

Тези лекції

Поняття та види представництва адвоката у цивільному процесі

На відміну від законодавства багатьох західних країн (США, Англія, Франція та ін.), де передбачається можливість здійснення договірного… Значення інститута представництва полягає у тому, що завдяки йому широке коло… У науці розмежовують різні види представництва адвоката у цивільному процесі, залежно від таких класифікаційних ознак,…

Організація роботи адвоката при розгляді судом цивільних справ в порядку позовного, наказного та окремого провадження.

При розгляді судом цивільних справ в порядку позовного, наказного та окремого провадження адвокат має статус представника.Повноваження представників… Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером,… Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі…

Правове положення адвоката у третейському суді та виконавчому провадженні

Аналізуючи організаційно-правові аспекти участі адвоката у третейському судочинстві необхідно виходити з того, що третейський суд як юрисдикційний… Процесуальні кодекси та Закон України “Про виконавче провадження” (ст. 9)… Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли…

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192 с. 3. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - N… 4. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року № 5076 // Офіційний вісник України.…

Література

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

2. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

3. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

4. Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

5. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. - К., 2012. – 688 с.

6. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

7. Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

8. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

9. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

10. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

11. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник – К.: КНТ, 2006. – 448 с.

12. Шаповал Л. І. Представництво за довіреністю у цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 7. – С. 111–117.

 

Додаткова література

1. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

2. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2000.

3. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

4. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

5. Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

6. Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

7. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

8. Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

9. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

 

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

 

Тема 4.2 Організація представницької діяльності адвоката при розгляді цивільних справ судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій

 

Практичне заняття

Обладнання: бланки та зразки процесуальних і організаційно-розпорядчих документів, матеріали адвокатської та судової практики. Опорні поняття: “адвокатське досьє", "позовне провадження",… План практичного заняття

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

14. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192 с. 15. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. -… 16. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року № 5076 // Офіційний вісник…

Література

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

2. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

3. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

4. Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

5. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. - К., 2012. – 688 с.

6. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

7. Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

8. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

9. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

10. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

11. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник – К.: КНТ, 2006. – 448 с.

12. Шаповал Л. І. Представництво за довіреністю у цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 7. – С. 111–117.

 

Додаткова література

1. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

2. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2000.

3. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

4. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

5. Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

6. Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

7. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

8. Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

9. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

 

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 5.2 Представництво адвокатом інтересів довірителя при розгляді справ адміністративним судом

Семінарське заняття

Опорні поняття: "спеціалізовані суди", “адміністративний суд", "юридична особа", "суб’єкт владних відносин",…  

План cемінарського заняття

Участь адвоката у розгляді адміністративних справ судом Участь адвоката у розгляді справ про адміністративні правопорушення – окремий… Теми рефератів, докладів

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с. 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Харків: Консум, 2012.… 4. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року № 5076 // Офіційний вісник України.…

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 “Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах”. – К., 2012.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 “Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб”.

10. Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2011 N 3047/5 “Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

12. Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

 

Література

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

2. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

3. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

4. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

5. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

6. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

7. Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

8. Мойсак С.М. Роль адвоката при складанні адміністративного позову // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 29-32.

9. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

10. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

11. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

 

Додаткова література

1. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

1. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

2. Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

3. Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

4. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

5. Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

6. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

 

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

Тема 5.3 Участь адвоката у розгляді судом господарських справ

Семінарське заняття

Опорні поняття: "юридична особа", "господарський суд", “права людини", "міжнародно-правові гарантії",…

План cемінарського заняття

2. Залучення адвоката до досудового врегулювання господарських спорів 3. Участь адвоката-представника на судових стадіях вирішення господарської… Теми рефератів, докладів

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192 с. 3. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради… 4. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - N 13-14, N 15-16, N 17. - Ст.112.

Література

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

2. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

3. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

4. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

5. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

6. Колишный В. Инновации для доступа. “Хозяйственники” искали новые формы и методы организации работы и администрирования // Закон и бизнес. – 2013. - № 17. – С. 3.

7. Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

8. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

9. Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

10. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

11. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Ін Юре, 2003. – 328 с.

12. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

 

Додаткова література

1. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

2. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2000.

3. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

4. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

5. Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

6. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

7. Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

8. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

Нформаційні ресурси

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

ОБСЕ http://www.osce.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

 

Тема 6.1 Організація роботи адвоката у конституційному судочинстві та Європейському Суді з прав людини

Лекція

Мета заняття: поглибити та систематизувати знання студентів про правовий статус адвоката у конституційному судочинстві, можливості міжнародних механізмів захисту прав людини, правові та організаційні основи діяльності адвоката-представника у Європейському Суді з прав людини.

 

Опорні поняття: "конституційне подання", "конституційна юстиція", "внутрішні засоби правового захисту", “комунікація", "греф’є", "legal aid", "меморандум", "регламент суду", "прецедент".

 

План лекції

1. Участь адвоката у конституційному судочинстві.

  1. Використання адвокатом можливостей міжнародних судових та позасудових механізмів захисту прав людини
  2. Організація підготовки та участі адвоката у розгляді справ Європейським Судом з прав людини.

Тези лекції

Участь адвоката у конституційному судочинстві.

 

Конституція України визначає, що єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд. Цей орган в основному вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Порядок підготовки матеріалів до розгляду на засіданнях Конституційного Суду, порядок розгляду справ, основні правила етикету на пленарних засіданнях, інші питання внутрішньої діяльності Конституційного Суду врегульовані Регламентом Конституційного Суду України, що прийнятий Конституційним Судом 5 березня 1997 року.

Особливість доказової та іншої діяльності адвоката-представника у конституційному судочинстві полягає у тому, що його роль зводиться значною мірою до консультування клієнта з питань права і фактично до науково-дослідної роботи, що передбачає глибоке дослідження і розуміння Основного Закону, наукових доктрин, які стосуються проблем, що розглядається, світових тенденцій розвитку права та законодавства зарубіжних держав (в основному Суд не займається дослідженням фактичних даних та побудовою версій – фактичні обставини з‘ясовуються лише тією мірою, якою вони можуть вплинути на конституційність нормативно-правового акту) та практики Євросуду.

Використання адвокатом можливостей міжнародних судових та позасудових механізмів захисту прав людини

Значний правозахисний потенціал та досвід накопичено такими інституціями як Міжнародний Суд ООН, міжнародні трибунали щодо колишньої Югославії та…

Організація підготовки та участі адвоката у розгляді справ Європейським Судом з прав людини.

Із набуттям чинності закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 року суди… При складанні звернення до Європейського суду з прав людини адвокат повинен… Європейський Суд не може надати заявнику юридичну допомогу на оплату послуг адвоката для підготовки первинної заяви.…

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. 3. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192… 4. Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с.

Література

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

2. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

3. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

4. Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

5. Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

6. Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

7. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

8. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

9. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

10. Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

11. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

12. Сонькин С.Б. Адвокат в Европейском Суде по правам человека: Информационно-методические материалы и комментарии / Под общ. ред. А.П. Галоганова. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 288 с.

13. Тесленко М.В. Судебный конституционный контpоль в Укpаине / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого. — К., 2001. — 344 с.

14. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

 

Додаткова література

1. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

2. Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

3. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

4. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

5. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

 

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

 

 

Тема 6.2 Методика складання адвокатом звернень до Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини

 

Практичне заняття

  Опорні поняття: "конституційне подання", "конституційна…  

Рекомендована література

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. 3. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192… 4. Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с.

Література

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

2. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

3. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

4. Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

5. Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

6. Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

7. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

8. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

9. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

10. Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

11. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

12. Сонькин С.Б. Адвокат в Европейском Суде по правам человека: Информационно-методические материалы и комментарии / Под общ. ред. А.П. Галоганова. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 288 с.

13. Тесленко М.В. Судебный конституционный контpоль в Укpаине / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого. — К., 2001. — 344 с.

14. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

 

Додаткова література

1. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

2. Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

3. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

4. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

5. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

 

Електронні ресурси

Національні електронні ресурси

Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru


РОЗПОДІЛ БАЛІВ,

ПРИСВОЮВАНИХ КУРСАНТАМ, СТУДЕНТАМ І СЛУХАЧАМ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ № І

 

поточне тестування (поточна успішність)   Підсумковий тест (модуль-контроль) Загаль-на сума
 

Самостійна робота, ІНДЗ

1. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с. 2. Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК… 3. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

Перелік запитань до заліку

   

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова література

Нормативні акти та матеріали судової практики

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. 3. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: “Одіссей”, 2012. – 192… 4. Кодекс адміністративного судочинства України. – Харків: Консум, 2010. – 160 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 “Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах”. – К., 2012.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1362 “Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги”

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 “Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб”.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 року № 2338/5 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб’єктів первинного фінансового моніторингу”. – К., 2010.

27. Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2339/5 “Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України”.

28. Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5 “Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій”.

29. Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2011 N 3047/5 “Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”.

30. Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань: Постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 27 квітня 1993 р.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 394 “Про затвердження Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки”.

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

33. Наказ Координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції України від 25 липня 2013 року № 31 “Окремі питання видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні”.

34. Положення про Раду адвокатів України, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

35. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

36. Правила адвокатської етики, затверджені установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

37. Рішення Ради адвокатів України № 26 від 17 грудня 2012 року “Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України”.

38. Рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №35 “Про затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”.

39. Рішення Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Положення про про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування”.

40. Рішення Ради адвокатів України № 77 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Регламентукваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону”.

41. Рішення Ради адвокатів України № 81 від 16 лютого 2013 року “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України ”.

42. Рішення Ради адвокатів України № 123 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про помічника адвоката”.

43. Рішення Ради адвокатів України № 125 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”.

44. Рішення Ради адвокатів України № 153 від 01 червня 2013 року “Про затвердження Програми складання кваліфікаційного іспиту”.

45. Рішення Ради адвокатів України № 154 від 01 червня 2013 “Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні”.

46. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 грудня 2012 року “Про затвердження Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури”.

47. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р. // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 24 – 30.

48. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням Голованя І.В. // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. - № 6. – С. 32 – 41.

49. Статут громадської організації "Спілка адвокатів України", зареєстрований Міністерством юстиції України від 14 листопада 1990 року.

 

Література

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с.

2. Адвокатура в рішеннях українських судів / За заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. – 240 с.

3. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: “Юрлитинформ”, 2006. – 336 с.

4. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс / навч. посіб. – К.: Алерта, 2013. – 736 с.

5. Гаррис Рихард Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Издание 2 . – М.: Современный гуманитарный университет, 2010. - 349 с.

6. Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Захист. Аксіологічний аспект // Адвокат. – 2013. - № 5. – С. 3-9.

7. Зейкан Я.П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року . – Х.: Коваленко О.В., 2013. – 376 с.

8. Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012). – К.: ВД Дакор, 2013. – 576 с.

9. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип. - К.: КНТ, 2008. – 788 с.

10. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. - К., 2012. – 688 с.

11. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Кондор, 2009. – 150 с.

12. Мельниченко Р.Г.Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. Пособие для специалистов . – М.: Дашков и К, 2010. - 216 с.

13. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2013. – 256 с.

14. Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС // Право України. – 2012. - № 1-2. – С. 375-379.

15. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие / Гос. вуз "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х. : Право, 2012. - 516 с.

16. Сонькин С.Б. Адвокат в Европейском Суде по правам человека: Информационно-методические материалы и комментарии / Под общ. ред. А.П. Галоганова. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 288 с.

17. Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : Заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : Монографія. ─ К. : Істина, 2009 . ─ 456 с.

18. Фіолевський Д.П. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Коментар. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.

19. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник – К.: КНТ, 2006. – 448 с.

20. Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник. – К.:Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Додаткова література

1. Адвокатура: Учеб. материалы / Под ред А.В. Клигмана и Е.Ф. Хейфеца. – М., 2001.

2. Ария С.Л. Защитительные речи и жалобы. – М., 1991.

3. Бедь В.В. Психологічна підготовка адвоката-захисника // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, Астропрінт, 1999. - С. 229-233.

4. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М., 1978.

5. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – СПб., 1895.

6. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2000.

7. Головань І. В. До питання про поняття адвокатської діяльності // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 12-15.

8. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 301 с.

9. Деханов С.А. Западноевропейская модель организации адвокатуры: опыт и современное состояние: Монография. – М.: РУДН, 2007. – 200 с.

10. Защита по уголовному делу /Под ред. Львовой Е.Ю. – М.: Юристъ, 1998. – 216 с.

11. Історія адвокатури України / За ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. – К., 1992.

12. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. – М., 1956.

13. Козлов О. Адвокат. Зачем нужен? Как выбрать? – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2009. – 128 с.

14. Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 3. – С. 189-196.

15. Косенко М.С. Досвід зарубіжних країн щодо організаційно-правових засад
діяльності дисциплінарних органів адвокатури // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. - № 2. – С. 151-158.

16. Кучерена А. Г.Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. – М.: Юркомпани, 2009. – 432 с.

17. Мойсак С.М. Роль адвоката при складанні адміністративного позову // Адвокат. – 2012. - № 1. – С. 29-32.

18. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна. Теория и практика. – М.: Информ-Право, 2009. – 208 с.

19. Саттарова Н.А. Налоговая адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2008. – 176 с.

20. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002.

21. Стецовский Ю.И. Адвокатура и государство. – М.: Юристъ, 2007. – 606 с.

22. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. – М.: Наука, 1984. – 144 с.

23. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

24. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.

Нформаційні ресурси

Електронні ресурси

 

Національні електронні ресурси

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Міжнародно-правові сайти

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

ОБСЕ http://www.osce.org

Рада Європи http://www.coe.int

Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int

Європейський комісар з прав людини http://www.commissioner.coe.int

Міністерство юстиції США http://www.usdoj.gov

Міністерство юстиції Франції http://www.justice.gouv.fr

Федеральна палата адвокатів Росії http://advpalata.ru

 

– Конец работы –

Используемые теги: Тема, сутність, інституту, адвокатури, сучасному, етапі, державно-правового, будівництва0.152

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сутність інституту адвокатури на сучасному етапі державно-правового будівництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лексическая тема: из жизни замечательных людей. Учёные-медики. Грамматическая тема: сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных предложений
Кафедра русского языка.. методические рекомендации.. для практических занятий..

Лексическая тема: по родному краю. Здравницы казахстана. Грамматическая тема: односоставные предложения
Специальность общая медицина.. кафедра русского языка.. методические рекомендации..

Лексическая тема: по родному краю. Здравницы казахстана. Грамматическая тема: функционально-смысловые типы речи
Специальность общая медицина.. кафедра русского языка.. методические рекомендации..

Українсько-російські відносини на сучасному етапі: проблеми та перспективи
На сьогодні це дуже актуальна тема, тому що саме в останні роки обидві держави стали розуміти важливість цих стосунків див. Діаграму 1 .. Вони стали більш прагматичними, базуються на спробах пошуку спільних інтересів.. Саме ці зміни і визначають, як сучасний стан українсько-російських відносин, так і перспективи їх подальшого..

Поняття і сутність менеджменту
Вступ.. Тема Поняття і сутність менеджменту.. Тема Планування в організації..

Поняття і сутність менеджменту
Виникнення науки менеджменту управлінська думка і практика в ранніх.. ранні теорії менеджменту..

Поняття і сутність менеджменту
Контрольні запитання.. назвіть основні причини виникнення науки управління.. назвіть основні етапи розвитку науки управління..

Виникнення і сутність суспільства
Очікувані результати.. учні повинні знати основні точки зору на сутність і виникнення суспільства та.. очікувані результати..

По произведениям Александра Блока «Моя тема - тема о России»
Тема России является центральной в творчестве поэта. Особенно мощно она начинает звучать в его лирике во время переломных событий начала века.. Обращаясь к этому миру, Блок утверждает: “не может сердце жить покоем, недаром.. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал.

0.044
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам