рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Курс лекцій з дисципліни Будівельне матеріалознавство

Курс лекцій з дисципліни Будівельне матеріалознавство - раздел Строительство, Міністерство Освіти І Науки України ...

Міністерство освіти і науки України

Харківська національний університет будівництва і архітектури

В.О. Бондар

Курс лекцій з дисципліни

БУДІВЕЛЬНЕ

Харків 2013/14 уч.рік    

ПЕРЕДМОВА

Людина почала будувати перші житла ще в епоху неоліту (3 тис. років до н.е.), використовуючи природні матеріали: камені, шматки дерева, глину.… Сучасні масштаби будівництва й різноманіття архітектурних рішень стимулюють… З огляду на бурхливий розвиток науки і техніки фахівці припускають, що основними будівельними матеріалами в…

Загальні відомості

Стандартизація будівельних матеріалів

Стандарт – нормативно-технічний документ, що встановлює певний комплекс норм, правил і вимог до об’єкта стандартизації і затверджений у… В Україні діє державна система стандартизації. Основні вимоги до якості матеріалів, виробів і готових конструкцій масового застосування встановлюються Державними…

Класифікація будівельних матеріалів

Виходячи з умов роботи матеріалу в споруді, будівельні матеріали поділяють за призначенням на: - матеріали для несучих конструкцій (конструкційні), призначені для… - оздоблювальні матеріали та вироби, призначені для надання декоративних властивостей будівельним конструкціям, а…

Будівля матеріалів

Будову матеріалу вивчають на трьох рівнях: 1. Макроструктура матеріалу - будова, видима неозброєним оком. 2. Мікроструктура матеріалу - будова, видима в оптичний мікроскоп.

Склад матеріалів

Будівельні матеріали характеризуються хімічним, мінеральним і фазовим складом. Хімічний склад дозволяє судити про ряд властивостей матеріалу: вогнестійкості,… Мінеральний склад показує, які мінерали й у якій кількості містяться в матеріалі. Мінерали являють собою зв'язані…

Властивості будівельних матеріалів

 

Фізичні властивості матеріалів

  Рис. 1.1 - Вплив зовнішнього середовища на конструкції будівель  

Rо = m/V.

 

Середня щільність матеріалу завжди менше істиною щільності. Наприклад: середня щільність легкого бетону – 500-1800 кг/м3, а його істинна щільність – 2600 кг/м3;

відносна щільність d виражає щільність матеріалу стосовно щільності води і є безрозмірною величиною;

 

насипна щільність rн (г/см3 ,кг/м3) – маса одиниці об'єму пухко насипаних зернистих чи волокнистих матеріалів (цемент, пісок, щебінь і т.д). Якщо маса матеріалу m , а Vн – його обсяг у пухко насипному стані, то

rн = m/Vн;

пористість П – є ступінь заповнення матеріалу порами.

 

 

Пористість виражають у % чи частках одиниці.

При експериментально-розрахунковому методі визначення пористості використовують значення істинної й середньої пористості:

 

П=(1 – ρо/ρ )100%.

 

Значення пористості будівельних матеріалів коливається від 0 до 98%. Наприклад, пористість важкого бетону – 10%; цегли звичайної – 32%; природних кам'яних матеріалів магматичного походження – 1,4%; міпори (спінених полімерів) – 98% (табл. 1.1).

 

Таблиця 1.1 - Значення істинної й середньої щільності, пористості для деяких будівельних матеріалів

 

Матеріал Щільність, кг/м3 Пористість ,%
середня істинна
Граніт 2600…2700 2700…2800 0…2
Важкий бетон 2200…2500 2600…2700 2…25
Цегла 1400…1800 2500…2600 25…35
Деревина 400…800 1500…1550 45…70
Пінопласт 15…100 950…1200 90…98

 

Гігроскопічність – здатність матеріалів поглинати вологу з повітря. Залежить від хімічного складу матеріалу і характеру його пористості.

Вологість матеріалу визначається вмістом вологи, віднесеної до маси матеріалу в сухому стані, залежить як від властивостей самого матеріалу, так і від навколишнього середовища. Вологість впливає на теплопровідність, стійкість до гниття і т.д.

Водопоглинення– здатність матеріалу всмоктувати й утримувати воду.

Розрізняють водопоглинення за масою і об’емом :

 

Wm = [(m1 – m)/m] · 100%;

Wv = [(m1 – m)/v] · 100%,

 

де m1 - маса зразка, насиченого водою;

m - маса сухого зразка.

Водопроникність – це властивість матеріалу пропускати воду під тиском. Водопроникність характеризується коефіцієнтом фільтрації Кф (м/г):

 

Кф = Vв · a/(S(р1-р)t),

 

де Vв – кількість води (м3), що проходить через стінку площею S = 1 м2, товщиною а = 1 м, за час t = 1 год. при різниці гідростатичного тиску на межах стінки р1-р=1 м вод ст.

Коефіцієнт розм'якшення – Кр – відношення міцності матеріалу, насиченого водою Rв, до міцності сухого матеріалу Rс:

 

Кр = Rв/Rс.

 

Коефіцієнт розм'якшення характеризує водостійкість матеріалу, він змінюється від 0 (розмокла глина) до 1 (метали). Якщо коефіцієнт розм'якшення менше 0,8, то матеріали не застосовують у будівельних конструкціях, що знаходяться у воді.

Морозостійкість – властивістьнасиченого водою матеріалу витримуватипопереміннозаморожування і відтавання. Морозостійкість матеріалу кількісно оцінюється циклами і відповідно маркою за морозостійкістю. За марку матеріалу по морозостійкості приймають найбільше число циклів поперемінно заморожування і відтавання, що витримують зразки матеріалу без зниження міцності на стиск більше 15%; втрати маси більше 5%.

Теплопровідність – властивість матеріалу передавати тепло від однієї поверхні до іншої. Характеристикою теплопровідності є коефіцієнт теплопровідності λ (Вт/м оС) На практиці зручно судити про теплопровідність за щільністю матеріалу.

Зазначена залежність виражається формулою В.П. Некрасова:

 

λ =1,16,

 

деd – відносна щільність матеріалу.

Теплоємність – здатність матеріалу акумулювати тепло при нагріванні і виділяти тепло при остиганні;

Вогнестійкість –властивість матеріалу витримувати тривалий вплив високої температури (від 1580 оС), не розм'якшуючись і не деформуючись.

Вогнестійкість –властивість матеріалу пручатися дії вогню при пожежі протягом певного часу, залежить від здатності матеріалу спалахувати і горіти. Неспалювані матеріали – це бетони, інші матеріали на основі мінеральних в'яжучих, цегла, сталь та ін. Важкоспалювані під впливом вогню чи високої температури жевріють, але після припинення горіння і тління їх дія припиняється.

 

 

Механічні властивості матеріалів

Будівельні матеріали і конструкції у процесі експлуатації піддаються різним зовнішнім силам – навантаженням, що викликають у них деформації і… Пружність – властивість матеріалу мимовільно відновлювати первісну форму і… Пластичність – властивості матеріалу змінювати форму чи розміри під дією зовнішніх сил, не руйнуючи, причому після…

Хімічні й технологічні властивості матеріалів

Хімічні властивості матеріалу визначають його здатність вступати в хімічну взаємодію з речовинами навколишнього середовища ,при якому утворюються нові речовини. До хімічних властивостей відносять: корозійну стійкість, розчинення, адгезію, горючість, токсичність, дисперсність.

Технологічні властивості матеріалу характеризують відношення матеріалу до різних технологічних процесів, що змінюють стан матеріалу, структуру його поверхні, що додає потрібну форму і розміри. Такі технологічні властивості, як подрібнюваність, розпилюваність, шліфованість, гвоздимість мають важливе практичне значення, тому що від них залежать якість і вартість готових виробів і конструкцій.

 

Контрольні запитання

1. Якими документами регламентовані вимоги до якості будівельних матеріалів?

2. На яких рівнях вивчається будова матеріалу?

3. Які фізико-хімічні методи аналізу використовують для оцінки складу й структури матеріалу?

4. Що ви знаєте про істинну і середню щільність матеріалу?

5. Розкажіть про фізичні властивості матеріалів (пористість, водопоглинення, вологість, гігроскопічність, вологовіддача).

6. Від чого можуть руйнуватися матеріали зовнішніх конструкцій будинків і споруд?

7. Як оцінюється морозостійкість матеріалу?

8. Який головний фактор визначає теплопровідність матеріалів?

9. Розкажіть про міцність, твердість, пружність та пластичність?

10. Розкажіть про технологічні й хімічні властивості матеріалів?


Розділ 2. ПРИРОДНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Гірські породи й мінерали

Мінерали – це природні фізично й хімічно однорідні тіла, що виникають у земній корі в результаті фізико-хімічних процесів. Гірські породи…   Група кварцу – кристалічний кремнезем (оксид кремнію SiО2).

Магматичні гірські породи

Утворення магматичних гірських порід тісно пов'язано зі складними проблемами походження магми і Землі. Залежно від умов утворення виділяють дві… Глибинні – це породи, що утворилися при застиганні магми на різній глибині в… Граніти володіють сприятливим для будівельного каменю мінеральним складом, що відзначається високим вмістом кварцу…

Метаморфічні гірські породи

Метаморфічні гірські породи сформувалися в надрах земної кори в результаті зміни магматичних і осадових порід під впливом високих температур тиску і… Гнейси – за мінералогічним складом подібні до гранітів, але відрізняються від… Кварцити – перекристалізовані піщаники. Містять 95-99% SiО2 . Важливою їхньою властивістю є висока вогнестійкість – до…

Природні кам'яні матеріали

Кам'яні природні матеріали дуже міцні, довговічні, вогнестійкі і через свої позитивні експлуатаційні і естетичні якості продовжують широко… За видом обробкиприродні кам'яні матеріали поділяють на: - грубооброблені (бутовий камінь, валунний камінь, щебінь, гравій і пісок);

Техногенні відходи

З галузей, що споживають промислові відходи, найбільш ємкою є промисловість будівельних матеріалів. Найбільше значення для будівельної індустрії мають шлаки чорної і кольорової… Відходи деревини і лісохімії (кора, пні, стружка, тріска, обпилювання) використовують для виробництва арболіту,…

Будова і склад деревини

Зростаюче дерево складається з кореневої системи, крони і стовбура. Стовбур є основною і найбільш коштовною частиною дерева. З нього одержують від… За своєю будовою деревина є волокнистим, пористим матеріалом, що складається з… Макроструктуру (будова стовбура дерева видима неозброєним оком) і мікроструктуру (видима під мікроскопом) вивчають у…

Загальні властивості деревини

Деревина всіх порід в основному складається з целюлози, у зв'язку з чим істинну щільність деревини приймають рівної 1,54 г/см3. Середня щільність… Деревина, володіючи гідрофільністю і волокнистою пористою структурою, легко… Зволоження сухої деревини до досягнення нею межі гігроскопічності стінки деревних кліток приводить до їхнього…

Деревні породи

Сосна–ядрова порода, має високу міцність і низьку щільність, середня щільність – 470-540 кг/м3. Деревина сосни смолиста ,важко піддається…   Ялина – порода із стиглою деревиною, маслосмолиста, має високі показники міцності, низьку середню щільність (440-500…

Вади деревини

Сучки – це частини в деревині, що порушують однорідність її будови викликають скривлення волокон, утруднюють механічну обробку.   Тріщини – розриви деревини уздовж волокон, порушують цілісність матеріалу, знижують механічну міцність і…

Захист деревини від гниття, уражених комахами і загоряння

Антисептики підрозділяються на водорозчинні (фтористий і кремнефтористий натрій, кремніфторфт амонію, суміш борної кислоти і бури (ББК-3),… Для захисту деревини від ураження комахами використовують інсектициди, роль… За вогнестойкістю деревина відноситься до горючих матеріалів.

Матеріали і вироби з деревини

До конструкційного відносяться круглі лісоматеріали, пиломатеріали, фанера, деревні шаруваті пластики, фіброліт, арболіт, цементно-стружкові… Круглілісоматеріали одержують шляхом розпилювання і очищення від кори…  

Контрольні запитання

2. Як класифікують гірські породи? 3. Чим розрізняються між собою гірська порода і мінерал? 4. Що ви знаєте про магматичні породи?

Сировина для виробництва керамічних матеріалів

Основною сировиною для виробництва кераміки є глини й каоліни. Для поліпшення технологічних властивостей глини, а також надання готовим виробам… Глиниста сировина є продуктом механічного руйнування вивержених… Хімічний склад глин включає глинозем Аl2О3, кремнезем SiО2, оксид заліза Fe2О3,оксид кальцію СаО, оксиди натрію,…

Загальна схема технології виробництва керамічних матеріалів

 

Технологія виготовлення керамічних виробів, незважаючи на різноманітність асортименту, що випускається за властивостями, формами і призначенням є загальною й включає наступні технологічні етапи: добування сировинних матеріалів, підготовка керамічної маси (шихти), формування виробів (сирцю), сушіння , випалювання.

Підготовка глин і формування залежно від виду виготовленої продукції, виду й властивостей сировини здійснюється такими способами:

- пластичне формування застосовують тоді, коли глиниста сировина волога, пухка, добре розмокає у воді. Для цього використовують легкоплавкі середньо- та помірнопластичні глини, що містять 40...50% піску. Формування виробів при вологості 18-28% здійснюється на стрічкових пресах, які бувають вакуумними й безвакуумними.

- напівсухий спосіб виробництва припускає формування керамічних виробів із шихти вологістю 8-12% при тиску 15-40 МПа. Зазначений спосіб має ряд переваг: вироби мають більш правильну форму й точні розміри, до 30% скорочуються витрати палива, допускається використання малопластичних глин з більшим вмістом відходів промислового виробництва. Пресування виробів виконують у пресформах на гідравлічних пресах. Напівсухий спосіб пресування використовується для виготовлення усіх видів виробів;

- сухий спосіб є різновидом напівсухого виробництва керамічних матеріалів. Прес-порошок при цьому способі має вологість 2-6%. Усувається операція сушіння відформованого виробу. Цим способом виготовляють щільні керамічні вироби-плитки для підлог, дорожня цегла;

- шлікерний спосіб застосовується для виготовлення керамічних виробів складної конфігурації. Виливок виробів виконують з маси вмістом води 40%. Цим способом виготовляють санітарно-технічні вироби, лицювальну плитку.

 

Сушіння виробів. Перед випалом вироби висушують до вмісту вологи 5-6% у тунельних і камерних сушарках протягом 72-х годин, температура теплоносія 120-1500С. Вказана технологічна операція необхідна, щоб уникнути нерівномірної усадки, скривлень і розтріскування виробів при випалі.

 

Випалювання виробів – найбільш важлива й завершальна стадія виготовлення керамічних виробів. У процесі випалу під дією температури в сировинної суміші відбуваються складні фізико-хімічні перетворення. Так, при нагріванні сирцю до 1200С видаляється фізично зв'язана вода й керамічна маса стає непластичною. У більш високій температурній зоні – від 4500С до 6000С відбувається виділення хімічно зв'язаної води, глинисті мінерали розкладаються на окремі оксиди. При подальшому збільшенні температури вигорають органічні домішки й керамічна маса втрачає свою пластичність. Формування міцності майбутнього черепка починається при 800 0С завдяки протіканню твердофазових реакцій. У процесі нагрівання від 1000 0С до 1200 0С відбувається вогнева усадка виробу й спікання (залежно від виду глини усадка становить 2%-8%.). Інтервал температур випалу лежить у межах: від 9000С до11000С для цегли, каменю, керамзиту; від 11000С до 13000С для клінкерної цегли, плиток для підлог; від 13000С до18000С для вогнетривкої кераміки.

Керамічні матеріалі й вироби

Стінові керамічні матеріали

    Цегли і камені можуть бути пустотілими (рис. 3.1).

Вироби для облицювання фасадів

Для офактурення поверхні лицьових цегл і каменів використовують ангобірування, глазурування і торкретування кольоровою крихтою. Облицування стін… Керамічні фасадні плитки («плинк») виготовляють квадратної або прямокутної…

Плитки для внутрішнього облицювання

Для облицювання стін застосовують майолікові (одержувані із сировинної суміші каоліну, польового шпату, кварцового піску) і фаянсові (одержувані з… Для покриттів підлог застосовують метлахські (ДСТУ Б В. 2.7 – 117-2002)…  

Керамічні вироби для покрівлі й перекриттів

До недоліків відносять крихкість, трудомісткість монтажних робіт, велику вагу 1 м2 (40-80 кг). Застосовують керамічну черепицю на крутих покрівлях з…     в

Санітарно-технічна кераміка й керамічні вироби спеціального призначення

Вироби санітарні керамічні – раковини, умивальники, унітази, зливальні бачки і т п. Ці вироби виготовляють з фарфору й фаянсу. Сировиною є…   Таблиця 3.1 – Склад сировини для виробів санітарно-технічної кераміки

Контрольні запитання

1. Які матеріали мають назву « кераміка»?

2. Які сировинні матеріали використовують для отримання кераміки?

3. Які види, властивості й засоби виробництва керамічної цегли вам відомі?

4. Наведіть класифікацію керамічних матеріалів за призначенням, структурою черепка та видом поверхні.

5. Наведіть характеристики стінових керамічних виробів.

6. Наведіть характеристики керамічних виробив для облицювання фасадів та внутрішнього облицювання.

7. Які сировинні матеріали використовують для отримання санітарно-технічної кераміки?


Розділ 4. СКЛО І МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ

 

Загальні відомості

Як галузь прикладного мистецтва виробництво виробів із скла було особливо розвинуте в Древньому Єгипті, Сірії, Фінікії, Китаї. Винахід склодувного… Склом називають аморфні тіла, одержувані шляхом переохолодження розплавів, що… До ознак склоподібного стану речовини відносять: відсутність чітко вираженої температури плавлення, гомогенність та…

Основи виробництва скла

До основних відносяться кварцовий пісок, сода, доломіт, вапняк, поташ, сульфат натрію. Допоміжні матеріали вводять у шихту для зміни… Виробництво скла включає наступні технологічні операції:

Різновид скляних виробів

Таблиця 4.1 – Марки листового скла   Марка скла Товщина, мм Умовна назва … Вітринне скло застосовується для засклення вітрин, вікон громадських будинків. Виробляється двох марок: М7 –…

Сітали, шлакосітали й сіталопласти

Технологія виробництва сіталів аналогічна технології виробництв скла, однак передбачається додаткова термічна обробка в кристалізаторі. На відміну… Шлакосітали – різновид сіталів. Одержують шляхом керованої кристалізації скла,… За останні десятиліття розроблені склади й технології одержання різноманітного асортименту скляних і склокристалічних…

Контрольні запитання

1. Що називають склом?

2. Які сировинні матеріали використовують для виготовлення скла?

3. Які найголовніші оксиди входять до складу скла?

4. Які найголовніші властивості скла?

5. Як одержують листове скло?

6. Назвіть матеріали й вироби зі скла.

7. Назвіть марки скла.

8. Що таке сітали?


Розділ 5. МЕТАЛИ Й МЕТАЛІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ, ЗАСТОСОВУВАНІ В БУДІВНИЦТВІ

 

Загальні відомості

Незважаючи на унікальні міцнісні й технологічні характеристики, слід зазначити, що висока теплопровідність металів робить їх уразливими при дії… Металеві сплави – це речовини, що утворилися в результаті затвердіння рідких… Таблиця 5.1 - Фізичні й механічні властивості металів

Основи технології чорних металів

Виробництво чавуну

Виплавлювані в доменних печах чавуни за призначенням підрозділяють на: - передільний – для переробки в сталь; - ливарний – для виробництва фасонних виливків;

Виробництво сталі та її застосування у будівництві

Для одержання сталі використовують шихту, до складу якої входить передільний чавун, сталевий лом, а також шлакоутворюючі й легуючі речовини.… Сталь є одним з найважливіших конструкційних матеріалів. Високі… Залежно від % вмісту вуглецю розрізняють сталі:

Кольорові метали і сплави

Вартість кольорових металів і їхніх сплавів у порівнянні з чорними значно вище, тому в будівництві вироби з кольорових металів застосовують рідше.

Алюміній і сплави на його основі

Сплав алюмінію з кремнієм (до 23%) називається силуміном. Міцність на розтягнення становить 200 МПа. Ці сплави мають високі ливарні якості, малу… Основне достоїнство алюмінієвих сплавів – мала вага при досить високій…  

Мідь і сплави на її основі

Чиста мідь – м’який, пластичний метал із щільністю 8960 кг/м3, володіє високої теплопровідністю, незначною міцністю на розтягнення 180...240МПа, температура плавлення – 10800С. Мідь використовується у вигляді сплавів : латуні й бронзи.

Латунь – сплави міді з цинком(10...40%). Добре піддається прокату, штампуванню і витягувань. У порівнянні з чистою міддю має більш високу твердість і міцність на розтягання 250...600 МПа. У будівництві застосовується в основному для декоративних цілей(поручні, накладки і т.д.) і для санітарно - технічних пристроїв.

Бронза – сплав міді з оловом(до 10%), алюмінієм, свинцем. Міцність бронзи така, як і в міді, але значно вища твердість. Володіє гарними ливарними властивостями. Призначення в будівництві як латуні.

 

Контрольні запитання

1. Що таке метали?

2. Розкажіть про сплави.

3. Які метали відносяться до чорних?

4. Які метали відносяться до кольорових?

5. Розкажіть про будову і властивості залізовуглецевих сплавів.

6. Які основи виробництва чавуну?

7. Які основи виробництва сталі?

8. Які вам відомі вироби із сталі?

9. Що означає марка легованої сталі?

10. Які легуючі елементі покращують властивості сталі ?


Розділ 6. НЕОРГАНІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Загальні відомості

Властивість в'яжучих матеріалів скріплювати між собою зерна піску, гравію, щебеню в процесі переходу з пластичного стану в твердий, використовується… Неорганічні в'яжучі застосовувалися ще в стародавності. Так, при будівництві… У 1825 р., в наукових працях російського військового техніка Е. Челієва з'явилося повідомлення з описом технології…

Повітряні в'яжучі речовини

Гіпсові в'яжучі речовини

Сировиною для одержання гіпсових в'яжучих найчастіше служить природний гіпсовий камінь, що переважно складається з… В основу класифікації гіпсових в'яжучих покладена температура теплової… Низьковипалювальні гіпсові в'яжучі виготовляють тепловою обробкою природного гіпсу при температурі 110-180оС. При…

Повітряне вапно

Вміст глинистої речовини в сировині до 6% обумовлює твердіння вапна на повітрі. Для одержання повітряного вапна сировина піддається випалу в шахтних печах при…  

Магнезіальні в'яжучі

Магнезіальні в'яжучі- каустичний магнезит MgO і каустичний доломіт MgO + CaCO3одержують шляхом помірного випалу (750-850оС) магнезиту:

MgCO3 → MgO + СО2.

Особливістю цих в’яжучих речовин є то ,що вони замішуються не водою, а водними розчинами солей: хлориду магнію, сульфату магнію. Застосування водних розчинів солей магнію сприяє прискоренню твердіння та підвищенню міцностімагнезіальних в’яжучих.

Магнезіальні в’яжучі речовини мають високу міцність при стиску, що досягає 60...100 Мпа. Каустичний магнезит – речовина швидкого твердіння, яка має початок тужавлення не раніше 20 хв., кінець – не пізніше 6 год. Каустичний доломіт відрізняється строками тужавлення: початок через 3...10 год., кінець не раніше 8...20 год.

Магнезіальні в’яжучі характеризуються високою адгезією до органічних заповнювачів. Такі вироби (ксилоліт, фіброліт) відрізняються підвищеною ударною в’язкістю, добре обробляються, є жаростійкими, мають звукоізоляційні властивості.

 

Гідравлічні в'яжучі речовини

Гідравлічні в'яжучі являють собою тонкомолоті порошки, що складаються із силікатів і алюмінатів кальцію, гідратируючихся у водяному середовищі з утворенням міцного водостійкого штучного каменю.

 

Гідравлічне вапно

Гідравлічним вапном (ДСТУ Б В 2.7 – 90-99) називають тонкомолотий продукт випалу при температурі 900-1000оС мергелистих вапняків із вмістом до 20% глинистих домішок. При цій температурі сировинні матеріали розкладаються з утворенням вільних оксидів СаО, Si2, Al2O3, Fe2O3, що надалі, володіючи хімічною активністю, взаємодіють між собою з утворенням силікатів, алюмінатів і феритів кальцію. Саме такий мінералогічний склад забезпечує надалі гідравлічне твердіння цього в'язкого матеріалу.

Залежно від вмісту в гідравлічному вапні вільного оксиду кальцію терміни схоплювання коливаються в межах: початок – 0,5-2 і кінець – 8-16 годин. Активність гідравлічної від 1,7 до 5 МПа. Гідравлічне вапно застосовують для виготовлення низькомарочних легких і важких бетонів, для виготовлення штукатурних і кладочних розчинів.

 

 

Портландцемент

Технологія виробництва портландцементу являє собою досить енергоємний процес і складається з наступних етапів: видобуток сировини в кар'єрі і його… Сировиною для виробництва портландцементу служать вапняки з високим вмістом… У середньому для виробництва 1 т цементу витрачається 1,5 т сировинних матеріалів зі зразковим співвідношенням між…

Спеціальні види портландцементу

За речовинним складом і міцністю при стиску (на 28 добу) цементи загальнобудівельного призначення поділяють на такі типи і марки (ГОСТ 310.4, ДСТУ Б… Тип І – портландцемент (містить від 0 до 5% мінеральних добавок), марки М 300,… Тип ІІ – портландцемент із мінеральними добавками (від 6 до 35%) марок М 300,М 400, М 500, М 550, М 600.

Контрольні запитання

1. Що ви знаєте про повітряні й гідравлічні в'яжучі матеріали?

2. Розповісти про міцність і швидкість твердіння в'яжучих.

3. Які сировинні матеріали використовують для виробництва неорганічних в'яжучих?

4. За якими показниками маркірують гіпсові й вапняні в'яжучі?

5. Як отримують повітряне вапно, які існують його різновиди?

6. Як отримують гіпсові в'яжучі?

7. Які мінерали складають цементний клінкер?

8. Назвіть активні мінеральні добавки, які використовують у виробництві цементів?

9. У чому розходження гідравлічного і повітряного вапна?

10. Розповісти про виробництво портландцементу.

11. Як визначають марку і активність портландцементу?

12. Розповісти про різновиди портландцементу.


Розділ 7. ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН

Матеріали й вироби на основі портландцементу

За середньою щільністю вироби поділяють на: - легкі (середня щільність до 1400 кг/м3); - полегшені (середня щільність 1400...1650 кг/м3);

Залізобетон

Винаходу залізобетону передувало відкриття цементу. Змішаний у певних пропорціях з гравієм, піском і водою, цемент утворював бетон, який у першій… Винахід залізобетону зв'язують з ім'ям француза Жозефа Моньє, який у 1867 р.… Універсальність залізобетонної конструкції забезпечують такі фактори:

Азбестоцементні вироби й конструкції

Азбестоцемент – штучний композиційний кам'яний будівельний матеріал, отриманий… До основних показників якості азбестоцементних виробів відносяться: висока міцність, вогнестійкість, довговічність,…

Матеріали й вироби на основі вапняних в’яжучих речовин

Силікатна цегла (ДСТУ Б В 2.7.-80-98). При виготовленні силікатної цегли, як вихідну сировину застосовують вапно, кварцовий пісок, який виконує…   nCa(OH)2 + SiO2 + mH2O = CaOSiO2·(m + 1)H2O.

Матеріали й вироби на основі гіпсових в’яжучих речовин

Каміння стінові (ДСТУ Б В 2.7.-36-95) виготовляють на основі гіпсових чи змішаних в’яжучих речовин. За габаритними розмірами каміння стінові можуть… Залежно від міцності при стиску (Мпа) стінові каміння поділяють за марками:… Застосовують каміння для внутрішніх стін із відносною вологістю повітря до 60%, а також для мурування зовнішніх стін…

Контрольні запитання

1. Яку роль у залізобетоні відіграє бетон, а яку арматура?

2. Розповісти про напружено-армований бетон.

3. У чому принципове розходження монолітного і збірного залізобетону?

4. Як на заводах збірного залізобетону прискорюють твердіння бетону?

5. Розповісти про основні види збірних залізобетонних виробів. Чим відрізняється стінова панель від стінового блоку?

6. Що таке азбестоцемент, які матеріали його складають?

7. Які азбестоцементні вироби та конструкції вам ведомі?

8. Назвіть матеріали й вироби на основі вапняних в’яжучих?

9. Які матеріали й вироби на основі гіпсових в’яжучих вам ведомі?


Розділ 8. ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ РОЗЧИНІВ І БЕТОНІВ

Функції заповнювачів у бетонах і розчинах.

Класифікація заповнювачів

Заповнювачами називають пухку суміш мінеральних або органічних зерен природного чи штучного походження. В’яжучі речовини скріплюють зерна… - займаючи в бетоні понад 80% об’єму , скорочують витрати цементної… - підвищують модуль пружності бетонів, знижують їхню повзучість, створюють у бетоні твердий кістяк, що приймає на…

Оцінка якості дрібного заповнювача

Піски, які застосовують для виготовлення будівельних розчинів і бетонів, можуть бути:

природні ( гірські, яружні, річкові, морські), що являють собою пухкі суміші головним чином зерен кварцю SiO2

штучні ( важкі , легкі ), отримані дробленням щільних ( базальт, діабаз, мармур) і пористих (пемза,туф) гірських порід.

Зернова сполука визначається за результатами просівання проби через стандартний набір сит. Для пісків це сита з отворами , мм: 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; і 0,16.

Після просівання встановлюють часткові залишки: a 2,5;a1,25;a0,63;a0,315 (у вагових і відсоткових одиницях), потім розраховують повні залишки. Повний залишок 2,5; А1,25; А0,63; А0,315 і т.д.) на будь – якому ситі дорівнює сумі часткових приватних залишків на цьому ситі й усіх вище розташованих. На підставі результатів ситового аналізу розраховують модуль крупності піску:

Мкр = А2,5+ А1,25+ А0,63+ А0,315 0,16/ 100.

Отримані значення повних залишків далі використовують для побудови кривої розсіву, положення якої аналізують щодо області допустимих значень (рис.12.1).

Якщо крива лежить у межах заштрихованої області стандартного графіка - заповнювач придатний для виготовлення бетонів або розчинів.

 

Присутність у піску пилуватих, глинистих і мулистих домішок знижує міцність і морозостійкість бетонів і розчинів. Кількість таких домішок визначається богаторазовим промиванням водою( відмулюванням). У природних пісках допускається вміст пилуватих і глинистих домішок до 3% від маси піску.

 

Присутність у піску органічних домішок встановлюють колориметриним методом. Пробу піску обробляють розчином їдкого натру NaOH і за зміного кольору щодо світлого еталону судять про наявність органіки. Якщо колір розчину темніше еталону, пісок не рекомендують застосовувати як заповнювач, тому що виявлені в ньому органічні домішки будуть сповільнювати строки схоплювання і твердіння бетонів і розчинів, і тим самим знижувати їхню міцність.

 

Рис. 8.1. - Графік зернового складу піску:

 

Допустима нижня межа крупності піску (Мк ~ 1,5); 2— рекомендована нижня межа крупності піску (Мк = 2,0) для бетонів класу В15 і вище; 3 — реко­мендована нижня межа крупності піску (Мк =* 2,5) для бетонів В25 і вище; 4 — допустима верхня межа крупності піску (Мк = 3,25) для розчинів і бетонів (заштрихована область — піски, допустимі для використання

Оцінка якості великого заповнювача

 

Як великий заповнювач для бетонів застосовують щебені, гравій, керамзит, жужільну пемзу , аглопорит, спучені перлітовий пісок і щебені.

Для великих заповнювачів одним з найважливіших показників є насипна щільність і межзернова пустотність. Оскільки в процесі формування структури бетону порожнечі між зернами великого заповнювача заповнюються цементно-піщаним розчином, важливо, щоб межзернова пустотність була найменшою. Звичайно вона становить 40...50%. Регулювання межзернового простору здійснюють підбором зернового сполучення.

 

Зернове сполучення великого заповнювача. За крупністю зерен щебені й гравій розділяють на наступні фракції: 5...10; 10...20;20...40; 40...70.

Вміст різних фракцій у великому заповнювачі для бетонів нормується стандартом ( табл.12.5).

 

Таблиця 8. 1

Найбільша крупність заповнювача, мм Вміст фракцій у великому заповнювачі, %
5...10 10...20 20...40 40...70
25...40 60...75 - -
15...25 20...35 40...65 -
10...20 15...25 20...35 35...55

Шкідливі домішки ( органічні, пилуваті, глинисті) у великому заповнювачі можуть бути, як і у пісках. Методи їхнього визначення аналогічні.

Міцність великого заповнювача для важких бетонів повинна бути в 1,5...2 рази вище міцності бетону.

 

Пористі заповнювачі

Керамзит є штучним пористим заповнювачем, який отримують випалюванням попередньо відформованих глинистих гранул , що здатні до спучування. При… Жужільна пемза – пористі щебені, отримані спучуванням розплавлених… Аглопорит- пористий заповнювач у вигляді гравію, щебенів. Одержують шляхом спікання сировинної шихти із глинистих…

Контрольні запитання

Яку роль у бетонах і розчинах відіграють заповнювачі?

2. Чим відрізняються дрібні й великі заповнювачі, природні й штучні?

3. Як впливає на властивість бетонів зернове сполучення заповнювачів?

4. Назвіть види піску залежно від зернового сполучення

5. Як впливають шкідливі домішки на якість бетону?

6. Як установлюється зернове сполучення піску й щебенів?

7. Як розрахувати модуль крупності піску?

8. У чому розходження між гравієм і щебенями?


Розділ 9. БЕТОНИ

 

Загальні відомості. Класифікація бетонів

Бетон— штучний композиційний матеріал, одержуваний в результаті формування і подальшого затвердівання раціонально підібраної бетонної суміші, що… Бетон відомий давно. У Древньому Римі, наприклад, з бетону на вапні був… Міцність бетонів досягає 100 МПа, для конструкційних бетонів межа міцності служить основною характеристикою. Бетон -…

Властивості бетонної суміші

Одна з головних властивостей бетонної суміші — тіксотропія — здатність розріджуватися при періодично повторюваних механічних впливах (наприклад,…    

Основи технології бетону

Виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій містить в собі наступні технологічні операції: - підбір складу бетону; - приготування і транспортування бетонної суміші;

Твердіння бетону

Нормальний ріст міцності бетону відбувається при позитивній температурі (15...25° З) і постійній вологості. Дотримання цих умов особливо важливе в… Щоб поверхню бетону захистити від висихання, її покривають піском,… На заводах збірного залізобетону для прискорення твердіння бетону застосовують тепловологісну обробку — прогрівом при…

Основні властивості важкого бетону

Важкий бетон — основний конструкційний будівельний матеріал, тому оцінці його міцнісних властивостей приділяється велика увага. Міцнісні… Міцність.Як і у всіх кам'яних матеріалів, межа міцності бетону при стиску… Міцність бетону прийнято оцінювати за середнім арифметичним значенням результатів випробування зразків даного бетону…

Легкі бетони

Свідчення їхнього застосування відомі ще в Древньому Римі. Для одержання легких бетонів тоді використовували природний заповнювач — пемзу і туф, а… Широкий розвиток легкі бетони одержали в другій половині XX ст., коли почалося…  

Легкі бетони на пористих заповнювачах

Теплопровідність легкого бетону залежить від його щільності й вологості (табл.9.4). Збільшення об'ємної вологості на 1 % підвищує теплопровідність…    

Ніздрюваті бетони

В'яжучим у ячеїстих бетонів може служити портландцемент (чи вапно) із кремнеземистим компонентом. При застосуванні вапняно-кремнеземистих в'яжучих… Кремнеземистий компонент — мелений кварцовий пісок, гранульовані доменні… Для одержання ячеїстих бетонів використовують як природне твердіння в'яжучого, так і активізацію твердіння за…

Крупнопористий бетон

Одержують при затвердінні бетонної суміші з в'яжучого (звичайно портландцементу), великого заповнювача і води. Завдяки відсутності піску і зниженій витраті цементу (70... 150 кг/м3), використовуваного тільки для склеювання зерен великого заповнювача, щільність крупнопористого бетону на 600...700 кг/м3 нижче, ніж в аналогічному бетоні залитої монолітної будівлі.

Крупнопористий бетон доцільно виготовляти на основі пористих заповнювачів (керамзитового гравію, жужільної пемзи та ін.). У цьому разі середня щільність бетону складає 500...700 кг/м3, плити з такого бетону ефективні для теплоізоляції стін і покрить будинків.

 

Спеціальні види бетонів

  Особливо важкі бетонивикористовують для влаштування конструкцій, що захищають…  

Контрольні запитання

1. Розкажіть про склад бетону.

2. Які механічні й фізико-механічні властивості бетону?

3. Розкажіть про властивості бетонної суміші.

4. Як оцінюють міцність бетону?

5. Чим відрізняється клас бетону від його марочної міцності?

6. Чому бетон завжди має деяку пористість?

7. Як підбирають склад бетону?

8. Розкажіть про приготування бетонної суміші.

9. Як відбувається твердіння бетону?

10. Які існують способи одержання легких бетонів?

11. Який бетон використовують у сучасному будівництві?

12. У результаті чого утворюється міцність силікатної цегли? Її

основні властивості.

13. Що таке піносилікат і газосилікат?


Розділ 10. БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ Й СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

Загальні відомості

Сучасне будівництво пов’язано як з використанням традиційних розчинових сумішей, так і сухих модифікованих будівельних сумішей. Україна володіє… Сухі суміші вперше з'явилися на ринку України на початку 90-х років, їх…

Будівельні розчини

Залежно від виду в'яжучого, величини щільності і призначення прийнята наступна класифікація будівельних розчинів. За призначенням розчини бувають: - кладочні –длявиконання кладки з цегли, штучних каменів і блоків;

Матеріали для виготовлення розчинних сумішей

В'яжучі речовини. Для виготовлення будівельних розчинів, як правило, застосовують портландцемент і шлакопортландцемент, марка яких повинна бути в… Повітряне вапно в розчинну суміш найчастіше вводять у вигляді вапняного… Піски для виготовлення будівельних розчинів повинні відповідати тим же вимогам ДОСТ ,що і піски для виготовлення…

Властивості розчинних сумішей і затверділих розчинів

Рухомість розчинової суміші - здатність розтікатись під впливом власної маси або прикладених зовнішніх сил.Вона характеризується глибиною занурення…    

Підбір складу, приготування і транспортування розчинів

Приготування розчинних сумішей.Розчини наготовлюють у вигляді готових до застосування сумішей чи у вигляді сухих сумішей, які зачиняються водою… Процес приготування розчинної суміші складається з дозування вихідних…  

Види будівельних розчинів

- портландцементу та шлакопортландцементу(для монтажу стін із панелей та бетонних і цегляних блоків, для звичайної кладки); - вапна, вапняно-шлакових та вапняно-пуцоланових в’яжучих( для… - пуцоланових та сульфатостійких портландцементів ( для конструкцій, які експлуатуються в умовах впливу агресивних…

Сухі будівельні суміші

Сухі будівельні суміші - це порошкоподібні композиції , що складаються з мінеральної або органічноїв’яжучої речовини , наповнювачів і заповнювачів, добавок, які виготовляють у заводських умовах.

Переваги сухих сумішей порівняно з традиційними розчинами і бетонами:

- мінімум доводочних технологічних операцій для приведення сухих сумішей у робочій стан – достатньо затворити водою;

- зниження на 5-7% відходів розчинів у результаті порційного дозування;

- економія на 10-15% цементу за рахунок використання пластифікуючих і водоутримуючих добавок;

- стабільність складу сухих сумішей в результаті точного дозування компоненів і ефективного їх змішування;

- підвищення в 1,5- 3 рази продуктивності праці будівельників;

- скорочення на 10-15 % транспортних витрат і підвищення якості робіт при одночасному зниженні трудоємкості і технологічних процесів.

Класифікація сухих будівельних сумішей і характеристика вихідних матеріалів

Сухі будівельні суміші класифікують за призначенням : - для вирівнювання стін і стелі ( штукатурні розчини, розчини для монтажу… - для влаштування підлоги ( основи під покриття, несучі підлоги);

Характеристика сухих будівельних сумішей різного призначення

- для звичайної цегли і блоків; - для склеювання при муруванні тонкостінних блоків; - для теплоізоляційної і силікатної цегли з покращеними теплоізоляційними властивостями.

Контрольні запитання

1. Що називають будівельними розчинами?

2. Як досягають необхідної зручноукладуваності й водоутримуючої здатності розчинної суміші?

3. У чому полягає зміст змішаних розчинів?

4. Області застосування будівельних розчинів.

5. Які види декоративних розчинів ви знаєте?

6. Що називають сухою будівельною сумішшю?

7. Як класифікують сухі будівельні суміші?

8. Як будівельні розчини відрізняються від сухих будівельних сумішей?

9. Наведіть характеристики сухих будівельних сумішей різного призначення.


Розділ 11. БІТУМНІ Й ДЬОГТЬОВІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ, МАТЕРІАЛИ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

 

Загальні відомості

Бітуми й дьогті являють собою органічні матеріали аморфної структури до складу яких входять високомолекулярні вуглеводні і їхні похідні. Застосування бітумів було відоме давно, однак література тривалий час майже не… Бітуми й дьогті поєднує близькість складу і структури і , як наслідок , подібність основних властивостей.

Властивості бітумних і дьогтьових в'яжучих речовин

Бітуми і дьогті називають чорними в'яжучими , тому що вони мають чорний чи темно - бурий колір. На відміну від кристалічних матеріалів, володіючих… У зв'язку з тим, що використання бітумів засноване на іх властивості… - т е м п е р а т у р а р о з м ' я к ч е н н я, що характеризує теплостійкість і ступінь розм'якшення бітумів при…

Застосування бітумних і дьогтьових в'яжучих

З огляду на специфічні властивості органічних в'яжучих, бітуми і дьогті використовуються для одержання матеріалів і виробів спеціального… Залежно від умов роботи будівельної конструкції застосовують різні види… Для виконання обклеювальної гідроізоляції застосовують рулонні покрівельні матеріали ,що можуть бути о с н о в н и м и…

Асфальтобетонні розчини

 

Асфальтобетонні розчини є важливим матеріалом для пристрою дорожніх і аеродромних покриттів, підлог промислових підприємств.

Асфальтобетон – штучний будівельний матеріал, одержуваний у результаті затвердіння ущільненої асфальтобетонної маси, що складається з ретельно перемішаних компонентів: щебеню, піску, мінерального порошку і бітуму. Асфальтобетон , що не містить великий заповнювач, називається асфальторозчином.

За видом великого заповнювача асфальтобетон поділяють на щебеневий і гравійний. Залежно від марки застосовуваного бітуму і температури укладання поділяється – на гарячі(1200С), теплі (700С), і холодні, приготовлені на рідких бітумах чи бітумних емульсіях, які укладають при температурі навколишнього середовища не нижче 50С.

Залежно від розміру зерен заповнювача гарячі й теплі асфальтобетони розділяють на грубозернисті – найбільший розмір зерен до 40мм; дрібнозернисті – до 20мм; піщані – з найбільшим розміром зерен до 5 мм.

Асфальтові бетони можна подати як суміш асфальтового розчину і великого заповнювача; у цьому разі кількість асфальтового розчину. Щільність асфальтобетону — важлива характеристика. Звичайно пористість асфальтобетону складає — 5...7 %. Чим вище пористість, тим менше довговічність асфальтобетону, тому що при цьому зростає водопоглинання, знижується корозійна стійкість і морозостійкість (остання є головний фактор руйнування дорожніх покриттів). Щільні асфальтобетони (пористість < 5 %) практично водонепроникні і можуть застосовуватися як гідроізоляційний матеріал.

На відміну від бетонів на мінеральних в'яжучих міцність асфальтових бетонів і розчинів помітно змінюється при коливаннях температури. Так, якщо при 20° С міцність асфальтобетону складає 2,2...2,4 МПа, то при 50° С — тільки 0,8...1,2 МПа. При цьому знижується модуль пружності і зростає повзучість асфальтобетону.

Асфальтові бетони більш стійкі до корозійних впливів, ніж цементні, але бояться впливу рідкого палива і масел. Зносостійкість асфальтових бетонів вище, ніж цементних. Асфальтові бетони і розчини застосовують для верхніх покриттів доріг, аеродромів, підлог промислових будинків, плоских покрівель, стяжок, а також у гідротехниці для створення гідроізоляційних шарів і екранів і заповнення компенсаційних швів.

 

Технологія асфальтобетону. Для одержання пластичної зручноукладуваної асфальтобетонної суміші використовують два методи:

- нагрівання суміші до 140...170° С для повного розрідження бітуму;

- приготування суміші на рідких бітумах, гудронах (з наступним тужавінням за рахунок випару летких компонентів) чи на бітумних емульсіях (тужавіння відбувається після випару води).

Кращу якість мають «гарячі» асфальтобетони.

Укладають і ущільнюють асфальтобетонні суміші за допомогою спеціальних асфальтоукладчіків і важких ковзанок. При малих обсягах робіт можливе ручне ущільнення.

Довговічність асфальтобетону багато в чому залежить від якості укладання і забезпечення його зчеплення з нижчележачими шарами; на довговічність істотно впливає також якість основи.

Бетони, аналогічні асфальтовим, можуть бути отримані на дьогтьових в'яжучих, але їхнє використання дозволене лише для дорожніх покриттів поза населеними пунктами .

Для підвищення якості асфальтобетонів бітуми модифікують полімерами (поліетиленом, поліпропіленом, синтетичними каучуками); для цієї мети раціонально використовувати вторинну полімерну сировину і промислові відходи.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Які види органічних в'яжучих речовин ви знаєте?

2. Які загальні властивості бітумів і дьогтів? У чому їхня відмінність?

3. Якими властивостями характеризується марка бітуму?

4. Які марки руберойду ви знаєте? Які технічні характеристики наведені у позначенні марки руберойду?

5. Наведіть характеристики матеріалів на основі бітумних і дьогтьових в'яжучих речовин.

6. Які рулонні матеріали, вироблені на їхній основі, ви знаєте?

7. Які матеріали на основі бітумних в'яжучих речовин використовують для виконання обмазувальної гідроізоляції?

8. Що таке асфальтобетон і асфальторозчин? Які матеріали використовують для їх одержання?

9. Якими властивостями характеризується якість асфальтобетонів і асфальторозчинів?


Розділ 12. ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ

Загальні відомості

Початок широкому використанню полімерів поклав винахід целулоїду, створеного в 1845 р. на основі целюлози братами Хайєт. Пізніше, в 1872 р. німецький хімік Байєр шляхом з'єднання фенолу з… Велике поширення полімерів - одна з відмінних рис сучасного будівництва. І це, очевидно, є тільки початком…

Класифікація полімерних речовин

За способом синтезу і тверднення органічні полімерні речовини поділяють на: - полімеризаційні, отримані в результаті реакції полімеризації ( у процесі… - поліконденсаційні, отримані реакцією поліконденсації( у процесі одержання високомолекулярних сполук з одночасним…

Склад і властивості пластмас

Склад пластмас

Полімерна речовина - самий дорогий компонент пластмас, що є основою композиції й багато в чому визначає фізико-технічні властивості пластмас:… Окрім полімерів до складу пластмас входять інші найважливіші складові: - наповнювачі - значно зменшують витрату полімерної речовини і тим самим знижують вартість матеріалу, підвищують…

Властивості пластмас

 

Позитивні властивості пластмас:

- мала щільність (від 20 до 2200 кг/м3);

- високі міцнісні характеристики ( від 120 до 420 Мпа);

- низька теплопровідність;

- корозійна стійкість;

- мала стиранність;

- здатність фарбуватися в різні кольори;

- можливість одержання прозорих композицій;

- технологічність;

негативні властивості пластмас:

- низька теплостійкість;

- мала твердість;

- високий коефіцієнт термічного розширення ;

- горючість із виділенням шкідливих газів;

- токсичність при експлуатації і виробництві;

 

Технологія виробництва пластмас

- пряме пресування просоченої гарячими смолами основи( тканини, деревного…  

Застосування полімерних матеріалів і виробів

Аналіз всіх властивостей полімерних матеріалів показав, що в будівництві економічно доцільне їх використання при виготовлені несучих конструкцій високої корозійної стійкості,покриттів підлог, обробки стін, теплоізоляції огороджень і технологічного устаткування,герметизації стиків і швів у великопанельних будинках,гідроізоляції покрівлі й фундаментної частини будинку,виготовленні санітарно-технічного встаткування і труб.

 

Конструкційні полімерні матеріали

Склопластики (ГОСТ 27389) -листові композиційні матеріали, одержувані шляхом просочення скляних волокон або тканин (армуючих компонентів) полімером.… - склопластики з орієнтованими волокнами(СВАМ),ефективність яких полягає в… - склопластики з рубаним скляним волокном, що володіють світлопрозорістю, застосовуються для покрівель, огороджень…

Опоряджувальні полімерні матеріали

Застосовують для лицювальних робіт торговельних і санітарно-технічних приміщень. Оздоблювальні полістирольні плитки ( дістали назву «поліформ»). Одержують… Паперово-шаруватий пластикявляє собою композицію, що складається здекількох шарів спеціального паперу, просочених…

Полімерні матеріали для покриттів підлог

Безшовні монолітні покриття застосовують у промислових будинках, де необхідна підвищена корозійна стійкість, а також де представляються вимоги до… Лінолеуми ( ДСТУ Б А 1.1.-18-94) -рулонні матеріали для покриття підлог,…

Гумовийлінолеум (релин) виготовляють на основі синтетичного каучука, наповнювачів і добавок. У масовому житловому будівництві використається обмежено, але добре себе зарекомендував для покриттів підлог тваринницьких, медичних установ. Випускається як одношаровим так і багатошаровим на теплозвукоїизоляційній основі.

Алкідний лінолеум служить для влаштування підлог у житлових, дитячих ,лікарняно – профілактичних і виробничих будівель.

Плитки для підлог (ГОСТ16475)виготовляють із полівінілхлориду, каучуків, регенерованої гуми і фенопластів. Порівняно з рулонними матеріалами плитки мають краще зчеплення з основою, створюють потрібний візерунок підлоги; легко замінюються під час ремонту, при укладанні не дають відходів.

 

Теплоізоляційні полімерні матеріали

Їхня частка в загальному обсязі теплоізоляційних матеріалів досягає 20 %. Вони відрізняються високими експлуатаційними характеристиками, довговічні…   Пінопласти — листові й фасонні вироби одержують вспінюванням різних полімерів: полістиролу, полівінілхлориду,…

Контрольні запитання

 

1. Що таке пластмаси? Назвіть основні компоненти пластмас.

2. Перелічіть основні позитивні й негативні властивості платмас.

3. Яка роль наповнювачів у пластмасах?

4. Які основні методи одержання виробів із пластмас?

5. Перелічіть основні області застосування пластмас. Обґрунтуйте свою відповідь.

6. Склопластики. Яка роль компонентів у цьому матеріалі?

7. Які полімерні матеріали для підлог ви знаєте?

8. Які опоряджувальні полімерні матеріали вам відомі?

 


Розділ 13. ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ

Загальні відомості

Припускають, що первісні люди виготовляли перші фарби близько 25 000 років тому. Хімічний аналіз печерних рисунків, виявлених в Альтамірі (Іспанія)… У період приблизно між 3000 і 600 р. до н.е. єгиптяни значно розвинули… До кінця XVIII с. попит на фарби всіх типів зріс настільки , що стало економічно вигідно організовувати виробництво…

Основні компоненти лакофарбової композиції

  Плівкоутворюювачі (сполучні ) речовини забезпечують зчеплення між собою часток… - м і н е р а л ь н і в'яжучі - вапно, рідке скло, цемент;

Маркування лакофарбових матеріалів

Перша група знаків характеризує вид лакофарбового покриття (подається у вигляді слова – лак, фарба, емаль і т. д. ) Друга група знаків визначає вид матеріалу за хімічним складом (подається у… КО-кремнієорганічні, ГФ-гліфталеві, ПФ-пентафталеві, МО-мелаінові, ФЛ-фенольні, ЕП-епоксидні, АК-поліакрилатні,…

Види лакофарбових матеріалів

Ґрунтовки – це суспензії пігментів або їхніх сумішей з наповнювачами в розчині плівкоутворюючої речовини, які після висихання утворюють суцільну… Шпаклівки – високонаповнені матеріали у вигляді в'язкої пастоподібної маси, що… Фарби – це суміші пігменту з наповнювачами та плівкоутворюючими речовинами, які утворюють непрозорі однотонні…

Контрольні запитання

2. Назвіть основні компоненти, що складають лакофарбову композіцію. У чому відмінність лаку від фарби й фарби від ґрунтовки? 3. Які функції виконують пігменти й наповнювачі? 4. Які функції виконують плівкоутворюючіта розчинники?

Список літератури

 

1. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К. Будівельне матеріалознавство. - К: ТОВ УАВК « Екс Об», 2004. - 704с.

2. Захарченко П.В., Долгий Е.М. Сучасні композиційні будівельно- оздоблювальні матеріали . - К: КНУБА, 2005. - 512с.

3. Микульский В.Г., Куприянов В.Н. Сахаров Г.П. Строительные материалы. - М: Изд-во АСВ, 2000. - 536с.

4. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия . - М: Высш.шк., 2002 . - 367 с.

5. Юхневский П.И. Строительные материалы и изделия. – Минск.: УП

« Технопринт», 2004. - 476 с.

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: курс, лекцій, дисципліни, Будівельне, Матеріалознавство0.101

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Курс лекцій з дисципліни Будівельне матеріалознавство

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Маркетингова цінова політика. Концепція ціноутворення
Курс лекцій з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства Полтавський національний технічний університет.. імені Юрія Кондратюка.. Кафедра маркетингу..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса физика краткий курс механики: программа и методические указания по изучению курса физика / с
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. омский государственный университет путей сообщения..

Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії. Витоки філософії Індії. Санкх’я та йога Патанджалі
Стародавність та Середньовіччя.. ЗМІСТ.. ВСТУП Лекція Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії..

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Тематика курсу лекцій історія України. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція.. план..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Тематика курсу лекцій історія України. Слов’ян. Київська русь
Тематика курсу лекцій історія України.. тема формування і розвиток феодальних відносин у.. слов ян київська русь..

Конспект лекцій як конспект лекцій з курсу експлуатація та обслуговування машин
Сумський державний університет.. експлуатація та обслуговування машин..

Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік..

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам