рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Навчальна програма курсу Адміністративне право України

Навчальна програма курсу Адміністративне право України - раздел Право, Міністерство Освіти І Науки України ...

Міністерство освіти і науки України

Навчальна програма курсу

«Адміністративне право України»

(для бакалаврів, спеціалістів)

Київ - 2011


УДК

ББК

Навчальна програма курсу «Адміністративне право України»/

Для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «правознавство. - Академія адвокатури України, 2007.- с.

 

 

Укладач:професор кафедри кримінального та адміністративного права, доктор юридичних наук, доцент Миро ненко Н.М.

Рецензенти:

 

 

Ухвалено Вченою радою Академії адвокатури України. Протокол №_____ від «___»________________2007 р.

ББК

С Академія адвокатури України, 2007. Структура та елементи навчальної робочої програми

1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни «Адміністративне право України»

2. Тематичний план курсу.

3. Зміст навчальної дисципліни за темами і модулями.

4. Плани лекцій.

5. Плани семінарських (практичних) занять.

6. Самостійна робота студентів.

7. Індивідуально-консультативна робота

8. Форми активізації навчального процесу з курсу «Адміністративне право України».

9. Система поточного і підсумкового контролю.

10. Список рекомендованих джерел

11. Тематика курсових робіт


1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни «Адміністративне право України»

 

Адміністративне право України є однією із провідних галузей правової системи України, оскільки воно опосередковує функціонування публічної влади і виступає необхідною умовою і засобом реалізації Конституції України у найважливішій сфері – сфері виконання законів та інших правових актів. Водночас адміністративне право покликане забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадян у їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади відповідно до конституційних вимог «утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина». Тому вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право України» є необхідною умовою успішної підготовки майбутніх спеціалістів – юристів.

Предметом навчальної дисципліни виступає сукупність суспільних відносин, які складаються в процесі організації і діяльності виконавчої влади.

Міждисциплінарніі зв’язки:курс адміністративного права України» вивчається після курсу теорії держави і права України та паралельно з вивченням конституційного права, що дозволяє використати набуті загальнотеоретичні знання та знання конституційно-правових основ організації та діяльності органів державної влади при засвоєнні матеріалу з проблем державного управління, організації та діяльності органів виконавчої влади, здійснення делегованих повноважень в сфері державної влади органами місцевого самоврядування. В свою чергу адміністративне право України виступає фундаментальним правовим підґрунтям для вивчення інших навчальних дисциплін, зокрема, адміністративного судочинства України, фінансового права, спецкурсу адміністративної відповідальності, земельного права, екологічного права.

Мета навчальної дисципліни полягає у формування теоретичних знань та практичних навичок щодо правового регулювання суспільних відносин, які складаються у сфері державної виконавчої влади та управління; вивчення системи та компетенції органів державної виконавчої влади, які здійснюють управління в економічній, адміністративно-політичній та соціально-культурній сферах.

У відповідності до мети формулюються наступні завдання:

· здобуття основоположних знань з адміністративного права України;

· опанування методики правового аналізу норм адміністративного права України;

· набуття навичок застосування отриманих теоретичних знань з адміністративного права України в конкретних умовах суспільного життя та практичній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни Адміністративного права України студенти повинні знати:

стан основних проблем науки адміністративного права в контексті адміністративної реформи в Україні;

адміністративно-правовий статус суб'єктів адміністративного права;

форми та методи управління;

інститут адміністративної відповідальності;

механізм забезпечення законності у сфері державного управління;

сутність адміністративного процесу;

систему та компетентність органів виконавчої влади, які здійснюють управління окремими галузями та сферами.

Студенти повинні вміти:

використовувати набуті знання у вирішенні професійних завдань;

орієнтуватися в системі адміністративного законодавства;

правильно застосовувати норми адміністративного права в процесі виконання своїх службових обов'язків;

орієнтуватися в системі та компетенції органів державної виконавчої влади;

додержуватися вимог законності в практичній діяльності;

вміло користуватися різними формами та методами управлінської діяльності.

Зміст навчальної дисципліни:навчальна робоча програма в себе включає 22 теми, які згруповані за прийнятим поділом у чотири модулі. Перший модуль включає теми, що характеризують основи теорії державного управління; предмет, метод, джерела та систему адміністративного права; адміністративно-правові норми та відносини і розкривають адміністративно-правове положення таких суб'єктів адміністративного права, як громадян України та їх об’єднань, іноземців та біженців державних службовців, органів виконавчої влади.

Другий модуль охоплює теми, присвяченні характеристиці форм та методів управління; способів забезпечення законності в державному управлінні, адміністративній відповідальності, адміністративного процесу та сутності окремих адміністративних проваджень.

Третій модуль включає теми, присвячені управлінню в адміністративно-політичній сфері та соціально-культурній сфері.

Четвертий модуль охоплює теми, присвячені державному управлінню економікою та міжгалузевому управлінню.

Основними формами вивчення курсу «Адміністративне право України» є лекції, семінарські (практичні) заняття, групові та індивідуальні консультації та самостійна робота студентів.

Семінарське заняття передбачає обговорення основних теоретичних питань, а також вирішення практичних задач та ситуацій, які складені на основі узагальнення практики і носять умовний навчальний характер. При підготовці до семінарського заняття студент опановує рекомендовану загальну (підручники, посібник) і спеціальну (монографії, наукові статі) літературу, та вивчає законодавство по темі заняття.

Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу, яка передбачає вивчення відповідної літератури, розв’язування творчих завдань, ситуаційних вправ, виконання рефератів, згідно з поданими до них рекомендаціями та надає можливість здійснювати самоконтроль своїх знань. Для визначення рівня самостійно засвоєного матеріалу пропонуються питання для самоперевірки, практичні завдання, тести. Поточний контроль самостійної роботи студентів здійснюється на семінарських заняттях. Модульним контролем виступає виконання тестових завдань.

Загальним підсумковим контролем засвоєння знань з дисципліни адміністративне право України виступає тестування (залік), іспит.

 


Тематичний план курсу

  № Теми Кількість годин, з них: Л СЗ СРС Всього форма контролю … Форми контролю: - усне опитування – У - письмове опитування – ПО

Зміст навчальної дисципліни за темами і модулями

Модуль 1

Тема 1. Основи теорії державного управління

Поняття «управління» та його особливості. Соціальне управління, його характерні риси та види. Суб'єкт та об`єкт управління. Державне управління як вид соціального управління. «Широке» та «вузьке» визначення державного управління. Характерні риси державного управління. Виконавча влада: механізм співвідношення з державним управлінням. Взаємозв’язок державного управління з політичною владою. Суб’єкти державного управління, основні риси їх діяльності . Стадії управління Функції державного управління: поняття, класифікації.. Принципи державного управління.

Тема 2. Адміністративне право як галузь права

Історичні умови виникнення адміністративного права. Особливості та структура суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права. Суб'єкти управлінських відносин, що складають предмет регулювання адміністративного права. Предмет адміністративного права. Метод адміністративного права та його особливості. Поняття системи адміністративного права. Основні інститути адміністративного права. Місце адміністративного права у правовій системі. Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи адміністративного законодавства. Відмінність адміністративного права від інших галузей права.

Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи. Завдання науки адміністративного права.

Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини

Класифікація адміністративних норм за цільовим призначенням, за змістом, за методом впливу, за межею дії, адресатом, за юридичною силою, за строком… Джерела адміністративного права: поняття, види.. Поняття та ознаки… Поняття та особливості адміністративно-правових відносин. Класифікація адміністративно-правових відносин (за цілями,…

Тема 4. Фізичні особи та об’єднання громадян як суб'єкти адміністративного права

Правове положення іноземців та осіб без громадянства. Особливості правового статусу іноземців по відношенню до правового статусу громадян України.… Адміністративно-правовий статус біженців. Порядок надання статусу біженця.… Адміністративно-правовий статус об`єднань громадян: поняття та види. Адміністративно-правовий статус громадських…

Тема 5. Державна служба та державні службовці.

Поняття державного службовця. Визначення адміністративно-правового статусу державних службовців. Порядок вступу на державну службу. Службова кар’єра… Види службовців. Класифікація державних службовців. Категорії і ранги… Загальні та спеціальні вимоги, які ставляться до громадян при вступі на державну службу. Обмеження, пов’язані із…

Тема 6. Органи виконавчої влади, як суб`єкти адміністративного права

Система органів виконавчої влади. Організаційно-правові рівні системи органів виконавчої влади: вищий, центральний, місцевий (територіальний).… Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. Кабінет Міністрів –… Організація виконавчої влади в АРК. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування в частині…

Тема 7. Форми та методи державного управління

Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення. Види правових актів управління. Характеристика нормативних актів… Поняття методу державного управління та його ознаки. Співвідношення форм та… Переконання і примус в державному управлінні. Поняття, мета, форми переконання. Поняття та ознаки адміністративного…

Тема 8. Способи забезпечення законності в державному управлінні

Поняття контролю в державному управлінні, його призначення та види. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у державному… Поняття нагляду в державному управлінні та його види. Прокурорський нагляд та…  

Тема 9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності

Обставини, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності: крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність. Звільнення від… Поняття адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень.… Проблеми вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства на сучасному етапі.

Тема 10. Адміністративне правопорушення

Тема 11. Загальна характеристика адміністративного процесу

Поняття та ознаки адміністративного процесу. Відмінність адміністративного процесу від цивільного та кримінального процесу. Характеристика принципів адміністративного процесу: законності; компетентності; охорони інтересів особи та держави; об’єктивної істини; рівності сторін; доступності; принцип ведення адміністративного процесу на державній мові; змагальності; гласності та відкритості; швидкості та економічності; відповідальності посадових осіб; самостійності та незалежності. Поняття адміністративно-процесуальних норм та їх зміст. Структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття адміністративного провадження. Види проваджень.

Суб’єкти адміністративного процесу.

 

Тема 12. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень

Провадження у справах про адміністративні правопорушення.Поняття, завдання та принципи провадження.Учасники провадження.Строки у провадженні.… Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття,… Реєстраційно-дозвільні провадження.Реєстраційне провадження: поняття, мета, ознаки.Провадження з реєстрації…

Тема 13. Управління в сфері оборони та національної безпеки

Міністерство оборони України: правові основи організації та діяльності. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в… Загальна характеристика Збройних сил України. Склад Збройних сил України.… Концептуальні засади законодавчого регулювання національної безпеки. Основні напрями державної політики національної…

Тема 14. Управління в сфері внутрішніх справ

Основні форми діяльності органів внутрішніх справ України. Загальна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України. Визначення терміну "міліція України" за законодавством України.… Поняття паспортної системи і паспортного режиму. Призначення паспортної системи. Історія розвитку паспортної системи.…

Тема 15 Управління в сфері юстиції.

Вища рада юстиції: правова основа її діяльності та структура. Основні повноваження Вищої раді юстиції. Правозастосувальна діяльність Вищої ради… Система органів реєстрації актів громадянського стану. Основні функції органів… Органи та посадові особи, які мають право здійснювати нотаріальні дії. Взаємодія адвокатури з Міністерством юстиції…

Тема 16. Управління в сфері закордонних справ

Правові основи діяльності дипломатичного представництва України. Функції та структура дипломатичного представництва України. Правові засади дипломатичної служби в Україні. Підстави прийняття на… Правове положення торгівельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном. Загальна…

Тема 17. Управління в сфері освіти

Характеристика освіти як об'єкту державного управління. Державні гарантії реалізації права громадян на освіту. Основні принципи державної політики в сфері освіти. Система органів державного управління освітою. Повноваження Міністерства освіти і науки України по здійсненню управління у сфері освіти. Структура та організація діяльності Міністерства освіти і науки України. Повноваження міністерств та відомств, яким підпорядковані заклади освіти. Повноваження Вищої атестаційної комісії України. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою. Правові засади ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу закладів освіти. Зміст права на самоврядування закладів освіти.

Тема 18. Управління в сфері науки та інноваційного розвитку

Тема19. Управління в сфері охорони здоров‘я

Державна санітарно-епідеміологічна служба в Україні. Система державної санітарно-епідеміологічної служби. Управління державною… Модуль 4  

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

Основи державного управління у сфері економіки. Зміст державного управління народногосподарським комплексом. Зміна механізмів впливу держави на економічні процеси в умовах ринкових реформ. Суб’єкти державного управління економікою. Повноваження та функції Кабінету міністрів України в сфері управління економікою країни. Повноваження та функції Міністерства економіки України. Адміністративно-правовий статус управлінь економіки місцевих державних адміністрацій.

Основні завдання та принципи промислової політики. Повноваження Міністерства промислової політики України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства вугільної промисловості. України.

 

Тема 21. Управління в сфері агропромислового комплексу

Верховна Рада України – суб'єкт державного регулювання відносин, що виникають в агропромисловому комплексі. Повноваження Кабінету Міністрів в сфері… Міністерство аграрної політики України – центральний орган виконавчою влади по… Правові основи діяльності Державного комітету рибного господарства України. Основні завдання, функції, компетенція,…

Тема 22. Управління в сфері транспорту і зв’язку

Єдина національна система зв'язку як об'єкт управління. Верховна Рада України – орган державного регулювання в сфері зв'язку. Повноваження Кабінету…

Тема 23. Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління

Поняття та особливості міжгалузевого управління. Сфери міжгалузевого управління. Повноваження органів міжгалузевого управління.

Система органів приватизації та їх адміністративно-правовий статус. Основні завдання ФДМ України та його відділень.

Поняття управління у сфері антимонопольної діяльності. Система антимонопольних органів (Антимонопольний комітет України, територіальні відділення) та їх компетенція.

Загальна характеристика управління у сфері статистики, стандартизації та сертифікації. Система органів державної статистики України. Завдання органів державної статистики України. Система та повноваження органів стандартизації України.

Тема 24. Управління в сфері фінансів

Правовий статус Державного казначейства України. Основні завдання Державного казначейства України. Система органів, що входять до складу Державного… Правові основи організація та діяльності Національного банку України. Основні… Правові основи діяльності Головного контрольно-ревізійного управління України. Головні завдання, функції та права…

Тема 25. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

Загальна характеристика навколишнього середовища як об'єкту державного управління та регулювання. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища. Безпосередні об'єкти охорони навколишнього природного середовища. Екологічні права та обов'язки громадян, гарантії екологічних прав громадян.

Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища. Компетенція Президента України в галузі здійснення контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Система спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Завдання, функції, повноваження, структура та організація діяльності Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Повноваження та організація діяльності територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Повноваження Національного космічного агентства України та Державного комітету ядерного регулювання України. Повноваження Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету рибного господарства України, Державного комітету водного господарства України у сфері управління природними ресурсами. Основні завдання, функції, повноваження, організація діяльності Державного комітету України з земельних ресурсах. Роль Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації у здійснення державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських об'єднань у галузі охорони навколишнього середовища.

Плани лекцій

Модуль 1

Тема 1. Основи теорії державного управління

 1. Поняття та закономірності управління.
 2. Соціальне управління: поняття, особливості.
 3. Характеристика державного управління.
 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади.

 

Нормативний матеріал та література: 6, 12, 14, 24, 27, 28, 38, 72, 74, 92.

Тема 2. Адміністративне право як галузь права

1. Історичні умови виникнення адміністративного права.

2. Особливості та структура суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права.

3. Метод адміністративного права та його особливості.

4. Поняття системи адміністративного права.

5. Місце адміністративного права у правовій системі.

6. Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи.

7.

Нормативний матеріал та література: 2, 3, 8, 12, 14, 17, 20, 27, 42, 45, 46, 72, 75, 78, 116-119, 341, 351, 357, 358.

Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини

1. Поняття адміністративної норми, її особливості та структура.

2. Класифікація адміністративних норм.

3. Форми реалізації адміністративно-правової норми.

4. Джерела адміністративного права: поняття, види.

5. Поняття, особливості, структура та класифікація адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

 

Нормативний матеріал та література: 2, 3, 8, 12, 14, 17, 20, 27, 42, 45, 46, 72, 75, 78, 116-119, 341, 351, 357, 358.

 

Тема 4. Фізичні особи та об`єднання громадян як суб’єкти адміністративного права

1. Адміністративно-правовий статус громадян України.

2. Іноземці та особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права.

3. Адміністративно-правовий статус біженців

4. Поняття, ознаки та види об’єднань громадян.

Нормативний матеріал та література: 12, 14, 18, 27, 43, 72, 74, 101, 120, 121, 126, 136, 183, 217, 218, 224, 228, 241, 257, 268, 274, 276, 282, 287, 299, 300, 308, 337.

 

Тема 5. Державна служба та державні службовці

1. Історія формування державної служби як інституту адміністративного права.

2. Поняття та принципи державної служби.

3. Поняття державного службовця.

4. Порядок вступу на державну службу. Службова кар’єра державного службовця.

5. Класифікація державних службовців.

6. Обмеження, пов’язані із вступом та проходженням державної служби.

7. Права і обов'язки державних службовців. Юридична відповідальність державних службовців.

 

Нормативний матеріал та література: 12, 14, 19, 27, 44, 55, 65, 72, 74, 75, 93, 102, 105, 109, 127, 145, 159, 225-227, 230, 260, 312, 340, 372, 373.

Тема 6. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

1. Поняття органу виконавчої влади та характеристика особливостей, що його характеризують.

2. Класифікація органів виконавчої влади.

3. Система органів виконавчої влади.

4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

5. Кабінет Міністрів – вищий орган виконавчої влади.

6. Повноваження центральних органів виконавчої влади та їх види.

7. Організація виконавчої влади в АРК.

8. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень виконавчої влади .

 

Нормативний матеріал та література: 4, 5, 12, 14, 27, 72, 74, 75, 125, 213, 231, 232, 246, 251, 255, 258, 267, 309, 310, 338.

Модуль 2

Тема 7. Форми та методи державного управління

1. Поняття та класифікація форм державного управління.

2. Структурні форми державного управління.

3. Правові акти державного управління: поняття, ознаки, юридичне значення та види.

4. Процесуальні форми державного управління.

5. Поняття методу державного управління та його ознаки.

6. Класифікація методів державного управління.

7. Переконання і примус в державному управлінні.

8. Класифікація та характеристика заходів адміністративно-правового примусу.

9. Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів.

 

Нормативний матеріал та література: 12, 14, 27, 64, 66-68, 72, 73, 85, 92, 122, 164, 249, 256, 297, 298, 352.

Тема 8. Способи забезпечення законності в державному управлінні

1. Поняття законності в державному управлінні та гарантії її забезпечення.

2. Контроль в державному управлінні, його призначення та види.

3. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні.

4. Поняття нагляду в державному управлінні та його види.

5. Система органів, що здійснюють нагляд за дотриманням законності у державному управлінні

6.

Нормативний матеріал та література: 12, 14, 27, 72, 74, 90, 91, 303.

 

Тема 9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності

1. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності.

2. Обставини, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності

3. Звільнення від адміністративної відповідальності.

4. Система адміністративних стягнень.

5. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення.

6. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

7. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

 

Нормативний матеріал та література: 1, 7,11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 30, 53, 61-63, 69, 72, 89, 94, 353, 365.

 

Тема 10. Адміністративне правопорушення

1. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності.

2. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення та його основні риси.

3. Поняття об’єкту адміністративного правопорушення, види об’єктів.

4. Характеристика об'єктивної сторони адміністративного правопорушення.

5. Поняття суб'єкта адміністративного правопорушення та його види.

6. Особливості адміністративної відповідальності окремих категорій фізичних осіб

7. Характеристика суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення.

8. Відмежування адміністративного проступку від кримінального злочину.

Нормативний матеріал та література: 1, 7,11, 12, 14, 19, 21, 25-27, 30, 31, 35, 36, 52, 53, 57, 61-63, 69-70, 72, 89, 94.

 

Тема 10 . Загальна характеристика адміністративного процесу

1. Поняття та ознаки адміністративного процесу. Відмінність адміністративного процесу від цивільного та кримінального процесу.

2. Характеристика принципів адміністративного процесу.

3. Поняття адміністративно-процесуальних норм та їх зміст.

4. Структура адміністративного процесу.

5. Поняття адміністративного провадження. Види проваджень.

6. Стадії адміністративного провадження.

7. Суб’єкти адміністративного процесу.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 79, 80, 82, 104, 110, 358, 359, 360, 371.

 

Тема 12. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень

1. Провадження у справах розгляду звернень громадян.

2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

3. Реєстраційно-дозвільні провадження.

4. Дисциплінарні провадження.

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 23, 27, 29, 50, 60,61-63, 72, 81, 82, 88, 98, 112, 143, 151, 152, 158160, 161, 162, 163, 165, 189, 217, 221, 222, , 226, 234, 253, 262, 286, 289, 290, 306, 315, .317, 355, 359, 363, 370.

 

Модуль 3

Тема 13. Управління у сфері оборони та національної безпеки України

 1. Особливості управління адміністративно-політичною сферою.
 2. Правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо забезпечення оборони України.
 3. Організаційні та правові основи державного управління у сфері національної безпеки.
 4. Організаційно-правове забезпечення охорони державного кордону.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 49, 72, 99, 103, 123, 131, 134, 137, 142, 148, 187, 202, 209, 219, 238, 252, 275, 278, 301, 307, 311, 339, 349.

 

Тема 14. Управління у сфері внутрішніх справ.

 1. Правова основа, система та види діяльності органів внутрішніх справ
 2. Правове положення та система органів міліції
 3. Паспортна система та паспортний режим.
 4. Основне призначення, завдання та повноваження внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 37, 48, 54, 72, 84, 95, 97, 133, 139, 167, 169, 174, 196, 212, 265, 273, 322, 326, 346, 362, 367.

 

Тема 15 Управління в сфері юстиції.

1. Загальна характеристика розвитку системи юстиції.

2. Система організації управління юстицією.

3. Основні завдання та повноваження Міністерства юстиції України.

4. Національне бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини. Повноваження Уповноваженого у справах дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.

5. Вища рада юстиції: правова основа її діяльності та структура.

6. Правова основа, функції та система органів реєстрації актів громадянського стану

7. Взаємодія адвокатури з Міністерством юстиції України.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 37, 48, 54, 72, 84, 95, 97, 133, 139, 167, 169, 174, 196, 212, 265, 273, 322, 326, 346, 362, 367.

 

Тема 16. Управління в сфері закордонних справ

1. Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності як об'єкту державного управління.

2. Система та повноваження державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ.

3. Правові основи діяльності, функції та структура дипломатичного представництва України.

4. Правові засади дипломатичної служби в Україні.

5. Правове положення торгівельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном.

6.Правові засади діяльності консульських установ України.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 149, 150, 194. 200, 259, 279, 285.

Тема 17. Управління в сфері освіти

1. Характеристика освіти як об'єкту державного управління.

2. Система органів державного управління освітою та їх повноваження.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою.

4. Правові засади ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

5.Загальна характеристика адміністративно-правового статусу закладів освіти.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 33, 72, 87, 130, 135, 153, 155, 166, 203, 223, 240, 251, 277, 324

Тема 18. Управління в сфері науки та інноваційного розвитку

1. Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління.

2. Принципи державного управління в сфері науки.

3. Система державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності.

4. Державні наукові та науково-технічні програми як об'єкт державного регулювання та управління.

5. Система науково-технічної інформації.

6. Суб'єкти наукової та науково-технічної діяльності.

7. Роль Національної Академії наук та державних галузевих академій в управлінні наукою.

8. Адміністративно-правовий статус громадських наукових організацій, їх взаємодія з органами державної влади.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 138, 269, 302, 304, 333

 

 

Тема19. Управління в сфері охорони здоров‘я

1. Визначення охорони здоров'я як об'єкту державного управління.

2. Система органів державного регулювання та управління в сфері управління охороною здоров'я та їх повноваження.

3. Система закладів охорони здоров'я.

4. Державна санітарно-епідеміологічна служба в Україні..

5. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд: правові засади здійснення та об'єкти нагляду..

6.Адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 107, 132, 154, 190, 204, 244, 230

Модуль 4

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

Зміст державного управління народногосподарським комплексом.

Зміна механізмів впливу держави на економічні процеси в умовах ринкових реформ.

Суб’єкти державного управління економікою.

Повноваження та функції Міністерства економіки України.

Адміністративно-правовий статус управлінь економіки місцевих державних адміністрацій.

6.Основні завдання та принципи промислової політики.

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 39, 40, 72, 124, 176, 181, 186, 192, `197, 198, 199, 208, 243, 264, 292, 327, 329, 333

 

Тема 21. Управління в сфері агропромислового комплексу

1. Характеристика агропромислового комплексу як об'єкту державного управління. Особливості державного управління селянським (фермерським) господарством, як однієї з форм господарювання в агропромисловому комплексі.

2. Міністерство аграрної політики України: завдання, функції та компетенція.

3. Основні завдання, функції, компетенція, структура та організація діяльності Державного департаменту ветеринарної медицини.

4. Роль територіальних органів виконавчою влади у здійсненні державного управління в сфері агропромислового комплексу.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 72, 195, 215, 235, 237, 272

Тема 22. Управління в сфері транспорту і зв’язку

1. Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління. Основні напрями діяльності, функції, компетенція, структура та організація діяльності Міністерства транспорту та зв’язку України.

2. Правові основи організації та діяльності Державної служби автомобільних доріг України.

3. Єдина національна система зв'язку як об'єкт управління.

4. Основні завдання, функції, повноваження та організація діяльності Національної комісії з питань зв’язку України.

5. Повноваження Антимонопольного комітету України по забезпеченню антимонопольних правил у сфері зв'язку.

6. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 146, 157, 173, 191, 206, 216, 254, 271, 296, 319-321, 323, 342, 343, 356.

 

Тема 23. Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління

1. Поняття та особливості міжгалузевого управління.

2. Сфери міжгалузевого управління.

3. Повноваження органів міжгалузевого управління.

4. Система органів приватизації та їх адміністративно-правовий статус.

5. Поняття управління у сфері антимонопольної діяльності.

6. Загальна характеристика управління у сфері статистики, стандартизації та сертифікації.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 147, 179, 247, 248, 263, 291-293, 314, 318.

Тема 24. Управління в сфері фінансів

1. Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами.

2. Основні завдання та повноваження Міністерства фінансів України.

3. Правовий статус Державного казначейства України та система органів, що входять до його складу

4. Правові основи організація та діяльності Національного банку України.

5. Правові основи діяльності Головного контрольно-ревізійного управління України.

6. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Повноваження Державного комітету фінансового моніторингу України.

8. Правовий статус Рахункової палати України.

9. Правові основи регулювання діяльності державної податкової служби України.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72,140, 141, 188, 211,270

Тема 25. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

1. Загальна характеристика навколишнього середовища як об'єкту державного управління та регулювання.

2. Компетенція Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища.

3. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища.

5. Система спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, їх завдання, функції та повноваження.

 

Нормативний матеріал та література:13, 14, 27, 72, 76, 171, 172, 177, 178, 182, 205, 214, 272, 281, 334, 344, 364.

Плани семінарських (практичних) занять

Модуль 1.

Семінар 1. Адміністративне право як галузь права

Предмет адміністративного права.

Характеристика методу адміністративного права.

Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи.

 1. Адміністративна правова норма: поняття, структура.
 2. Класифікація адміністративно-правових норм.
 3. Поняття та властивості адміністративно-правових відносин.
 4. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин.

 

Семінар 2. Фізичні особи та їх та об’єднання як суб’єкти адміністративного права

1. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу громадян України.

2. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

3. Особливості правового статусу біженців.

4. Адміністративно-правовий статус громадських організацій та політичних партій.

 

Семінар 3. Державна служба

1. Поняття та основи правового положення державного службовця.

2. Права та обов’язки державних службовців.

3. Обмеження та заборони для державних службовців.

4. Юридична відповідальність державних службовців.

Семінар 4. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

1. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки, види.

2. Президент України як суб’єкт адміністративного права.

3. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчо влади.

4. Правове положення центральних органів виконавчої влади.

5. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.

 

Модуль2

 

Семінар 5. Адміністративна відповідальність та адміністративне правопорушення

 1. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності. Загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності.
 2. Обставини, що виключають та звільняють від адміністративної відповідальності.
 3. Поняття та види адміністративних стягнень.

4. Адміністративне правопорушення - підстава адміністративної відповідальності.

5. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, структура.

6. Характеристика елементів юридичного складу адміністративного правопорушення.

 

Семінар 6. Адміністративні провадження

1. Поняття та види адміністративних проваджень.

2. Структура адміністративних проваджень

3. Провадження у справах по розгляду звернень громадян

4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

5. Дисциплінарні провадження

6. Реєстраційно-дозвільні провадження

 

Модуль3

Семінар 7. Управління у сфері оборони та національної безпеки

 1. Основи організації оборони України.
 2. Управління Збройними Силами України.
 3. Система та компетенція органів Служби безпеки України.
 4. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов’язок.
 5. Організаційно-правове забезпечення охорони державного кордону.

 

 

Семінар 8. Управління у сфері внутрішніх справ

1. Правова основа та система органів внутрішніх справ.

2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

3. Правове положення та система органів міліції

4. Паспортна система та паспортний режим.

5. Адміністративно-правовий статус внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Семінар 9. Управління в сфері освіти

1. Сфера освіти як об'єкт державного управління.

2. Система органів державного управління освітою та їх повноваження.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою.

 1. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу закладів освіти

.

Семінар 10. Управління в сфері охорони здоров`я

1.Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я.

2.Система органів державного регулювання та управління в сфері управління охороною здоров'я та їх компетенція.

3.Система закладів охорони здоров'я.

4. Державна санітарно-епідеміологічна служба в Україні: система та основні напрями діяльності.

5.Державний санітарно-епідеміологічний нагляд: правові засади здійснення та об'єкти нагляду.

6.Адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

Модуль 4

Семінар 11. Управління в сфері транспорту і зв’язку

1. Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління.

2. Основні напрями діяльності, функції, компетенція, структура та організація діяльності Міністерства транспорту та зв’язку України як спеціально уповноваженого органу державного управління транспортом.

3. Єдина національна система зв'язку як об'єкт управління.

4. Основні завдання, функції, повноваження та організація діяльності Національної комісії з питань зв’язку України.

5. Повноваження місцевих рад у сфері управлінні зв'язком.

6.Повноваження Антимонопольного комітету України по забезпеченню антимонопольних правил у сфері зв'язку.

Семінар 12. Управління в сфері фінансів

1. Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами.

2.Основні завдання, повноваження та організація діяльності Міністерства фінансів України.

3. Правовий статус та система органів Державного казначейства України.

4. Повноваження Головного управління Державного казначейства України та його регіональних органів.

5. Правові основи організація та діяльності Національного банку України.

6. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повноваження Державного комітету фінансового моніторингу України.

7. Система органів контрольно-ревізійної служби в Україні та їх повноваження.

8. Правовий статус Рахункової палати України.

9. Правові основи регулювання діяльності державної податкової служби України.

Самостійна робота студентів.

Самостійне вивчення теоретичного матеріалу має важливе значення для належного засвоєння студентами основних положень курсу «Адміністративне право України».

Самостійну підготовку рекомендується почати з ознайомлення з методичними рекомендаціями по самостійному вивченню курсу, потім уважно і послідовно прочитати конспект лекції, після чого студент має знайти і ознайомитись з відповідними главами підручника, а також з рекомендованою додатковою літературою. Список рекомендованої до вивчення літератури наведений у програмі курсу до кожної теми.

При роботі з нормативними джерелами необхідно кожного разу з’ясовувати, чи вносилися зміни і доповнення до актів, що розглядаються. Слід звернути увагу на те, що посилання на нормативні акти, які втратили чинність, або викладені в новій редакції і з цієї причини не можуть застосовуватися, є підставою для негативної оцінки, а також є причиною багатьох помилок у роботі спеціаліста. Небажано викладати лише теоретичний матеріал без будь-яких посилань на нормативні акти або переписувати текст відповідного нормативного акта без будь-яких його пояснень.

Відповіді на питання повинні формулюватися чітко і стисло, містити однозначну відповідь. Далі вказується посилання на відповідний нормативний акт за формою "згідно з" "відповідно до" частина__статті__Закону України "Про ..." від ... (число, місяць, рік, № ...).

 

Завдання до самостійної підготовки тем курсу

Модуль 1

Тема1. Основи теорії державного управління.

1. Проаналізуйте зміст та співвідношення понять: державне управління та управління державою. 2. Визначте різницю між “управлінням” як самостійним видом державної… 3. Опрацюйте основні структурі елементи системи державного управління.

Тема 2. Адміністративне право як галузь права

2. Визначте, чи охоплюються предметом адміністративного права відносини, що виникають в наступних ситуаціях: 3. а) громадянин Рігер звернувся в представництво України в Німеччині з… 4. б) прокурор області здійснює контроль за виконанням обов’язків, покладених на міських прокурорів;

Тема 3. Адміністративно-правові норма та відносини

1. Сформулюйте визначення адміністративно-правової норми та з`ясуйте, в чому полягає її імперативний характер. 2. Визначте структуру адміністративної норми, назвіть її елементи та види. 3. Розберіть структуру адміністративної норми на конкретному прикладі.

Тема 4. Фізичні особи та об`єднання громадян як суб’єкти адміністративного права

2. Що складає зміст адміністративно-правового статусу громадян України. 3. Дайте визначення адміністративної правоздатності та дієздатності громадян… 4. Які з конституційних прав та свобод відносяться до загального правового статусу громадян і реалізуються у сфері…

Тема 5 Державна служба та державні службовці

17. Заповніть таблицю:   Основні службові права та обов’язки державних службовців …  

Тема 6. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

2. Визначте, чи є тотожніми поняття „органи державного управління” та „органи виконавчої влади”. 3. Складіть схему органів виконавчої влади України. 4. Проаналізуйте відмінність органів виконавчої влади від інших органів державної влади.

Тема 7. Форми та методи державного управління

2. На основі аналізу спеціальної та учбової літератури занотуйте у конспект декілька визначень форми державного управління та здійсніть їх аналіз. … 3. .Сформулюйте визначення методу державного управління. 4. Визначить основні види методів державного управління.

Тема 8. Способи забезпечення законності в державному управлінні.

2. Визначте чим відрізняється режим законності від принципу законності. 3. Складіть таблицю гарантій забезпечення законності за наступною формою:   Політичні гарантії Економічні гарантії Організаційні гарантії   …

Тема 9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності

2. Складіть наступну таблицю: Особливі ознаки адміністративної відповідальності Ознаки, що характеризують не лише адміністративну,… 3. Назвіть та охарактеризуйте обставини, що виключають притягнення до… 4. Придумайте ситуації, коли в наслідок крайньої необхідності, необхідної оборони, неосудності особа не може бути…

Тема 10. Адміністративне правопорушення

2. Вкажіть норми діючого законодавства за порушення яких до адміністративної відповідальності притягуються юридичні особи. 3. Розкрийте особливості відповідальності посадових осіб. 4. З`ясуйте, в чому полягає особливість застосування адміністративних санкцій до неповнолітніх.

Тема 11. Загальна характеристика адміністративного процесу

  Назва принципу адміністративного процесу Зміст принципу Нормативне закріплення     …   4. Дайте визначення поняттю „структура адміністративного процесу”.

Тема 12. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень

2. Проаналізуйте провадження щодо розгляду клопотання, заяви та скарги, занотуйте особливості розгляду даних звернень. 3. Дослідіть Закон України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних…  

Тема 13. Управління в сфері оборони та національної безпеки

1. Сформулюйте визначення оборони як об'єкта управління. 2. Визначте правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо забезпечення оборони України.

Тема 14 Управління в сфері внутрішніх справ

2. Ознайомтесь з Законом України від 20.12.92 «Про міліцію» та випишіть відповідні положення щодо складу та порядку утворення місцевої міліції. 3. Складіть таблицю на тему: „Система органів міліції та їх повноваження”. 4. Керуючись Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР: (постанова…

Тема 15. Управління в сфері юстиції

2. Визначте систему органів, що здійснюють управління в галузі освіти. 3. Складіть схему, на якій покажіть існуючі взаємозв`язки між органа… 4. На підставі аналізу нормативно-правових актів складіть наступну таблицю:

Тема 16. Управління в сфері закордонних справ

2. На основі аналізу положення про Міністерство закордонних справ України: визначте його завдання, права та обов'язки. 3. Складіть наступну таблицю:   Організації, що входять до системи Міністерство закордонних справ України Назва…

Тема 17. Управління в сфері освіти

2. На підставі вивчення Закону України „Про освіту” визначте основні принципи державної політики в сфері освіти та занотуйте їх у конспекті у…   Основні принципи державної політики в сфері освіти … 3. Визначте систему органів державного управління освітою; складіть схему, на якій покажіть взаємодію між цими…

Тема 18. Управління в сфері науки та інноваційного розвитку

2. Визначте систему державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності; складіть… 3. Розкрийте особливості державного управління державними науковими та… 4. . На основі опрацювання Закону України „Про наукову та науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 року…

Тема19. Управління в сфері охорони здоров‘я

2. Складіть таблицю прав і обов'язків громадян у галузі охорони здоров'я. 3. Визначте систему органів державного регулювання та управління в сфері… 4. Складіть наступну таблицю: Міністерства охорони здоров'я України Основні завдання …

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

  Міністерство палива та енергетики України Правова основа діяльності Основні завдання Функції …   Міністерство вугільної промисловості. України. …  

Тема 21. Управління в сфері агропромислового комплексу

2. Розкрийте особливості державного управління селянським (фермерським) господарством. 3. З`ясуйте повноваження Кабінету Міністрів в сфері управління агропромисловим… 4. Складіть наступну таблицю:

Тема 22. Управління в сфері транспорту і зв’язку

2.Складіть наступну таблицю:   Вид транспорту Органи управління   …  

Тема 23. Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління

2. З`ясуйте, які органи державної влади є суб’єктами міжгалузевого управління, наведіть приклади. 3. Розкрийте зміст міжгалузевого управління. 4. Розкрийте зміст державного управління в окремих міжгалузевих сферах.

Тема 24. Управління в сфері фінансів

2. визначте системи органів державного управління в сфері фінансів та складіть відповідну таблицю, показавши взаємозв’язки між органами. 3. Складіть наступну таблицю:   Міністерство фінансів України Правова основа діяльності Функції та повноваження …

Тема 25. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

5.Визначте, які органи державної влади наділені повноваженням по управлінню в сфері охорони навколишнього природного середовища. 6. На основі опрацювання нормативних джерел складіть наступну таблицю:   Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Правова основа…

Підготовка до модульних контрольних робіт

Модульний контроль здійснюється з усіх тем модуля незалежно від того чи проводились з них семінарські заняття. Для успішного складання модульних тестових робіт студент повинен правильно дати відповідь на наступні питання.

Модуль 1

1 Сформулюйте визначення державного управління.

2 Назвіть особливі риси, притаманні державному управлінню.

3 Які критерії класифікації функцій управління Ви знаєте?

4 Що розуміється під принципами державного управління?

5 Розкрийте зміст організаційних принципів державного управління.

6 Сформулюйте поняття адміністративного права.

7 Що розуміється під предметом адміністративного права і як проведення адміністративної реформи в Україні вплинуло на його зміст?

8 Охарактеризуйте методи адміністративного права.

9 Які основні напрями реформування адміністративного права передбачені в Концепції адміністративної реформи в Україні?

10 Дайте визначення адміністративно-правової норми.

11 Які існують види адміністративно-правових норм?

12 Що розуміється під реалізацією норм адміністративного права і які існують форми їх реалізації?

13 Розкрийте зміст застосування норм адміністративного права.

14 Назвіть характерні ознаки адміністративно-правових відносин.

15 Розкрийте суть складових елементів структури адміністративних відносин.

16 Назвіть види адміністративно-правових відносин.

17 Вкажіть підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікацію.

18 Розкрийте порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів.

19 Коли набувають чинності нормативно-правові акти Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України?

20 Розкрийте поняття адміністративно-правового статусу громадянина, назвіть його складові елементи.

21 Що розуміється під адміністративною правоздатністю, дієздатністю, правосуб’єктністю?

22 Чи можливе обмеження правоздатності громадян і в яких випадках?

23 Які підстави лежать в основі класифікації прав і обов’язків громадян в сфері управління?

24 Назвіть основні права і обов’язки громадян у сфері державного управління.

25 Чим відрізняється адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства від адміністративно-правового статусу громадян України?

26 В яких випадках можливе додаткове обмеження адміністративно-правового статусу іноземних громадян?

27 За яких умов іноземець може іммігрувати на постійне проживання в Україну?

28 Хто приймає рішення про видворення іноземців з України і за яких підстав?

29 Який порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні?

30 Які особливості адміністративно-правового статусу біженців?

31 Дайте визначення поняття об’єднання громадян і назвіть основні їх види.

32 Якими нормативно-правовими актами визначається адміністративно-правовий статус об’єднань громадян?

33 В яких випадках забороняється утворення і діяльність громадських організацій і політичних партій?

34 Які відомості містить статут об’єднання громадян?

35 Назвіть основні права громадських організацій і політичних партій.

36 Чи можуть юридичні особи бути засновниками об’єднання громадян?

37 Чи мають право об’єднання громадян утворювати блоки, коаліції?

38 Чи можуть об’єднання громадян матеріально підтримувати інші об'єднання?

39 Чи можна при ліквідації об’єднання громадян перерозподілити майно між його членами?

40 Чи мають право об’єднання громадян мати доходи від акцій та інших цінних паперів? Мати рахунки в іноземних банках?

41 Чи мають право об’єднання громадян займатись господарською та іншою комерційною діяльністю?

42 Хто здійснює легалізацію об’єднання громадян, якщо його діяльність поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць?

43 Діяльність яких політичних партій може фінансуватися з державного бюджету?

44 Назвіть особливості державної служби як виду соціальної діяльності людей.

45 Розкрийте зміст адміністративно-правового статусу державного службовця.

46 Які вимоги пред’являються до особи при вступі на державну службу?

47 Які особливості умов декларування доходів передбачені для державних службовців?

48 Розкрийте зміст основних видів обмежень для службовця у зв’язку з державною службою.

49 Назвіть види відповідальності державних службовців.

50 В чому полягають особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців?

51 В яких випадках припиняються державно-службові відносини?

52 Дайте визначення органу виконавчої влади та назвіть риси. Що його характеризують.

53 Чим відрізняється орган виконавчої влади від інших державних органів?

54 Назвіть характерні елементи адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади.

55 За якими критеріями проводиться класифікація органів виконавчої влади?

56 Що розуміється під системою органів виконавчої влади?

57 Дайте характеристику Президента України як суб’єкта адміністративного права.

58 Розкрийте повноваження Кабінету Міністрів України.

59 Висвітліть правове положення центральних органів виконавчої влади.

60 Назвіть види центральних органів виконавчої влади.

61 Охарактеризуйте основні функції міністерств та відомств.

62 Вкажіть повноваження місцевих державних адміністрацій.

Модуль 2

1 Дайте визначення форми державного управління.

2 Назвіть правові і неправові форми управлінської діяльності і покажіть їх відмінність.

3 Як акт управління співвідноситься з управлінським рішенням?

4 Вкажіть стадії прийняття актів управління.

5 Класифікуйте управлінські акти за суб’єктами права їх видання.

6 Сформулюйте поняття методу державного управління.

7 Якими ознаками характеризується заохочення?

8 Які заходи примусу ви знаєте? Дайте їх характеристику.

9 Дайте визначення адміністративно-правовому режиму.

10 За якими ознаками можна класифікувати адміністративно-правові режими?

11 Назвіть способи забезпечення законності в державному управлінні.

12 Назвіть види контролю в державному управлінні та вкажіть їх відмінність один від одного.

13 Розкрийте зміст парламенського контролю за законністю в державному управлінні.

14 Розкрийте сутність президентського контролю.

15 В яких нормативних актах висвітлюються результати контрольної діяльності Кабінету Міністрів України?

16 Розкрийте зміст відомчого контролю

17 В чому проявляються особливості судового контролю?

18 Що розуміється під адміністративним наглядом і чим він відрізняється від контролю?

19 На які види можна поділити повноваження державних інспекцій щодо нагляду у державному управлінні?

20 Назвіть форми реагування прокурора на порушення законності.

21 Розкрийте зміст конституційного нагляду за законністю в державному управлінні

22 Дайте визначення адміністративної відповідальності та вкажіть її ознаки.

23 Назвіть підстави адміністративної відповідальності.

24 Розкрийте основні відмінності адміністративної відповідальності від кримінальної, цивільної, дисциплінарної відповідальності.

25 Дайте визначення адміністративного проступку.

26 Охарактеризуйте елементи складу адміністративного проступку.

27 Дайте визначення поняття „стан адміністративної караності”.

28 В чому полягає особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх,

29 їх батьків та осіб, які замінюють батьків неповнолітніх?

30 Розкрийте особливості адміністративної відповідальності посадових осіб та державних службовців.

31 Які адміністративні стягнення не застосовуються до військовослужбовців та осіб прирівняних до них.

32 Вкажіть стягнення, що передбачені чинним законодавством.

33 Наявність яких обставин виключає адміністративну відповідальність?

34 Вкажіть обставини, які пом’якшують адміністративну відповідальність.

35 Вкажіть обставини, які обтяжують адміністративну відповідальність.

36 Сформулюйте визначення адміністративного процесу.

37 В чому полягає відмінність „широкого” і „вузького” тлумачення адміністративного процесу?

38 Визначте характерні ознаки адміністративного процесу, покажіть його відмінність від кримінального та цивільного процесів.

39 Дайте визначення адміністративного провадження.

40 Які існують види адміністративних проваджень?

41 Що таке стадії адміністративного провадження?

42 Розкрийте зміст основних принципів адміністративного процесу.

43 Дайте визначення адміністративно-процесуальної норми та вкажіть її ознаки.

44 Які характерні ознаки притаманні адміністративно-процесуальним відносинам, розкрийте їх зміст.

45 Охарактеризуйте суб’єктів адміністративного процесу.

46 Яке процесуальне становище можуть займати громадяни України в адміністративному процесі?

47 Назвіть види звернень громадян.

48 Вкажіть вимоги, що висуваються до звернень громадян.

49 Які звернення не підлягають розгляду та вирішенню?

50 Назвіть стадії провадження по зверненнях громадян.

51 Дайте визначення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

52 Назвіть основні завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

53 Як співвідносяться категорії „учасники” та „суб’єкти” провадження?

54 Які стадії є у провадженні у справах про адміністративні правопорушення?

55 Хто і в якому порядку може оскаржити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності?

56 Назвіть основні строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення

57 Які види постанов можуть прийматись у справах про адміністративні правопорушення?

58 Які види рішень приймаються при розгляді скарги чи протесту на постанову по справі про адміністративний проступок?

59 Розкрийте порядок реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

60 Які заходи включає порядок проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності? Розкрийте їх суть.

61 Який порядок реєстрації об’єднань громадян та їх символіки?

62 Розкрийте порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

63 Дайте визначення дозвільної системи.

64 Назвіть об’єкти дозвільної системи.

65 Розкрийте порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, облік, охорону, перевезення, використання об’єктів дозвільної системи.

66 Дайте загальну характеристику дисциплінарного примусу.

67 Вкажіть стадії дисциплінарного провадження.

68 Назвіть підстави притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

69 Які заходи дисциплінарного впливу можуть застосовуватись до державних службовців?

70 Розкрийте порядок дисциплінарного провадження щодо суддів.

71 Вкажіть особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ.

72 Дайте характеристику дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.

Модуль 3

1. Основи організації оборони України.

2. Розкрийте порядок призову на військову службу.

3. Вкажіть систему та компетенцію органів Служби безпеки України.

4. Назвіть підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про загальний військовий обов’язок.

5. Вкажіть систему органів внутрішніх справ України.

6. Зазначте основні завдання та систему органів міліції та вкажіть види їх діяльності.

7. Розкрийте порядок застосування працівниками міліції спеціальних засобів.

8. Дайте визначення паспортної системи і паспортного режиму.

9. розкрийте зміст паспортної системи як інституту адміністративного права.

10. Служба громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: склад, завдання.

11. Основне призначення та завдання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

12. Принципи організації та діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

13.Обов'язки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та права військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

14. Дайте визначення державного управління в сфері юстиції.

15. В чому полягають завдання юстиції як галузі управління.

16. Охарактеризуйте систему органів юстиції.

17. Повноваження Міністерства юстиції України в сфері удосконалення законодавства.

18. Розкрийте правову природу, повноваження та структуру Державної судової адміністрації..

19. Національне бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.

20. Повноваження Уповноваженого у справах дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.

21. Функції та система регіональних органів управління юстицією.

22. Вища рада юстиції: правова основа її діяльності та структура.

23. Взаємодія адвокатури з Міністерством юстиції України.

24. Охарактеризуйте зовнішньополітичну діяльність як об'єкт державного управління.

25. Система державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ.

26. Міністерство закордонних справ України: завдання, права та обов'язки, структура

27. Назвіть організації, що входять до системи Міністерство закордонних справ України.

28. Розкрийте правові основи діяльності дипломатичного представництва України.

29. Назвіть та охарактеризуйте функції та структуру дипломатичного представництва України.

30. Розкрийте правові засади дипломатичної служби в Україні.

31. Назвіть підстави прийняття на дипломатичну службу.

32. Розкрийте повноваження глави дипломатичного представництва України.

33. Охарактеризуйте правове положення торгівельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном.

34. Правові засади діяльності консульських установ України.

35. Розкрийте зміст функцій консула щодо юридичних осіб України в країні перебування.

36. В чому полягають функції консула щодо громадян України в країні перебування?.

37. В чому полягають державні гарантії реалізації права громадян на освіту.

38. Назвіть основні принципи державної політики в сфері освіти.

39. Які державні органи складають систему органів державного управління освітою.

40. Розкрийте повноваження Міністерства освіти і науки України по здійсненню управління у сфері освіти.

41. Розкрийте Повноваження Вищої атестаційної комісії України.

42. Охарактеризуйте повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою.

43. В чому полягають правові засади ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

44. Охарактеризуйте наукову та науково-технічну діяльність як об'єкту управління.

45. Назвіть та розкрийте зміст принципів державного управління в сфері науки.

46. Які державні органи складають систему державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності.

47. Розкрийте повноваження Міністерства освіти і науки України у сфері управління науковою та науково-технічною діяльністю.

48. Розкрийте роль наукової і науково-технічної експертизи як елементу державного регулювання і управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

49. Назвіть суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності.

50. Розкрийте зміст адміністративно-правового статусу вченого.

51. Розкрийте адміністративно-правовий статус наукової установи

52. Розкрийте адміністративно-правовий статус Національного наукового центру.

53. Розкрийте роль Національної Академії наук та державних галузевих академій в управлінні наукою.

54. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я.

55. Охарактеризуйте права і обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я.

56. В чому полягають державні гарантії права на охорону здоров'я.

57. Які органи держави входять до системи органів державного регулювання та управління в сфері управління охороною здоров'я.

58. Охарактеризуйте систему закладів охорони здоров'я як об’єкт управління.

59. Розкрийте зміст основних завдань, компетенції та структури Міністерства охорони здоров'я України..

60. Розкрийте місце Державної санітарно-епідеміологічна служба в Україні в системі управління охороною здоров`я.

61. Охарактеризуйте систему державної санітарно-епідеміологічної служби.

62. Розкрийте правові засади здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

63. Охарактеризуйте заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства

64. Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність за порушення санітарного законодавства.

65. В чому полягає адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

 

Модуль 4

Розкрийте зміст державного управління народногосподарським комплексом.

Назвіть суб’єктів державного управління економікою.

Розкрийте повноваження та функції Кабінету міністрів України в сфері управління економікою країни.

Розкрийте зміст повноважень та функцій Міністерства економіки України.

В чому полягають основні завдання та принципи промислової політики?

Охарактеризуйте повноваження Міністерства промислової політики України.

Назвіть функції, права та обов’язки Міністерства палива та енергетики України.

Охарактеризуйте правовий статус Міністерства вугільної промисловості. України.

Охарактеризуйте агропромисловий комплекс як об'єкту державного управління.

Розкрийте особливості державного управління селянським (фермерським) господарством..

Назвіть систему державних органів, що утворюють систему органів по управлінню агропромисловим комплексом.

Розкрийте основні завдання, функції, компетенцію та структуру Міністерства аграрної політики України.

Охарактеризуйте основні завдання, функції, компетенцію, структуру та організацію діяльності Державного департаменту ветеринарної медицини.

Розкрийте роль територіальних органів виконавчою влади у здійсненні державного управління в сфері агропромислового комплексу.

Охарактеризуйте транспортний комплекс України як об'єкт державного управління.

Назвіть систему органів управління транспортом.

Назвіть основні нормативні акти, що регулюють відносини у сфері державного управління у сфері транспорту.

Охарактеризуйте основні напрями діяльності, функції, компетенцію, структуру та організацію діяльності Міністерства транспорту та зв’язку України

Охарактеризуйте єдину національну систему зв'язку як об'єкт управління.

Розкрийте зміст повноважень органів державного управління в сфері зв’язку.

Розкрийте зміст повноважень Антимонопольного комітету України по забезпеченню антимонопольних правил у сфері зв'язку.

Охарактеризуйте правову основу та призначення ліцензування видів діяльності в галузі зв'язку.

Розкрийте зміст повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Розкрийте зміст адміністративно-правових заходів впливу у державного управління у сфері транспорту та зв’язку.

Визначте поняття та розкрийте особливості міжгалузевого управління

Назвіть сфери міжгалузевого управління та відповідні органі державного управління. Охарактеризуйте систему органів приватизації та їх адміністративно-правовий статус.

Назвіть основні завдання ФДМ України та його відділень.

Дайте визначення поняття управління у сфері антимонопольної діяльності

Назвіть органи, що утворюють систему антимонопольних органів та охарактеризуйте їх компетенцію.

Охарактеризуйте управління у сфері статистики, стандартизації та сертифікації.

Назвіть основні правові акти, що складають правову основу ї системи управління фінансами.

Які органи державної влади входять до системи органів управління в сфері фінансів?

Розкрийте основні завдання та повноваження Міністерства фінансів України

Назвіть органи, що входять до системи Міністерства фінансів України.

Охарактеризуйте адміністративно-правовий статус Державного казначейства України.

Назвіть права та обов'язки регіональних органів Державного казначейства України.

Розкрийте повноваження Національного банку України в сфері управління фінансами.

Назвіть правові основи діяльності, завдання, функції та права Головного контрольно-ревізійного управління України.

Визначте систему органів Головного контрольно-ревізійного управління України.

Розкрийте систему органів контрольно-ревізійної служби в Україні та їх повноваження.

Визначте правовий статус Рахункової палати України.

Назвіть завдання, принципи діяльності, функції та повноваження Рахункової палати

Охарактеризуйте правові основи регулювання діяльності державної податкової служби України.

Розкрийте структуру, завдання, функції, права та обов'язки державних податкових інспекцій.

Охарактеризуйте навколишнє природне середовище як об'єкт державного управління та регулювання.

Назвіть основні принципи охорони навколишнього природного середовища.

Назвіть екологічні права та обов'язки громадян, гарантії екологічних прав громадян.

Які органи державної влади входять до системи органів управління навколишнім природним середовищем?

Назвіть спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Розкрийте зміст завдань, функцій, повноважень, структуру та організацію діяльності Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Охарактеризуйте функцію координації державного управління в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Назвіть спеціальні адміністративно-правові засоби впливу на сферу навколишнього природного середовища та органи, що їх застосовують.

Розкрийте зміст екологічного контролю

 

Модульні тестові завдання проводяться на останньому семінарському занятті кожного модуля.

Форма контролю – перевірка правильності виконання тестових завдань.

Приклади тестових завдань

Модуль 1

Нормативно-правові акти після їх прийняття повинні бути опубліковані:

а) не раніше 10-денного строку;

б) не пізніше 10-денного строку;

в) не пізніше 15-денного строку;

г) не раніше 15-денного строку.

Нормативно-правові акти, в яких не зазначено час набрання чинності, вступають в силу після їх опублікування у строк:

а) 5 днів;

б) 10 днів;

в) 15 днів;

г) 1 місяць.

Для отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина роботодавець повинен звернутись до:

а) органу міграційної служби;

б) Державного центру зайнятості;

в) Міністерства праці і соціальної політики;

г) Міністерства закордонних справ.

Модуль 2

Міністр економіки призначається:

а) Верховною Радою України за поданням Президента України;

б) Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України;

в) Президентом України за поданням голови Верховної Ради України;

г) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

Адміністративними стягненнями є:

а) попередження;

б) адміністративний арешт;

в) адміністративне затримання;

г) вилучення речей і документів.

Модуль 3

Який документ не подається при реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем:

а) реєстраційна картка;

б) рішення про створення приватного підприємства;

в) копія довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

г) документ, що засвідчує внесення реєстраційного внеску.

При поданні всіх необхідних документів державна реєстрація фізичних осіб - підприємців здійснюється у строк:

а) не пізніше наступного дня;

б) 2 дні;

в) 3 дні;

г) 5 днів.

Модуль 4

Який орган визначає порядок застосування зброї і бойової техніки військовими частинами ЗСУ у мирний час в умовах надзвичайного стану:

а) Президент України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство оборони України;

г) Генеральний штаб ЗСУ.

Від призову на строкову військову службу у мирний час звільняються громадяни:

а) які переселились з районів стихійного лиха;

б) які мають на своєму утриманні дружину-інваліда;

в) які навчаються у вищих навчальних закладах;

г) які закінчили курс навчання за програмою підготовки офіцерського складу;

 

Вирішення задач

При вивченні модулів для закріплення теоретичного матеріалу студентам пропонується вирішувати задачі.

Приклади задач

Задача 1

На початку року декілька громадян Сомалі, з метою уникнення переслідувань та порушень прав людини, покинули свою країну. Перевізники не повідомили їм про країну в яку їх везуть. 22 січня автомобіль зупинили працівники міліції. Громадян Сомалі затримали і помістили в приймальник-розподільник УМВС у Вінницькій області. Сомалійці не володіли українською, російською і англійською мовою та не знали про порядок надання статусу біженців. 25 січня їх відвідали представники правозахисної організації та роз'яснили цей порядок. 26 січня було подано заяви про надання статусу біженців, але відділ у справах національностей та міграції Вінницької ОДА відмовив у прийнятті заяв, у зв'язку з порушенням порядку подання заяви - ч.8 ст.9 Закону „Про біженців". Чи правомірне це рішення?

Задача 2

Коли студенти з однієї азіатської країни закінчували своє навчання в Україні, на їх Батьківщині змінився політичний режим. Студенти, не бажаючи повертатись до своєї країни через побоювання стати жертвами переслідувань, звернулися до відділу у справах національностей та міграції з заявами про надання їм статусу біженців. Але їм було відмовлено. Причина - студенти залишили свою країну не внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвами переслідувань, а з метою навчання. Проаналізуйте правомірність відмови.

Задача 3

До директора приватного підприємства “Південь” звернувся громадянин С. з проханням працевлаштувати його іноземного товариша, який найближчим часом має намір приїхати в Україну і займатися трудовою діяльністю. Директор проти працевлаштування не заперечував і знаючи, що на це потрібен спеціальний дозвіл, звернувся до юриста за консультацією.

Надайте консультацію з даного питання.

Задача 4

Громадяни П. і С. є членами громадського формування з охорони громадського порядку “Захист”. Під час чергування ними було застосовано вогнепальну зброю до правопорушника Р., який напав на громадянку К., створивши загрозу її життю, а при затриманні чинив опір.

Зробіть юридичний аналіз даної ситуації.

Задача 5

Директор заводу “Машбуд” (чисельність 4,5 тис.) подав до обласної державної адміністрації заяву та інші необхідні документи про реєстрацію політичної партії “Вільна Україна”. В реєстрації йому було відмовлено.

Чи правомірне дане рішення? Дайте пояснення.

Задача 6

На базі державного інституту ім. Драгоманова була створена молодіжна організація “Молодь майбутнього” та діяв осередок політичної партії “НДПУ”. До цих структурних утворень входили не лише студенти – громадяни України, але й студенти – іноземці.

Чи є порушення законодавства у даному випадку?

Задача 7

Громадянин України К. подав документи до конкурсної комісії на заняття посади завідуючого сектором Секретаріату Президента України (3-я категорія посад державних службовців). Конкурсна комісія посилаючись на наявність даних про те, що дружина та діти К. мають власні квартири та вклади в банках, зажадала від К. подання згаданих відомостей. К. відмовився, тому комісія відмовила йому у розгляді документів. Вирішіть питання про законність рішення комісії.

Задача 8

Державний службовець 5-ї категорії придбав у поточному році автомобіль, але зареєстрував його на свою дружину. Через кілька років йому запропонували зайняти посаду першого заступника голови Вінницької обласної держадміністрації (2-а категорія посад службовців). Відомості якого характеру стосовно майнового стану він повинен подати?

Задача 9

Призначений міністром економіки України, Петренко свою роботу почав з того, що видав наказ про звільнення з роботи керівника прес-служби міністерства, радника колишнього міністра і начальника управління кадрів. Проаналізуйте дії міністра.

Задача 10

Розглянувши справу про злісну непокору працівнику міліції з боку 17-річного студента П., суддя піддав його штрафу. Адвокат П. Подав скаргу на цю постанову судді, мотивуючи її тим, що до П. можна було б застосовувати заходи впливу, передбачені ст.241 КпАП України, зважаючи на його неповноліття. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Задача 11

Громадянин П., перебуваючи у нетверезому стані, чіплявся до громадян, нецензурно лаявся. Його було притягнуто до відповідальності за ст.173 КпАП України (дрібне хуліганство) і, враховуючи що за подібні дії П. вже притягувався до відповідальності, до нього застосували адміністративний арешт. П. оскаржив постанову, посилаючись на те, що він інвалід ІІІ-ї групи. Проаналізуйте ситуацію.

Задача 12

Голова обласної державної адміністрації наклав резолюцію на рішення голови районної державної адміністрації: «Скасувати як таке, що суперечить Конституції та законам України». Охарактеризуйте правомірність такого рішення.

Задача 13

У жовтні Верховна Рада схвалила Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Але в лютому наступного року, проаналізувавши ситуацію в економіці, Верховна Рада вирішила винести на розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів («за» проголосувало 170 депутатів, бо аналогічне рішення розглядалось ще на минулій осінній сесії). Проаналізуйте правомірність рішення Верховної Ради.

Задача 14

Районна рада висловила недовіру голові райдержадміністрації («за» проголосувало 23 депутата з 30-ти). Президент України рішення про відставку голови не прийняв, а дав обґрунтовану відмову. Зробіть юридичний аналіз ситуації.

Задача 15

Голова облдержадміністрації 1 жовтня одержав скаргу громадянина П. на дії завідуючого міським відділом охорони здоров’я. Ознайомившись зі скаргою 15 жовтня, він надіслав її для розгляду по суті у міський відділ охорони здоров’я. Які порушення діючого законодавства були допущені?

Задача 16

Начальник Красилівського райвідділу внутрішніх справ 10 серпня відмовив громадянину П. у видачі дозволу на придбання мисливської рушниці. Вважаючи відмову необґрунтованою, П. 20 серпня оскаржив дане рішення до УМВС у Хмельницькій області. Відповіді до 14 жовтня не одержав. Якими можуть бути наступні дії громадянина П?

Задача 17

Заступник начальника обласного управління внутрішніх справ своєю постановою наклав адміністративне стягнення на громадянина В. у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень за дрібне хуліганство та злісну непокору працівникові міліції. Зробіть висновок щодо законності дій заступника начальника обласного управління.

Задача 18

До адмінкомісії при Хмельницькому міськвиконкомі надійшов протокол, складений старшиною міліції про адміністративне правопорушення передбачене ст. 181'КпАП України, скоєне громадянкою П. з м.Харкова. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Задача19

22 вересня за фактом ДТП було порушено кримінальну справу. У ході розслідування було визнано, що водій скоїв не злочин, а адміністративне правопорушення. 20 листопада справу припинили, а матеріали переслали в ДАІ для вирішення питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. В ДАІ матеріали надійшли 2 грудня. Чи можна ще накласти адмінстягнення на водія?

Задача 20

Громадянин П. 19 лютого був оштрафований за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. 25 грудня цього ж року на нього знову було накладено штраф за аналогічне правопорушення. Чи можна за таке ж правопорушення, скоєне у березні наступного року притягнути громадянина П. до адміністративної відповідальності за ч.3 ст. 178? Чому?

Задача 21

Двадцятирічний Петренко після першого робочого дня в приватній охоронній фірмі „Захист” хвалився батькам, що його на роботі поважають і вже видали зброю. Проаналізуйте ситуацію і дайте пояснення.

Задача 22

Громадянин Мазур звернувся за консультацією до адвоката: „Чи можуть отримати дозвіл на зберігання (носіння) одного газового пістолета члени сім’ї власника пістолета? Працівники суб’єкта підприємницької діяльності?” Надайте консультацію з даних питань.

Задача 23

Засновники акціонерного товариства з метою державної реєстрації 4 жовтня надіслали рекомендованим листом державному реєстратору такі документи: заповнену реєстраційну картку, копію рішення засновників, два примірники установчих документів, документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору. Не одержавши відповіді, через місяць один із засновників звернувся до державного реєстратора і дізнався, що подані документи надійшли 10 жовтня, а 15 жовтня було прийняте рішення про залишення їх без розгляду. Назвіть підстави залишення документів без розгляду та проаналізуйте, які порушення діючого законодавства допущені.

Задача 24

Військовослужбовець К., що перебував у короткостроковій відпустці у своїх батьків, розпивши разом зі своїм шкільним другом у місцевому кафе пляшку горілки почав співати непристойні пісні, нецензурно висловлюватися. До якого виду відповідальності може бути притягнений К.? Чому?

Задача 25

У квітні були виявлені викривлення в квартальному звіті, допущені з вини економіста П., який в цей час перебував у відрядженні. Повернувшись з відрядження, П. через тиждень поїхав на місячні курси підвищення кваліфікації, а по поверненню з курсів пішов у відпустку. При поверненні з відпустки, в середині серпня, у П. було взято пояснення про помилки у звіті, потім йому була винесена догана. П. звернувся у профком зі скаргою на дії адміністрації.

Чи правильно адміністрація притягнула П. до дисциплінарної відповідальності?

Задача 26.

Іноземець Н. в наслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознакою національної приналежності на території країни свого постійного проживання незаконно перетнув державний кордон України.

Через 7 діб іноземець Н. звернувся до районного відділу внутрішніх справ з клопотанням пояснити, якими правами він користується на території України. На його думку він має такі ж права, що і громадяни України.

Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 27.

Громадянин іноземної держави К. до прибуття в Україну перебував у державі де міг у встановленому порядку отримати притулок, але не отримав його. 12 грудня 1999 року іноземець К. перетнув державний кордон України у порядку, встановленому чинним законодавством. 18 грудня він звернувся до органу міграційної служби в області з заявою про надання йому статусу біженця.

Орган міграційної служби не задовольнив клопотання К. Не погодившись з таким рішенням К звернувся зі скаргою на дії міграційної служби до Міністерства юстиції України.

Як треба вирішити справу?

Задача 28.

Т. подав заяву про надання йому статусу біженця. Орган міграційної служби видав йому направлення до визначеного місця тимчасового проживання. Т відмовився відбути до місця тимчасового розміщення, яке було визначено для нього міграційною службою, посилаючись на те, що міграційна служба повинна запропонувати йому декілька населених пунктів, право вибору одного з яких на думку Т, належить йому.

Вирішить справу.

Задача 29.

1 червня 2000 року В. за рішенням міграційної служби набув статусу біженця. Через місяць він зареєстрував мале приватне підприємство, яке займалося пошиттям взуття.

У серпні 2000 року прокурор одного з районів населеного пункту, де мешкав на той час В. звернувся до суду із заявою про припинення діяльності підприємства, власником якого був В.

посилаючись на те, що останній не є громадянином України і тому не може займатися підприємницькою діяльністю.

Як суд повинен вирішити справу?

Задача 30.

О. іммігрував на постійне проживання до України. Реалізував своє право на освіту та набув кваліфікацію юриста. Після отримання диплома про вищу юридичну освіту О. звернувся до відповідних державних органів з проханням надати йому дозвіл на зайняття приватною нотаріальною діяльністю.

У наданні такого дозволу О. було відмовлено. Не погодившись з таким рішенням він звернувся до суду.

Як повинен вирішити справу суд?

/

Приклад підсумкової контрольної роботи

Варіант № 3

Відмінність адміністративного права від інших галузей права України.

1. Підставами для відставки державного службовця є:

а) стан здоров`я;

б) принципова незгода з рішенням державного органу;

в) порушення обмежень, пов`язаних з проходженням державної служби;

г) перевищення своїх повноважень;

д) етичні перешкоди для перебування на державній службі.

Задача

До директора приватного підприємства “Південь” звернувся громадянин С. з проханням працевлаштувати його іноземного товариша, який найближчим часом має намір приїхати в Україну і займатися трудовою діяльністю. Директор проти працевлаштування не заперечував і знаючи, що на це потрібен спеціальний дозвіл, звернувся до юриста за консультацією.

Надайте консультацію з даного питання.

Теми рефератів

2. Соціальне управління його характерні риси та види. 3. Державне управління як вид соціального управління. 4. Виконавча влада: механізм співвідношення з державним управлінням.

Факультативні види робіт

Студент має можливість отримати додаткову оцінку за такі види робіт:

· Пошук, підбір та огляд літературних джерел, які не вказані у списку рекомендованої літератури до семінарських занять.

· Аналітичний огляд наукових публікацій в періодичних виданнях.

· Написання наукової роботи та участь у наукових конференціях студентів.

Контроль за виконанням факультативної роботи може здійснюватись в наступних формах: розгляд підготовлених матеріалів та обговорення отриманих результатів під час семінарських занять, консультування, на засіданнях студентського гуртка.

 

Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Адміністративне право України» здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем. Консультування проводиться за окремим розкладом.

Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних, методологічних та практичних питань дисципліни, з питань підготовки до виконання модульних контрольних робіт.

8. Форми активізації навчального процесу з курсу «Адміністративне право України»

Для активізації навчального процесу та навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення курсу «Адміністративне право України» можуть бути використані:

· проблемні лекції;

· різні види семінарських занять (семінари-дискусії, семінари-«круглі столи» та ін.);

· залучення студентів до науково-дослідницької роботи;

· рольові ігри тощо.

Система поточного і підсумкового контролю

Оцінювання знань студентів здійснюється як за п'ятибальною шкалою, так і за шкалою ЕСТS (100-бальною).

Поточний контроль

З поточного контролю знань за семінарські заняття студент може набрати максимально 14 балів. . Студент вважається таким, що має позитивну семестрову середню арифметичну… Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова оцінка не виставляється до…

Модульний контроль

До складання модулів допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських занять. Студент вважається таким, що складав модульний контроль, якщо він з'явився на… Студенти, які не були допущені до складання модуля або були відсутні під час його проведення без поважних причин,…

Підсумковий семестровий контроль

Студент отримує без проходження підсумкового семестрового контролю оцінку "відмінно" за національною шкалою і відповідну оцінку за шкалою… Підсумковий семестровий контроль як державна семестрова оцінка з навчальної… Таблиця 1 Кількість набраних за шкалою університету балів Державна семестрова оцінка За…

Зразок екзаменаційного білета

1. Управління: поняття, ознаки, види..
   
2. Адміністративний та економічний методи управління.
   
3. Основи організації оборони України.

Умовний перелік питань для підготовки до екзамену

1. Управління: поняття, ознаки, види.

2. Державне управління: поняття, ознаки.

3. Функції державного управління.

4. Принципи державного управління.

5. Поняття та предмет адміністративного права.

6. Метод адміністративного права. Специфіка адміністративно-правового регулювання.

7. Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи.

8. Адміністративно-правові норми: поняття, структура, види.

9. Поняття, властивості та підстави виникнення адміністративно-правових відносин.

10. Структура та види адміністративно-правових відносин.

11. Адміністративно-правовий статус громадян України.

12. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

13. Адміністративно-правовий статус біженців.

14. Поняття, ознаки та види об’єднань громадян.

15. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.

16. Державний контроль за діяльністю об’єднань громадян.

17. Поняття та основні принципи державної служби.

18. Поняття та класифікація державних службовців.

19. Посада: поняття, способи заміщення.

20. Вимоги щодо вступу на державну службу.

21. Права та обов’язки державних службовців.

22. Юридична відповідальність за службові правопорушення.

23. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки.

24. Класифікація органів виконавчої влади.

25. Система органів виконавчої влади.

26. Повноваження Президента України щодо виконавчої влади.

27. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

28. Правовий статус центральних органів виконавчої влади.

29. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади.

30. Форми управлінської діяльності: поняття, класифікація.

31. Акт управління: поняття, основні ознаки.

32. Класифікація актів управління.

33. Адміністративний договір: поняття ознаки.

34. Методи управління: поняття, ознаки, види.

35. Переконання і примус як методи управління.

36. Заходи адміністративного примусу та їх класифікація.

37. Адміністративно-попереджувальні заходи.

38. Заходи адміністративного припинення.

39. Адміністративний та економічний методи управління.

40. Адміністративно-правові режими: поняття види.

41. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.

42. Проблеми вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

43. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки.

44. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, елементи.

45. Об’єкт як елемент складу адміністративного правопорушення. Види об’єктів.

46. Суб’єкт як елемент складу адміністративного правопорушення. Ознаки суб’єктів.

47. Об’єктивна сторона як елемент складу адміністративного правопорушення.

48. Суб’єктивна сторона як елемент складу адміністративного правопорушення.

49. Характеристика адміністративних стягнень.

50. Правила накладення адміністративних стягнень.

51. Характеристика обставин, що виключають адміністративну відповідальність.

52. Зміст законності в державному управлінні.

53. Система гарантій законності в державному управлінні.

54. Контроль за законністю в державному управлінні та його види.

55. Парламентський контроль за законністю в державному управлінні.

56. Президентський контроль за законністю в державному управлінні.

57. Нагляд за законністю в державному управлінні.

58. Адміністративний нагляд за законністю в державному управлінні.

59. Судовий контроль за законністю в державному управлінні.

60. Поняття, загальні та особливі ознаки адміністративного процесу.

61. Принципи адміністративного процесу.

62. Структура адміністративного процесу.

63. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, особливості, види.

64. Особливості адміністративного процесу в зарубіжних країнах.

65. Загальна характеристика права на звернення. Види звернень.

66. Вимоги, що висуваються до звернень громадян та терміни розгляду звернень.

67. Стадії провадження в справах звернень громадян.

68. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, суб’єкти.

69. Строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

70. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.

71. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття, види.

72. Загальна характеристика стадій розгляду справ про адміністративні правопорушення.

73. Загальні правила виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

74. Загальна характеристика дисциплінарного провадження.

75. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ.

76. Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.

77. Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів.

78. Державна реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади.

79. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців.

80. Реєстрація об’єднань громадян.

81. Реєстрація символіки об’єднань громадян.

82. Порядок ліцензування господарської діяльності.

83. Управління адміністративно-політичною сферою: поняття, особливості.

84. Основи організації оборони України.

85. Управління Збройними Силами України. Звільнення від призову.

86. Збройні Сили України: поняття, склад. Відстрочка від призову.

87. Характеристика адміністративно-правових режимів, встановлених на державному кордоні.

88. Правовий статус органів, які здійснюють адміністративно-правові режими на державному кордоні.

89. Система органів державного управління безпекою.

90. Система Служби безпеки України. Компетенція органів.

91. Система та види діяльності органів внутрішніх справ.

92. Міліція в Україні: поняття, система та функції.

93. Порядок застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку.

94. Паспортна система.

95. .Міністерство юстиції України: завдання, компетенція, структура.

96. Система органів управління юстицією.

97. Система органів управління закордонними справами.

98. Основи організації системи освіти.

99. Органи управління освітою.

100. .Державний контроль за діяльністю освітніх установ.

101. Суб’єкти державного управління та регулювання у сфері наукової діяльності.

102. Система та адміністративно-правовий статус органів управління культурою.

103. Організація управління охороною здоров’я.

104. Санітарно-епідеміологічний нагляд.

105. Система органів управління у сфері соціального захисту населення.

106. Державна служба зайнятості: склад, повноваження.

107. Органи державного управління молодіжною політикою.

108. Організаційно-правова система державного управління фінансами та кредитом.

109. Загальне керівництво реалізацією державної політики у сфері фінансів.

110. Повноваження та керівні органи Національного Банку України.

111. Органи фінансового контролю: система, правовий статус.

112. Сутність державного управління у галузі транспорту.

113. Органи державного управління у галузі транспорту.

114. Поняття та особливості галузевого управління.

115. Система та правовий статус органів управління економікою.

116. Система та правовий статус органів приватизації.

117. Управління у сфері захисту економічної конкуренції.

118. Правовий статус органів управління промисловістю.

119. Система органів управління агропромисловим комплексом.

120. Поняття та особливості міжгалузевого управління.

121. Напрями економічної політики держави та засоби державного регулювання господарською діяльністю.

122. Характеристика системи органів державної статистики.

123. Державне управління у сфері стандартизації та сертифікації.

124. Загальна характеристика управління у сфері охорони навколишнього середовища.

125. Органи управління у сфері охорони навколишнього середовища.

 

 


 

Список рекомендованих джерел

До всіх тем курсу

2.Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права // Юридична Україна. – 2005. - №5. –… 3.Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний… 4.Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України.…

Тема 1. Загальна характеристика соціального управління

План

1. Поняття «управління» та його особливості

2. Поняття соціального управління

3. Соціальне управління та його характерні риси.

4. Види соціального управління.

5. Система управління: поняття та характеристика її складових.

 

Тема 2. Державне управління як вид соціального управління

План

1. Теоретичні підходи до визначення суті державного управління.

2. Владно-організуючий характер державного управління.

3. Взаємозв'язок державного управління з політичною владою.

4. Механізм співвідношення виконавчої влади з державним управлінням.

5. Суб'єкти державного управління, основні риси їх діяльності (виконавча, розпорядча, юридично-владна, підзаконна).

6. Об`єкти державного управління.

7. Структура процесу державного управління - стадії управління (розробка та прийняття управлінського рішення, виконання прийнятого рішення, перевірка виконання, контроль).

 

Тема 3. Функції державного управління

План

1. Поняття функцій державного управління.

2. Критерії класифікації функцій державного управління

3. Особливості правового регулювання функції прогнозування та планування в умовах ринкових відносин.

4. Організація та керівництво як функції державного управління.

5. Співвідношення функції регулювання з правовим регулюванням.

6. Контроль як функція державного управління.

 

Тема 4. Предмет адміністративного права

План

1. Історичні умови виникнення адміністративного права.

2. Особливості та структура суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права.

3. Суб'єкти управлінських відносин, що складають предмет регулювання адміністративного права.

4. Відмінність адміністративного права від інших галузей права України.

6. Перспективи реформування адміністративного права України.

7. Наука адміністративного права.

 

Тема 5. Метод адміністративного права

План

1. Поняття методу адміністративного права.

2. Правова нерівність сторін як одна з особливостей методу адміністративного права.

3. Порядок вирішення спорів, що виникають у сфері управлінської діяльності.

4. Особливості встановлення правового статусу суб’єктів адміністративних правовідносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин.

 

Тема 6. Система Адміністративного права

План

 1. Поняття системи адміністративного права.
 2. Принципи побудови системи адміністративного права
 3. Основні інститути адміністративного права.
 4. Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи адміністративного законодавства.
 5. Перспективи розвитку адміністративного права в умовах реформування системи виконавчої влади.

 

Теми 7. Адміністративні норми

План

1. Поняття адміністративної норми.

2. Зміст адміністративно-правової норми та її особливості.

3. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою.

4. Структура адміністративно-правової норми (диспозиція, гіпотеза, санкція).

5. Класифікація адміністративних норм за:

а) цільовим призначенням;

б) змістом;

в) методом впливу;

г) межами дії;

д) юридичною силою;

є) строком дії.

6. Дія адміністративної норми у часі.

7. Форми реалізації адміністративно-правової норми (виконання, використання, додержання, застосування).

 

Теми 8. Джерела адміністративного права

План

1. Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація

2. Поняття та ознаки адміністративно-правового акту.

3. Порядок офіційного оприлюднення адміністративно-правових актів.

4. Акти Президента України.

5. Акти Кабінету Міністрів України.

6. Відомчі нормативні акти. Умови дійсності відомчих адміністративних актів.

7. Порядок реєстрації нормативних актів міністерств і відомств.

8. Адміністративні-правові акти органів виконавчої влади на місцях.

9. Адміністративно-правові договори як джерела адміністративного права. Локальні акти.

10. Основні напрямки удосконалення системи адміністративного законодавства України.

Теми 9. Адміністративні правовідносини

План

1. Поняття адміністративно-правових відносин.

2. Спільні та відмінні риси адміністративно-правових відносин в порівнянні з іншими суспільними відносинами, які регулюються правом України.

3. Класифікація адміністративно-правових відносин (за цілями, за складом учасників, за характером зв'язку між сторонами).

4. Структура адміністративних правовідносин: суб'єкт, об'єкт, предмет та зміст адміністративних правовідносин (матеріальний та юридичний).

5. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

 

Тема 10. Адміністративно-правовий статус громадян України

План

1. Поняття адміністративно-правового статусу громадян України.

2. Адміністративна правоздатність та дієздатність громадян України.

3. Конституційні права та свободи, що відносяться до загального правового статусу громадян і реалізуються у сфері державного управління.

4. Конституційні права та свободи, що безпосередньо розкривають суть і демократичні принципи державного управління.

5. Права громадян України, що передбачені законами України та підзаконними актами.

6. Обов'язки громадян України як складова частина їх адміністративно-правового статусу.

7. Адміністративна відповідальність громадян Україні, як складова їх адміністративно-правового статусу.

 

Тема 11. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства

План

1. 1.Поняття адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

2. Правові джерела регулювання статусу іноземців та загальна їх характеристика.

3. Особливості правового статусу іноземців в порівнянні з правовим статусом громадян України.

4. Основні принципи відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

5. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

 

Тема 12. Адміністративно-правовий статус біженців

План

1. Поняття біженця за законодавством України.

2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу осіб, що звернулися із заявою про набуття статусу біженця.

3. Особливості змісту адміністративно-правового статусу осіб, що набули статусу біженця.

4. Правове регулювання порядку набуття статусу біженця.

5. Компетенція органів державної влади в сфері управління міграцією.

6. Підстави та порядок позбавлення та втрати статусу біженця.

7. Наслідки відмови у наданні особі статусу біженця.

 

 

Тема 13. Адміністративно-правовий статус об`єднань громадян

План

1. Поняття об`єднань громадян та їх види.

2. Джерела правового регулювання адміністративно-правового статусу об`єднань громадян.

3. Загальні риси, що характеризують особливості адміністративно-правового статусу різних видів об`єднань громадян.

4. Правове регулювання порядку легалізації правового статусу об`єднань громадян.

5. Особливості правового регулювання взаємовідносин громадських об`єднань з органами виконавчої влади.

6. Особливості правового регулювання взаємовідносин політичних партій з органами виконавчої влади.

7. Особливості адміністративної відповідальності об`єднань громадян.

 

Теми 14. Державна служба як правовий інститут

План

 1. Поняття правового інститут державної служби та його місце в системі права.
 2. Історія формування державної служби як інституту адміністративного права.
 3. Основні напрямки державної політики у сфері державної служби.
 4. Органи управління державною службою.
 5. Поняття та основні принципи державної служби.
 6. Перспективні напрями розвитку державної служби.

 

Тема 15. Правовий статус державних службовців

План

 1. Поняття державного службовця.
 2. Загальна характеристика правового регулювання статусу державного службовця.
 3. Види державних службовців.
 4. Визначення правового статусу державних службовців.
 5. Порядок вступу на державну службу.
 6. Службова кар'єра державного службовця.
 7. Порядок та підстави припинення державної служби.
 8. Права і обов'язки державних службовців.
 9. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.
 10. Етичні вимоги до державних службовців.
 11. Обмеження та заборони, встановленні в законодавстві для державних службовців.

Тема 16. Юридична відповідальність державних службовців

План

 

1. Державний службовець як спеціальний суб’єкт юридичної відповідальності

2. Загальна характеристика правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців.

3. Підстави адміністративної відповідальності ті їх загальна характеристика.

4. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців. Службове розслідування.

5. Матеріальна відповідальність державних службовців.

6. Кримінальна відповідальність державних службовців: підстави та загальна характеристика.

 

Тема 17. Органи виконавчої влади

1. Поняття та ознаки державного органу. 2. Визначення органу виконавчої влади та особливості рис, що його… 3. Правові основи діяльності органів державного управління. Класифікація органів виконавчої влади.

Тема 18. Кабінет Міністрів – вищий орган в системі органів виконавчої влади.

План

1. Місце кабінету Міністрів України в системі органів державної влади.

2. Джерела правового регулювання статусу Уряду України.

3. Порядок формування Кабінету Міністрів України.

4. Компетенція Кабінету Міністрів України.

5. Правове регулювання порядку організації та діяльності Кабінету Міністрів України.

6. Взаємодія кабінету Міністрів України з іншими органами державної влади.

Тема 19. Методи державного управління

План

1.Поняття методів управління.

2.Загальні методи державного управління та їх види: метод примусу та переконання; метод регулювання, метод загального керівництва, метод безпосереднього керівництва; метод прямого і непрямого впливу (адміністративні та економічні методи); методи видання правових актів та суспільно-організаційні методи.

3.Спеціальні методи державного управління та їх види: методи здійснення окремих функцій управління; методи вироблення та прийняття управлінських рішень; методи зовнішньоекономічного впливу (організаційні і адміністративні); методи економічного впливу; морально-політичні методи (переконання, виховання, моральне заохочення); організаційні методи ( прогнозування, організація, координація, контроль); адміністративно-директивні методи.

4.Адміністративні методи управління - поняття та основні риси.

5.Поняття економічних методів управління та їх основні риси.

6.Поняття методу переконання, його зміст та роль в державному управлінні.

7.Поняття примусу в державному управлінні, його відмінність від методу переконання та основні види. Основні риси правового (легального) примусу в державному управлінні.

Тема № 20. Форми державного управління

План

1. Поняття форми державного управління.

2. Види адміністративно-правових форм.

3. Структурні форми державного управління.

4. Форми зовнішнього виразу управлінської діяльності: видання актів управління; суспільно-організаційні дії; матеріально-технічні операції; адміністративні угоди.

5. Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення.

6. Види правових актів управління.

7. Характеристика нормативних актів державного управління. Відмінність індивідуальних актів державного управління від нормативних.

8. Адміністративно-правовий договір. Умови ефективності адміністративних актів.

9. Процес прийняття правових актів управління.

10. Зміна, призупинення та зупинення дії правових актів управління.

11. Процесуальні форми державного управління.

 

Тема 21. Способи забезпечення законності в управлінні

План

1. Поняття та особливості реалізації принципу законності в державному управлінні, умови його забезпечення.

2. Поняття режиму законності в державному управлінні.

3. Політичні, економічні та організаційні гарантії забезпечення законності.

4. Роль контролю та нагляду як спеціальних юридичних засобів в системі гарантій забезпечення законності в державному управління.

 

Тема 22. Контроль як спосіб забезпечення законності в державному управлінні

План

1. Поняття контролю в державному управлінні, його призначення та види.

2. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням законності у державному управлінні.

3. Зміст та форми контрольної функції Верховної Ради України за діяльністю органів виконавчої влади.

4. Роль правового інституту омбудсмена в системі контролю за дотриманням прав та свобод особи та громадянина органами виконавчої влади.

5. Контроль Президента України за дотриманням законності у діяльності органів виконавчої влади.

6. Зміст та форми урядового контролю у сфері державного управління.

7. Відомчий контроль.

 

Тема 23. Нагляд як спосіб забезпечення законності в державному управлінні

План

1. Нагляд в системі гарантій забезпечення законності в державному управління.

2. Поняття нагляду в державному управлінні та його види.

3. Прокурорський нагляд та його види.

4. Методи та форми здійснення прокурорського нагляду за законністю у сфері державного управління.

5. Судовий нагляд за дотриманням законності органами виконавчої влади.

6. Адміністративний нагляд: визначення та основні риси.

7. Нормативно-правова основа здійснення адміністративного нагляду за законністю у діяльності органів виконавчої влади.

8. Конституційний нагляд: поняття, природа та форми. Об'єкти конституційного нагляду.

9. Види рішень, що приймає Конституційний Суд України, їх правова природа та особливості виконання.

 

Тема 24. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності.

План

1. Поняття адміністративного правопорушення.

2. Юридичного складу адміністративного правопорушення та його основні риси: протиправність, винність та караність.

3. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення. и.

4. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення.

5. Поняття та види суб'єктів адміністративного правопорушення.

6. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

7. Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння адміністративних правопорушень віком від 16 до 18 років.

8. Умови відповідальності неповнолітніх віком від 16 до 18 років на загальних умовах.

9. Особливості адміністративної правової відповідальності осіб, що несуть відповідальність за дисциплінарними статутами.

10. Адміністративна відповідальність неповнолітніх віком від 14 до 16 років.

11. Особливості адміністративної відповідальності іноземців.

 

Тема 25. Підстави виключення та звільнення від адміністративної відповідальності

План

1. Поняття умов, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності.

2. Крайня необхідність, як умова, що виключає притягнення до адміністративної відповідальності.

3. Необхідна оборона, як умова, що виключає притягнення до адміністративної відповідальності

4. Неосудність як умова, що виключає притягнення до адміністративної відповідальності.

5. Підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.

 

Тема № 26. Система адміністративних стягнень

План

1. Поняття адміністративного стягнення.

2. Система адміністративних стягнень та її характеристика. Стан адміністративної караності.

3. Основні і додаткові стягнення. Попередження як вид адміністративного стягнення.

4. Адміністративні стягнення матеріального характеру, їх види та характеристика.

5. Адміністративні стягнення, що накладаються виключно судом.

6. Порядок виконання адміністративних стягнень

 

Тема 27. Адміністративний процес в Україні

План

1. Поняття адміністративного процесу та його особливості.

2. Принципи адміністративного процесу (законності; компетентності; охорони інтересів особи та держави; об’єктивної істини; рівності сторін; доступності; принцип ведення адміністративного процесу на державній мові; змагальності; гласності та відкритості; швидкості та економічності; відповідальності посадових осіб; самостійності та незалежності).

3. Суб'єкти адміністративного процесу.

4. Структура адміністративного процесу. Поняття адміністративного провадження.

5. Види адміністративних проваджень.

6. Стадії адміністративного провадження (порушення адміністративної справи, перевірка по справі, розгляд справи і прийняття рішення по ній; оскарження та опротестування рішення по справі; виконання рішення по справі).

 

Тема № 28. Адміністративне провадження по справах з адміністративних правопорушень

План

 1. Підстави порушення адміністративної справи про адміністративні правопорушення.
 2. Система органів, які мають право порушувати адміністративні справи.
 3. Особливості процесуального становища органів державної влади в адміністративного провадженні по справах з адміністративних правопорушень.
 4. Громадяни як учасники адміністративного провадження по справах з адміністративних правопорушень.
 5. Розгляд адміністративної справи та постановлення рішення.
 6. Оскарження винесеного рішення по справі як стадія адміністративного провадження.
 7. Виконання постанови по справі.

 

Тема 29. Управління в сфері оборони

План

1. Оборона як об'єкт державного управління.

2. Правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо здійснення управління в сфері оборони України.

3. Компетенція Верховної Ради України в сфері формування і реалізації воєнної політики держави.

4. Повноваження Президента України щодо забезпечення обороноздатності України.

5. Правові основи діяльності, порядок формування та компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

6. Повноваження Кабінети Міністрів України в сфері управління обороною.

7. Повноваження центральних органів державного управління в сфері управління обороною.

8. Компетенція територіальних органів державної влади в сфері забезпечення обороноздатності України.

9. Система спеціальних органів управління Збройними силами України та їх компетенція.

Тема 30. Управління в галузі забезпечення державної безпеки України

План

1. Правові основи державної політики національної безпеки України.

2. Національна безпека як об'єкт управління.

3. Основні принципи забезпечення національної безпеки.

4. Повноваження Президента України в сфері забезпечення державної безпеки.

5. Кабінет Міністрів України – орган загального керівництва в сфері забезпечення державної безпеки.

6. Рада національної безпеки та оборони України – орган спеціальної компетенції в сфері забезпечення державної безпеки України.

7. Система органів Служби безпеки України: структура, компетенція, принципи організації та діяльності.

 

 

Тема 31. Адміністративно-правові режими, встановлені на державному кордоні України

План

1. Політичне, економічне та військове значення охорони державного кордону.

2. Характеристика режиму державного кордону України.

3. Прикордонний режим.

4. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України.

5. Митний режим.

6. Митний контроль: поняття, об’єкти та форми здійснення.

7. Система органів, які здійснюють адміністративно-правові режими, які встановлені на державному кордоні України та їх компетенція.

 

Тема 32. Управління в сфері внутрішніх справ України

План

1. Громадський порядок та громадська безпека як об’єкти державного управління.

2. Компетенція Президента України в галузі управління внутрішніми справами.

3. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління внутрішніми справами.

4. Система органів спеціальної компетенції в сфері управління внутрішніми справами: основні завдання, структура та повноваження, основні форми діяльності.

5. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоуправління.

6. Основне призначення, завдання, принципи організації та діяльності, права та обов’язки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

 

Тема 33. Правове положення органів міліції

План

1. Визначення терміну "міліція України" за законодавством України.

2. Основні завдання міліції.

3. Система органів міліції.

4. Загальна характеристика та класифікація принципів організації та діяльності органів міліції.

5. Компетенція та види діяльності органів міліції.

6. Організаційно-правові форми діяльності органів внутрішніх справ: загальна характеристика за законодавством України.

Тема 34. Паспортна система в Україні

План

1. Поняття паспортної системи і паспортного режиму.

2. Призначення паспортної системи.

3. Історія розвитку паспортної системи.

4. Зміст паспортної системи як інституту адміністративного права.

5. Паспортна служба: завдання, склад, компетенція та підпорядкування паспортної служби.

6. Основні функції органів виконавчої влади по забезпеченню правил паспортної системи.

7. Видача та обмін паспортів: правове регулювання та порядок.

8. Прописка, виписка та реєстрація громадян. Підстави та порядок вилучення паспорту.

9. Нагляд за виконанням правил паспортної системи.

10. Роль паспортної системи в забезпеченні безпеки України.

Тема 35. Дозвільна система в Україні

План

1. Визначення дозвільної системи та основні її завдання.

2. Суб’єкти дозвільної системи.

3. Правова основа діяльності дозвільної системи в Україні.

4. Об'єкти контролю дозвільної системи та їх класифікація.

5. Функції управління дозвільною системою (попередження скоєння правопорушень у галузі дозвільної системи; контроль за виконанням правил дозвільної системи; розгляд заяв та скарг громадян).

6. Зміст адміністративної діяльності органів, які забезпечують функціонування дозвільної системи.

7. Можливості використання дозвільної системи в забезпеченні безпеки України. Особливості контролю за діяльністю деяких об'єктів дозвільної системи (у торгівельних установах, які здійснюють продаж зброї та боєприпаси; на об'єктах, де зберігається вогнепальна зброя; майстерні по ремонту зброї; на об'єктах, де зберігаються вибухові матеріали).

 

Тема 36. Управління в сфері юстиції

План

1. Визначення державного управління в сфері юстиції.

2. Загальна характеристика розвитку системи юстиції.

3. Завдання юстиції як галузі управління. Система організації управління юстицією.

4. Основні завдання, повноваження структура та система Мінюсту України.

5. Національне бюро з питань дотримання Конвенції по захисту прав та свобод людини.

6. Функції та структура головного управління юстиції Міністерства юстиції України.

7. Повноваженнятериторіальних органів управління юстицією.

8. Вища рада юстиції: структура, повноваження та правова основа її діяльності.

9. Система органів реєстрації актів громадянського стану: структура, повноваження та правова основа організації та діяльності.

10. Управління органів юстиції в сфері нотаріальної справи.

11. Взаємодія адвокатури з Міністерством юстиції України.

Тема 37. Управління в сфері іноземних справ

План

1. Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності як об'єкту державного управління.

2. Компетенція Верховної Ради України по здійсненню державного керівництва в сфері зовнішньополітичної діяльності.

3. Компетенція Президента України по здійсненню функцій управління в галузі зовнішньополітичної діяльності.

4. Міністерство закордонних справ України – центральний орган державної виконавчої влади: завдання, права та обов'язки, структура.

5. Правові основи діяльності дипломатичного представництва України.

6. Правові засади дипломатичної служби в Україні.

7. Правові засади діяльності консульських установ України.

 

Тема 38. Управління культурою

План

1. Визначення культури як об'єкту державного управління.

2. Основні напрями та принципи державної політики в сфері культури.

3. Права і обов'язки громадян в сфері культурної діяльності.

4. Система загальних державних органів в сфері управління культурною діяльністю.

5. Система спеціальних державних органів в сфері управління культурною діяльністю та їх компетенція.

6. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління культурною діяльністю.

7. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу суб'єктів культурної діяльності. Професійний творчий працівник: правовий статус.

Тема 39. Управління в сфері освіти

План

1. Характеристика освіти як об'єкту державного управління.

2. Державні гарантії реалізації права громадян на освіту.

3. Основні принципи державної політики в сфері освіти. Система загальних органів державного управління освітою.

4. Система органів державного управління спеціальної компетенції в сфері освіти, їх повноваження .

5. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою.

6. Правові засади ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

7. Правові основи діяльності Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.

8. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу закладів освіти.

9. Зміст права на самоврядування закладів освіти. Органи самоврядування закладів освіти.

Тема 40. Управління охороною здоров'я

План

1. Визначення охорони здоров'я як об'єкту державного управління.

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я.

3. Права і обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я. Державні гарантії права на охорону здоров'я.

4. Компетенція органів загальної компетенції щодо формування та реалізації державної політики охорони здоров'я.

5. Функції та повноваження спеціальних органів виконавчої влади в галузі управління охороною здоров`я.

6. Система закладів охорони здоров'я як об’єкти державного управління.

7. Функції органів місцевого самоврядування щодо забезпечення охорони здоров'я.

8. Державні гарантії щодо захисту здоров'я та життя медичних та фармацевтичних працівників.

Тема 41. Державна санітарно-епідеміологічна служба в Україні

План

1. Система державної санітарно-епідеміологічної служби.

2. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою.

3. Основні напрямки діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби та її. взаємодія з іншими організаціями.

4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд: правові засади здійснення та об'єкти нагляду.

5. Повноваження головного державного санітарного лікаря України.

6. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства.

7. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

8. Адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

 

Тема 42. Управління в сфері науки

1. Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління. 2. Принципи державного управління в сфері науки. 3. Система державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної…

Тема 43. Управління в галузі праці та соціального розвитку

План

1. Загальна характеристика державної політики сприяння зайнятості населення.

2. Організаційні, правові та економічні гарантії забезпечення охорони праці в Україні.

3. Система та повноваження державних органів загальної компетенції в сфері регулювання та управління в галузі праці та соціального розвитку.

4. Міністерство праці та соціальної політики України – орган державного управління спеціальної компетенції, його завдання, функції та повноваження.

5. Система органів державного нагляду за додержанням нормативних актів про охорону праці, їх повноваження.

 

Тема 44. Управління промисловим комплексом України

План

1. Загальна характеристика промислового комплексу країни в умовах ринкових перетворень як об'єкту державного управління.

2. Основні завдання, принципи та напрями промислової політики, головні науково-технічні і виробничі пріоритети промислової політики.

3. Зміст державного регулювання та управління діяльністю промислового комплексу з боку державних органів загальної компетенції.

4. Міністерство промислової політики України – центральний орган виконавчої влади, який здійснює міжгалузеве управління промисловим комплексом, його структура, завдання, функції та повноваження.

5. Місце Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України в системі органів державного управління промисловим комплексом

6. Особливості державного управління промислово-фінансовими групами в Україні.

7. Компетенція органів виконавчої влади щодо розвитку та підтримки підприємництва в Україні

 

Тема 45. Управління агропромисловим комплексом

1. Правова основа організації та діяльності агропромислового комплексу країни. 2. Характеристика основних об'єктів управління в сфері агропромислового… 3. Особливості державного управління селянським (фермерським) господарством, як однієї з форм господарювання в…

Тема 46. Управління охороною навколишнього природного середовища та ядерною безпекою

План

1. Загальна характеристика навколишнього середовища як об'єкту державного управління та регулювання.

2. Безпосередні об'єкти охорони навколишнього природного середовища.

3. Екологічні права та обов'язки громадян, гарантії екологічних прав громадян.

4. Повноваження органів загальної компетенції в сфері охорони навколишнього природного середовища.

5. Система спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та їх компетенція (Міністерства екології та природних ресурсів України, Національного космічного агентства України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації).

6. Повноваження громадських об'єднань у галузі охорони навколишнього середовища.

 

Тема 47. Управління транспортом

1. Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління. 2. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України по… 3. Основні напрями діяльності, функції, компетенція, структура та організація діяльності Міністерства транспорту…

Тема 49. Управління фінансами

План

1. Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами.

2. Компетенція органів загальної компетенції в сфері регулювання та управління фінансами.

3. Міністерство фінансів України – центральний орган виконавчої влади спеціальної компетенції, його завдання, функції, повноваження.

4. Правовий статус Державного казначейства України, його завдання, повноваження, система органів.

 

Тема 50. Національний банк України в системі органів управління фінансами.

План 1. Основні завдання Національного банку України. 2. Функції і права Національного банку України.

Тема 52. Рахункова палата України в системі органів державного контролю за використанням фінансів України.

План

1. Правовий статус Рахункової палати України.

2. Завдання та принципи діяльності Рахункової палати України.

3. Функції та повноваження Рахункової палати України.

4. Структура та організація діяльності Рахункової палати України.

5. Державні гарантії забезпечення діяльності Рахункової палати України.

 

Тема 53. Податкові органи в системі управління фінансами

План

1. Правові основи регулювання діяльності державної податкової адміністрації України.

2. Структура та завдання державної податкової адміністрації України.

3. Функції, права та обов'язки державних податкових адміністрацій.

 

Тема54. Управління в галузі зовнішньоекономічної діяльності

1.Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності як об'єкту державного управління. 2.Основні принципи державної політики в сфері зовнішньоекономічної… 3.Організаційно-правові гарантії, які забезпечують реалізацію права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

– Конец работы –

Используемые теги: Навчальна, Програма, курсу, адміністративне, право, України0.106

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Навчальна програма курсу Адміністративне право України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України
Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса физика краткий курс механики: программа и методические указания по изучению курса физика / с
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. омский государственный университет путей сообщения..

Тематика курсу лекцій історія України. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція.. план..

Робоча програма курсу «Муніципальне право України»
Юридичний факультет..

Навчальна програма по самостіному вивченню дисципліни Кримінальне право України
Київський національний економічний університет.. ім Вадима Гетьмана.. Криворізький економічний інстиут Кафедра Правознавство..

Адміністративне право України
Національна юридична академія України.. Імені Ярослава Мудрого.. Адміністративне право України..

Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України»
Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут ПРОГРАМА..

0.046
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам