рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Текст привітання юннатів

Текст привітання юннатів - раздел Биология, Методика навчання біології Перший Юннат. Любий Друже Мій, Юннате1. Уявляєш, Скільки Птах М...

Перший юннат. Любий друже мій, юннате1. Уявляєш, скільки птах Може нищить, поїдати Гризунів, жуків, комах?

Другийюннат. То ж птахи із нами в спілці Поля й лісу сторожі: Сови, дятли, серпокрильці, Щиглі, одуди, чижі.

Третій юннат. Тож:, як стрінеш непутящих, Що біжать поза двором Видирати гнізда в хащах Ти одразу присором.

—-_~—__447


Розділ 12 Позаурочна й позакласна робота учнів із біології

Четвертий юннат. Між дорослих і малечі Пташка бачить все навкруг, Дружньо сяде вам на плечі, Якщо ви їй справжній друг.

П'ятий юннат. Тих, у кого є кормушки, В кого є птахи в дворі. Не кусають ані мошки, Ні трикляті комарі. Бо птахи працюють ревно, Поїдаючи комах, І до вечора в них, певно, Аж оскома па дзьобах.

(Дмитро Білоус. Пташині голоси)

(Юннати уходять. На сцену виносять стільці, на які сідають члени журі.)

Ведучий.Л зараз ми проведемо цікаву вікторину про птахів. Вона по­каже, який клас, яка ланка краще знає наших пернатих друзів.

Ставляться запитання про птахів.

Журі, до якого входять учителі та кілька юннатів, оцінює відповіді учнів.

Результати вікторини оголошуються після її завершення. Перемож­ців — класи, окремих учнів та юннатів — відзначають подарунками (книж­ками, саморобками, що відображують життя окремих птахів).

Орієнтовні запитання для вікторини:

Чи можте назвати п 'ять птахів, що зимують у наших краях?

Які птахи прилітають до нас із Півдня першими? (Шпаки.)

Які птахи влаштовують по кілька гнізд на одному дереві? (Граки.)

Яке місто називається так само, як і птах? (Орел.)

Яку користь приносять синиці взимку, коли всі комахи сплять? (Синиці
роздзьобують зимові гнізда шкідливих комах, поїдають їхні яєчка та ли­
чинки.)

Який співучий птах прилітає до нас останнім? (Іволга. Вона має яскра­
ве забарвлення й тому прилітає, коли дерева вкриваються листям.)

Чому не можна брати в руки яєчка птахів? (Птахи залишають гнізда.)

Чому качки, гуси не тонуть? (їхнє пір'я змащене жиром і не намокає.)

Що страшніше для птахів узимку голод чи холод? е(Холод.)

Чому сову називають корисним птахом? (Вона за рік знищує до тисячі
мишей.)


12.3 Позакласна робота

Частиною вікторини може бути розпізнавання птахів за малюнками або опудалами, що не підписані. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

Після відзначення переможців демонструється кінофільм та виступа­ють учасники художньої самодіяльності (з піснями, декламаціями, танця­ми). Кожен клас може мати свою емблему — малюнок птаха, костюми або маски птахів.

До наступного свята кожний клас складає короткий звіт про виконану роботу з охорони та приваблювання диких корисних птахів.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методика навчання біології

ББК я.. Розповсюдження й тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено.. Автори В Мороз А В Степанюк О Д Гончар Н Й Міщук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Текст привітання юннатів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Запитання йзавдання
  1. Що вивчає методика навчання біології? 2. Що є предметом і об'єктом дослідження методики на­ вчання біології? 3. Яка структура загально

Компоненти процесу навчання біології
           

Залежність ефективності процесу навчання від активності учня
Суть цієї закономірності полягає в тому, що результати навчання уч­ня залежать від характеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня розвитку його мотиваційної сфери. Єдність про

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
Iі ♦ Цілі біологічної освіти школярів ♦ Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти ♦

ИМІ 101
Розділ 5 Зміст шкільної біологічної освіти

Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний
Матеріальна єдність світу Єдність хімічного складу Структурна єдність із Єдність (структурна й організмів; поняття «живе клітинно-о

Формування світогляду
2.1. Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них цін­ нісного ставлення до життя, сенсу життя. 2.2. Розкриття основних засад і наукових принципів курсу (предмета).

Дидактична досконалість навчальної книги
5.1. Відповідність навчального матеріалу підручника його призначен­ ню як навчальної книги. 5.2. Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування йог

Методичне забезпечення
6.1. Здійснення підручником функції керування навчально-пізнаваль­ ною діяльністю учнів. 6.2. Наявність методичного апарату забезпечення організації самостій­ ної роботи учнів.

Завдання, які сприяють формуванню міжпредметних умінь та навичок учнів
1. Міжпредметні завдання, які сприяють формуванню розумових умінь. ■ Приклад завдання на розвиток абстрактного мислення. Виявіть істот­ ну ознаку, яка лежить в основі тако

Завдання на закріплення основних методологічних знань
1. Завдання на складання міжпредметного тезауруса. Відомо, що тезаурус — це сукупність нагромаджених понять із пев­ної галузі науки. Скласти тезаурус — означає зрозуміти, які факти,

Запитання до дискусії
Рекомендована література Рекомендована література

Тат^а^ш^ш^^^тт 187
Розділ 6 Формування й розвиток біологічних понять, умінь і навичок запас термінів, часто не розуміючи, що вони означають. Бага

Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології
  Ф ормування понять нерозривно пов'язане з трансформацією знань у практичні вміння та н

Запитання до дискусії
Рекомендована література   1. Комиссаров

Методи навчання біології
♦ Функції методів навчання біології та їх класифікація ♦ Характеристика методів навчання біології ♦ Застосування методів проблемного навчання в

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології
З а означенням ЮНЕСКО, технологія навчан­ня — це системний метод створення, засто­сування й визначення всього процесу

Функції, форми та види контролю навчальних досягнень учнів
К онтроль знань, умінь і навичок учнів є бага­тофункціональною складовою навчального процесу, а саме виконує такі функції: контролювальн

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології
  Як уже зазначалося, тематичне й підсумкове оцінювання є обов'язковими. Тематичне оцінювання націлює на перевірку знань учнів з однієї теми

Позаурочна робота
  З агальноосвітня школа не лише покликана да­ти учням

Позаурочні роботи в кабінеті біології та в куточку живої природи
виконуються переважно пізньої осені, взимку й ранньої весни. їхня орга­нізація зумовлюється насамперед необхідністю тривалих спостережень за об'єктами природи, які не вкладаються в розклад навчальн

Навички
Складання плану й перенесення його в мас­штабі на землю Розрахунок кількості добрив і насіння для певної площі Елементарне розпізнавання добрив, насіння, дикорослих і деяких сорті

Свято квітів
  Це свято доцільно проводити в період від червня до кінця вересня. Після огляду виставки квітів школярі бе

З біології
♦ Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі ♦ Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біо­ логії в середній загальноосвітній школі

Розділ 14
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ♦ Значення й загальна характеристика матеріальної бази навчання біології

Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів
Приміщення лабораторії використовується для всіх видів навчальних занять із біології й має площу близько 70 м2, що дає змогу розмістити робочі місця вчителя та учнів, класну дошку, прист

Запитання йзавдання
  1. Для чого створюються навчальні заклади нового типу? 2. За якими принципами здійснюється організація навчаль­ но-виховного процесу в навчальних заклада

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
(А. В. Степанюк).................................................................................... 76 4.1. Цілі біологічної освіти школярів.......................

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги