рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти - раздел Биология, Методика навчання біології IІ ♦ Цілі Біологічної...


Iі


Цілі біологічної освіти школярів

Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти

Цілепокладання на рівні педагогічної діяльності

. -

Цілі біологічної освіти школярів

Б

іологічна освіта школярів є педагогічною системою, під якою розуміють цілісне ди­дактичне утворення взаємопов 'язаних елементів: цілей, предметного змісту, методів, засобів та організаційних форм навчання, методів контролю, а також прийомів діагностики досягнення поставлених цілей навчання, що зумовлені специфікою вивчення живої природи. Структурні елементи системи біологічної освіти перебувають в ієрар­хічній залежності, тобто становлять ієрархічну систему (рис. 4.1). Ви­значальними серед цих елементів є цілі навчання.

Система може ефективно функціонувати тільки за умови узгодже­ної діяльності всіх її складових. Так, використання в навчальному про­цесі нових методів навчання (проблемного, дослідницького, програмо­ваного тощо) дає позитивний результат лише в разі відповідного конс­труювання змісту навчального матеріалу. Кожен структурний елемент системи взаємопов'язаний з іншими (як залежить від них, так і впливає на них). Це положення сучасної науки системології необхідно обов яз-ково враховувати в процесі навчання, оскільки негативні наслідки нех­тування ним історія нашої освіти вже знає. Так, неефективним виявив­ся поширений у 30-х роках XX ст. бригадний метод, оскільки базувався на старому змісті освіти й загалом на традиційних для того часу мето-


л -і Ці"1 алогічної освіти школярів :


 


дах навчання. Питання впровадження проблемного й дослідницького методів навчання також пов'язані зі складностями конструювання (від-°РУ та структурування) відповідного змісту навчання. Функціонування будь-якої освітньої системи підпорядковане пев-м Цілям. Цілі освіти це очікувані результати, яких прагне досяг-и суспільство, держава за допомогою сформованої системи освіти шні и у найближчому майбутньому. Цілі — це соціально зумовлені п| ЄНТИРИ реалізації освіти. Вони залежать від характеру поступу сус-Усіє'СТВа' В'Д деРжавн01 освітньої політики, рівня розвитку культури й ва З ИСТ^МИ освіти та виховання, від головних пріоритетів суспільст-ЛНяЦіЛе" випливають відповідні завдання освіти, послідовне розв'я-цін ИХ ПРИВОДИТЬ Д° оволодіння знаннями й уміннями, формуван-°Дин л 1СН0Го ставлення учнів до навколишньої дійсності, до світу, запит д °ДНого- При цьому прагнуть ураховувати не лише соціальний )Нп^Жави та суспільства, а й мету окремої людини, її інтереси, '• На визначення цілей освіти впливають також загальні


Розділ 4 Цілі й завдання шкільної біологічної освіти

стратегічні орієнтири й напрямки діяльності керівників освітніх уст; нов, педагогів та учнів. Ієрархію цілей біологічної освіти на рівні нот мотворчої сфери діяльності наведено на рис. 4.2.

Для адекватного визначення мети й завдань біологічної освіти в певному етапі становлення системи освіти загалом ураховуються: зі гальні цільові орієнтири вітчизняної школи, що відповідають соціалі ним вимогам і визначаються на сучасному етапі розвитку школи; сщ цифіка дисципліни, що відображує основи сучасної науки біологі вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

Цільові настанови фіксуються в документах про реформу школи. ] її завдань завжди випливає необхідність забезпечення високого наукс вого й освітнього рівня навчання кожному шкільному предмету, в том числі й біології. Так, від сучасної школи вимагається виведення освіт зі сфери соціально-економічних, виробничо-політичних послуг і роз) міння її як функції культури, коли змістом і метою шкільної освіти ста особистість учня, прилучення його до культурного досвіду людства чс рез зміст навчальних дисциплін. З огляду на це шкільний курс біолог покликаний стати провідником гуманістичних ідей, екологічного спс собу мислення, здорового способу життя, компетенцій, яких потребу сучасне життя. Вивчення шкільного курсу біології спрямовується н формування випускника загальноосвітнього навчального заклад) який здатен до самостійного критичного мислення, творчого розв'я зання проблем, самореалізації, як професійної, так і особистісної, оцін ки власних здібностей і можливостей, а також прагне самовдоскона лення й саморозвитку.

Орієнтовну модель особистості випускника середньої школи можи уявити на основі визначених Комісією з питань культурного співробп ництва при Раді Європи (1991) основних сфер, в яких він має набуті компетентності — певних знань і досвіду. При цьому компетентніст розглядається як загальна здатність особистості, що базується на знан нях, досвіді, цінностях, здібностях, здобутих завдяки навчаннк Основними групами компетенцій, якими повинен володіті випускник середньої школи як цільна особистість, є: . соціальні, пов'язані з готовністю взяти на себе відповідальність, бу

ти активним у прийнятті рішень, у громадському житті, у врегулЮ

ванні конфліктів ненасильницьким шляхом, брати участь у фУнК

ціонуванні й розвитку демократичних інститутів суспільства; . полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, пова

жання інших релігій, культур;

............................................


гЬікаиія цілей і завдань шкільної біологічної освіти

нікативні, що передбачають опанування важливим у роботі й ' ^спільному житті усним та писемним спілкуванням;

(Ьормаційні, що зумовлені зростанням ролі інформації в сучасно-* 'НсуСпільстві й передбачають оволодіння інформаційними техно­логіями, вміннями здобувати, критично осмислювати та використо­вувати різноманітну інформацію;

саморозвитку та самоосвіти, пов'язані з потребою й готовністю навчатись, як у професійному плані, так і в особистому й суспільно­му житті;

творчої діяльності, які реалізуються в прагненні й здатності до ра­ціональної її продуктивності.

Усі зазначені групи компетенцій формуються в школярів у процесі навчання біології. Проте розвиток одних компетенцій є спеціальним завданням вивчення живої природи в школі (приміром, уміння здобу­вати, критично осмислювати та використовувати різноманітну інфор­мацію), інші ж — формуються водночас із засвоєнням змісту навчаль­ного матеріалу (наприклад, готовність брати на себе відповідальність, бути активним у врегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом). Цілі навчання виступають у двох функціях: як загальні орієнтири навчально-виховного процесу та критерії його результативності. Це означає, що цілі навчання мають бути описані в якостях особистості, що навчається, в характеристиках змісту навчання, які повинні стати надбанням особистості та відображати планові результати навчання в системі якісних і кількісних характеристик навченості школярів.

Отже, будь-яка діяльність людини є цілеспрямованою. Без мети не­має діяльності, без мети немає результату. Визначення адекватної мети ологічної освіти, що дасть змогу сформувати громадянина України, який вільно орієнтується в європейському та світовому освітньому росторі, є одним із нагальних завдань сьогодення. Мета діяльності до-ягається через реалізацію певних завдань.

4.2

Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти

З гідно з найзагальнішою класифікацією цілей
реалізапі" ^та завдань навчання за перспективою їх

й тактичн' ТеРМШом запровадження вони поділяються на стратегічні й

тактичні


Розділ 4 Цілі й завдання шкільної біологічної освіти

Стратегічні цілі та завдання.Стратегічні цілі біологічної осві. ти — це загальні її орієнтири. Вони відображені у відповідних концеп ціях. Концепція — це історично зумовлений погляд на певне явище конструктивні принципи його здійснення. Станом суспільного й куль­турного життя визначаються структура та спрямованість наукового пошуку, а потому цілі та суть навчання. Необхідність створення нової концепції біологічної освіти постала через невідповідність результатів навчання та виховання соціальному замовленню (сукупності інтересів і потреб) суспільства. На сучасному етапі суспільство вимагає від освіти забезпечення максимального розвитку природних здібностей формування загальнолюдських якостей особистості школяра. Це за­мовлення реалізується, якщо:

/ навчання (його розвивальний характер і прикладна спрямованість) ураховує логіку пізнання;

»/■ провідними змістовими елементами є теоретичні узагальнення;

/ зміст навчання й навчально-виховний процес ґрунтуються на заса­дах гуманізації і забезпечують рівневу диференціацію;

/ в організації навчального процесу перевага віддається продуктив­ній діяльності, сучасним технологіям навчання.

На реалізацію цих вимог і спрямовуються завдання шкільного кур­су біології, які окреслені в проекті Концепції базової біологічної освіти в Україні, розробленої з урахуванням принципів національного від­родження та зарубіжного досвіду. Згідно з нею біологічна освіта маєорієнтуватися на культуру, яка є загальною технологією людської діяльності — матеріально-практичною, соціальною, духовною. Ос­новною метою є переорієнтація біологічної освіти з технократичного напряму на гуманістичний.

На перших етапах навчання біологія розглядається насамперед Щ світоглядна дисципліна, що має забезпечити формування наукової кар­тини живої природи, розкриття ролі біологічних знань у сфері культу­ри, створення свідомої мотивації на здоровий спосіб життя, засвоєння норм і правил екологічної етики.

На завершальних етапах разом із гуманістичною спрямованістю р^ алізуються йзавдання професійної підготовки:

світоглядні — синтез ідей, що стосуються живих систем, як ВІД0"
браження картини біологічної реальності;

методологічні — ознайомлення з принципами біологічного пізнай
ня, формування вміння поставити й розв'язати проблему;

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методика навчання біології

ББК я.. Розповсюдження й тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено.. Автори В Мороз А В Степанюк О Д Гончар Н Й Міщук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Цілі й завдання шкільної біологічної освіти

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Запитання йзавдання
  1. Що вивчає методика навчання біології? 2. Що є предметом і об'єктом дослідження методики на­ вчання біології? 3. Яка структура загально

Компоненти процесу навчання біології
           

Залежність ефективності процесу навчання від активності учня
Суть цієї закономірності полягає в тому, що результати навчання уч­ня залежать від характеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня розвитку його мотиваційної сфери. Єдність про

ИМІ 101
Розділ 5 Зміст шкільної біологічної освіти

Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний
Матеріальна єдність світу Єдність хімічного складу Структурна єдність із Єдність (структурна й організмів; поняття «живе клітинно-о

Формування світогляду
2.1. Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них цін­ нісного ставлення до життя, сенсу життя. 2.2. Розкриття основних засад і наукових принципів курсу (предмета).

Дидактична досконалість навчальної книги
5.1. Відповідність навчального матеріалу підручника його призначен­ ню як навчальної книги. 5.2. Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування йог

Методичне забезпечення
6.1. Здійснення підручником функції керування навчально-пізнаваль­ ною діяльністю учнів. 6.2. Наявність методичного апарату забезпечення організації самостій­ ної роботи учнів.

Завдання, які сприяють формуванню міжпредметних умінь та навичок учнів
1. Міжпредметні завдання, які сприяють формуванню розумових умінь. ■ Приклад завдання на розвиток абстрактного мислення. Виявіть істот­ ну ознаку, яка лежить в основі тако

Завдання на закріплення основних методологічних знань
1. Завдання на складання міжпредметного тезауруса. Відомо, що тезаурус — це сукупність нагромаджених понять із пев­ної галузі науки. Скласти тезаурус — означає зрозуміти, які факти,

Запитання до дискусії
Рекомендована література Рекомендована література

Тат^а^ш^ш^^^тт 187
Розділ 6 Формування й розвиток біологічних понять, умінь і навичок запас термінів, часто не розуміючи, що вони означають. Бага

Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології
  Ф ормування понять нерозривно пов'язане з трансформацією знань у практичні вміння та н

Запитання до дискусії
Рекомендована література   1. Комиссаров

Методи навчання біології
♦ Функції методів навчання біології та їх класифікація ♦ Характеристика методів навчання біології ♦ Застосування методів проблемного навчання в

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології
З а означенням ЮНЕСКО, технологія навчан­ня — це системний метод створення, засто­сування й визначення всього процесу

Функції, форми та види контролю навчальних досягнень учнів
К онтроль знань, умінь і навичок учнів є бага­тофункціональною складовою навчального процесу, а саме виконує такі функції: контролювальн

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології
  Як уже зазначалося, тематичне й підсумкове оцінювання є обов'язковими. Тематичне оцінювання націлює на перевірку знань учнів з однієї теми

Позаурочна робота
  З агальноосвітня школа не лише покликана да­ти учням

Позаурочні роботи в кабінеті біології та в куточку живої природи
виконуються переважно пізньої осені, взимку й ранньої весни. їхня орга­нізація зумовлюється насамперед необхідністю тривалих спостережень за об'єктами природи, які не вкладаються в розклад навчальн

Навички
Складання плану й перенесення його в мас­штабі на землю Розрахунок кількості добрив і насіння для певної площі Елементарне розпізнавання добрив, насіння, дикорослих і деяких сорті

Текст привітання юннатів
Перший юннат. Любий друже мій, юннате1. Уявляєш, скільки птах Може нищить, поїдати Гризунів, жуків, комах? Другийюннат. То ж птахи із нами в спілці По

Свято квітів
  Це свято доцільно проводити в період від червня до кінця вересня. Після огляду виставки квітів школярі бе

З біології
♦ Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі ♦ Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біо­ логії в середній загальноосвітній школі

Розділ 14
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ♦ Значення й загальна характеристика матеріальної бази навчання біології

Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів
Приміщення лабораторії використовується для всіх видів навчальних занять із біології й має площу близько 70 м2, що дає змогу розмістити робочі місця вчителя та учнів, класну дошку, прист

Запитання йзавдання
  1. Для чого створюються навчальні заклади нового типу? 2. За якими принципами здійснюється організація навчаль­ но-виховного процесу в навчальних заклада

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
(А. В. Степанюк).................................................................................... 76 4.1. Цілі біологічної освіти школярів.......................

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги