рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології

Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології - раздел Биология, Методика навчання біології З А Означенням Юнеско, ...

З

а означенням ЮНЕСКО, технологія навчан­ня це системний метод створення, засто­сування й визначення всього процесу викладання й засвосння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, який має своїм завданням оптимізацію освіти.


10.10 Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології

Особистісно орієнтоване навчання є втіленням гуманістичної фі­лософії, психології й педагогіки. В центрі уваги педагога — унікальна цілісна особистість дитини, яка прагне максимальної реалізації своїх мож­ливостей, відкрита для сприйняття нового досвіду, здатна до усвідомлен­ня й відповідального вибору в різноманітних життєвих ситуаціях.

Основою будь-якої педагогічної технології є пояснення, а в особис­тісно орієнтованому навчанні головне — розуміння та взаєморозумін­ня. У разі пояснення є лише одна свідомість, один суб'єкт, монолог, за розуміння — два суб'єкти, дві свідомості, взаєморозуміння, діалог. По­яснення — це завжди погляд «зверху вниз», а розуміння — це спілку­вання, співробітництво, рівність у взаєморозумінні.

Сутність гуманістичної позиції педагога щодо дітей полягає в під­тримці. Вона ґрунтується на трьох принципах: . любити дитину;

• олюднювати середовище, в якому вона живе;

• прожити в дитині своє дитинство.

В. О. Сухомлинський вважав, що педагог повинен зберігати в собі відчуття дитинства, розуміти дитину й усе, що з нею відбувається, муд­ро ставитися до її вчинків, захищати дитину, не думати про неї погано, не ламати дитячу індивідуальність.

Своєрідність особистісно орієнтованої технології полягає в орієнта­ції на властивості особистості, її формування й розвиток відповідно до природних здібностей. Для цього необхідні корекція змісту освіти, по­шук методів і засобів навчання й виховання, які можуть виражатися в доброзичливому ставленні до учнів, довірі до них, залученні до плану­вання уроку, створенні ситуацій взаємного навчання, використанні дидактичних ігор, творчих робіт, виявленні особистих проблем людини тощо. Отже, найдієвіший спосіб реалізації особистісного під­ходу — зробити навчання сферою самоствердження особистості.

Ідея проблемного навчання не нова в педагогічній науці й практи­ці. Шляхи її обґрунтування й реалізації шукали Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, Ф. А. Дістервег, К. Д. Ушинський та ін.

Сучасними дидактами сформульовано правила активізації процесу навчання, які відображують принципи організації про­блемного навчання:

• вести учнів до узагальнення, а не давати готові поняття;

• епізодично знайомити їх із методами наук;

• розвивати їхнє самостійне мислення за допомогою творчих завдань.


Розділ 10 Форми навчання біології


Функції проблемного навчання:

засвоєння учнями системи знань і способів розумової та практичної

 

діяльності;

• розвиток інтелекту учнів;

• формування навичок творчого засвоєння й застосування знань;

• здобуття й нагромадження досвіду творчої діяльності;

• формування мотивів навчання.

Кожна із зазначених функцій реалізується в практичній і теоре­тичній діяльності школярів і залежить від урахування характерних особливостей проблемного навчання: . специфічна інтелектуальна діяльність учнів, спрямована на само­стійне засвоєння понять через розв'язання навчальних проблем; . найефективніший засіб формування світогляду; . зв'язок із практикою;

. найраціональніше поєднання вчителем різноманітних видів само­стійної роботи учнів;

• індивідуалізація, зумовлена наявністю навчальних проблем різної
складності;


 
 

 

. динамічність;

 
 
 

• висока емоційна активність учнів;

. забезпечення нового співвідношення індукції й дедукції, репродук­тивного та продуктивного засвоєння знань. Виокремлюють чотири рівні проблемного навчання:

1) звичайної активності;

2) напівсамостійної активності;

3) продуктивної активності;

4) творчої активності.

Основний елемент проблемного навчання — проблемна ситуа­ція — стан інтелектуального утруднення, пов'язаного з несподіваною «перешкодою» для ходу думки. На уроках біології проблемна ситуація може створюватися постановкою проблемного запитання, в результаті демонстрації досліду. Класифікацію проблемних ситуацій щодо уроків біології наведено в п. 8.1.

Проблемні запитання й завдання (наприклад: «Яка їжа — рослинна чи тваринна — швидше перетравлюється в травній системі людини? Чому після кількох послідовних ковтальних рухів подальше ковтання неможливе?») вимагають від учнів певних інтелектуальних зусиль, са-


10.10 Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології

мостійного застосування знань у новій ситуації, використання додат­кової інформації.

Через бурхливий розвиток коми 'ютерних технологій вони поши­рилися практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства, в тому числі в освіті. Завдяки цьому комп'ютер перетворився на могутній за­сіб навчання. Однак це зовсім не означає, що комп'ютер, який частково перебирає на себе функції вчителя, згодом витіснить його з навчально­го процесу. Навпаки, лише вдале застосування вчителем комп'ютер­них технологій дасть змогу підвищити ефективність навчального про­цесу. Це доводить досвід проведення інтерактивних лекцій із застосу­ванням мультимедіа-технологій навчання.

Під мультимедіа-технологією розуміють сукупність апаратних і програмних засобів, які забезпечують сприйняття учнем інформації за допомогою кількох органів чуттів. При цьому інформація подається у звичних для сучасної людини формах: аудіо- (звукова), відеоінформа-ція, анімація. Необхідна умова реалізації мультимедіа-технології — наявність кабінету, обладнаного комп'ютерною технікою й сучасними засобами демонстрації візуального й звукового матеріалу.

Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізна­вальної діяльності, мета якої — створити такі умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Воно грунтується на активній взаємодії всіх учнів, тобто це навчання в співпраці. Організація інтерактивного навчання передбачає моделю­вання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'я­зання проблемних ситуацій тощо.

Технологія модульного навчаннябазується на специфічних прин­ципах, тісно пов'язаних із загальнодидактичними. Принцип модульнос-ті визначає підхід до навчання, відображений у його змісті, організа­ційних формах і методах. Навчальний процес будується за модулями, які призначені для досягнення конкретних дидактичних цілей.

Навчальний модуль — це змістова одиниця навчальної інформації. Його засвоєння вимагає певних розумових операцій і практичних дій.

Специфічні особливості модульного навчання такі:

• зміст навчання представлений завершеними самостійними комплек­
сами. Навчальний матеріал конструюється з урахуванням можливос­
тей досягнення кожним учнем поставлених перед ним цілей;

• передбачається зміна форм спілкування вчителя з учнями. Модулі
дають змогу перевести навчання на суб'єкт-суб'єктну основу, коли
учень є максимально активним і займає в навчальному процесі по-

___~——381


Розділ 10 Форми навчання біології

зицію суб'єкта, а вчитель координує діяльність учня й надає йому

консультативну допомогу; . високий рівень самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності

учня.

Ці особливості визначаються такими загальновідомими параметра­ми навчання, як його мета, зміст, форми й методи. Ці параметри, своєю чергою, зумовлюються принципами модульного навчання: / виділення зі змісту окремих елементів; /■ динамічності;

/ дієвості та оперативності знань та їх системи; / гнучкості;

/ усвідомленої перспективи; У різношаровості методичного консультування; / паритетності.

Модульна технологія передбачає рейтингову оцінку знань учнів. Рейтинг — це сума балів, набраних учнем протягом певного часового інтервалу, обчислена за певними формулами, що не змінюються протя­гом цього часу. Для перевірки знань учнів за такою технологією вико­ристовуються поточний, проміжний і підсумковий контроль.

Модульна технологія навчання має низку переваг над іншими:

• динамічність навчання, яка полягає у варіативності елементів, мо­
дулів, а також їхнього змісту;

• диференціація та індивідуалізація навчання;

• усвідомленість перспективи навчання кожним учнем;

. завершеність матеріалу в модулях, інтеграція різних видів і форм навчання, які забезпечують досягнення поставленої мети кожним учнем;

• орієнтація учнів на проблемний підхід і творче ставлення до нав­
чання.

У 60-х роках XX ст. педагоги й психологи з огляду на вимоги до шкільної освіти звернулися до проблеми розвивального навчання, по­чали досліджувати «зону найближчого розвитку» дітей.

Творчо-розвивальні технології— це способи системної організації навчально-творчої діяльності учнів, яка спрямована на розв'язання нав­чально-творчих завдань і здійснюється переважно через застосування непрямих або перспективних способів керування з максимальним ви-


10.10 Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології

користанням самокерування особистості; результат навчально-творчої діяльності визначається суб'єктивною новизною.

У структурі творчо-розвивальних технологій виокремлюють два блоки — змістовий та процесуальний. До змістового належать цілі та зміст навчального матеріалу, інформаційно-пізнавальний конфлікт, який зумовлює діяльність як творчу, а до процесуального — мотиву­вання творчо-пошукової діяльності, методи й форми діяльності вчите­ля та учнів для подолання інформаційно-пізнавального конфлікту.

Основні психологічні принципи розвивального нав­чання:

/ проблемність навчання;

/ оптимальний розвиток різних видів розумової діяльності; / індивідуалізація й диференціація навчання; / формування різноманітних прийомів розумової діяльності.

Розрізняють такі види творчо-розвивальної технології:

особистісного «відкриття» знань, умінь і навичок (учень — суб'єкт
навчання, в результаті «відкриття» засвоюються знання, вміння й
навички);

навчального дослідження (вивчення предметів у природних умо­
вах, під час спостережень, лабораторних дослідів, конструювання
тощо);

проектну (передбачає розв'язування учнем або групою учнів будь-
якої проблеми, виконання творчих проектів, що потребує, з одного
боку, використання різноманітних засобів навчання, а з іншого —
інтегрування знань, умінь із різних навчальних предметів, галузей
науки, техніки тощо);

інформаційну (комп'ютерні програми, системи машинної графіки,
обчислювальні експерименти, дистанційне навчання);

«мозкового штурму»;

розв 'язування евристичних завдань;

розв 'язування дослідницьких завдань.

У другій половині XX ст. у високорозвинених країнах світу виник­ли передумови для впровадження системи дистанційного навчання, яка передбачає широке використання аудіовізуальних засобів, телеба­чення, відеотехніки, комп'ютерів, Інтернету, нових технологій запису й збереження інформації у вигляді бази даних. Нині ця технологія біль­ше поширена у вищій школі, але є перспективи й для загальноосвіт-


Розділ 10 Форми навчання біології


ньої, особливо, якщо йдеться про дітей, які через хворобу тривалий час не можуть відвідувати заняття.

За дистанційної освіти учні мають забезпечуватися необхідними підручниками (іноді у вигляді відеокасет). У даній технології важли­вим моментом є не просто використання комп'ютера, а й розробка чіт­ких і продуманих навчальних програм. Організаційні особливості цієї технології полягають, зокрема, в неперервності навчання, відкритості й індивідуальному підході до організації навчального процесу, центра­лізмі з центром дистанційного навчання на базі навчального закладу, наявності вчителів-консультантів.

У практиці роботи зарубіжних навчальних закладів поширені такі моделі дистанційного навчання:

консультаційна — передбачає регулярне відвідання учнями консуль­
таційного пункту;

кореспонденції (листування) — основана на поштовому обміні нав­
чальними матеріалами між учителем і учнем;

регульованого самонавчання — якість засвоєння знань оцінюється
самим учнем через запитання з ключами;

«кейс-технології» — для здійснення навчання учень одержує набір
(кейс) навчальних матеріалів;

кореспондентного навчання — для зв'язку між учнем і вчителем,
крім пошти, використовується телефон або інші засоби зв'язку;

радіотелефонна — для передавання навчальної інформації викорис­
товується радіо, телебачення тощо;

навчання через мережу Інтернет.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методика навчання біології

ББК я.. Розповсюдження й тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено.. Автори В Мороз А В Степанюк О Д Гончар Н Й Міщук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Короткопериодные биоритмы
Короткопериодные биоритмы это биоритмы с суточным или менее чем суточным периодом колебаний, это так называемые суточно-солнечные и ультрадианные ритмы. Основным суточно-солнечным цикло

Запитання йзавдання
  1. Що вивчає методика навчання біології? 2. Що є предметом і об'єктом дослідження методики на­ вчання біології? 3. Яка структура загально

Компоненти процесу навчання біології
           

Залежність ефективності процесу навчання від активності учня
Суть цієї закономірності полягає в тому, що результати навчання уч­ня залежать від характеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня розвитку його мотиваційної сфери. Єдність про

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
Iі ♦ Цілі біологічної освіти школярів ♦ Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної освіти ♦

ИМІ 101
Розділ 5 Зміст шкільної біологічної освіти

Клітинно-організмовий популяційно-видовий екосистемний
Матеріальна єдність світу Єдність хімічного складу Структурна єдність із Єдність (структурна й організмів; поняття «живе клітинно-о

Формування світогляду
2.1. Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них цін­ нісного ставлення до життя, сенсу життя. 2.2. Розкриття основних засад і наукових принципів курсу (предмета).

Дидактична досконалість навчальної книги
5.1. Відповідність навчального матеріалу підручника його призначен­ ню як навчальної книги. 5.2. Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування йог

Методичне забезпечення
6.1. Здійснення підручником функції керування навчально-пізнаваль­ ною діяльністю учнів. 6.2. Наявність методичного апарату забезпечення організації самостій­ ної роботи учнів.

Завдання, які сприяють формуванню міжпредметних умінь та навичок учнів
1. Міжпредметні завдання, які сприяють формуванню розумових умінь. ■ Приклад завдання на розвиток абстрактного мислення. Виявіть істот­ ну ознаку, яка лежить в основі тако

Завдання на закріплення основних методологічних знань
1. Завдання на складання міжпредметного тезауруса. Відомо, що тезаурус — це сукупність нагромаджених понять із пев­ної галузі науки. Скласти тезаурус — означає зрозуміти, які факти,

Запитання до дискусії
Рекомендована література Рекомендована література

Тат^а^ш^ш^^^тт 187
Розділ 6 Формування й розвиток біологічних понять, умінь і навичок запас термінів, часто не розуміючи, що вони означають. Бага

Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології
  Ф ормування понять нерозривно пов'язане з трансформацією знань у практичні вміння та н

Запитання до дискусії
Рекомендована література   1. Комиссаров

Методи навчання біології
♦ Функції методів навчання біології та їх класифікація ♦ Характеристика методів навчання біології ♦ Застосування методів проблемного навчання в

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Форми навчання біології
♦ Сутність і класифікація форм навчання біології ♦ У

Функції, форми та види контролю навчальних досягнень учнів
К онтроль знань, умінь і навичок учнів є бага­тофункціональною складовою навчального процесу, а саме виконує такі функції: контролювальн

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології
  Як уже зазначалося, тематичне й підсумкове оцінювання є обов'язковими. Тематичне оцінювання націлює на перевірку знань учнів з однієї теми

Позаурочна робота
  З агальноосвітня школа не лише покликана да­ти учням

Позаурочні роботи в кабінеті біології та в куточку живої природи
виконуються переважно пізньої осені, взимку й ранньої весни. їхня орга­нізація зумовлюється насамперед необхідністю тривалих спостережень за об'єктами природи, які не вкладаються в розклад навчальн

Навички
Складання плану й перенесення його в мас­штабі на землю Розрахунок кількості добрив і насіння для певної площі Елементарне розпізнавання добрив, насіння, дикорослих і деяких сорті

Текст привітання юннатів
Перший юннат. Любий друже мій, юннате1. Уявляєш, скільки птах Може нищить, поїдати Гризунів, жуків, комах? Другийюннат. То ж птахи із нами в спілці По

Свято квітів
  Це свято доцільно проводити в період від червня до кінця вересня. Після огляду виставки квітів школярі бе

З біології
♦ Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі ♦ Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біо­ логії в середній загальноосвітній школі

Розділ 14
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ♦ Значення й загальна характеристика матеріальної бази навчання біології

Обладнання класу-лабораторії, робочих місць учителя та учнів
Приміщення лабораторії використовується для всіх видів навчальних занять із біології й має площу близько 70 м2, що дає змогу розмістити робочі місця вчителя та учнів, класну дошку, прист

Запитання йзавдання
  1. Для чого створюються навчальні заклади нового типу? 2. За якими принципами здійснюється організація навчаль­ но-виховного процесу в навчальних заклада

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Система самоосвіти вчителя біології
    ♦ Основні функції сучасного вчителя біології ♦ Самоосвіта вчителя біології ♦ Вивчення передового педаг

Цілі й завдання шкільної біологічної освіти
(А. В. Степанюк).................................................................................... 76 4.1. Цілі біологічної освіти школярів.......................

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги