рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах

Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах - Конспект, раздел Экономика, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

 

 

Конспект лекцій

З дисципліни

„Бухгалтерський облік в бюджетних установах”

для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.030509“Облік та аудит”

І частина

 
Конспект лекцій з дисципліни „Бухгалтерський облік в бюджетних установах” для студентів спеціальності 6.03509 “Облік та аудит” всіх форм навчання- І частина / Укл. Тимошик В.Ю. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –.53с.

 

Укладач: ст.. викл. каф. „Облік і аудит” Тимошик В.Ю.

 

 

Рецензент к.е.н. доц:

 

 

Відповідальний за випуск: д.держ. упр. Левченко Н.М.

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

“Облік і аудит”

Протокол №3

Від04.12.2012 р.

 

Затверджено

Вченою Радою

Економіко - гуманітарного

інституту ЗНТУ

Протокол №

від 2012 р

 


ЗМІСТ

стор.

Вступ
Тема1. .Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Тема 2 Облік фінансово розрахункових операцій
Тема 3 Облік заробітної плати, страхування, стипендій

ВСТУП

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є важливою частиною господарського обліку в Україні. Він виконує свої конкретні завдання, має специфічні об'єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу підприємств і організацій небюджетної сфери.

Дисципліна " Бюджетний облік " вивчає процес формування Кошторису доходів і витрат бюджетної установи, організації та його виконання за Загальним і Спеціальним фондами. Курс базується на знаннях, здобутих при вивченні за­гальноекономічних і спеціальних дисциплін ("Фінанси", "Мікро-економіка", "Гроші та кредит", "Бюджетна система України", "Бухгал­терський облік", "Фінансовий аналіз" та ін.), курсу "Бухгалтерський об­лік" на рівні базової освіти економістів.

Мета курсу- Засвоєння студентами професійних знань з обліку в бюджетних установах,спрямованих на раціональну організацію бухгалтерського обліку та оперативного економічного контролю, вивчення теорії та практики організації бухгалтерського обліку у бюджетних організаціях.

Завдання курсу :

- знайомлення з особливостями обліку в бюджетній сфері, зокрема формами обліку, планом рахунків, первинними документами та обліковими реєстрами;

- вивчення складу витрат і доходів бюджетної установи; специфіки їх обліку;

- ознайомлення з принципами та формами грошових розрахунків в бюджетній сфері;

- вивчення складу необоротних та оборотних активів бюджетної установи та специфіки обліку операцій з їх руху;

- ознайомлення з пакетом звітності, що формується і подається бюджетною установою.

 

 

ТЕМА 1 Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах План

Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання.

Принципи бюджетного обліку.

Предмет і метод бюджетного обліку. Облікова політика.

Структура плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Форми бухгалтерського обліку. Призначення та характеристика меморіально - ордерної форми обліку.

Централізована бухгалтерія та її структура.

Особливості організації бухгалтерського обліку

 

Оскільки бухгалтерський облік у бюджетних установах покликаний забез­печити облік кошторисів витрат та доходів установ і організацій, що утримують­ся за рахунок коштів бюджету, його прийнято ще називати бюджетним обліком.

Бюджетний облік охоплює всі операції, повязані з виконанням бюджетів всіх рівнів та дає повну характеристику їхнього стану. Бюджетний обліквідобра­жає виконання бюджету через облік: доходів, видатків, грошових коштів бюджету, фінансування заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів й рахунків, створених у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету й виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Бюджетний облік охоплює всі операції, пов'язані з виконанням державного бюджету та дає повну характеристику його стану.

Метою ведення обліку і складання звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух коштів установи.

Основними завданнями бухгалтерського обліку в бюджетних установах є:

1) збирання, обробка та відображення первинних даних про стан господар­ської діяльності установ;

2) систематизація, групування та зведення даних для одержання підсумко­вої інформації про фінансово-господарські операції бюджетної установи;

3) формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю за фінансово-господарською діяльністю установи;

4) забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і зовніш­ніх користувачів облікової інформації про господарські процеси і явища, що здій­снювалися установою, та про наявність і стан майна установи та його джерел;

5) забезпечення систематичного контролю за ходом виконання коштори­сів доходів та видатків бюджетних установ, станом розрахунків з організаціями, установами, підприємствами, працівниками, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їхнім збереженням;).

6) своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності бюджетних установ і виявлення внутрішньогосподарських резервів для їхньої мобілізації та ефективного використання;

7) контроль дотримання фінансової дисципліни.

Бухгалтерський облік бюджетних установ повинен забезпечити облік акти­вів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій для:

•балансових рахунків та субрахунків, передбачених Планом рахунків бух­галтерського обліку бюджетних установ;

•кодів програмної та економічної класифікації видатків Державного бюд­жету України;

• загального та спеціального фондів;

• касових та фактичних видатків;

•структурних підрозділів, а також прикріплених на матеріальне та фінансо­ве забезпечення бюджетних установ та матеріально відповідальних осіб.

Під час здійснення бухгалтерського обліку в бюджетних установах використовують дві групи прин-гипів: основніта інші(див. рис 1).

Основніпринципи, які застосовують згідно із Законом України „Про бухга­лтерський облік та фінансову звітність в Україні", включають:

Принцип обачності(обережності) — обґрунтована, розсудлива оцінка фактів;

Принцип повного висвітленняполягає в тому, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні результати операцій устано­ви.

Принцип автономностіозначає, що кожний суб'єкт господарювання як юри­дична особа веде облік майна і зобов'язань та складає фінансову звітність від­окремлено від особистого майна та зобов'язань засновників (власників).

Рис.1Принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Принцип послідовності- це постійне, упродовж бюджетного року, застосу­вання вибраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового обгрунту­вання і розкриття у фінансових звітах.

Принцип безперервностіозначає, що оцінка активів і зобов'язань установи здійснюється з урахуванням, що виконання бюджетів є постійним.

Принцип нарахування та відповідності доходів і витратзастосовують у бухга­лтерському обліку для визначення моменту здійснення витрат і отримання дохо­дів.

Принцип превалювання (переваги) сутності над формоюпередбачає, що опе рації повинні обліковуватись так, щоб відобразити їхній економічний зміст, не лише юридичну форму, тобто перед бухгалтером стоїть завдання показати права і зобов'язання.

Принцип історичної (фактичної) собівартості— це відображення у бухгалтерсь­кому обліку сировини, матеріалів, засобів праці, виробленої продукції за собівар­тістю їхнього придбання або виробництва, тобто за фактичними витратами..

Принцип єдиного грошового вимірникау бухгалтерському обліку полягає у ві­дображенні господарських операцій у єдиному грошовому вимірнику для їхнього узагальнення, групування та порівняння з нормативними показниками, суміж­ними звітними періодами.

Принцип періодичностіобліку передбачає поділ безперервної господарської діяльності установи на звітні періоди (місяць, квартал) для виявлення результа­тів цієї діяльності за певні відрізки часу та складання звітності

Іншіпринципи бухгалтерського обліку прямо чи опосередковано визначені практикою ведення бухгалтерського обліку та іншими нормативними докумен­тами з бухгалтерського обліку. Серед них можна назвати такі:

-законність— звітність повинна відповідати правилам та процедурам, які передбачені чинним законодавством;

-достовірність— правдиве відображення у бухгалтерській звітності фі­нансово-господарських операцій з дотриманням вимог відповідних нор­мативних актів;

- дата операції— операції з виконання бюджетів реєструють у бухгалтер­ському обліку в момент здійснення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;

- прийнятність вхідного балансу— залишки за рахунками на початок зві­тного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець поперед­нього звітного періоду;

- суттєвість— у фінансових звітах повинна відображатись уся істотна інфо­рмація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація єісто­тною, якщо її відсутність або спотворення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;

- доречність— корисність інформації для підготовки та прийняття еконо­мічних рішень;

- відкритість— фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими й дета­льними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змі­сту статей звітів. Звітність повинна бути чітко викладеною та зрозумілою користувачеві;-

своєчасність— забезпечення своєчасною інформацією органів законода­вчої та виконавчої влади, які приймають рішення, оцінюють виконання бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету тощо;

- консолідація— складання зведеної фінансової звітності про виконання бюджетів загалом за системою галузі з урахуванням підвідомчих бюдже­тних установ, за винятком залишків за внутрішньосистемними розраху­нками;

Принципи бухгалтерського обліку взаємопов'язані та визначають правила його ведення.

3. Поняття предмета бухгалтерського обліку зумовлено тими цілями і завдан­нями, які ставить керівництво установи перед бухгалтерським обліком.

Предметом бухгалтерського обліку є майно (капітал), джерела формування майна (капіталу) та господарські процеси установи.

Отже, бухгалтерський облік вивчає стан і використання господарських засобів установи у ході діяльності бюджетної установи. Об'єктамибухгалтерського обліку є: 1)господарські засоби (капітал);

План рахунків бюджетних установ

План рахунків бюджетних установ, у тому числі установ освіти і науки, складається з двох розділів і 8 класів Розділ I. Балансові рахунки Клас 1. Необоротні активи

Форми бухгалтерського обліку

1) меморіально-ордерна (за класичною меморіально-ордерною формою та формою «Журнал-Головна»); 2) журнально-ордерна. Кожна із зазначених форм має автоматизований варіант, що містить чимало програмних продуктів, як-то «ПАРУС»,…

ТЕМА 2 Облік фінансово- розрахункових операцій

План

Облік операцій з іноземною валютою та іншими грошовими коштами.

Облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами.

Облік розрахунків зі страхування.

• 302 „Каса в іноземній валюті" — призначений для відображення готівки в іноземній валюті; 318 „Поточні рахунки в іноземній валюті" — передбачений для облі­ку… Аналітичний облік операцій в іноземній валюті ведеться за кожною валю­тою — на картках ф. № 292-а або в книгах ф. №…

Таблиця 1

Кореспонденцію рахунків з обліку надходження коштів в іноземній валюті відображено у таблиці 2

Таблиця 2

У разі зміни валютного курсу на валютні кошти, як знаходяться на валю­тному рахунку і в касі, нараховується курсова різниця. Курсова різниця також нараховується на активи і зобов'язання, що будуть отримані чи сплачені у фіксо­ваній чи визначеній сумі валютних коштів.

Для обліку курсових різниць використовують субрахунок 442 „Інша пере­оцінка". При застосуванні операцій в іноземній валюті щодо коштів загального і спеціального фондів бюджету субрахунок розподіляється на додаткові субра­хунки 442-1 — курсові різниці за загальним фондом, 442-2 — курсові різниці за спеціальним фондом.

Курсова різниця за монетарними статтями в іноземній валюті визначається на дату здійснення операції та на звітну дату. Курсова різниця відображається у складі власного капіталу як результат переоцінок. Кореспонденцію рахунків з обліку курсових різниць відображено у Таб­лиці 3

Таблиця 3

Депозитні суми— кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов перераховуються за… Депозитні суми — це кошти, що надходять до установи і не стосуються до… Відповідальність за правильність перерахування і вивання депозитних сум покладається на керівника установи. Збереження…

Таблиця 4

Поряд з грошовими коштами на рахунках в банку, органах Державного ка­значейства і в касі бюджетні установи і централізовані бухгалтерії… Грошові документи зберігаються в касі установи у сейфах, металевих ша­фах,… До грошових документівналежать: сплачені талони на бензин і мастило, оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії,…

Таблиця 5

За дебетом субрахунків 331та 332відображається сума виставлених акреди­тивів, отриманих талонів (смарт-карт), путівок та інших грошових документів у… За дебетом субрахунків 333та 334відображаються грошові кошти в дорозі, при… Приймання у касу і видавання з каси грошових документів оформляється відповідно прибутковими і видатковими касовими…

Таблиця 6

Отримуючи путівки працівники, як правило, вносять в касу певний про­цент… Дебет субрахунку 301 — на відповідний процент вартості путівки;

Таблиця 8

Постачальники — це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачан­ня товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних… Підрядники — спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які викону­ють… Розрахунки з постачальниками і підрядниками за виконані роботи та нада­ні послуги проводяться на підставі документів…

ТЕМА 3 Облік заробітної плати, страхування, стипендій

План

Праця і заробітна плата в бюджетних установах.

Порядок нарахування заробітної плати.

Утримання із заробітної плати.

Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати й пов’язаних з нею розрахунків.

Облік розрахунків зі стипендіатами

контроль за дотриманням штатної дисципліни та раціональним використанням робочого часу; · правильне обчислення витрат робочого часу та облік праці; · правильне обчислення заробітної плати та утримання з неї;

– Конец работы –

Используемые теги: Конспект, лекцій, дисципліни, Бухгалтерський, Облік, бюджетних, установах0.108

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню
Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Опорний конспект лекцій навчальна дисципліна бухгалтерський облік
Одеський коледж транспортних технологій.. опорний конспект лекцій.. навчальна дисципліна бухгалтерський облік спеціальність бухгалтерський облік..

Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік..

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

З дисципліни облік і звітність в бюджетних установах порядок відображення в обліку фінансово-розрахункових операцій в бюджетній установі
Текстильний технікум херсонського національного технічного університету..

Конспект лекцій як конспект лекцій з курсу експлуатація та обслуговування машин
Сумський державний університет.. експлуатація та обслуговування машин..

Маркетингова цінова політика. Концепція ціноутворення
Курс лекцій з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства Полтавський національний технічний університет.. імені Юрія Кондратюка.. Кафедра маркетингу..

З дисципліни облік і звітність в бюджетних установах
Текстильний технікум херсонського національного технічного університету..

Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії. Витоки філософії Індії. Санкх’я та йога Патанджалі
Стародавність та Середньовіччя.. ЗМІСТ.. ВСТУП Лекція Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії..

0.04
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам